skip to Main Content

Redaktor Naczelny: Hubert Wejmann
Skład zespołu redakcyjnego: Hubert Wejmann, Iwona „Zuzanna” Skibińska-Talukder
Adres redakcji: 64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail:
Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27
Kolportaż: Paweł Króliczak
Ogłoszenia i reklamy: MGOK, Ewa Szurkowska, tel. 618 140 121, e-mail:
Opracowanie graficzne, skład, druk: Studio kwadrat

Back To Top Skip to content