skip to Main Content

Relacja z prac Rady Miasta i Gminy Buk

Sprawy gminy, które nie mogą czekać 

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych omówiono m.in. raporty dotyczące stanu oświetlenia miejsc publicznych w gminie oraz przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników. Dyskutowano też nad 14 projektami uchwał, które na komisji omówiono, a przyjęto na XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Buk. Wspólna komisja odbyła się 23 listopada br., a sesja tydzień później 30 listopada br. 

Wizytacja Publicznego Przedszkola „Złoty Kogucik” w Niepruszewie

Wspólne posiedzenie komisji rozpoczęło się od wizytacji Publicznego Przedszkola „Złoty Kogucik” w Niepruszewie  (https://buk.gmina.pl/4627-oficjalne-otwarcie-nowego-publicznego-przedszkola-w-niepruszewie/). Jest to nowa placówka oświatowa gminy, do której rekrutację dzieci rozpoczęto we wrześniu br. Po przedszkolu radnych oprowadziła jego dyrektor, pani Katarzyna Gruszecka, która mówiła m.in. o inicjatywie przeniesienia przedszkola z placówki przedszkolno-szkolnego w Niepruszewie i o pomyśle powołania nowego przedszkola publicznego. Podkreśliła, że we wszystkich tych działaniach uczestniczyła gmina, zarówno w ustaleniu lokalizacji, jak i pozyskaniu nieruchomości, a szczególną rolę odegrał tu burmistrz wraz z dyrektor szkoły podstawowej w Niepruszewie. Nowoczesne, przestronne oraz komfortowe przedszkole, które zostało tak zaplanowane, aby w przyszłości mogło zostać jeszcze rozbudowane, zrobiło bardzo pozytywne wrażenie na radnych, którzy w trakcie rozmów z kierowniczką dopytywali m.in. o kadrę pedagogiczną, infrastrukturę, odpłatności, catering, możliwości zwiększenia liczby przedszkolaków od września 2022 r. – Jest to kolejny obiekt na terenie naszej gminy, po ostatnio zwizytowanym Dziennym Domu Opieki Medycznej w Buku, pod adresem którego należą się słowa uznania. Podziękowania kieruję do wszystkich osób, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji – mówił radny Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty.

Nieodżałowana strata

Dalsze obrady komisji odbyły się już w Sali Miejskiej. Na wstępie radny Tomasz Plewa wspomniał niedawno zmarłą radną i Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Elżbietę Baturę. – Nieodżałowana strata dla nas wszystkich, wielka szkoda i żal, że nie ma jej już wśród nas. Elżbieta nie doczekała się realizacji ścieżki edukacyjnej, z której w Parku Sokoła można od niedawna korzystać. Pani Batura była pomysłodawczynią tej inicjatywy i bardzo jej kibicowała – mówił radny Tomasz Plewa. Przy okazji wspomniał, że w Parku Sokoła dzieci jak na razie nie mogą korzystać w pełni z placu zabaw, ale w planach jest nowy plac, który zapewne niedługo powstanie i będzie nie mniej atrakcyjny niż ten dotychczasowy.

 

Modernizacja oświetlenia

Informację na temat stanu oświetlenia miejsc publicznych w gminie, co jest efektem współpracy z operatorem energetycznym w zakresie wymiany źródeł światła, radni otrzymali jeszcze przed listopadowym posiedzeniem. Omawiając stan zaawansowania doświetlenia przejść dla pieszych, na dłużej zatrzymano się przy ocenie wprowadzonych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przypomniano, że w 2020 r. w związku z awaryjnością oświetlenia oraz wysokimi kosztami związanymi ze zużyciem energii elektrycznej przystąpiono do prac modernizacyjnych. W styczniu tego roku zawarto umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą (tj. spółką Enea), która dotyczyła modernizacji oświetlenia należącego do gminy, tj. zamiany źródeł światła ulicznego z sodowego i rtęciowego na energooszczędne LED. Jak na razie wymieniono na nowe 529 sztuk opraw. Jednak jest to część modernizowanej infrastruktury oświetlenia ulicznego. Docelowa, kompleksowa modernizacja obejmie także oświetlenie będące własnością Enei, która rozpocznie się w przyszłym roku.

Jak mówił burmistrz Paweł Adam: – Wszystkie dotychczas zgłaszane przez sołtysów i mieszkańców potrzeby w tym zakresie bądź propozycje zainstalowania dodatkowych punktów świetlnych zostały przekazane do analizy i zostaną uwzględnione. Zadanie modernizacji, rozbudowy i konserwacji oświetlenia w naszej gminie oszacowano na wartość ok. 4 mln zł i jest to wstępna kalkulacja. W najbliższym czasie przystąpimy do negocjacji z Eneą, aby obniżyć koszty tej inwestycji.

Przygotowania do zimy

Kolejne opracowanie dotyczyło przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników oraz zabezpieczenia gminnych obiektów użyteczności publicznej przed okresem zimowym. Został w nim omówiony stan przygotowań i dyspozycyjność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku, który nie tylko zajmuje się drogami gminnymi, ale także powiatowymi na terenie Miasta i Gminy Buk. Burmistrz zaapelował, aby w okresie zimowym na bieżąco monitorować stan pogody i w uzgodnieniu z sołtysami sygnalizować problemy związane z przejezdnością dróg.

Propozycje zmiany porządku obrad

Na sesji dyskusja rozpoczęła się już w momencie zaakceptowania porządku obrad. Burmistrz złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zmianę Uchwały nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031. Propozycja ta została złożona z uwagi na uzyskanie dofinansowania dla środowiskowej świetlicy „Strefa wyobraźni” w Buku, co szczegółowo zostało omówione w dalszej części sesji – w sprawozdaniu burmistrza z okresu działalności międzysesyjnej. Zaproponowana zmiana porządku obrad została zaakceptowana przez radnych.

Z kolei radny Tomasz Giełda złożył wniosek, żeby jeden z projektów uchwał, a mianowicie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi przy ul. Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej, znieść z porządku obrad. Swój wniosek argumentował skargą na działalność burmistrza, o której mówił, że wpłynęła do urzędu w piątek (26 listopada). Zapytał też, dlaczego radni nie otrzymali treści tej skargi, skoro dotyczy ona jednego z projektów uchwał. Burmistrz zwrócił uwagę, że plan zagospodarowania przestrzennego jest procedowany już od dłuższego czasu, a tuż przed sesją, gdzie ma być projekt zatwierdzany, nagle pojawia się skarga na burmistrza i jest to bardzo zastanawiające, dlaczego tak się akurat dzieje. Ponadto burmistrz pokrótce omówił jaka jest procedura obiegu informacji w urzędzie. Każde pismo, list najpierw trafia do Biura Podawczego, jest rejestrowane, później trafia do sekretariatu i dalej do burmistrza, pani sekretarz, kierowników referatów, itp. czyli zwrócił uwagę, że wspomniane pismo tak naprawdę wpłynęło na jeden dzień roboczy tuż przed sesją. W wyniku głosowania radni nie zaakceptowali wniosku radnego Tomasza Giełdy.

Bieżące projekty uchwał

Podczas obrad komisji omówiono bieżące projekty uchwał, które tydzień później przyjęto na sesji. Większość projektów zaakceptowano bez uwag. Szczególnego omówienia na komisji wymagały dwa planistyczne projekty uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ul. Dworcowej i Przykop oraz terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej.

Zaproszeni na komisję urbaniści zaprezentowali szczegółowo projekty uchwał i wyczerpująco odpowiadali na pytania radnych.  Pierwszy z projektów dotyczący parku miejskiego przedstawił urbanista Łukasz Ślisiński, który mówiąc o konieczności unormowania zasad zagospodarowania przestrzennego na w/w terenie zaznaczył, że de facto akceptuje się stan już istniejący. Przedstawił szczegółowe wymogi, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedury planistyczne związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku tego projektu planistycznego nie było zbyt wiele pytań ze strony radnych.

Drugi projekt dotyczący terenów mieszkaniowych wnikliwie omówił urbanista Michał Chlebowski, który podobnie jak przedmówca wymienił poszczególne procedury planistyczne związane z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. W przypadku tego projektu należało zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt – ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków, w ramach którego ustala się ochronę stanowiska archeologicznego ujętego w gminnej ewidencji zabytków, o co dopytywali radni. Urbanista odniósł się też szczegółowo do uwag wniesionych do projektu planu zaproponowanych przez jednego z mieszkańców Wielkiej Wsi. Tylko jedna z uwag została uwzględniona przez burmistrza, zaś cztery pozostałe nie zostały zaakceptowane. Radni dopytywali szczególnie o jedną z nieuwzględnionych uwag, która dotyczyła możliwości zmniejszenia minimalnej powierzchni działek do 700 mkw. Jak tłumaczył Michał Chlebowski: – Brak akceptacji tej uwagi (jak zresztą też trzech innych) związany jest z potrzebą kontynuacji prac planistycznych Miasta i Gminy Buk z 2010 r. Prace te są optymalną formą zagospodarowania terenu i pozwalają na zagwarantowanie spełnienia zasady ładu przestrzennego, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym.

Po zapoznaniu się z opiniami urbanistów i uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania, radni postanowili, że oba projekty skierują pod obrady sesji, na której zostały przyjęte.

Podwyżki, o których zadecydował ustawodawca

Kolejny projekt uchwały dotyczył ustalenia wysokości diet miesięcznych dla radnych Miasta i Gminy Buk. W związku z wejściem w życie ustawy z dn. 17 lipca br. o zmianie dotychczasowej ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe, do których zalicza się m.in. radnych, ustawodawca zadecydował o wzroście wysokości diet radnych. Ustawodawca zobligował samorządy do przyjęcia uchwał w tym zakresie i konieczności przyjęcia minimalnej lub maksymalnej wysokości diety (w zależności od liczby mieszkańców w gminie). Szczegółowe informacje na ten temat przygotował radca prawny Urzędu.

Radni nie byli zgodni co do konieczności zmiany wysokości diet. Kilku z nich opowiedziało się za pozostawieniem diet na dotychczasowym poziomie. Swoją decyzję argumentowali wprowadzanymi podwyżkami cen towarów, energii, itp. znacznie uszczuplającymi portfel mieszkańców, na tle których przyznawanie sobie podwyżek jest co najmniej niestosowne. Jednak nie wszyscy byli tego samego zdania i uważali, że wypełniając obowiązki radnego ponosi się też pewne koszty, np. związane z dojazdem, też koniecznością wzięcia urlopu w miejscu pracy na czas posiedzenia czy innych spotkań związanych ze sprawami na rzecz gminy (np. wizytacja obiektów, udział w spotkaniach z mieszkańcami). Przewodniczący Tomasz Plewa, zwrócił uwagę, że diety nie są wynagrodzeniem za pracę, a jedynie ekwiwalentem rekompensującym utratę wynagrodzenia w miejscu pracy zawodowej, co powoduje usprawiedliwioną nieobecność – ale nieodpłatnie. Pracodawca zobowiązany jest bowiem odpowiednimi przepisami prawa, aby na czas pełnienia obowiązku wykonywania mandatu, zwolnić pracownika od świadczenia pracy, który jednocześnie pełni obowiązki radnego. W rezultacie dość burzliwej dyskusji i w wyniku głosowania opowiedziano się za podwyższeniem wysokości diet radnych w średnim wymiarze, a dalej projekt został zaakceptowany na sesji.

Radni byli też podzieleni w zakresie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Ustawodawca, tak jak w przypadku diet radnych, zobligował samorządy do przyjęcia stosownych uchwał w tym zakresie. Jak napisał radca prawny w swoim omówieniu: „W obecnym stanie prawnym podjęcie uchwały jest konieczne, albowiem wynagrodzenie burmistrza (jak i wszystkich innych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) kształtuje się poniżej ustawowego minimum”.

Jedni radni byli zdania, że nie ma powodu, aby podwyższać wynagrodzenie burmistrzowi, co mimo obowiązku ustawowego musiało u pozostałych budzić zdziwienie. Inni, że praca włodarza gminy jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca, a burmistrz Buku rezygnując z zatrudnienia swojego zastępcy, i tak znacznie już zaoszczędził pieniądze gminy. – Przyznając burmistrzowi podwyżkę lub nie robiąc tego, nie można w ten sposób recenzować jego pracy – radni mają ku temu inne instrumenty, z których mogą skorzystać, np. wotum zaufania. Należy zdawać sobie sprawę, że gmina jest jednostką administracyjną o obowiązkach i uprawnieniach na ogromną skalę i burmistrz powinien mieć zapewnione godziwe wynagrodzenie za swoją pracę. Przypomnę, że włodarz gminy odpowiada za realizację budżetu gminy, a ta odpowiedzialność w przypadku na przykład tegorocznego budżetu w wysokości 90 mln zł jest ogromna – mówił radny Tomasz Plewa.

W wyniku głosowania, po szczegółowych wyliczeniach, radni opowiedzieli się za podwyżką wynagrodzenia burmistrza na średnim poziomie.

Sprawozdanie burmistrza

Podczas sesji, już tradycyjnie, burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Wymienił długą listę inwestycji już oddanych do użytku, aktualnie przeprowadzonych, jak i tych, które czekają na swoją realizację. Do tych już zrealizowanych zaliczyć można:

– przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach zrealizowaną przez ZGK https://buk.gmina.pl/4769-zakonczono-przebudowe-stacji-uzdatniania-wody-w-kalwach/

– remont Sali Wiejskiej w Otuszu,

– oddanie do użytku ścieżki edukacyjnej w Parku Sokoła https://buk.gmina.pl/5134-nowa-sciezka-edukacyjna-w-parku-sokola/,

– remont łazienek w szkole podstawowej w Dobieżynie,

– nasadzenie 157 drzew (w tym 120 miododajnych) (https://buk.gmina.pl/5191-nowe-drzewa-w-gminie/).

Aktualnie prowadzone są inwestycje:

– budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi (https://buk.gmina.pl/5235-budujemy-kanalizacje-w-wielkiej-wsi/),

– remont pomieszczeń sanitarnych w budynku sali sportowej w OSiR;

– rozbudowa wielu ulic i dróg na terenie gminy: odcinka drogi w Żegowie, ul. Ogrodowej w Dobieżynie, ul. Wiśniowej w Niepruszewie;

 – rozbudowa i adaptacja „Bukowianki”, gdzie swoją siedzibę będzie miał żłobek;

– przebudowa z rozbudową schodów wejściowych do MGOK (https://buk.gmina.pl/3462-przebudowa-schodow-zewnetrznych-w-mgok/)

– przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej ul. Grodziska w Buku – tutaj prace prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Na etapie rozstrzygnięcia przetargów jest inwestycja związana z budową ul. Franciszka Górczaka w Buku. Dzięki kolejnemu dofinansowaniu, który został uzyskany w programie „Szatnia na medal”, w planach jest także dalszy rozwój pomieszczeń OSiR. Złożone też zostały wnioski o dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych: ul. Rzemieślniczej w Dakowych Suchych oraz ul. Jana Lubrańskiego w Buku /Wielka Wieś.

W swoim sprawozdaniu burmistrz mówił też m.in. o tym, że zaplanowane rozliczenie budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego z funduszy unijnych na pewno wpłynie do budżetu gminy jeszcze w tym roku. Odniósł się też do spraw związanych z lokalizacją inwestycji celu publicznego dotyczących wież telefonii komórkowych na terenie gminy. Burmistrz omówił też kwestie finansowe związane z wyjściem z GOAPu i rozpoczęciem od 1 stycznia 2022r. współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”. Temat gospodarki odpadami komunalnymi często wracał w zapytaniach radnych, którzy pytali m.in. o wykup pojemników, deklaracje od mieszkańców, które mają być złożone do końca roku. Pracownicy urzędu oraz sołtysi do tej pory zebrali 1900 deklaracji, czyli objęto systemem 80 proc. wszystkich nieruchomości i do końca roku z pewnością uda się je zebrać od wszystkich mieszkańców gminy.

Burmistrz wymienił też liczne działania oświatowe, takie jak:

– pozyskanie funduszy dla szkół podstawowych na rozwój umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” (z rządowego programu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 395.700,00 zł);

– wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli (kwota dofinansowania: 65.594,56 zł, wkład własny: 16.398,64 zł);

– pakietów dla przedszkoli i szkół „ABC Ekonomii”; https://buk.gmina.pl/5092-abc-ekonomii-przedszkolaki-i-uczniowie-klas-i-iii-beda-uczyc-sie-finansow/

– reaktywowanie środowiskowej świetlicy „Strefa wyobraźni” w Buku https://buk.gmina.pl/4862-swietlica-strefa-wyobrazni-wznawia-dzialalnosc/, dla której w ostatnich dniach udało się pozyskać dofinansowanie ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt LEGO Education, o które gmina skutecznie zabiegała.

Niedawno w Otuszu powstało Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców gmin Buk i Stęszew, gdzie z pomocy psychologa, psychiatry mogą skorzystać mieszkańcy naszej gminy, zarówno dorośli, jak też dzieci i młodzież. https://buk.gmina.pl/4607-srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-w-otuszu/

Wspomniał też o spotkaniach z sołtysami i swoim udziale w zebraniach wiejskich, podczas których kilka sołectw udało się pozyskać do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” z funduszy samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach tego programu będzie można się starać o kolejne dofinansowania dla działań i inwestycji w sołectwach.

Ponadto gmina ubiega się o dofinansowanie w rządowym projekcie „Cyfrowa Gmina”. Jeden wniosek, na kwotę 658.000,00 zł, złożony został w ramach „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, drugi na kwotę 99.155,00 zł na „Wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa” już został zaakceptowany.

Burmistrz omawiając kilka znaczących inwestycji w gminie (np. „Bukowianka” czy przebudowa schodów MGOK) mówił, że przedłużający się termin ich oddania do użytku jest związany często z dużymi problemami ze znalezieniem wykonawców, którzy z reguły nie są zainteresowani pracami przy inwestycjach publicznych. Tym bardziej wówczas, kiedy funkcjonują na rynku ograniczone możliwości dostępności towaru. Wtedy pojawia się konieczność szukania wykonawcy z tzw. wolnej ręki. Zresztą jak podkreślał burmistrz, bez pozyskania funduszy z zewnątrz gmina nie mogłaby sobie pozwolić na wiele inwestycji, które aktualnie są realizowane. Wspomniał też o uzyskaniu dofinansowania z programu „Polski Ład”, dzięki któremu na dwie inwestycje w naszej gminie udało się pozyskać dofinasowanie w wysokości 12 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 8,1 mln zł otrzyma gmina na budowę kanalizacji sanitarnych w Wielkiej Wsi i Buku. Natomiast na realizowaną w partnerstwie z powiatem modernizację ul. Otuskiej w Wielkiej Wsi przyznanych zostało 3,9 mln zł.

W swoim wystąpieniu burmistrz na dłużej zatrzymał się przy temacie szczepień. Omówił aktualną sytuacją szczepień w gminie i przypomniał, że niedawno wprowadzono trzeci dzień (poniedziałek) w tygodniu, kiedy to (oprócz środy i czwartek) można się szczepić w Branżowej Szkole w Buku. Mieszkańcom gminy podziękował za tak liczny udział w szczepieniach, dzięki czemu w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” udało się wygrać milion, który zgodnie z założeniem tego projektu ma zostać przeznaczony na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i ograniczaniem jego skutków. Burmistrz dziękował nie tylko uczestnikom szczepień, ale też wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie tych działań, na czele z pracownikami OPS i jego kierowniczką, ale też m.in. strażakom, pracownikom urzędu, sołtysom, radnym. Do szczepień zachęcano na różne sposoby, a jednym z nich był taniec Jerusalema Dance Challenge, który wspólnie zatańczono podczas obchodów Dni Gminy Buk. Burmistrz wstępnie zaproponował, aby uzyskane fundusze przekazać na nową lokalizację Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak jak jednoznacznie stwierdził, do tematu wrócimy po otrzymaniu pieniędzy i wtedy decyzja zostanie podjęta wspólnie podczas posiedzeń komisji i sesji.

            Drugim bardzo ważnym zagadnieniem, którym żyje nie tylko nasza gmina, ale też wiele innych jest podwyżka cen gazu o 170 procent przez spółkę G.EN Gaz Energia z siedzibą w Tarnowie Podgórnym. Burmistrz zrelacjonował działania, które zostały podjęte w ostatnim czasie. (więcej: https://buk.gmina.pl/5304-podwyzka-cen-gazu-i-sprzeciw-mieszkancow/).

Burmistrz mówił też o projekcie budżetu na rok 2022, który w ustawowym terminie do 15 listopada br. został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w najbliższym czasie zostanie przekazany radnym do zaopiniowania.

Na zakończenie swojego wystąpienia zaapelował do mieszkańców gminy, aby dbając o zdrowie swoje i najbliższych szczepili się zarówno przeciwko COVID-19, jak i przeciwko sezonowej grypie. Przy okazji zaznaczył, że w najbliższym czasie trzeba będzie zrezygnować z lokalu w Branżowej Szkole, gdzie od wielu miesięcy odbywają się szczepienia. Jego podstawowe przeznaczenie jest zupełnie inne – ma zapewnić funkcjonowanie dla kadry pedagogicznej i uczącej się młodzieży, a szczepienia jako zadanie doraźne mogą być realizowane tylko i wyłącznie, kiedy są wydzielone niezależne pomieszczenia w budynku. Tym bardziej, że jak wynika z badań epidemiologicznych czeka nas jeszcze długa walka z COVID-19. Przypomniał, że w związku z pojawieniem się mutacji wirusa, od 1 do 17 grudnia został wprowadzony pakiet nowych obostrzeń. Jak na razie nie obejmuje on szkół, gdzie nauczanie w gminie jest prowadzone stacjonarnie, choć coraz więcej klas przechodzi na zdalny tryb nauki. Według zapowiedzi rządu należy się liczyć z kolejnymi obostrzeniami covidowymi w najbliższym czasie (https://buk.gmina.pl/5218-koronawirus-nowe-obostrzenia-od-1-grudnia/).

Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz zaprosił mieszkańców gminy do udziału w obchodach Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia – w dniu, który od tego roku będzie świętem państwowym.

Wystąpienia osób niebędących radnymi

Posiedzenie komisji tradycyjnie zakończono bieżącymi sprawami zgłaszanymi przez radnych, zaś ostatnimi punktami sesji były interpelacje i zapytania oraz wystąpienia osób niebędących radnymi. Z tej ostatniej możliwości skorzystała liczna grupa przedstawicieli Koła Nr 2 „Baszta” w Buku Polskiego Związku Wędkarskiego, którzy opowiedzieli o swoim problemie, z którym borykają się w ostatnim czasie. Jest nim pojawienie się pseudo „Rybaka” na Jeziorze Niepruszewskim – mężczyzny, który za wszelką cenę chce zniszczyć bukowskie wędkarstwo i na jeziorze rozstawia siatki, ryby łapie prądem, hakami. Wędkarze czują się bezsilni, ale próbują coś z tym zrobić, próbując zainteresować tym problemem różne środowiska. Burmistrz wraz z radnymi zadeklarowali chęć pomocy i zajęcie się problemem. (więcej:  https://buk.gmina.pl/5309-klusowanie-na-jeziorze-niepruszewskim/).

Następnie zabrała głos inna mieszkanka gminy, która mówiła o potrzebie utworzenia miejsca wybiegu dla czworonogów i skierowała zapytanie, czy jest szansa, aby taka przestrzeń powstała. Burmistrz odpowiedział, że w planach gminy jest inwestycja związana z wybiegiem dla psów. Ma to być miejsce bezpieczne – w okolicach bloków, gdzie czworonogom najbardziej brakuje miejsca.

Sesji przysłuchiwała się też pani, która jak powiedziała nie jest mieszkanką gminy, ale reprezentuje jednego z mieszkańców. Zabrała głos i podzieliła się swoimi negatywnymi uwagami co do pracy burmistrza i radnych w zakresie przyjętej tego dnia jednej z uchwał, a dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ul. Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej (piszemy o tym powyżej, w części dotyczącej bieżących projektów uchwał – przyp. red.). Wspomniany mieszkaniec jest właścicielem przeważającej części terenu objętego wspomnianym planem i w swoim piśmie do Rady Miasta i Gminy Buk wnosił o uwzględnienie w projekcie uchwały kilku zmian, których większość zarówno burmistrz, a później radni, nie uwzględnili. Jej zdaniem nie został uwzględniony interes i potrzeby tego mieszkańca gminy, który jest rolnikiem i na swojej ziemi nie może realizować swoich przedsięwzięć budowlanych, a jednym z nich miała być budowa hali magazynującej płody rolne bądź sprzęt rolniczy. Pod adresem burmistrza padło oskarżenie, że zostało naruszone prawo. Następnie po zabraniu głosu, ta osoba nie wysłuchała jednak wyjaśnień burmistrza i w pośpiechu opuściła salę sesyjną. Burmistrz mimo to tłumaczył, że pierwotne przeznaczenie działki jest inne niż uważa właściciel, bo jest to zabudowa mieszkalna, taka jak w najbliższym sąsiedztwie. Mówił, że trzeba brać pod uwagę interes wszystkich mieszkańców, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Zaś potencjalnie przeznaczenie takiego gruntu i wybudowanie takiej inwestycji może stanowić duże niedogodności dla mieszkańców; tym bardziej dla tych, którzy wcześniej nabyli grunt od właściciela pod budowę domów.

*

Podczas XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– przejęcia na 2022 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Buk na rok 2022;

– uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gminy Buk na rok 2022;

– ustalenie wysokości diet miesięcznych dla radnych Miasta i Gminy Buk;

– ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk;

– udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew;

– udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonania zadań izby wytrzeźwień;

– zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” sołectw z terenu Gminy Buk;

– przejęcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków;

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Dworcowej i Przykop;

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej;

– emisji obligacji;

– zmiany Uchwały nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

– zmiany Uchwały nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

Back To Top
Skip to content