skip to Main Content

Relacja z XXXVI sesji RMiG Buk

Budżet gminy Buk na rok 2022 przyjęty

Projekt budżetu na 2022 r., najważniejszego dokumentu gminnego, zdominował zarówno wspólne posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 14 grudnia ub.r., jak i XXXVI sesję (28 grudnia ub.r.). Głosowanie poprzedziła dyskusja, a założenia budżetu przedstawił burmistrz Paweł Adam. Dochody gminy zostały zaplanowane w wysokości 75,4 mln zł; natomiast wydatki 81,5 mln zł, z czego 23,4 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje. Projekt budżetu, podobnie jak i inne projekty uchwał, na sesji zostały przez radnych przyjęte.

            Na sesji dyskusja rozpoczęła się już w momencie zaakceptowania porządku obrad. Burmistrz złożył jeden wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2034; ale też dwa wnioski o rozszerzenie porządku obrad o uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036 oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu. W/w wnioski zostały przez radnych zaakceptowane.

Członkowie Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy” też złożyli wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zmianę Statutu Rady Miasta i Gminy Buk. Z racji tego, że wniosek nie znalazł się w pierwotnym porządku obrad, to należało przeprowadzić głosowanie. Wniosek ten nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów, w wyniku czego nie znalazł się w porządku obrad.

 Sprawozdanie burmistrza

Jednak zanim doszło do omawiania projektu budżetu, zgodnie z porządkiem obrad, burmistrz już tradycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Wymieniał długą listę spotkań i wydarzeń, w których brał udział, m.in. w zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, w wyniku którego związek przejął nieodpłatnie od Miasta Poznań akcje PKS Poznań wraz z dworcami autobusowymi: w Nowym Tomyślu i Śremie oraz taborem autobusowym. Również zdalnie uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzeniu ZM GOAP, a w posiedzeniu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” burmistrza reprezentowała Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak.

Wśród licznych zarządzeń wydanych, w tym czasie, przez burmistrza trzeba zwrócić uwagę np. na zarządzenie dotyczące otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację celu publicznego z zakresu sportu przez kluby i stowarzyszenia sportowe oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy (https://buk.gmina.pl/5518-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-celu-publicznego-z-zakresu-sportu-grudzien-2021/).

W zakresie kontynuowanych aktualnych inwestycji burmistrz wymienił m.in. budowę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi, remont odcinka drogi w Żegowie oraz również te, które nie zostały wykonane w tym roku i których realizacja będzie kontynuowana w 2022 r.: budowa ul. Wiśniowej w Niepruszewie oraz budowa ronda na ul. Grodziskiej w Buku.

W swoimi sprawozdaniu burmistrz zwrócił uwagę na aktualną sytuację epidemiologiczną i aspekt nauczania zdalnego, które obowiązuje do 9 stycznia 2022 r. Przy okazji wspomniał, że na okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży została przygotowana oferta zajęć, o których gmina na bieżąco będzie informować.

W ostatnim czasie pozyskano też liczne granty dla szkół m.in. w ramach programu Laboratoria Przyszłości jest to dofinansowanie w wysokości prawie 400 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, zaś dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” – 612 tys. zł dla uczniów na zakup sprzętu IT.

Burmistrz szczegółowo przedstawił sytuację gminy Buk w zakresie gospodarki odpadami, która ulega zmianie w związku z wymuszonym opuszczeniem ZM GOAP i przystąpieniem od 1 stycznia 2022 r. do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Dodał, że nadal trwają negocjacje dotyczące cen wykupu pojemników na odpady, ale uspokoił mieszkańców, że pojemniki pozostają na nieruchomościach mieszkaniowych jednorodzinnych. Zaś spółdzielnie i wspólnoty już w swoim zakresie załatwiły temat pojemników (https://buk.gmina.pl/5488-gospodarowanie-odpadami-selekt-informacje-dla-mieszkancow/).

Burmistrz podziękował sołtysom, że dzięki też ich zaangażowaniu, do tej pory udało się uzyskać ponad 2300 deklaracji śmieciowych od mieszkańców i z każdym dniem jest ich coraz więcej. Po świętach Bożego Narodzenia rozwożone zostają harmonogramy odbioru odpadów, worki do selektywnej zbiórki i ulotki informacyjne dotyczące segregacji odpadów i działania systemu. ZM SELEKT podpisał też umowę z firmą, która zajmie się odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Buk.

Mówił też o posiedzeniu Zgromadzenia ZM GOAP, w którym brał udział, a spotkanie dotyczyło dopłat i składek członkowskich. Zaznaczył przy tym, że w imieniu gminy wyraził niezadowolenie wysokimi kwotami jakie gminy miałyby dopłacić i poprosił ZM GOAP o przygotowanie szczegółowych wyliczeń. Przedstawiciela GOAP zaprosił na posiedzenie sesji, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwe kwestie w tym zakresie.

Następnym punktem sprawozdania były negocjacje, które zostały podjęte w celu zawarcia umowy najmu przez burmistrza, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat z dotychczasowym najemcą budynku, w którym działa Przychodnia „Vigilax”. – Nie wyobrażam sobie, aby Przychodnia „Vigilax” miała zakończyć swoją działalność w tym obiekcie. Wiemy przecież, że w ostatnim czasie poniesione przez gminę nakłady inwestycyjne znacznie poprawiły komfort użytkowania tego obiektu przez mieszkańców. Dodatkowo, jak informował burmistrz, w toku prowadzonych negocjacji, pojawiła się możliwość, aby w Przychodni „Vigilax” zaczął działać gabinet ginekologiczny; do tej pory na terenie gminy nie było dostępu do lekarza tej specjalności w ramach NFZ – stwierdził burmistrz.

I kolejny temat związany ze zdrowiem, to kontynuowanie szczepień przeciwko COVID-19, z których mieszkańcy chętnie korzystają, za co burmistrz wyraził im słowa podziękowania. W gminie Buk, w pełni zaszczepionych jest 63,1% mieszkańców, natomiast zaszczepionych jedną dawką – 66,5%. Na koniec listopada 2021 r. gmina Buk zajmowała 46 miejsce w rankingu ogólnopolskim zaszczepienia mieszkańców w gminach. Przy okazji wspomniał, że Ośrodek Pomocy Społecznej nadal z dużym zaangażowaniem wspiera te działania. Obecnie można się zaszczepić w Branżowej Szkole I stopnia bez konieczności wcześniejszej rejestracji oraz w Przychodni „Vigilax” po uprzednim umówieniu się.

Przed świętami Bożego Narodzenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim burmistrz odebrał symboliczny czek na milion złotych, który jest wygraną mieszkańców w konkursie „Rosnąca Odporność”. Zadeklarował, że do tematu zamierza wrócić na najbliższej komisji i oczekuje od radnych, aby do tego czasu przemyśleli jakie mają propozycje w tym zakresie. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z regulaminem konkursu, nagroda może zostać przeznaczona na cel, który dotyczy przeciwdziałania COVID-19.  Ze swej strony nadal będzie rekomendował zapewnienie nowego lokalu dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Tych, którzy jeszcze nie wiedzą w jakich warunkach pracują pracownicy OPS i przyjmują mieszkańców naszej gminy, zachęcił do wizytacji placówki i kontaktu z kierownikiem OPS Agnieszką Słaby.

Kolejnym działaniem ze strony włodarza było zaangażowanie się w kampanię społeczną mającą na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu „Porozmawiajmy o tym szczerze” organizowanej z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W tych działaniach Buk został pokazany jako miejsce, które realizuje projekty związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom między innymi poprzez pracę z młodzieżą, udostępnianie infrastruktury sportowej, realizowanie zadań i przedsięwzięć kulturalnych odciągającej mieszkańców od stylu życia wiążącego się ze spożywaniem alkoholu. Za udział w tym projekcie burmistrz podziękował kierownikowi OPS Agnieszce Słaby oraz pedagogowi ze Szkoły Podstawowej w Buku – Andrzejowi Jankowskiemu.

Na zakończenie swojego sprawozdania burmistrz wspomniał o wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Buk; przypominając, że odbędą się 6 lutego 2022 r. (https://buk.gmina.pl/5247-wybory-uzupelniajace-do-rady-miasta-i-gminy-buk/)

Budżet pod dyskusję

Najważniejszym tematem grudniowych posiedzeń komisji i sesji było omówienie oraz przyjęcie budżetu gminy na rok 2022. Jednak zanim to nastąpiło, projekt budżetu, podobnie jak Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Buk celem zaopiniowania trafiły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która wyraziła tym razem opinie negatywne.

Tak zaistniałą sytuację tłumaczyła podczas sesji Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek: – Sytuacja ta była spowodował zmianą przepisów prawnych. Zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, w przygotowanym projekcie WPF na lata 2022-2034 nie zostały zachowane relacje dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Dlatego spłata pożyczek i wykupy obligacji przekroczyły wskaźniki, co spowodowało wydanie opinii negatywnych dla WPF i dla dwóch pozostałych opinii, tj. projektu budżetu na rok 2022 i możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Buk. W przedstawionym obecnie projekcie uchwały WPF zostały dokonane zmiany polegające na wydłużeniu okresu spłat zobowiązań o dwa lata oraz zmniejszeniu kwot wykupu obligacji na lata następne. W takim stanie może zostać podjęta uchwała WPF, która już spełnia te wskaźniki.

Przed komisją i sesją projekt budżetu trafił też do radnych, którzy otrzymali szczegółowe jego zestawienia w zakresie m.in. dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, przychodów i rozchodów.

Na posiedzeniu komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przekrojowo omówił główne założenia budżetu na następny rok. Też w imieniu radnych podziękował Pani Skarbnik Aleksandrze Szajek i pracownikom urzędu za przygotowanie tak szczegółowego opracowania.

Budżet na rok 2022 kształtuje się na poziomie:

dochody – 75.430.772 zł;

wydatki – 81.481.558 zł (w tym wydatki inwestycyjne: 23.365.422 zł);

deficyt – 6.050.786 zł (zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych, pożyczek i środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

– Jeśli przyrównamy dochody budżetu tegorocznego do planowanego na 2022 r., to jest ich o 14 mln zł mniej z jednego powodu. Wynika to z tego, że w budżetach wszystkich gmin na nowy rok nie ma już tak wysokiej pozycji dochodów jakim były zasiłki rodzinne 500+, które od 2022 r. nie są już obsługiwane przez gminy i OPS, ale trafią do ZUS. Na realizację nowego budżetu, zresztą podobnie jak i tegorocznego, ogromny wpływ będzie miał galopujący wzrost cen i inflacja, skutków czego doświadczamy szczególnie w budownictwie, zarówno w zakresie zakupu materiałów budowlanych, jak i w cenach usługi. Do tego nie bez znaczenia jest też nieprzewidywalność rynku, co widać po składanych ofertach i udziale przedsiębiorców w przetargach, odstępowaniu od umów, ponoszeniu kar finansowych, itp. Na pewno będzie drożej, pytanie tylko o ile. Nazwałbym ten budżet przejściowym i prawdopodobnie trudnym do realizacji z dwóch powodów. Pierwszy to, że jesteśmy na granicy dwóch okresów programowania unijnego i kolejne nabory wniosków z nowego okresu mają być nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2022 r. Druga kwestia to nie do końca jest wiadoma sprawa transferów z budżetu państwa odnośnie zasilania dochodów gmin podatkiem od osób prawnych – mówił Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty. W obecnym projekcie budżetu na 2022 rok przewiduje się wydatki majątkowe na kwotę ponad 23,3 mln zł, a w tym możemy wyróżnić dwa znaczące przedsięwzięcia inwestycyjne. Pierwsze to przesunięte o rok rondo w ul. Grodziskiej za przewidywaną kwotę łączną na 5,5 mln zł przy udziale gminy w wysokości 1,84 mln zł, a drugie to budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zakładowej i ul. Smugi w Wielkiej Wsi za kwotę 8,65 mln zł, przy dofinansowaniu z Programu „Polski Ład” kwotą 8,15 mln zł. Pozostałe zadania inwestycyjne dotyczą dróg gminnych na terenie gminy i dotacji na przebudowę drogi powiatowej – ul. Otuskiej w Buku. Pozostałe zadania to opracowanie dokumentacji pod budowę dróg oraz regulacje własnościowe gruntów i pasów drogowych, budowa ul. Górczaka w Buku, budowa żłobka miejskiego i sali gimnastycznej w Dobieżynie czy zakup samochodu dla OSP Buk – wymieniał dalej Tomasz Plewa, a zakończył stwierdzeniem, że bez kompletnej dokumentacji nie mam mowy o staraniu się w konkursach o środki zewnętrze.

Rekomendacja burmistrza

Burmistrz rekomendując radnym przyjęcie budżetu gminy na 2022 r. mówił, że nie jest to budżet marzeń, bo im trudniejsze przychodzą czasy, tym większe wyzwanie, aby podejmowane zadania inwestycyjne zadowoliły w pełni wszystkich radnych i odzwierciedliły wszystkie zgłaszane do budżetu potrzeby. Burmistrz podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że budżet nie jest w stanie do końca usatysfakcjonować wszystkich, bo niestety nie jest tak, że w każdym okręgu będą realizowane inwestycje, których by radni oczekiwali.

 Jak mówił: – Przygotowując ten budżet starałem się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy domagają się realizacji ważnych zadań inwestycyjnych i rozwiązywania bieżących problemów, których na co dzień doświadczają. Aby prowadzić inwestycje, tak jak dotychczas będziemy się ubiegać się o dofinasowanie ze środków zewnętrznych i jest to jeden z priorytetów budżetu. Pomyślność pozyskania środków w poszczególnych naborach i konkursach uzależniony jest od spełnienia wielu wymagających kryteriów.

            Burmistrz wymieniał też inne bardzo ważne obszary działań, wokół których będą koncentrować się działania w nowym roku. Jednym z nich jest uruchomienie komunikacji gminnej, być może nawet na dwóch liniach jednocześnie, mimo składanych obietnic o pilotażowej realizacji choćby jednej z nich; rozwiązanie przejazdów kolejowych. Jesteśmy w przededniu zawarcia istotnych porozumień ze stroną kolejową w tym zakresie, które znajdą też swoje odzwierciedlenie w nowym budżecie. Niemniej istotne dla gminy z pewnością będzie zainicjowanie i propagowanie budżetu obywatelskiego, a pierwsze działania w tym zakresie już poczynili sołtysi, którzy w mijającym roku wspólnie z radami sołeckimi i mieszkańcami zrealizowali wiele zadań w ramach funduszu sołeckiego, który jest wyodrębnioną częścią budżetu gminy, o której przeznaczenie decyduje się podczas zebrań wiejskich.

Burmistrz jeszcze dodał, że w zależności od tego, na jakim etapie realizowane są inwestycje budżet powinien być korygowany na bieżąco według potrzeb, szczególnie wtedy, kiedy gmina otrzymuje dofinansowania zewnętrzne i takie działania na pewno będą miały miejsce też w nowym roku. Przy okazji zwracając się do radnych burmistrz podziękował im za tak dużą elastyczność w tym zakresie i często niemal co miesiąc wyprowadzenia odpowiednich korekt do budżetu, dzięki czemu gmina może prowadzić tak szeroki zakres inwestycji, jak ten realizowany w 2021 roku. Podziękował też Skarbnik Aleksandrze Szajek oraz Z-cy Skarbnika Annie Lewińskiej za przygotowanie nowego budżetu.

Następnie podczas sesji Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński odczytał opinie stałych komisji Rady: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok oraz Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buku na lata 2022-2034.

Pytania radnych

Podczas dyskusji nad budżetem pojawiały się zapytania radnych, które były związane z uszczegółowieniem lub wyjaśnieniem niektórych zagadnień.

W budżecie została ujęta wysokość rządowej subwencji oświatowej, która wynosi 12 mln zł. Tylko w pewnym zakresie subwencja zabezpiecza wydatki gminy na oświatę, które na 2022 r. zostały zaplanowane w wysokości 24,5 mln zł. Najwięcej gminę kosztuje utrzymanie szkół i przedszkoli, ale też m.in. ich modernizacja, wynagrodzenie dla nauczycieli i ich dokształcanie, zajęcia dodatkowe dla uczniów (w tym też zajęcia dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki), dowozy szkolne, stypendia i nagrody dla najlepszych uczniów. Zdaniem Przewodniczącego Rady MiG Buk, Piotra Gorońskiego – też wieloletniego dyrektora i nauczyciela, zadania gminy w tym zakresie są realizowane z niezwykłą rzetelnością i uważnością. Widać, że gmina przywiązuje duże znaczenie do tego jak funkcjonuje oświata i wychowanie.

Temat oświaty i problemów z nią związanych wielokrotnie był poruszany podczas sesji. Burmistrz z wielką troską mówił o nauce zdalnej, która niesie za sobą wiele problemów, zarówno związanych z tym jak uczniowie sobie radzą w izolacji społecznej, jak też ich wyników w nauce, które pozostawiają wiele do życzenia. – Do tego tematu będziemy wracać wielokrotnie podczas naszych kolejnych spotkań. W tej trudnej sytuacji nie możemy zostawiać bez pomocy nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, których trzeba wesprzeć w ich działaniach – mówił.

Większość inwestycji ujętych w budżecie nie budziło wątpliwości radnych co do tego, że powinny zostać zrealizowane. Jedną z takich, która wymaga jak szybkiego podjęcia jest budowa ronda na ul. Grodziskiej w Buku. Jest ona ciągle przesuwana z racji tego, że nie udaje się znaleźć wykonawcy, który w zaplanowanej kwocie podjąłby się wykonania tego zadanie. Budowa ronda ma być finansowana w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat i województwo, czyli zaplanowany całkowity koszt inwestorski wynosi 5,5 mln zł, a zaplanowana kwota w budżecie naszej gminy – 1,8 mln. W trakcie ostatniego przetargu organizowanego przez WZDW najtańszy z oferentów oczekiwał przeznaczenia na ten cel 8,1 mln zł, natomiast pozostali chętni wykonawcy nawet jeszcze więcej; w związku z czym przetarg unieważniono. Aktualnie zostało ogłoszone następne postępowanie przetargowe i niedługo poznamy jego wyniki. W dyskusji na ten temat niektórzy radni stali na stanowisku, że gmina powinna wybudować rondo, nie oglądając się na innych inwestorów. Jednak burmistrz bronił swojego stanowiska, że jeżeli inne samorządy deklarują partycypację w kosztach, a tym bardziej, że województwo prowadzi proces inwestycyjny i wzięło na siebie obowiązki zamawiającego, to należy z tego skorzystać; tym bardziej, że jest to inwestycja bardzo kosztowna.

Kolejną dużą inwestycją prowadzoną w partnerstwie z powiatem poznańskim jest modernizacja drogi Otuskiej w Buku (na odcinku ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi), na którą udało się pozyskać dofinansowanie z rządowego Programu „Polski Ład” w wysokości 3,9 mln zł.

Radni uchwalając budżet na 2022 r. z dużym zrozumieniem przyjęli uwzględnione w projekcie budżetu kwestie związane z zapewnieniem infrastruktury kanalizacyjnej dla coraz większej grupy mieszkańców gminy. Jak wielokrotnie podczas sesji powtarzał burmistrz: – Te podstawowe potrzeby współczesności muszą być zapewnione wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Niezbędna jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Wsi (II etap: ul. Zakładowa w Wielkiej Wsi, ul. Smugi), która kosztuje 8,6 mln zł, a do realizacji której otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8,1 mln zł z programu „Polski Ład”. Podobnie – jest równie potrzebna budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kalwach, Cieślach i Niepruszewie, także na sporej części terenu aktywizacji gospodarczej. Na ten cel, gdzie gmina zabezpieczyła niezbędne środki finansowe celem przygotowywania dokumentacji technicznej, koniecznej również do pozyskania funduszy zewnętrznych, których z roku na rok jest już coraz mniej.

Ważnym obszarem inwestycji na 2022 r. jest budowa lub przebudowa dróg gminnych. W budżecie zaplanowane prace związane z ulicami, np. w Buku: Franciszka Górczaka (3,5 mln zł), w Dakowach Suchych: Rzemieślniczą (450 tys. zł), w Dobieżynie: Nową (250 tys. zł). Przygotowywana jest też dokumentacja dla ulic: Cieślaka, Ratajczaka, Nizińskiego, Ogrodowa, Lubrańskiego, Nowa, Boczna (Wielka Wieś); Michalin (Dobieżyn), Żytnia i Szkolna (Niepruszewo).

Inwestycje czekające na realizację

Choć, jak mówili radni jest jeszcze długa lista dróg i inwestycji, które czekają na swoją kolej, takich jak np. budowa sali gimnastycznej w szkole w Szewcach, ul. Na Górce w Wielkiej Wsi, ul. Czarneckiego w Buku, ul. Kwiatowa w Niepruszewie, ul. Strzelecka w Buku, ul. Wodna w Dobieżynie. Dopytywano też na jakim etapie są prace związane z transportem lokalnym, na co burmistrz odpowiedział, że najpierw trzeba zapewnić tabor i w tym zakresie będą prowadzone działania w ramach Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Zapewnił, że jest duża szansa, że w 2022 r. mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji gminnej.

Radni z aprobatą przyjęli zabezpieczenie środków na większość inwestycji zapewnionych w budżecie, takich jak budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobieżynie czy winda w MGOK, jako uzupełnienie i drugi etap rozbudowywanych schodów. Mówiąc o MGOK burmistrz poinformował radnych, że już w najbliższym czasie placówka zwiększy swoją ofertę, bo uda się w końcu po wielu latach zagospodarować piętro budynku, gdyż lokatorce zapewniono mieszkanie zastępcze z zasobów gminy.

Radni jednym głosem podpisali się pod działaniami związanymi z kontynuacją utwardzania dróg gruntowych, zaznaczając, iż dzięki temu coraz więcej dróg pozyskuje nową trwałą nawierzchnię. Zresztą temat dróg gminnych wielokrotnie wracał podczas obrad, a prawie każdy radny chciał się dowiedzieć, czy na terenie, który reprezentuje będzie szansa podjęcia takich prac.

Padały zapytania dotyczące doprecyzowania pewnych kwestii związanych np. z budową żłobka „Bukowianka”, którego otwarcie zaplanowano na marzec 2022 r. Jak tłumaczył burmistrz: – Budowa tej placówki przedłuża się z racji trudności, które pojawiły się na etapie znalezienia wykonawcy i w rezultacie trzeba było wybrać wykonawcę z „wolnej ręki”. Obecnie prace znacznie przyspieszyły i przyjęcie dzieci nastąpić powinno w zaplanowanym terminie. W budżecie na nowy rok na „Bukowiankę” zabezpieczono 800 tys. zł, zarówno na remont, jak i adaptację pomieszczeń na potrzeby żłobka.

Zwrócono też uwagę, że w budżecie na 2022 r., w porównaniu do lat poprzednich, znacznie zwiększono wysokość środków w ramach funduszy sołeckich. Dzięki temu sołtysi w większym zakresie niż dotychczas będą mogli reagować na bieżące potrzeby sołectw, takie jak np. dofinansowanie do budowy boisk, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych czy doposażenie placów zabaw. Ogółem fundusz sołecki na rok 2022 wynosi ok. 323 tys. zł.

Długa lista zadań inwestycyjnych

Przy okazji warto też wspomnieć o innych inwestycjach i działaniach zaplanowanych w budżecie na 2022 r., których realizacja będzie możliwa dzięki zapewnieniu środków zewnętrznych. Na długiej liście zadań, które wymieniał burmistrz jest m.in. zakup nowego ciężkiego wozu bojowego dla OSP Buk, na który w budżecie gminy zabezpieczono 700 tys. zł, ale też prowadzone są starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, podobnie jak miało to miejsce przy zakupie wozu dla OSP Niepruszewo. Ponadto z funduszu dla gmin popegeerowskich są zabezpieczone środki na budowę drogi Otusz – Huby. Przygotowywana jest już dokumentacja by już wkrótce ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę.

– Oczekujemy też na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, do którego złożyliśmy trzy wnioski; najbardziej liczymy na to, że uda się zakończyć inwestycję związaną z drugim etapem budowy drogi Dobieżyn – Szewce. Optymistycznie również zapowiada się inny wyczekiwany nabór i jego rozstrzygnięcie – w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, ubiegamy się o pieniądze na rozbudowę Biblioteki Publicznej w Buku, której warunki lokalowe są już niestety fatalne. Inne środki unijne, o które się staramy dotyczą termomodernizacji, a placówek wymagających takich działań jest w gminie kilka. Po raz kolejny wystąpimy do Samorządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z programu „Szatnia na medal”, aby całkowicie zakończyć remont hali sportowej OSiR. Liczymy też, że korzystając ze środków zewnętrznych uda nam się uruchomić lub zakończyć inne inwestycje, takie jak zainstalowanie wspomnianej windy w MGOK, uruchomienie klubu seniora w Niepruszewie, kontynuowanie działalności klubu seniora w Dobieżynie, budowa ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, budowę z płyt betonowych ul. Lubrańskiego w Wielkiej Wsi. Czeka nas też bardzo duża inwestycja, o której dofinansowanie będziemy się starać w ramach programu „Polski Ład”; jest to modernizacja oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – wymienia burmistrz.

Podczas posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Budżetu Tomasz Plewa dopytywał burmistrza o przebieg prac na bukowskim rynku. Więcej: Rewitalizacja rynku bukowskiego

Budżet przyjęty

Podsumowując dyskusję na temat budżetu gminy na komisji Tomasz Plewa mówił: – Projekt budżetu z całą pewnością jest ambitny, a zadań inwestycyjnych długa lista. I co ważne, choć działamy aktualnie, to myślimy perspektywicznie, przygotowując się do kolejnych wniosków aplikacyjnych, dzięki którym będziemy mogli się ubiegać o kolejne dotacje zewnętrzne.

Zaś Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński dodał, że przygotowywanie budżetu wynika z potrzeb, z dobrej obserwacji, rozmów z mieszkańcami, ale też z bieżących sytuacji. – Priorytetem jest na pewno pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych. Potrzeb jest dużo, a środków proporcjonalnie mniej, pomimo tego, że budżet jest solidny. Ale najważniejsze jest to, że wszyscy patrzymy bardzo troskliwie na to, co powinno być zrobione.

Budżet gminy na 2022 rok został przyjęty 12 głosami „za”, przy jednym głosie wstrzymującym. W ślad za akceptacją budżetu podjęto też uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022 – 2036.

Bieżące projekty uchwał

Najpierw podczas posiedzenia komisji, a później na sesji został omówiony, a w ślad za tym zatwierdzony projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola w Niepruszewie wchodzącego w skład tamtejszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Decyzja ta została argumentowana brakiem odpowiednich warunków lokalowych, które są niezbędne do dalszego właściwego funkcjonowania zarówno przedszkola, jak i szkoły podstawowej. Najważniejsze, że wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe w miejscowościach Niepruszewo, Kalwy, Cieśle mają zapewnione miejsca w Przedszkolu „Złoty Kogucik” w Niepruszewie, którego utworzenie jest konsekwencją, jak widać, skutecznych starań i rozwiązania problemu lokalowego w niepruszewskiej szkole. W nowym obiekcie może być utworzonych pięć grup przedszkolnych, a docelowo może być nawet siedem. Zaś dla uczniów szkoły podstawowej zostanie utworzona sala lekcyjna i świetlica oraz szatnia w pomieszczeniu dotychczasowej szatni przedszkolnej.

Podobnie kolejny projekt uchwał najpierw został umówiony na komisji, a później zatwierdzony na sesji – raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Buk na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2019 – 2020. Podczas omawiania tego projektu uchwały na komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty zainicjował dyskusję na temat dalszych działań w zakresie przyznawania dotacji mieszkańcom na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”. Czy dofinasowanie z budżetu gminy wymiany źródeł ogrzewania ma jeszcze rację bytu? Ceny gazu rosną w horrendalnym tempie i zainteresowanie otrzymaniem dofinansowania przez mieszkańców z pewnością będzie coraz mniejsze. Radni zgodnie przyznali, że z powodu podwyżek cen gazu nie można nadmiernie oczekiwać od mieszkańców, aby wybierali alternatywne źródła ciepła. Zaś burmistrz poinformował, że gmina nadal będzie podejmować działania w zakresie ochrony środowiska. Jak mówił: – Pojawiają się rządowe zapowiedzi zwiększenia środków w ramach programu „Czyste Powietrze” dla najuboższych. Jakie będą to kwoty, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno będziemy czynić starania w celu ich pozyskania. Planujemy też wspierać mieszkańców w kwestii gromadzenia i oszczędzania wód opadowych – deszczówki i już niedługo zaproponujemy udział w programie „Deszczówka”. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji w tym zakresie i po ustaleniu kwestii formalnych, do budżetu gminy zaproponujemy odpowiednie środki.

W uzupełnionym porządku obrad znalazł się jeszcze projekt uchwały, który dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez burmistrza w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, z dotychczasowym najemcą budynku gminnego przy ul. Kościuszki 5. W budynku tym od wielu lat prowadzona jest Przychodnia Lekarza Rodzinnego przez spółkę NZOZ Vigilax z siedzibą w Buku. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały: „Kierując się społecznymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców Miasta i Gminy Buk zasadne jest wynajęcie w/w obiektu w trybie bezprzetargowym w celu prowadzenia świadczeń medycznych w tym Przychodni Lekarza Rodzinnego w Buku”. Jak wspominał burmistrz, trudno wyobrazić sobie, aby dotychczasowy podmiot miałby zastąpić inny, tym bardziej w tak trudnym czasie pandemii. Dzięki podjętym negocjacjom, przychodnia będzie mogła rozwijać działalność w perspektywie najbliższej dekady, co nareszcie umożliwi utworzenie gabinetu ginekologicznego, którego tak bardzo brakuje w gminie.

 

Interpelacje i zapytania

Kolejnym punktem obrad sesji były interpelacje i zapytania.

Radny Tomasz Giełda złożył interpelację dotyczącą Akcji Zima.  Więcej: Akcja Zima

Radny Michał Korbas zaapelował, aby Rada MiG Buk wystosowała apel do posłów, senatorów w sprawie podwyżki cen nawozów azotowych, bo to nie jest problem tylko rolników. Mają oni obecnie płacić prawie 5 tys. zł za tonę nawozu, który w ubiegłym roku kosztował niecałe 900 zł. W rezultacie zakupią tych nawozów znacznie mniej lub wcale, co pociągnie za sobą drastyczny spadek plonów – będzie mniej towarów i ceny będą jeszcze wyższe.

Zaś wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Andrzej Jankowski zwrócił się z apelem, aby idąc za przykładem innych samorządów przyłączyć się do akcji naniesienia lokalizacji defibrylatorów (rocznie na zatrzymanie akcji serca umiera 40 tys. ludzi) na mapach Google, aby wiedzieć, że z tych urządzeń ratujących życie na terenie naszej gminy można skorzystać np. przy jednostkach OSP.

*

Na zakończenie sesji, ostatniej w 2021 r. radni i burmistrz złożyli życzenia noworoczne. Zdrowia, które jest najlepszym i najcenniejszym dobrem. Realizacji osobistych zamierzeń, ale też tych zawodowych i wszelkiej pomyślności. Zdrowia najlepszego i dobra wszelakiego życzyli mieszkańcom, sołtysom, pracownikom urzędu, ale też sobie nawzajem.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk podziękował za dobrą współpracę, mimo że czasami są trudne chwile, ale trzeba wyciągać wnioski i pracować dalej. Zaś burmistrz dziękował za intensywny rok, za ciężką pracę, ale też aktywność, która każdego dnia świadczy o tym jaki budujemy samorząd. – Myślę, że ocena jest pozytywna, bo nasz lokalny samorząd jest coraz lepszy.  Życzę zdrowia, które jest najlepszym i najcenniejszym dobrem; wszystkiego najlepszego.

Podczas XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036;

– budżet Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

– przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska;

– zamiaru likwidacji Przedszkola w Niepruszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie;

– wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu.

Back To Top
Skip to content