skip to Main Content

Zapisy statutu pod dyskusję

O znajomości i przestrzeganiu przez całą społeczność szkolną, w tym społeczne organy szkoły, zasad określonych w statucie szkoły dyskutowano podczas spotkania dyrektorów szkół z Buku, Dopiewa, Komornik, Kórnika, Stęszewa z wizytatorami z Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Lidią Kałwińską i Sylwia Adamkiewicz, które odbyło się 25 stycznia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku. Spotkania z wizytatorami z Kuratorium Oświaty odbywają się w szkołach cyklicznie i dotyczą bieżącej tematyki oświatowej.

Zapisy statutu szkoły analizowano też w kontekście autonomii szkół oraz obowiązujących przepisów, prawidłowości zapisów w zakresie oceniania i ich respektowania, też przyjętych rozstrzygnięć, w szczególności dotyczących ustalania oceny zachowania.

Back To Top
Skip to content