skip to Main Content

Nowy rok: z zadaniami wykonanymi i nowymi wymagającymi realizacji

Remont nawierzchni obwodnicy bukowskiej, budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie, zmiany rozkładu jazdy komunikacji gminnej, kolejne przyłącza światłowodowe, klasy dwujęzyczne w szkołach podstawowych w Buku i Niepruszewie, działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Niepruszewie, powstanie Centrum Zdrowia 75+ w Buku, to tylko niektóre nowe zadania, o których mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam podczas LX sesji Rady MiG Buk, w dn. 30.01.br. Radni przyjęli projekty uchwał i zajęli się bieżącymi sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców.

Na wstępie sesji został złożony wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Wojciechowi Jankowiakowi. Przedstawiony wniosek nie spotkał się z akceptacją radnych i w wyniku głosowania, większością głosów, został odrzucony i tym samym projekt uchwały pozostał w porządku sesji.

Działania podjęte na skutek awarii

Swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrz rozpoczął od omówienia sytuacji związanej z jakością wody w Dobieżynie. – W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi nieprawidłowej jakości wody w Dobieżynie mieszkańcy zostali poinformowani, że od listopada 2023 roku prowadzona jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie polegająca na wybudowaniu nowej SUW ze względu na wyeksploatowanie dotychczas istniejącej instalacji. Jednocześnie podczas prac doszło do awarii jednej z dwóch studni pracujących na stacji oraz niesprawności jednego z filtrów odpowiedzialnych za uzdatnianie wody. Zakład Gospodarki Komunalnej podjął decyzje o zmianie częściowego zasilania w wodę sołectwo Dobieżyn – obecnie część miejscowości zasilana jest w wodę ze SUW w Szewcach oraz ze SUW z Buku. Spółka podejmuje działania, aby do końca lutego br. obecny stan wody doprowadzić do odpowiedniej jakości. – Bardzo przepraszam mieszkańców Dobieżyna za przejściowe niedogodności, które mogą się pojawiać podczas prowadzenia prac budowy nowej SUW. Zgodnie z planem powinny się zakończyć w listopadzie bieżącego roku, choć być może wykonawca zrealizuje inwestycję w terminie wcześniejszym.

Burmistrz poinformował o zakończonych inwestycjach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w kilku lokalizacjach na: ul. Smugi, Słonecznej, Lipowej, Zakładowej w Buku i Wielkiej Wsi, ul. Bukowej i Dębowej w Niepruszewie – mieszkańcy mogą już składać wnioski o podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Działania przeciwpowodziowe

Ostatnio, w wyniku obfitych opadów deszczu odczuwalne są skutki zalanych pól i dróg, szczególnie w sołectwie Wiktorowo – Pawłówko, gdzie odnotowano wysoki stan wody w przepływającej przez sołectwo rzeki Mogilnicy Wschodniej. W związku z zaistniałą sytuacją podjęte zostały działania w sprawie konserwacji w/w rzeki – w dn. 12.01.br. odbyło się spotkanie z kierownikiem Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak poinformował burmistrz: – Ustalono, że PGW Wody Polskie przeprowadzą oczyszczenie z roślinności porastającej koryto rzeki w Wiktorowie, zaś nasza gmina w celu usprawnienia spływu wód Mogilnicy zajmie się oczyszczeniem rowu melioracyjnego łączącego Mogilnicę Wschodnią z Mogilnicą Środkową. Obydwa zadania zostały wykonane i w wyniku oczyszczenia koryta Mogilnicy oraz rowu melioracyjnego usprawniony został spływ wód i poziom wody opadł o około 70 centymetrów.

Na skutek obfitych opadów deszczy, też w strefie Aktywizacji Gospodarczej w Niepruszewie należało wykonać odwodnienie – ułożenie rurociągu odwadniającego w ulicy Brzozowej.

Do awarii doszło również w urzędzie Miasta i Gminy Buk – zalane zostały pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze. W związku z tym, w dn. 29.01.br. urząd był zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów. Mieszkańcy proszeni byli wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy, a także przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP. Burmistrz przeprosił za wszelkie niedogodności z tym związane. Przy okazji podziękował druhom strażakom OSP, którzy w tak trudnych warunkach pogodowych wykazali się ogromnym zaangażowaniem i pomocą.

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

W ramach zarządzenia burmistrza ogłoszony został konkurs ofert na 2024 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Komunikacja gminna

W dn. 26.01.br. w bukowskiej Sali Miejskiej odbyło się XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. W obradach pod przewodnictwem starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego uczestniczyli przedstawiciele samorządów tworzących ZZPG „WTR”.

Przy okazji burmistrz poinformował, że z danych przedstawionych przez biuro ZPG WTR wynika, że bezpłatna komunikacja na trzech liniach autobusowych w naszej gminie przewiozła 61 tys. pasażerów, co na liczbę 12,5 tysiąca mieszkańców jest wynikiem bardzo dobrym. Utrzymanie komunikacji gminnej w 2023 roku kosztowało gminę 1.000.060 zł, przy dofinansowaniu 550.000 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Burmistrz zapowiedział, że rozwojem komunikacji gminnej zainteresowani są przedsiębiorcy z gminy, którzy zadeklarowali też wsparcie finansowe.

Zgromadzenie WTR w bukowskiej synagodze

Od 1 lutego br., na prośbę mieszkańców nastąpiły zmiany w komunikacji gminnej. Połączenia autobusowe na linii numer 781 Żegowo – Dobra są dostosowane do pociągów przyjeżdzających na dworzec w Buku o godzinie 14:38 z Opalenicy oraz 14:41 – z Poznania. Na linii numer 782 Buk – Kalwy zostały też wprowadzone zmiany w związku z ograniczeniem prędkości do 20 km/h.

Rozkład jazdy 781 i 782

Kolejne przyłącza światłowodowe

Na zaplanowanych 800 punktów adresowych obecnie wykonanych zostało 400 przyłączy światłowodowych przez Orange Polska. Początkowo tych punktów miało być 600, ale z powodzeniem zadanie zostało rozszerzone o kolejne.

Rekrutacja do placówek oświatowych

Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest MiG Buk w roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025

Wydane też zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest MiG Buk w roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja do klas I Szkół Podstawowych  w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2024/2025

W Buku i Niepruszewie powstają klasy dwujęzyczne

Od nowego roku szkolnego, uczniowie z terenu całej gminy będą mogli się uczyć w klasach dwujęzycznych w szkołach podstawowych w Buku i Niepruszewie. W dn. 29.01.br. burmistrz w obecności dyrektorek szkół podpisał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, na podstawie którego zostaną utworzone oddziały dwujęzyczne klas VII.

W Buku i Niepruszewie powstają klasy dwujęzyczne

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkołach Podstawowych w Buku oraz w Niepruszewie na rok szkolny 2024/2025

Działalność ŚCZP w Niepruszewie

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Poznańskim dla mieszkańców gmin BUK i STĘSZEW”,  w celu zabezpieczenia mieszkańców korzystających dotychczas z oferowanej przez Centrum pomocy, Fundacja AKME przy współpracy z MiG Buk przeniosła swoją działalność z Otusza do Niepruszewa. W celu zabezpieczenia ciągłości pomocy w zakresie usług dotyczących zdrowia psychicznego niezbędne okazało się wsparcie ze środków budżetu gminy. Mając na uwadze możliwości oraz potrzebę zminimalizowania kosztów, na podstawie dotychczasowej działalności oszacowano minimalny poziom i zakres wsparcia, który obejmuje konsultacje diagnostyczne psychologiczne i psychoterapię dla dzieci i dla dorosłych, konsultacje psychiatry dla osób dorosłych, a od marca 2024 roku, niezbędne będzie także przywrócenie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci. Koszt tych usług, w okresie od dn. 02.01. do 29.02.2024 r. wynosi 71.900 zł.

Jak poinformował burmistrz, w miesiącach od marca do grudnia 2024 r. realizacja tego zadania nastąpi w oparciu o umowę zawartą w następstwie przeprowadzenia postępowania przetargowego  i w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 378 tys. zł. Ponadto finansowanie pomocy psychiatrycznej w tym okresie nastąpi w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 – kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 50 tys. zł. Jednocześnie Fundacja AKME prowadzi starania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych (z NFZ, powiatu poznańskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Ministerstwa Zdrowia) na zabezpieczenie w/w świadczeń. Pod koniec stycznia pozyskano środki z wielkopolskiego urzędu marszałkowskiego w ramach konkursu „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi” i będzie możliwa kompleksowa pomoc dla 12 osób cierpiących na zaburzenia depresyjne.

DDOM – Centrum Zdrowia 75+

Kolejny projekt z zakresu polityki medycznej zrealizowany na terenie gminy dotyczył „Programu usług zdrowotnych i społecznych świadczonych na terenie zachodniej części powiatu poznańskiego dla niesamodzielnych osób starszych” i był przeprowadzony w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Buku przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”. Usługami wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego składający się z lekarza geriatry, pielęgniarek, fizjoterapeutów, terapeuty zajęciowego, psychologa, dietetyka, opiekunów medycznych, asystentów osób starszych zostało objętych łącznie 228 pacjentów, z czego zdecydowana większość (ponad 98%) pochodziła z Miasta i Gminy Buk.

Stowarzyszenie „Hospicjum Domowe” nakreśliło teraz kierunek działań dla dalszego funkcjonowania środowiskowego ośrodka geriatrycznego w Buku – Centrum Zdrowia 75+, w którym w zakresie geriatrii wyodrębnione zostaną: poradnia konsultacyjna, Dzienny Ośrodek Opieki, Zespół Opieki Domowej, Zespół Koordynatorów, Zespół Edukatorów Zdrowotnych. Świadczenia w ramach Centrum Zdrowia 75+ będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przetargi

Gmina zakończyła lub prowadzi postępowania przetargowe w zakresie:

> edukacji ekologicznej – nowa forma zajęć edukacyjnych prowadzona przez przyrodników dla szkół i przedszkoli MiG Buk – na etapie postępowania przetargowego – weryfikacja ofert;

> remontu ulicy Strzeleckiej w Buku – postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na to, że ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie gminy. Remont ulicy Strzeleckiej zostanie etapowany w pierwszej kolejności, ale zaplanowano modernizację i wymianę sieci wodociągowej na w/w ulicy;

> remontu i przebudowy zabytkowej części poddasza budynku Urzędu Miasta – na etapie postępowania przetargowego – weryfikacja ofert;

> utrzymanie drzewostanu na terenie MiG Buk w 2024 roku – na etapie postępowania przetargowego – weryfikacja ofert.

Ponadto burmistrz poinformował o planowanym remoncie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 306/307 – obwodnica miasta Buk. Zadanie będzie finansowane z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego. W dn. 23.01.br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe.

Inwestycja budowa Obwodnicy Niepruszewa jest na etapie przeprowadzania badania gruntu dotyczącego posadowienia obiektu budowlanego. –  Pomimo tego, że biuro projektowe nie jest zobowiązane do informowania o planowanych działaniach, dzięki rozmowom z WZDW udało się wyegzekwować, że takie informacje gmina pozyska – mówił burmistrz.

5,5 mln euro dla Lokalnej Grupy Działania „Źródło”

W dn. 25.01.br. w Sali Miejskiej w Buku wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski z Lokalną Grupą Działania „Źródło” podpisał umowę na lata 2023-2027 o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zgodnie z jej zapisami do samorządów, mieszkańców i organizacji z terenu gmin Buk, Dopiewo, Stęszew i Komorniki trafi ponad 5,5 mln euro.

5,5 mln euro dla Lokalnej Grupy Działania „Źródło”

Cyberbezpieczny samorząd

Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 849.594 zł dla projektu „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Gminie Buk z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)”.  Wkład własny gminy: 105.005 zł.  Projektem zostanie objęta gmina oraz gminne szkoły podstawowe i Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku. Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną urzędu i jednostek podległych oraz podniesienie kompetencji pracowników.

Klub Senior+ w Niepruszewie

W dn. 5.01.br. gmina złożyła wniosek, w ramach programu „Senior+” na lata 2021–2025 realizowanego przez województwo wielkopolskie,  o dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Niepruszewie. Przedsięwzięcie polega na remoncie i doposażeniu pomieszczeń z przeznaczeniem na Klub Senior+ w Niepruszewie. Placówka będzie czynna 4-5 dni w tygodniu, przez minimum 20 godzin i będzie oferować różnorodny program zajęć.

Podziękowania i gratulacje

W styczniu, na terenie gminy odbyło się wiele wydarzeń, za organizację których burmistrz podziękował pracownikom urzędu oraz jednostek podległych, a mieszkańcom za tak liczny udział. Były to:

  • małżeńskie jubileusze

Małżeńskie jubileusze

  • Powiatowe Kolędowanie

Wspólne kolędowanie w Buku

  • wykład prof. Andrzeja Stelmacha w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego

W polityce nie ma rzeczy niemożliwych

  • Koncert Noworoczny

 Jeden koncert – dwa brzmienia

  • Finał WOŚP

32. Finał WOŚP: padł kolejny rekord!

  • Spotkanie Noworoczne Bukowskiego Biznesu

Nowy Rok dla bukowskiego biznesu

Dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza

W ramach dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza radni zadawali pytania, które dotyczyły między innymi działania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Niepruszewie – w jakim zakresie finansowym gmina będzie wspierać usługi w późniejszym terminie, powstania klas dwujęzycznych – czy zatrudniani będą nowi nauczyciele, komunikacji gminnej – czy będą kolejne korekty rozkładu jazdy,  kanalizacji sanitarnej – czy są możliwe badania jakości wody, też remontu ulicy Strzeleckiej, jakości dróg w sołectwie Wiktorowo – Pawłówko. Podziękowano burmistrzowi za podjęcie działań w celu pozyskanie wozu bojowego dla OSP Dobieżyn i dopytywano na jakich zasadach sprzęt z OSP w Strykowie zostanie przekazany jednostce.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa w dłuższej wypowiedzi dopytywał między innymi o szczegóły awarii w urzędzie – o przyczyny zalania pomieszczeń i podjęte stosowne działania naprawcze, o możliwości przyłączy światłowodowych dla mieszkańców ul. Otuskiej i informację w tym zakresie, o lokalizację Centrum Zdrowia 75+ – czy nadal będzie działać na parterze budynku, gdzie mieszkańcom w starszym wieku łatwiej będzie dotrzeć niż na przykład na pierwszym piętrze. Pogratulował frekwencji w autobusach komunikacji gminnej, która jest coraz wyższa i cieszy się coraz większym zainteresowaniem – eliminujemy wykluczenia komunikacyjne i mieszkańcy mają możliwości dojazdu już prawie do każdego miejsca w gminie.

Odpowiadając na w/w pytania burmistrz poinformował również o tym, że w budynku Dziennego Domu Opieki Medycznej oprócz Centrum Zdrowia 75+ będzie utworzony Dzienny Domu Pobytu dla osób mających problem z utrzymaniem samodzielności z powodu stanu zdrowia oraz zostanie utworzone mieszkanie chronione – na ten cel gmina wraz z Fundacją „Akme” pozyskała dofinansowanie w wysokości 3.946.036 zł – też na rozszerzenie oferty Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”. Umowa w tym zakresie w dn. 12.02.br. zostanie podpisana z partnerami przedsięwzięcia.

Sprawozdania z prac komisji Rady MiG Buk

W części sprawozdawczej sesji radni przyjęli też sprawozdania z prac stałych i doraźnych Komisji Rady Miasta i Gminy Buk w 2023 roku: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych; Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rozpatrzenie projektów uchwał

Przyjęto projekty uchwał, które zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, w dn. 23.01.br.

Projekty uchwał w zakresie emisji obligacji, zmiany uchwały w zakresie budżetu MiG Buk na 2024 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej MiG Buk na lata 2024-2044 omówiła Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek. Projekt zmiany uchwały budżetowej uzupełnił burmistrz, który mówił o wpisaniu do budżetu zadania w wysokości 26.000 zł dotyczącego badań gruntów przylegających do Jeziora Niepruszewskiego (gleb nasyconych wodą na gruntach przylegających do jeziora) – wzięcia pod uwagę wprowadzenia zakazu wylewania gnojowicy do jeziora. Radni dopytywali o koszt planowanych działań, zasad monitorowania i egzekwowania planowanego zakazu.

Interpelacje i zapytania, oświadczenia radnych

Radni w imieniu mieszkańców zgłaszali swoje uwagi i zapytania dotyczące między innymi gminnego oświetlenia, wyświetlaczy prędkości, stanu dróg gminnych, opłaty planistycznej, sprzedaży gruntu gminnego przez jednego z mieszkańców, dostępu do badań dotyczących zasobów geotermalnych gminy. Jak poinformował burmistrz informacje dotyczące stanu geotermii w gminie zostaną udostępnione na kolejnym posiedzeniu komisji Rady MiG Buk, na które zostanie też zaproszony prof. Jacek Zimny – autor badań. Dyskutowano też nad zasadami nadawania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK”. Podziękowano za organizację Koncertu Noworocznego i 32 Finału WOŚP.

Wystąpienia osób niebędących radnymi

W tej części sesji wystąpił mieszkaniec Buku, który mówił między innymi o tym, że Buk przez 100 lat był gminą ewangelicką i zwrócił się z wnioskiem o tabliczkę czy nagrobek upamiętniający miejsce pochówku w parku przy stadionie.

Ponadto wystąpili sołtysi, którzy wyrazili potrzeby i oczekiwania mieszkańców sołectw, szczególnie w zakresie stanu dróg.

Podczas LX sesji Rady Miasta i Gminy Buk zostały przyjęte projekty uchwał dotyczące:

– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Wojciechowi Jankowiakowi,

– nadania tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Henrykowi Synorackiemu,

– nadania tytułu „ ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Romanowi Czeskiemu,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo,

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej,

– przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033,

– przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska,

– realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządy Terytorialnego – edycja 2024,

– realizacji programu „Asystent osobisty z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządy Terytorialnego – edycja 2024,

– zgłoszenia sołectwa Cieśle do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu,

– zmiany uchwały Nr LVI/504/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 04 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk,

– przyjęcia i realizacji „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku”

– emisji obligacji,

– zmiany Uchwały Nr LIX/536/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok,

– zmiany uchwały Nr LIX/535/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044.

Back To Top
Skip to content