skip to Main Content

W Buku i Niepruszewie powstają klasy dwujęzyczne

Od nowego roku szkolnego uczniowie z terenu całej gminy będą mogli się uczyć w klasach dwujęzycznych w szkołach podstawowych w Buku i Niepruszewie.

29 stycznia, burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, w obecności dyrektorek: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku – Kamili Kasei oraz Szkoły Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie – Joanny Christop podpisał zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, na podstawie którego zostaną utworzone oddziały dwujęzyczne klas VII.

Nauczanie dwujęzyczne jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, które polega na nauce poszczególnych przedmiotów, zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. – Będzie to również doskonałe przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach średnich, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą – mówi burmistrz. – Ideę dwujęzyczności nauczania w naszej gminie zainicjowaliśmy już w roku ubiegłym przystępując do programu „Dwujęzyczne dzieci”, którym zostały objęte dzieci ze żłobka i z przedszkola oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, w sumie około 500 dzieci. Teraz te działania kontynuujemy i siódmoklasistom proponujemy klasy dwujęzyczne.

W oddziałach dwujęzycznych, w szkołach podstawowych w Buku i Niepruszewie, nauczanie będzie prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania (w Buku i Niepruszewie będzie to język angielski). Uczniowie w dwóch językach będą mieli co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącej Polski i cześć geografii dotyczącej geografii Polski. W języku obcym będzie prowadzone co najmniej jedno zajęcie edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii ogólnej, część historii powszechnej lub matematykę.

Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest: otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną szkoły. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 18 marca 2024 roku.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki będą brane pod uwagę takie dodatkowe kryteria, które zostaną opublikowane w regulaminie rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku oraz w Szkole Podstawowej im. Wandy Błeńskiej w Niepruszewie w terminie do 12.02.2024 roku.

Back To Top
Skip to content