skip to Main Content

Otwarty konkurs ofert na realizację celu publicznego z zakresu sportu – grudzień 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Buk  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe w 2022 roku dla realizacji celu publicznego wymienionego w § 1 ust. 3 uchwały Nr XXII/159/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2016 roku  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Buk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r., poz. 5354).
Wsparcie finansowe na rozwój sportu mogą uzyskać kluby, w tym uczniowskie kluby sportowe, nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na realizację projektu, zgodnego z celem publicznym z zakresu sportu określonym w § 1 ust. 3 wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta i Gminy Buk jeśli spełniają warunki opisane w § 3 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta i Gminy Buk, w następujących dyscyplinach sportowych:

 • piłka ręczna
 • piłka nożna
 • karate
 • boks
 • szachy

Wnioski należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2016 roku. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. Oryginał lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia).
 2. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego.
 3. Informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł.
 4. Sprawozdania finansowe i merytoryczne za ostatni pełny rok funkcjonowania klubu.
 5. Lista beneficjentów zadania wraz z adresem zamieszkania, a w przypadku drużyn zespołowych listę zawodników zgłoszonych do rozgrywek i potwierdzoną przez właściwy związek sportowy (Lista beneficjentów zadania oznacza wykaz uczestników – zawodników. W przypadku drużyn zespołowych czyli piłka nożna oraz piłka ręczna do listy beneficjentów należy dołączyć listę zawodników zgłoszonych do rozgrywek, potwierdzoną przez odpowiedni związek sportowy z aktualną datą).
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o udziale drużyny w określonej klasie rozgrywek (drużyny zespołowe)
 7. Opis osiągnięć drużyny (piłka nożna oraz piłka ręczna) lub zawodników (judo, karate, boks i szachy) w 2021 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogloszenie-o-konkursie-sport-zalacznik-do Zarzadzenia
 2. Uchwała w sprawie zasad finansowania sportu 2016
 3. Wzor-Wniosek-o-udzielenie-dotacji-sport
 4. Zarzadzenie-o-ogloszeniu-konkursu-sport-grudzien
Back To Top
Skip to content