skip to Main Content

Zakończono przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach

Pod koniec września zakończono bardzo ważną gminną inwestycję przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach. Gmina zyskała nowoczesną instalację, a mieszkańcy wodę o lepszej jakości.

– Wraz z rozwojem gminy zwiększa się też zapotrzebowanie na wodę. Przybywa mieszkańców, zakładów pracy, co wymaga konieczności poszukania nowych rozwiązań. Zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę poprzez eksploatację starych systemów wodociągowych staje się nie tylko mało wydajne, ale też coraz bardziej ryzykowne. Stąd decyzja o przebudowie stacji uzdatniania wody w Kalwach, który ma służyć mieszkańcom przez kolejne długie lata – mówi burmistrz miasta i gminy Buk Paweł Adam.

Przebieg prac

Przypomnijmy, że Stacja Uzdatniania Wody w Kalwach zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Kalwy, Niepruszewo, Otusz, Cieśle, Wygoda, Wysoczka i Żegowo z gminy Buk. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie oraz planowaną rozbudowę strefy ekonomicznej, na terenie gminy należało podjąć decyzję o odwierceniu dodatkowej studni głębinowej oraz przebudowie obecnego układu celem zwiększenia jego przepustowości. – Ponadto istniejący układ uzdatniania, filtracji wody był oparty o przestarzałe urządzenia, wymagające ciągłych napraw wraz z wymianą cyklicznie orurowania, armatury, które były w złym stanie technicznym – stwierdza prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku Tomasz Stawicki.

Zaplanowane prace objęły roboty konstrukcyjno-budowlane, technologiczne, instalacyjne oraz elektryczno-automatyczne, a także rozruch technologiczny zakończony pozytywnymi wynikami badań laboratoryjnych wody. Należało m.in. przebudować budynek stacji uzdatniania wody, wykonać obudowy zewnętrzne naziemne tzw. Lange dla trzech studni głębinowych, wybudować fundamenty żelbetowe pod cztery nowe stalowe zbiorniki retencyjne wody czystej w miejsce dotychczasowych zbiorników wody czystej przeznaczonych do rozbiórki, wybudować nowy podziemny zbiornik popłuczyn, wykonać niezbędne prace instalacyjne (m.in. podłączenie zlewów, misek ustępowych, wpustów, wykonanie wentylacji pomieszczeń w budynku SUW, instalacji ogrzewania, itd.).

Szczegółowo prace obejmowały m.in. wymianę pomp głębinowych, rurociągów wznośnych i obudów zewnętrznych, systemu napowietrzania wody, układu filtracji na nowe filtry ciśnieniowe. Zapewniona też została nowa pompownia sieciowa o większej wydajności, a wariantowe zasilanie sieci wodociągowej dostarczane jest bezpośrednio ze zbiorników wody czystej.

– Wszystkie rurociągi należało podeprzeć w odpowiednich miejscach, wykorzystując rozwiązania podporów systemowych o właściwej charakterystyce technicznej. Ujęcie wody zostało oparte o istniejące, czynne studnie głębinowe. W tym celu należało wymienić pompy głębinowe w istniejących studniach głębinowych, rurociągi wznośne, obudowy studzienne, wraz z armaturą i opomiarowaniem oraz przeprowadzić wpięcie do istniejącego systemu rurociągów wody surowej tłoczących wodę do SUW. Do tej pory wodę dezynfekowano poprzez chlorowanie podchlorynem sodu, a teraz za pomocą lamp UV i wariantowo podchlorynem sodu. Zestaw urządzeń do chlorowania wody zlokalizowany został w odpowiednio zaadaptowanym pomieszczeniu. Woda uzdatniona po procesie filtracji magazynowana jest teraz w zbiornikach retencyjnych, których zadaniem jest buforowanie nierównomierności rozbiorów wody w sieci wodociągowej, wyrównanie pracy ujęcia wody oraz magazynowanie wody dla potrzeb płukania filtrów. Woda ze zbiorników retencyjnych tłoczona jest do sieci wodociągowej przez zestaw pompowy – tłumaczy kierownik działku gospodarki wodno-kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku Jakub Piętka.

Ponadto alternatywnie, z uwagi na ukształtowanie terenu i znaczne wyniesienie obiektu SUW w stosunku do części odbiorców, w sytuacjach skrajnie awaryjnych wprowadzono możliwość zasilania sieci wodociągowej bezpośrednio ze zbiorników retencyjnych, z pominięciem pompowni sieciowej.

Efektem końcowym kilkunastomiesięcznych prac budowlanych jest powstanie w pełni zautomatyzowanej infrastruktury uzdatniającej poprawiającej jakość wody, która spełnia określone prawem standardy. Wydajność stacji została prawie podwojona, jeżeli chodzi o możliwości zaopatrzenia mieszkańców tej części gminy w wodę. Jest to tym bardziej cenne, że rozwój Parku Przemysłowego, z roku na rok, generuje coraz to większe zapotrzebowania na wodę.

Inwestycja przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach kosztowała 6.144.735,59 zł i w całości została sfinansowana ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej: 2.442.488,30 zł ze środków bieżących spółki, a 3.672.247,29 zł została pokryta kredytem bankowym.

Nowe inwestycje

To nie koniec inwestycji związanych z uzdatnianiem wody. Trwają pracę nad koncepcjami modernizacji trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dakowy Suche, Dobieżyn, Szewce. Przy okazji warto też wspomnieć, że Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał połączenia sieci wodociągowej łączącej systemy wodociągowe Buk – Dobieżyn, od terenu strefy ochrony sanitarnej wraz z przejściem pod torami kolejowymi do drogi wojewódzkiej nr 306 w ul. Bukowskiej w Dobieżynie. Była to kosztowna inwestycja: 452.909,01 zł, technologicznie wymagająca wykonania wyłączenia głównej Stacji Uzdatniania Wody w Buku na okres około trzech godzin, prace były prowadzone w godzinach nocnych, jak również należało wykonać przecisk sterowany pod torami kolejowymi.

W dalszej kolejności Zakład Gospodarki Komunalnej systematycznie planuje wymieniać sieć azbestową. Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” proces ten powinien być zakończony do końca 2032r. W naszej gminie jest jeszcze około 18 kilometrów sieci wodociągowej z azbestocementu.

Przy prowadzonych inwestycjach Zakład Gospodarki Komunalnej ściśle współpracuje z urzędem po to między innymi, aby przy każdej modernizacji danej infrastruktury drogowej po pierwsze, aby sprawdzić stan sieci wodociągowej, a jeśli tego wymaga również dokonywanie jej wymiany, czego przykładem w ostatnim czasie jest zrealizowana wymiana na ul. Sportowej w Buku.

Back To Top
Skip to content