skip to Main Content

Plan Zrównoważonej Mobilności, place zabaw i drogi gminne

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku i wypracowanie stanowiska Rady Miasta i Gminy Buk w tym zakresie, uszczegółowione opracowanie dotyczące placów zabaw, drogi gminne w kontekście przejmowania dróg wewnętrznych na mienie MiG Buk – to główne tematy, którymi zajmowali się radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dniu 23 stycznia br.

Plan Zrównoważonej Mobilności

Obrady komisji, prowadzone przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty Tomasza Plewę rozpoczęto od Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku, który przedstawiła Ewelina Jankiewicz ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz przedstawiciel zespołu projektowego: Mateusz Orliński. Do końca lutego br. gminy zrzeszone w Metropolii Poznań muszą podjąć stosowne uchwały w tym zakresie.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 (SUMP) ma służyć poprawie mobilności mieszkańców, a jednym z głównych celów tego dokumentu jest zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu czy emisji gazów cieplarnianych. Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku. SUMP dla Metropolii Poznań opracowany został we współpracy z Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim oraz 21 gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w strukturach których działa też gmina Buk. Obejmuje on pełną diagnozą głównych problemów i wyzwań w zakresie zrównoważonej mobilności, uwzględniając zidentyfikowane powiązania funkcjonalne, współpracę jednostek samorządu terytorialnego w obszarze organizacyjnym i inwestycyjnym, ukierunkowanym na usprawniające zmiany i działania proklimatyczne. SUMP dla Metropolii Poznań przyczyni się do przyszłego rozwoju niezbędnej infrastruktury oraz usług transportowych. Wdrożenie SUMP dla Metropolii Poznań to również poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej tj. pieszych, rowerzystów, pasażerów czy też osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie dyskusji radni dopytywali o szczegóły Planu Zrównoważonej Mobilności – między innymi o to, jakiemu celowi ten Program ma służyć. Jak tłumaczyła Ewelina Jankiewicz: – Inwestycje w ramach tych działań będą się opierać na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej, a przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia tego dokumentu. W związku z tym, SUMP dla Metropolii Poznań będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z europejskich funduszy na lata 2021-2027. W Programie zostało też zapisanych kilka inwestycji gminy Buk, takich jak na przykład rozbudowa węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa obwodnicy Buku i Niepruszewa czy budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 307 i w ciągu drogi powiatowej 2496P i 2500P. Jak się okazuje, ta lista inwestycji pozostaje otwarta i przez cały czas będzie można dopisywać kolejne, tym samym starając się o kolejne dofinansowania.

Radny Tomasz Plewa dopytywał między innymi w jakiej procedurze nowe inwestycje będą dopisywane do Planu i co dalej – już po wypracowaniu stanowiska Rady MiG Buk.

Ostatecznie, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w zakresie przyjęcia i realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku.

Place zabaw na terenie Miasta i Gminy Buk

Radni otrzymali uzupełnione przez urząd opracowanie dotyczące placów zabaw (stan na 15.01.2024 r.) na terenie Miasta i Gminy Buk. W odniesieniu do tych istniejących placów szczegółowe informacje dotyczyły ich lokalizacji, pozwolenia na posadowienie i użytkowanie, podmiotu zarządzającego, atestów, certyfikatów, przeglądów, regulaminów korzystania, ubezpieczenia, stanu technicznego, wymagań remontowych. Jak wynika z opracowania, przedstawione place zabaw w większości nie zostały zalegalizowane, gdyż powstały w czasie, kiedy nie wymagano stosownych zezwoleń, a w ostatnim czasie przepisy prawne w tym zakresie bardzo się zaostrzyły. Obecnie gmina zajmuje się pracami w zakresie legalizacji kilku placów zabaw. W przypadku placu zabaw w miejscowościach Otusz i Dakowy Suche, urząd złożył wnioski do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Poznaniu o ich legalizację, natomiast place zabaw w miejscowościach: Buk ul. Kosynierów Bukowskich, Różana, Wysoczka – przy boisku zostały zlikwidowane. – Niektóre place zabaw, nawet trudno je nazwać placami zabaw musiały zostać zlikwidowane. Przyczyną tego nie były nawet stosowne regulacje prawne, ale warunki bezpieczeństwa dla dzieci i wszystkich użytkowników, które nie były w odpowiednim zakresie zapewnione – mówił burmistrz.

Wszystkie place zabaw na terenie MiG Buk objęte są ubezpieczeniem, a urządzenia zamontowane w ostatnim czasie mają odpowiednie atesty. Radni otrzymali też szczegółowy raport dotyczący przeprowadzenia kontroli technicznej placów w roku 2023.

W odniesieniu do placów zabaw planowanych w 2024 roku informacje dotyczyły zakresu ich lokalizacji, pozwolenia na posadowienie, dokumentacji budowlanej, inwestora, środków budżetowych, planowanego terminu budowy i oddania do użytkowania.

W tym roku planowane są place zabaw:

  • w miejscowości Wygoda – na etapie uzgodnień dotyczących przekazania części nieruchomości od osoby prywatnej na rzecz gminy w celu budowy nowego placu zabaw;
  • w Wielkiej Wsi przy ul. Folwarcznej – przejęto nieruchomość
    od KOWR i przystąpiono do procedur związanych z budową nowego placu zabaw i boiska. Koszt zadania: 196.645 zł, z czego urząd pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 125.125 zł;
  • w Dobieżynie i Niepruszewie – planowany jest montaż podwójnych zjazdów linowych typu tyrolka, na które urząd uzyskał stosowne zezwolenia. Łączna wartość zadania: 128.231 zł, z czego urząd pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 593 000 zł.

Burmistrz uzupełnił, że planowany jest też drugi plac zabaw, tym razem dla starszych dzieci, w Parku Sokoła. – Jest to najlepsze miejsce, aby stworzyć tam ogólną strefę dla mieszkańców naszej gminy, do kompleksowej zabawy i rekreacji dla dzieci – by w pełni mogły skorzystać z tej nowoczesnej infrastruktury.

W trakcie dyskusji radni dopytywali między innymi na jakim etapie jest budowa nowego placu zabaw w Wygodzie i co dalej z placem zabaw w Sznyfinie.

Drogi gminne

Kolejnym punktem komisji były drogi gminne: przedstawiono ich podział na publiczne i wewnętrzne oraz szczegółowe zestawienia. Temat ten został podjęty ze względu na zapytania i wnioski mieszkańców skierowane do burmistrza w sprawie przejmowania dróg wewnętrznych na mienie MiG Buk. Zadaniem radnych było wypracowanie stanowiska w tym zakresie.

Drogi gminne zostały omówione w ujęciu sposobów wydzielania pasów drogowych i przejmowanie ich na mienie gminne – z mocy prawa i według warunków umownych. W przekazanej informacji został też uwzględniony stan własnościowy, infrastruktura drogowa i odpowiedzialność gminy po przejęciu własności pasa drogowego. Jak tłumaczył radny Tomasz Plewa: – W tym ujęciu trudno mówić o drogach – jedynie o pasach drogowych w liniach rozgraniczeniowych przygotowanych pod przyszłe drogi dojazdowe. W związku z oczekiwaniami prywatnych właścicieli skierowanymi do burmistrza dochodzi do takich sytuacji, że prywatny właściciel sprzedaje działki budowlane, bogaci się, ale oczekuje, że gmina zajmie się pasami drogowymi, czyli ich infrastrukturą, utwardzeniem, oświetleniem, organizacją ruchu, utrzymaniem. Zadaniem gminy nie jest przejmowanie nieutwardzonych pasów gminnych, a w budżecie gminy nie ma zabezpieczonych środków finansowych na ich uzbrojenie i utwardzenie.

Po dyskusji radni zgodnie przyjęli stanowisko, że nie udzielają rekomendacji burmistrzowi do podejmowania tematu przejmowania własności pasów drogowych wydzielonych w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy czy w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planistyczne projekty uchwał

Pierwsza pula rozpatrywanych projektów uchwał dotyczyła planów zagospodarowania przestrzennego. Projekt uchwały wraz z uwagami w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo przedstawił urbanista Michał Chlebowski. Opracowanie planu miejscowego jest następstwem złożonego do burmistrza wniosku przez potencjalnego inwestora, który na wskazanym terenie planuje realizację hal o przeznaczeniu magazynowo-produkcyjnym. Przedmiotowy obszar aktualnie użytkowany jest rolniczo, lecz stanowi odpowiednie miejsce dla inwestycji, tym bardziej, że znajduje się on w znacznym oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, bezpośrednio sąsiaduje z dobrze rozwiniętym układem komunikacyjnym oraz położony jest w niewielkiej odległości od parku przemysłowego w Niepruszewie. Ponadto koncentracja przemysłu i usług na jednym obszarze powoduje zachowanie ładu przestrzennego i ograniczenie transportochłonności towarów, a także możliwość kooperacji między przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na danym terenie.

Drugi projekt uchwały dotyczył miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej; przedstawił go urbanista Łukasz Ślisiński. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest konieczne z uwagi na unormowanie zasad zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie sposobu zagospodarowania o ściśle określonej funkcji, gabarytach i zasadach zagospodarowania przestrzennego jest jedynym narzędziem dla ochrony ładu przestrzennego. Ustalenia planu miejscowego, wprowadzające nową funkcję zabudowy przyczyni się do rozwoju przedmiotowego terenu oraz przyspieszy procesy inwestycyjne.

Gminny Program Rewitalizacji dla MiG Buk do roku 2033

Projekt uchwały w zakresie przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033 przedstawił kierownik referat gospodarki przestrzennej urzędu MiG Buk Maciej Lechniak.

Gminny Program Rewitalizacji dla MiG Buk do roku 2033 będzie podstawą do podejmowania działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przyjętym uchwałą Rady MiG Buk z dn. 28 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie MiG Buk. Projekty rewitalizacyjne usytuowane zostaną w przestrzeni w taki sposób, aby skupić się na wyjściu z kryzysu obszaru rewitalizacji, jednocześnie dając dostęp mieszkańcom pozostałych obszarów zdegradowanych, które wyznaczono na podstawie przesłanek zawartych w Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk oraz konsultacji społecznych. Uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk została podjęta decyzja, aby w pierwszej kolejności rewitalizować obszar bukowskiego rynku i tereny dookoła oraz obszar północnej części sięgający do granic administracyjnych miasta. Dokument opracowywany będzie przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców, środowisk społecznych, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji. Radni zaakceptowali w/w projekt uchwały.

Przy okazji radny Tomasz Plewa przekazał zapytanie od mieszkańców, czy właściciel, władze gminy i radni mają jakiś pomysł na nieruchomość po rozebranym budynku przy ul. Poznańskiej w Buku, której widok nie przynosi chluby naszemu miastu. Burmistrz odpowiedział, że ten teren jest pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, a właściciel jest zobowiązany do odbudowy obiektu.

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Buk

Burmistrz przedstawił projekty uchwał w zakresie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” wybitnym osobom, których osiągnięcia i zasługi dla społeczności lokalnej są dobrze znane. Pierwszy z zaproponowanych kandydatów – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak nie jest wprawdzie mieszkańcem gminy, ale jego zasługi na rzecz społeczności lokalnej są bezsporne. To jego osobie gmina także zawdzięcza między innymi inwestycje w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Buk, w tym powstanie ronda im. podpułkownika Kazimierza Zenktelera oraz modernizację taboru kolejowego, z którego korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Kolejnym kandydatem burmistrza do tego zaszczytnego tytułu jest Henryk Synoracki najbardziej utytułowany polskim zawodnikiem w sporcie motorowym w historii tej dyscypliny, wybitny konstruktor łodzi do sportu motorowodnego, który swoją pasją dzieli się z kolejnymi pokoleniami polskich zawodników.

I Roman Czeski – rzeźbiarz, malarz, literat, który od dziesięcioleci prowadzi swoją pracownię w Mosinie, ale nigdy nie zerwał więzów z miastem swojego urodzenia i młodości – Bukiem. Jest autorem niezliczonych medali, pomników, rzeźb i statuetek, obrazów przedstawiających pejzaże i zabytki charakterystyczne dla naszej gminy.

Programy opieki społecznej

Kolejny blok projektów uchwał dotyczył programów opieki społecznej i przedstawiła je Sekretarz MiG Buk Buk Aleksandra Wawrzyniak. Pierwszy z nich – realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządy Terytorialnego – edycja 2024 zapewnia usługi wytchnieniowe – odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Uczestnik Programu, któremu przyznana zostanie pomoc w tym zakresie nie ponosi odpłatności – program współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na jego realizację Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku pozyskał dofinansowanie w wysokości 47.328 zł.

Następny projekt uchwały dotyczył realizacji programu „Asystent osobisty z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządy Terytorialnego – edycja 2024 ma zapewnić dostępność do usług asystencji osobistej, tj. wsparcie skierowane do osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Za realizację tej usługi, uczestnik nie ponosi odpłatności. Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację tego programu OPS pozyskał dofinansowanie w wysokości 202.878 zł.

Sprawy bieżące

            W tym punkcie komisji radni mówili o sprawach zgłaszanych im przez mieszkańców. Między innymi dotyczyło to budowy miniosiedla ul. Basztowej, gdzie mieszkańcy obawiają się o stabilność muru cmentarnego i proszą o wizytację tego terenu przez służby nadzoru budowlanego.

Korespondencję skierowaną do radnych dotyczącą zwiększenia dotacji dla Przedszkola „Złoty Kogucik” w Niepruszewie i Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Buku oraz nadania jednej z ulic na Amcie w Buku imieniem Rutki, skierowano do ponownego rozpatrzenia.

Ponadto podczas komisji pozytywnie zaopiniowane zostały projekty uchwał:

– przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska,

– zgłoszenia sołectwa Cieśle do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”,

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu w zakresie szpitala,

– zmiany uchwały Nr LVI/504/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 04 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk.

Back To Top
Skip to content