skip to Main Content

Bezpłatne badania i szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń i świadczeń medycznych.

W dziale Strefa mieszkańca  -> Strategie i programy zamieszczać będziemy wszelkie informacje o bezpłatnych szkoleniach dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników firm. Wiele osób w naszej gminie aktywnie uczestniczy w różnych projektach, które realizowane są w formie bezpłatnej. Dlatego wierzymy, że przekazywane tutaj informacje znajdą odbiorców i pozwolą na rozwinięcie szeregu kompetencji i umiejętności.

Prosimy każdorazowo o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kursów i projektów, zawartymi w zamieszczonych załącznikach.

 

Oferty szkoleń i badań (najnowsze u dołu)

1) Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych XII
Projekt_Szkolenia Budowlane i Drogowe za darmo XII_Informacja i Dokumenty BUD13 1.21 KZ

2) Wykonywanie, naprawa, montaż i obsługa maszyn i urządzeń III
Projekt_Szkolenia Spawaczy Mechaników za darmo vol2_I_Informacja i Dokumenty 1.21 KZ

3) Uprawnienia operatora maszyn budowlanych i drogowych

4) Spawanie MIG, MAG, TIG, ELEKTRYCZNE, GAZOWE i nie tylko

Projekt „Inteligentne kwalifikacje zawodowe” organizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu.
Projekt rozpoczyna się 1 września 2020 roku, a zakończy 31 sierpnia 2021 roku. Wartość projektu 1903795,20 zł, dofinansowanie wynosi 1713415,68 zł.
Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działa-nie 8.3: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach dotacji bezzwrotnej.

Cel projektu –
– zwiększenie kompetencji 450 osób (45 kobiet i 405 mężczyzn) poprzez kształcenie od października 2020 do lipca 2022 i zwiększenie kwalifikacji min. 410 osób (41K,369M) do lipca 2022, a także rozwój kompetencji kadr prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne do listopada 2020.

Obszar –
– powiaty: Poznań, poznański, obornicki, wągrowiecki, szamotulski, śremski.

Grupa docelowa –
– 450 osób (405 mężczyzn i 45 kobiet) w wieku 25 lat i więcej, z wykształceniem nie wyższym niż ponadgimnazjalne: z ukończonym liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, technikum uzupełniającym, zasadniczą szkołą zawodową i nie uczestniczących wcześniej w programie kształcenia ustawicznego Uczenie się przez całe życie.
Potrzebujemy 120 osób bezrobotnych – 108 mężyczyzn oraz 12 kobiet, z tego 20 osób długotrwale bezrobotnych, 30 osób biernych zawodowo – 27 mężczyzn i 3 kobiety oraz 300 osób zatrudnionych – 270 mężczyzn i 30 kobiet.

Rodzaje kursów realizowanych w ramach projektu

Załączniki do pobrania:
Materiał promocyjny
Arkusz diagnostyczny 1
Arkusz diagnostyczny 2

 

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii oferuje bezpłatną (w ramach NFZ) i prywatną Fizjoterapię Domową (w domu u pacjenta) i Fizjoterapię Ambulatoryjną (w Poznaniu i Miłosławiu) dla osób z lekkim lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

  1. Fizjoterapia ambulatoryjna- lekki i umiarkowany, bez skierowania
  2. Fizjoterapia ambulatoryjna, ze skierowaniem
  3. Fizjoterapia domowa, ze skierowaniem

Szczegółowe informacje na stronie Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii.

Zarząd Powiatu Poznańskiego realizuje  „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w 2021 r.” Celem Programu jest m.in. zwiększenie dostępności do szczepień niefinansowanych ze środków publicznych oraz pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego.

W ramach Programu będą prowadzone szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego u:

  • dziewcząt i chłopców urodzonych w 2007 r. poprzez podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko zakażeniom HPV typami” 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, zwanej szczepionką dziewięciowalentną (planowany termin: I dawka maj, II dawka – listopad).
  • dziewcząt i chłopców, którzy otrzymali co najmniej jedna dawkę szczepionki w ramach programu realizowanego w 2020 r. finansowanego z budżetu powiatu Poznańskiego, uzupełniająco poprzez podanie drugiej i trzeciej lub trzeciej dawki szczepionki przeciwko zakażeniom HPV typami: 6, 11, 16, 18, zwanej szczepionką czterowalentną,

zameldowanych w gminach powiatu poznańskiego (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów) oraz posiadających ich pisemna zgodę na wykonanie szczepienia.

Zgłoszenia do programu przyjmowane będą od dnia 12 maja 2021 r. liczba osób mogących skorzystać z Programu jest ograniczona.

Program obejmuje także działania edukacyjne dotyczące zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV.

Informacje na temat programu w tym sposób rejestracji dostępne są na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego:
https://powiat.poznan.pl/program-szczepien-hpv/ oraz Wykonawcy Programu tj. podmiotu leczniczego Edictum Plus: https://edictum.pl/programy/powiat-poznanski-hpv-2021/

14 lipca w Poznaniu będą realizowane bezpłatne badania profilaktyczne w ramach kampanii społecznej „Zentiva – Zmieniamy Przyzwyczajenia”.

Bus – mobilny punkt diagnostyczny stanie przy Placu Adama Mickiewicza i będzie czynny w godzinach 8:00 – 16:00.
Każda dorosła osoba będzie mogła wykonać badania EKG, ciśnienia, saturacji krwi, analizę BMI, wypełnić kwestionariusz dot. nietrzymania moczu i skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą – urologiem.

https://www.zentiva.pl/centrum-prasowe/rusza-kampania-spoleczna-zentiva-zmieniamy-przyzwyczajenia

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia ma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Program jest realizowany od 1 lipca 2021 r. Objęte są nim wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Back To Top Skip to content