skip to Main Content

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

Administracyjnie Miasto i Gmina Buk położone jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Miasto Buk leży w odległości:

 • 330 km od Warszawy,
 • 250 km od Berlina,
 • 160 km od przejścia granicznego w Świecku,
 • 21 km od międzynarodowego portu lotniczego “Ławica” w Poznaniu,
 • około 28 km od terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Miasto i gmina zajmują powierzchnię 90,62 km2 (dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego w Poznaniu).

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZE

Gmina Buk leży w mezoregionie Pojezierze Poznańskie, będącym fragmentem dużej jednostki makroregionu – Pojezierze Wielkopolskie. Powierzchniowa geologiczna zdominowana jest przez utwory czwartorzędowe. Należą do nich osady piaszczysto-żwirowe, a przede wszystkim gliny zwałowe ze zlodowacenia bałtyckiego oraz torfy i namuły organiczno-mineralne.

Współczesna rzeźba terenu jest efektem erozyjnej działalności lodowca. Przeważającą część obszaru zajmuje leżąca na wysokości 82-88 m n.p.m. wysoczyzna morenowa płaska. Rozciąga się ona na Bukowsko-Mosińskim ciągu rynnowo-ozowym z polodowcowymi rynnami i obniżeniami dolinnymi.

Najwyżej położonym punktem w gminie jest wierzchowina ozu w rejonie przysiółka Józefowo, wynosząca 107 m n.p.m. Najniższy punkt leży w obrębie wsi Dakowy Suche na wysokości 75 m n.p.m.

W granicach gminy występują fragmenty zlewni Mogilnicy Wschodniej z rzeczką Trupiną przepływającą przez miasto Buk i zlewni Samicy. Wchodzą one w skład zlewni Kanału Mosińskiego, a tym samym w obręb dorzecza Warty.

Klimatycznie gmina Buk położona jest w środkowej dzielnicy klimatycznej Wielkopolski ze:

 • średnią roczną temperaturą powietrza + 8,0°C,
 • średnią roczną wilgotnością względną powietrza 78%,
 • średnimi rocznymi opadami 528 mm,
 • średnią roczną prędkością wiatru 4,0 m/s.

W szacie roślinnej zadrzewienia zajmują jedynie 3.6%. Resztę powierzchni pokrywa szata roślinna sezonowa wynikająca z płodozmianu uprawianych roślin oraz segmenty łąkowo-pastwiskowe. Na terenie miasta i gminy rośnie 5 drzew będących pomnikami przyrody.

Fauna tego terenu jest reprezentatywna dla terenów pól i lasów. Wśród spotykanych gatunków należy wymienić: sarnę, zająca, lisa i okresowo dzika. Wśród drobnych ssaków spotykane są tchórze, borsuki, myszy, nornice, krety i szczur polny. Ptaki reprezentowane są przez gatunki charakterystyczne dla pól i lasów oraz ptaki wodne występujące w rejonie jeziora Niepruszewskiego.

KOMUNIKACJA

Atutem gminy jest jej lokalizacja względem głównych szlaków komunikacyjnych. Płynny transport zapewnia:

 • rozwinięta sieć drogowa wraz z węzłem autostrady A2 “BUK”,
 • międzynarodowa linia kolejowa E20 (Berlin-Moskwa),
 • pobliski Międzynarodowy Port Lotniczy “Ławica” w Poznaniu,
 • przebiegająca nieopodal zachodnia obwodnica Poznania S-11.

Buk mapka komunikacyjna

Węzeł autostradowy “Buk” znajduje się w odległości trzech kilometrów od centrum miasta, w którym krzyżują się drogi wojewódzkie nr 306 i nr 307. Zaledwie 10 km od węzła autostradowego “Buk” przebiega zachodnia obwodnica Poznania, będąca odcinkiem drogi krajowej S-11 łączącej północ i południe kraju. W przyszłości zostanie ona połączona z drogą krajową S-5 do Wrocławia. Na terenie gminy przy linii kolejowej E20 funkcjonują dwa dworce osobowe w Buku i Otuszu oraz bocznica towarowa w Buku. Część połączeń osobowych jest realizowana nowoczesnym taborem kolejowym. Szybki dojazd na lotnisko “Ławica” zapewnia zmodernizowana droga wojewódzka nr 307.

DEMOGRAFIA

Na terenie Miasta i Gminy zamieszkuje łącznie 12.262 osób, z czego w samym mieście Buku 5.778. Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

 1. Cieśle 66
 2. Dakowy Suche 436
 3. Dobieżyn 1.303
 4. Dobra  72
 5. Kalwy 164
 6. Niepruszewo 1.410
 7. Otusz 464
 8. Pawłówko 25
 9. Szewce 773
 10. Sznyfin 158
 11. Wielka Wieś 1208
 12. Wiktorowo 64
 13. Wygoda 53
 14. Wysoczka 193
 15. Żegowo 95 osób*

* Liczba osób zameldowanych na stałe z dn. 30.06.2019 r.

Back To Top
Skip to content