skip to Main Content

Kino „Wielkopolanin”
Plac Stanisława Reszki 29, 64-320 Buk

Do pobrania:

Ulotka – Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacja dla Gmin 2024 (NPP oraz NPO w powiecie poznańskim)

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się zarejestrować:


Osoby nieposługujące się językiem polskim mogą skorzystać z wizyty w Punkcie w asyście tłumacza, jak również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna).

Informacje dotyczące możliwości uzyskania nieodpłatnej porady prawnej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu:

 • pod numerami telefonów: 61 8410-797 lub 572 157 488 (w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 7.30-15.30);
 • za pośrednictwem e-maila: 

oraz na rządowej stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/komunikat,60

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Lista adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, udostępniona przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, znajduje się pod adresem: https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

Bezpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie i psychologiczne w językach ukraińskim i rosyjskim.

Stowarzyszenie OVUM – adres siedziby: ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia, numer KRS 0000217093

Kontakt ze specjalistami możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00 za pośrednictwem:

 • telefonów: +48 58 350 15-15 lub +380 947-112-100;
 • e-maila: ;
 • komunikatorów internetowych: Skype, Facebook Messenger, WhatsApp lub Zoom.

Informacje dotyczące wsparcia dla obywateli Ukrainy oferowanego przez Stowarzyszenie OVUM dostępne na stronie internetowej https://ovum.org.pl/ukraina.


Od 1 stycznia 2024 r. NPO zmienia lokalizację, siedziba będzie mieściła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku (ul. Dobieżyńska 27). Dni, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Punkcie NPO w Buku:

 • poniedziałek w godz. od 16.00 do 20.00,
 • wtorek: w godz. od 9.00 do 13.00,
 • środa, czwartek w godz. od 10.00 do 14.00,
 • piątek: w godz. 8.00-12.00.

W 2024 roku na terenie powiatu poznańskiego funkcjonują Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkt działający w Buku w 2024 roku to Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

WYKAZD PUNKTÓW I HARMONOGRAM:

Lista jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dla mieszkańców powiatu poznańskiego (obowiązuje od 1.01.2024 r.)

Wzór oświadczenia

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 3. Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
  W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym także nieodpłatna mediacja) mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefonicznie lub mailowo) oraz poza lokalem Punktu. W takiej sytuacji nie pobiera się pisemnych oświadczeń, o których mowa w punkcie 2.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone poniżej w zakładce „Rejestracja na wizytę”.
 5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (w tym również nieodpłatna mediacja), także poza Punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone poniżej w zakładce „Rejestracja na wizytę”.

Rejestracja na wizytę/poradę

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty/porady:

W treści e-maila należy podać lokalizację punktu, w którym osoba chciałaby uzyskać nieodpłatną pomoc oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej wizytę. Odpowiedź zwrotna w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie na adres e-mailowy, z którego wpłynęła prośba o rezerwacje wizyty.

Umówiona godzina wizyty/porady jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoby świadczące usługi nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punkcie: 

 1. Marta Banaszewska – główny doradca obywatelski
 2. Sylwia Zalewska
 3. Agnieszka Gadzinowska
 4. Ewa Jasińska-Colasanti
 5. Fabiola Czechowska
 6. Magdalena Sawińska
 7. Przemysław Kossakowski
 8. Gabriela Gogola-Kulasza
 9. Katarzyna Dłutkowska-Nowak
 10. Piotr Lewko
 11. Jagoda Maciejewska
 12. Mateusz Gierczak
 13. Maciej Knychała
 14. Michał Głogowski
 15. Justyna Wolf
 16. Łukasz Knychała
 17. Olga Kostaniak
 18. Ewa Umińska-Krygier
 19. Maria Janeczko-Janicka
 20. Mirosław Maciejewski
Back To Top
Skip to content