skip to Main Content

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkołach Podstawowych w Buku oraz w Niepruszewie na rok szkolny 2024/2025

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania. Prowadzone w dwóch językach są, co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski, w tym, co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, część historii powszechnej lub matematykę.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:

otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
2) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników lub, jeżeli oddział dwujęzyczny, nadal dysponuje wolnymi miejscami, są brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców,
4) niepełnosprawność obojga rodziców,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria będą opublikowane w regulaminie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie terminie do 12.02.2024r.

Terminy postępowania
Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym*
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnychod 04.03.2024

do 08.03.2024

od 08.04.2024

do 10.04.2024

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną Szkoły w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie.18.03.202415.04.2024
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych27.03.202423.04.2024
Uzupełnienie wniosku przez kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, o świadectwo promocyjne do klasy VIIdo 25.06.2024

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).do 28.06.2024

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych01.07.2024

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkoły w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie w formie pisemnego oświadczeniaod 01.07.2024

do 05.07.2024

 

Procedura odwoławcza
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia

odmowy przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego klasy VII.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 08.07.2024

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest tylko w przypadku mniejszej liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych niż liczba miejsc przewidzianych w oddziale.

Zarządzenie

Druki do pobrania:

Wniosek do oddziału dwujęzycznego SP BUK
Wniosek do oddziału dwujęzycznego SP Niepruszewo

Oświadczenie odziały dwujęzyczne
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Back To Top
Skip to content