skip to Main Content

Kino „Wielkopolanin”
Plac Stanisława Reszki 29, 64-320 Buk

Do pobrania:

Ulotka – Nieodpłatna Pomoc Prawna

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się zarejestrować:


Osoby nieposługujące się językiem polskim mogą skorzystać z wizyty w Punkcie w asyście tłumacza, jak również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna).

Informacje dotyczące możliwości uzyskania nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:

 • pod numerami telefonów: 61 8410-797 lub 572 157 488 (w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30);
 • za pośrednictwem e-maila: 

oraz na rządowej stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Lista adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, udostępniona przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, znajduje się pod adresem: https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

Bezpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie i psychologiczne w językach ukraińskim i rosyjskim.

Stowarzyszenie OVUM – adres siedziby: ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, numer KRS 0000217093

Kontakt ze specjalistami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 za pośrednictwem:

 • telefonów: +48 58 350 15-15 lub +380 947-112-100;
 • e-maila: ;
 • komunikatorów internetowych: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp lub Zoom.

Informacje dotyczące wsparcia dla obywateli Ukrainy oferowanego przez Stowarzyszenie OVUM dostępne na stronie internetowej https://ovum.org.pl/ukraina.


Dni, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punkcie NPO w Buku:

 • poniedziałek, środa, czwartek: w godz. od 10.00 do 14.00
 • wtorek: w godz. od 13.00 do 17.00
 • piątek: w godz. 8.00-12.00

W 2022 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonują Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkt działający w Buku w 2022 roku to Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

WYKAZD PUNKTÓW I HARMONOGRAM:

[pdf] Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2022 r. (stan od lipca 2022 r.)

[docx] Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2022 r. (stan od lipca 2022 r.)

Wzór oświadczenia

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 3. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

 1. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.
 2. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym również nieodpłatna mediacja), także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

Rejestracja na wizytę

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty:

W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę. Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty lub po samodzielnej rejestracji online pod adresem http://np.ms.gov.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Osoby świadczące usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punkcie: 

 1. Marta Banaszewska – doradca obywatelski
 2. Michał Arnold – doradca obywatelski
 3. Artur Pięta – doradca obywatelski
 4. Małgorzata Dycha-Kasprowicz – doradca obywatelski
 5. Fabiola Czechowska – doradca obywatelski
 6. Olga Kostaniak – doradca obywatelski
Back To Top
Skip to content