skip to Main Content

Wyróżnienie „Zasłużeni dla Miasta i Gminy Buk”

Wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miasta i Gminy Buk osobom fizycznym, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, stowarzyszeniom oraz instytucjom jest tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”. Tytuł ten mogą otrzymać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz instytucje, które wniosły wybitny wkład w rozwój Miasta i Gminy Buk lub w sposób szczególny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców, zwłaszcza w zakresie:

  1. Gospodarki i ekonomii.
  2. Ochrony środowiska.
  3. Kultury i sztuki.
  4. Działalności oświatowo-wychowawczej.
  5. Działalności charytatywnej.
  6. Promocji gminy.
  7. Kultury fizycznej, turystyki i sportu.

Zasady przyznawania Tytułu ustalone zostały w uchwale Nr XLV/324/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 maja 2018 r.

Dotychczas Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” otrzymali:

JAN BRĘK

Funkcję sołtysa wsi Dobra-Sznyfin pełni nieprzerwanie od 1979 r. Po upływie każdej kadencji mieszkańcy powierzają mu tę funkcję na kolejną kadencję, ufając mu w szczególny sposób i darząc Go zaufaniem. Nie jest łatwo być sołtysem dwóch małych wsi, lecz potrafi spokojnie i konsekwentnie realizować swoje pomysły i zamierzenia. Współpracuje z kołem gospodyń wiejskich i szkołą podstawową. W okresie sprawowania funkcji sołtysa zrealizował wiele inwestycji drogowych i gazowych. Inicjator wielu akcji społecznych – ostatnio pomysłodawca uczczenia tablicą pamiątkową mieszkańców wsi uczestniczących w powstaniu wielkopolskim. Działacz organizacji rolniczych. Za swoją działalność odznaczony w 2016 r. medalem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”. Jest liderem życia społecznego i autorytetem dla mieszkańców. Dba o dobro lokalnej społeczności gminy.

LECH KAŹMIERCZAK

Jako jedna z nielicznych osób w naszej Gminie służy mieszkańcom od zmian ustrojowych. Najpierw (w latach 1990-1998) był radnym Miasta Gminy Buk, a od 1998 r. sprawuje funkcję sołtysa wsi Wielka Wieś. Po upływie każdej kadencji mieszkańcy powierzają mu tę funkcję na kolejną kadencję, ufając mu w szczególny sposób i darząc go zaufaniem. Jest osobą radosną i skromną, potrafiącą konsekwentnie realizować swoje pomysły i zamierzenia. W okresie sprawowania funkcji sołtysa udało mu się zrealizować wiele inwestycji: kanalizacyjnych, gazowych i drogowych na terenie wsi. Powstały w tym czasie nowe place zabaw, a przy drogach pojawiło się oświetlenie.

CZESŁAW PAKUŁA

Jest sołtysem Szewc od 1988 r. Od lat młodzieńczych działa w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej dbając o jej wyposażenie – przyczynił się, m.in. do remontu strażnicy i sali OSP w Szewcach. Od 1982 roku jest prezesem OSP w Szewcach. Od 30 lat podejmuje lokalne inicjatywy i udowadnia, że można działać wspólnie, skutecznie, bez podziałów pokoleniowych z korzyścią dla miejscowości i mieszkańców. Był inicjatorem i organizatorem wielu lokalnych przedsięwzięć: rozbudowy szkoły, postawienia figury św. Idziego (zniszczonej w czasie wojny), pomocy dla osób poszkodowanych w czasie pomocy w Gminie Jemielno i Suchej Beskidzkiej. Cieszy się ogromnym zaufaniem w środowisku. Jest bardzo mocno zaangażowany w sprawy społeczności lokalnej, które mają wpływ na rozwój i modernizację sołectwa Szewce i całej gminy. Za swoją działalność odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i medalem „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

TADEUSZ ŁYSIAK

Społecznik z powołania urodził się w rodzinie rolniczej w miejscowości Żegowo, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Już od najmłodszych lat angażował się społecznie działając w organizacji młodzieżowej, której w latach 80-tych był V-ce przewodniczącym Zarządu Gminnego oraz członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego. Był inicjatorem wielu czynów społecznych za co otrzymał odznaczenie młodzieżowe. Od 1974 roku brał udział w Olimpiadach Wiedzy Rolniczej reprezentując naszą gminę, aż piętnastokrotnie stając się Laureatem Olimpiad Wojewódzkich. W latach 1984 do 1988 został radnym Miasta i Gminy Buk oraz jednym z najmłodszych radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Po kilku letniej przerwie ponownie został radnym Miasta i Gminy Buk i tak kolejno od 1998 r. jako radny pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, od 2002 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty oraz był członkiem Komisji przydzielającej środki na organizacje i stowarzyszenia, od 2006 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty, od 2014 r. działał w Komisji Budżetu i Oświaty. Od ponad 35 lat jest członkiem Rady Sołeckiej wsi Wysoczka – Żegowo – Wygoda. Był głównym inicjatorem budowy kanalizacji deszczowej i chodników w Żegowie. W 1997 r. został wybrany na Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Od 1998 r. został wybrany do władz Wojewódzkiego Związku Rolników w Poznaniu, gdzie do dziś pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podczas wystąpienia dwóch najbardziej dotkliwych powodzi, które miały miejsce na południu naszego kraju wspólnie z kolegami z Kółek Rolniczych zainicjował i zorganizował zbiórkę płodów rolnych dla rolników w województwie śląskim. Za swą aktywną działalność społeczną w roku 2000 Artur Balasz – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał Panu Tadeuszowi Łysiakowi odznakę „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”, dwa lata później został ponownie wyróżniony i z rąk Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał „SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI”. Od 2000 r. został powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego na członka Gminnej Komisji do szacowania strat w gospodarstwach rolnych poszkodowanych wystąpieniem klęsk żywiołowych. W 2004 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu powołał Go jako biegłego rzeczoznawcę do Komisji wyceniającej zwierzęta, które z mocy ustawy podlegają wykupowi przez państwo i pracuje w niej do dnia dzisiejszego. Od 2007 r. do 2011 r. został powołany na V-ce Przewodniczącego Rady Pomocy Społecznej w Buku. W wymienionych wyżej latach był też odpowiedzialny razem z koleżankami z Kół Gospodyń Wiejskich za odbiór i wydawanie żywności dofinansowanej w ramach programu unijnego /PEAD/ dla potrzebujących rodzin w naszej gminie. Od 2008 r. wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Buk jest organizatorem Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Buk. W 2011 r. mieszkańcy sołectwa Wysoczka – Żegowo – Wygoda wybrali Go na sołtysa i jest nim do chwili obecnej. Jako sołtys działa bardzo aktywnie organizując dla mieszkańców corocznie spotkania opłatkowe, balik i ferie dla dzieci, ogniska integracyjne oraz wyjazdy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i dla dorosłych w których uczestniczą również sołectwa Wiktorowo – Pawłówko i Wielka Wieś. Sołtys często rozmawia z mieszkańcami wsi i dostrzega ich potrzeby, które w miarę możliwości finansowych stara się realizować. W ostatnim czasie został wybudowany plac zabaw z siłownią letnią, wiata biesiadna, założono również stronę internetową sołectwa. Co roku jako Prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku organizuje szkolenia dla rolników z naszej gminy. W kwietniu 2019 r. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego powołał Go na członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

JACEK HEMMERLING

Rolnik z wykształcenia mechanizator rolnictwa, rodowity bukowianin, ojciec dwóch dorosłych synów. Od najmłodszych lat związany z rolnictwem, wychowywał się i pomagał w pracy na roli w gospodarstwie rolnym swoich rodziców. Postawą swą zawsze wyróżniał się jako osoba bardzo pracowita, uczciwa, uczynna i życzliwa. Od 1996 r. jest delegatem do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Dwa lata później został powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego do Komisji szacującej straty w gospodarstwach rolnych spowodowane klęskami żywiołowymi. Od 18 lat jest aktywnym działaczem Kółka Rolniczego Buk – Wielka Wieś, a od 2007 r. do chwili obecnej sprawuje funkcję Prezesa Kółka Rolniczego. Jako prezes przewodniczył w organizowaniu uroczystości jubileuszu 140- lecia powstania Kółka Rolniczego Buk – Wielka Wieś, podczas której otrzymał odznakę honorową za „ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”. W 2004 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu powołał Go na biegłego rzeczoznawcę do pracy w Komisji do wyceny zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi. Pan Jacek wspólnie z rolnikami z naszej gminy brał czynny udział w zorganizowaniu dwukrotnej pomocy dla powodzian – poszkodowanych rolników z województwa śląskiego przekazując imponujące ilości płodów rolnych również z własnego gospodarstwa. Jako absolutne hobby Pana Jacka należy potraktować zainteresowania myśliwskie czego dowodem jest ponad 20 letnia działalność w Kole Łowieckim „Szarak”.

EUGENIUSZ NAPIERAŁA

Urodził się w rodzinnym gospodarstwie Stanisława i Marii Napierała, w Niepruszewie. To doświadczony rolnik, działacz samorządowy, a przede wszystkim prawdziwy społecznik. Osoby, które Go znają mówią, że zawsze można na Nim polegać. W swoich postanowieniach kieruje się zdrowym rozsądkiem, z empatią podchodząc do ludzkich spraw. Swą aktywność społeczną rozpoczął jeszcze w latach siedemdziesiątych, jako członek Rady Sołeckiej wsi Niepruszewo, działając tam nieprzerwanie przez ponad 30 lat. Okres ten zaowocował nie tylko zdobytym doświadczeniem, ale także uznaniem społeczności lokalnej, która wybrała Go dwukrotnie radnym Miasta i Gminy Buk. W tym czasie, jako członek rady zasiadał w Komisji Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki Jego staraniom doprowadzono m.in. do realizacji takich przedsięwzięć jak budowa kanalizacji w Niepruszewie, budowa chodnika przy ulicy Poznańskiej łączącego Niepruszewo i Kalwy, położenie sieci instalacji wodociągowej na ul. Leśnej w Niepruszewie, czy telefonizacja i gazyfikacja gminy Buk. W 1990 roku Rada Miasta i Gminy Buk powołała Go na Delegata do Sejmiku Samorządowego w Poznaniu, jako swojego reprezentanta w obszarze województwa. Funkcję tę pełnił zasiadając w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do roku 1994. W tym samym roku został wybrany również na Delegata Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, pełniąc to stanowisko nieprzerwanie, aż do dziś. W tym czasie sprawował m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz Komisji Produkcji Zwierzęcej. W 1995 roku podczas Walnego Zgromadzenia Spółek Wodnych zlewni Mogilnica Wschodnia w Nowym Tomyślu zostaje powołany na stanowisko przewodniczącego. Dzięki Jego staraniom spółka wodna przeszła m.in. gruntowną restrukturyzację, stając się obecnie dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. Obdarzony szacunkiem i zaufaniem rolników pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Od 1998 roku swą działalność samorządową kontynuował już jako radny Powiatu Poznańskiego. W swej pracy zajmował się problemami obywateli, zasiadając w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Za swoją działalność społeczną i samorządową był wielokrotnie nagradzany. W 2013 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał Mu odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Za swoje zasługi i działania na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej, w 2011 roku zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej przyznał mu medal im. Dr. Aleksandra hr. Szembeka. Eugeniusz Napierała to nie tylko społecznik, to również ojciec czterech synów i dziadek trójki wnuków. Swoją wiedzę przekazuje dalszym pokoleniom z nadzieją na kontynuację Jego dorobku. Można powiedzieć, że serce oddał polskiej wsi.

STANISŁAW KRÓLICZAK

Stanisław Króliczak urodził się dnia 11 sierpnia 1940 roku w Uścięcicach w gminie palenica, obecnie zamieszkuje miejscowość Dobieżyn w gminie Buk. Emeryt, który prężnie działa dla dobra całej społeczności Miasta i Gminy Buk. Swoją działalność skupia na prowadzeniu zespołu Folklorystycznego „Złote Kłosy” i Kapeli podwórkowej „Junki z Buku”, które działają w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku. Stanisław Króliczak interesował się muzyką i tańcem od wczesnych lat młodzieńczych. Będąc mieszkańcem wsi Dobieżyn początkowo okazjonalnie przygotowywał młodzież na występy, głównie na Święto Plonów. Stąd też dzięki jego inicjatywie i dużemu zaangażowaniu powstał w tej wsi ludowy zespół pieśni i tańca, skupiający młodzież tamtejszego środowiska. Z biegiem lat zespół pod opieką Stanisława Króliczaka zarówno poprzez piosenki jak i tańce kultywował tradycję ludową ziemi bukowskiej. Od września 1981 r. Stanisław Króliczak został zatrudniony jako instruktor amatorskiego ruchu artystycznego d/s tańca w MGOK Buk i taką rolę pełni do dnia dzisiejszego. W tym też czasie uczęszczał na kurs kwalifikacyjny z zakresu tańca ludowego uzyskując weryfikację instruktorską. Od 1986 roku wraz z zespołem tanecznym występuje przygrywająca mu kapela także pod jego kierunkiem. Jest on również kierownikiem Kapeli Podwórkowej „Junki z Buku”, występującej i znanej na terenie całego woj. wielkopolskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że jako ojciec rodziny Stanisław Króliczak zainteresowanie amatorskim ruchem artystycznym a więc muzyką, pieśnią i tańcem z dużym powodzeniem wpoił dzieciom. W latach 1970/87 tworzył wraz z rodziną zespół Muzykującej Rodziny Króliczaków. Rodzina koncertowała w różnych regionach naszego kraju: na Konfrontacjach Artystycznych Wsi Polskiej „Wigry 86”, na Warsztatach Wokalno-Muzycznych w Zakliczynie k/ Krakowa. Rodzina należała do Krajowego Klubu Muzyki i Piosenki „Scena Ludowa” w Krakowie. Kilkakrotnie brała udział także w Ogólnopolskich Spotkaniach Rodzin Muzykujących we Wrocławiu.

Dzięki zaangażowaniu społecznemu i zamiłowaniu Stanisława Króliczaka do kultury tradycyjnej istnieje zespół pieśni i tańca „Złote Kłosy” i  stawia to naszą gminę wysoko w rankingu popularyzatorów  tradycji i kultury ludowej. Trudno bowiem w dzisiejszych czasach pozyskać młodzież do społecznej postawy i zaangażowania jej zwłaszcza w pielęgnowaniu tradycji regionalnych. Udaje się to Stanisławowi Króliczakowi przez wiele lat. Zespół folklorystyczny „Złote Kłosy” obchodzi bowiem jubileusz 50-lecia, a kapela podwórkowa „Junki z Buku” obchodzić będzie jubileusz 30-lecia działalności. Zespoły te występowały na różnych imprezach na terenie naszego województwa, ale również poza granicami kraju – w Holandii, w Niemczech. Znamiennym faktem jest, że działalność zespołów pod kierunkiem instruktora Króliczaka swoim przejawem mobilizowała społeczność wiejską do różnych przedsięwzięć jak: rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury oraz budowa Szkoły Podstawowej w Dobieżynie, bowiem dochody z organizowanych imprez były przekazywane na te cele.

Ponadto Stanisław Króliczak został uhonorowany przez kapitułę czasopisma bukowskiego „Kosynier Bukowski”, przyznającą statuetkę „Złotej Kosy”, która zadecydowała, by jej Laureatem został Stanisław Króliczak z Dobieżyna – animator i organizator kultury na wsi. Odznaczony również najwyższym resortowym odznaczeniem Zasłużony Działacz Kultury, przyznanym w 1987 roku oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej w roku 2008.

W ostatnim okresie szczególnie jako kierownik i  instruktor zwrócił uwagę na pracę i zaangażowanie nad zespołem Kapeli Podwórkowej „Junki z Buku”. Kapela bierze udział w organizowanych konkursach i  festiwalach. W  roku 2005  na festiwalu Kapel w Pobiedziskach jury przyznało zespołowi I  miejsce za oryginalność wykonania piosenek i wrażenia artystyczne. Największym dotychczasowym   sukcesem kapeli podwórkowej „Junki z Buku” jest zdobycie w  roku 2007  na Ogólnopolskim Przeglądzie w Grajewie III miejsca. W 2011 r. – kapela zdobyła nagrodę „Najlepsze w Polsce” przyznawaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W czerwcu 2015 roku otrzymała nagrodę im. Stanisława Strugarka za popularyzację gwary poznańskiej przyznawaną przez komitet organizacyjny Dni Łazarza w Poznaniu. We wrześniu 2015 zajęła III miejsce na przeglądzie kapel w Pobiedziskach.

Zgłoszenie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” Panu Stanisławowi Króliczakowi uzyskało pozytywną opinię stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Buk na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 lutego 2020 r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Back To TopSkip to content