skip to Main Content

Kolejne inwestycje z dofinansowaniem

Pozyskane dofinansowania na realizację inwestycji i kolejne złożone wnioski aplikacyjne, stan prowadzonych inwestycji oraz prac nad ważnymi dokumentami dla gminy, takich jak Strategia Rozwoju Gminy na lata 2024-2033 czy Gminny Program Rewitalizacji, podjęte działania w zakresie kontynuowania działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, to tylko niektóre z tematów podjętych podczas LXVI sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 4 października.

Fundacja Akme

Sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej burmistrz MiG Buk Paweł Adam rozpoczął od omówienia podjętych działań w zakresie wsparcia starań Fundacji Akme dotyczących zagwarantowania trwałości prowadzonego, od sierpnia 2021 roku, Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu.

– Do Pani Minister Zdrowia wystosowałem pismo o wsparcie na kontynuowanie działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu. Odpowiedź jaką otrzymałem oceniam jako zdawkową i wymijającą. Czytam w niej, że „umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej mogą być zawarte przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyłącznie ze świadczeniodawcami, którzy zostali wybrani do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku rozstrzygnięcia postępowań konkursowych. Z tego względu nie ma możliwości zagwarantowania „automatycznego przejęcia” dalszego finansowania przez NFZ środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży utworzonych z funduszy unijnych”. Fundacja Akme złożyła oferty na realizację świadczeń w ramach NFZ, ale niestety zostały one odrzucone.

Jak już wcześniej, na wspólnym posiedzeniu Komisji : Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk w dn. 19.09. br. zostało przedstawione, Fundacja z uwagi na zbyt wysokie koszty wynajmu i utrzymania obiektu w Otuszu zwróciła się do burmistrza i radnych z wnioskiem o zapewnienie i udostępnienie lokalu z zasobów gminnych. – Prowadzimy rozmowy, aby Fundacji Akme udostępnić pomieszczenia w WDK Niepruszewo, które dzierżawi od nas Przychodnia „Vigilax”. Szczegóły przedstawię na październikowym posiedzeniu Komisji w dn. 17.10.br., w którym udział wezmą zaproszeni przedstawiciele Fundacji Akme.

Przetargi i dofinansowania

Zostały przeprowadzone lub są w trakcie przetargi na:
– budowę ulicy Józefa Grobelnego w Buku,
– budowę ulicy Wodnej i Topolowej w Dobieżynie.
W okresie międzysesyjnym gmina pozyskała dofinansowania na:
– profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy – 250.000 zł w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia;
– wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie – 350.534 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (II edycja);
– budowę ulicy Szkolnej w Niepruszewie – 2.000.000 zł w ramach Polskiego Ładu – PGR (VI edycja);
– budowę ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej – 1.505.585 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
– wsparcie działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Buku – 15.400 zł w ramach Programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom przeprowadzonego przez samorząd województwa wielkopolskiego;
– aplikację „Platforma do przeprowadzania konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego” – 47.970 zł w konkursie „Giełda Miejskich Technologii” z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.;
– zakup sprzętu komputerowego dla biblioteki w Buku – 17.400 zł z Instytutu Książki.

Złożone wnioski o środki zewnętrzne

Gmina stara się o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na inwestycje i zadania:
– na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Szewcach – 1.620.402 zł w ramach programu Olimpia (program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich);
– na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością – 356.388 zł w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – (edycja 2024);
– dla organizacji pozarządowej prowadzącej w społeczności lokalnej działania na rzecz rodziny: dla Stowarzyszenia Bukowskie Mamy – 50.000 zł w ramach Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Rodziny” (edycja 2023).

Oświetlenie i budowa sieci światłowodowej

Sukcesywnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca umów na dostawę energii elektrycznej dla nowego oświetlenia w gminie. W pełni oświetlona została ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jana Pawła II.

Też zapewniono oświetlenie stawu Smugi. Sześć lamp zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego, a montaż – ze środków gminnych.

Od początku września, na terenie Buku trwają prace związane z budową sieci i przyłączy światłowodowych. Do tej pory, z puli podstawowej wykonano prace na ulicach: Wróblewskiego, Kościuszki, Dworcowej. Do 10 października br. wykonane mają być prace na ulicach: Czarnieckiego, Powstańców Wlkp. W puli podstawowej przewidzianej do realizacji jest 629 punktów adresowych. Firma Orange zwiększyła zakres inwestycji o 202 nowe punkty adresowe.

Opłata planistyczna

Zgodnie z poprzednią deklaracją, w dniu 6 września br. burmistrz wydał decyzję o wymierzeniu opłaty planistycznej w wysokości ponad 7 mln zł z tytułu zbycia działki położonej w Cieślach – po uprzednim uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co spowodowało podniesienie wartości nieruchomości. Gmina aktualnie oczekuje na uprawomocnienie się tej decyzji, co otworzy drogę do sporego wpływu środków finansowych do budżetu.

Podpisane porozumienia

Z deweloperem planującym realizację budowy osiedla domów jednorodzinnych w Kalwach zostało podpisane w dn. 31.08.br. porozumienie, w ramach którego dla potrzeb zapewnienia odprowadzania ścieków z nieruchomości, inwestor zajmie się budową sporego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią. Przebieg inwestycji: od ul. Wiśniowej, poprzez ul. Podgórną do Starej Drogi w Kalwach. Jak mówił burmistrz: – Konsekwentnie dążymy do tego, aby inwestorzy partycypowali w kosztach infrastruktury dla mieszkańców na terenach, na których realizują inwestycje, a budowa kanalizacji sanitarnej jest tego najlepszym przykładem.

W dn. 03.10.br. burmistrz MiG Buk Paweł Adam wraz z wójtami i burmistrzami sąsiadujących samorządów (Dopiewa, Tarnowa Podgórnego, Komornik i Stęszewa) podpisał porozumienie w sprawie utworzenia Zachodniopoznańskiego Klastra Energii. – Celem Klastra Energii jest rozwój energetyki rozproszonej opartej nie tylko na odnawialnych, ale również konwencjonalnych źródłach energii. Społeczności energetyczne tego typu służą poprawie bezpieczeństwa energetycznego, poprawie środowiska naturalnego i wzmocnieniu lokalnej gospodarki. Dodatkowo podpisanie porozumienia pozwala na wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych, a w przyszłości na wytwarzanie tańszej energii. Niezwłocznie złożony został wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o dofinansowanie w wysokości 178.220 zł na działania przedinwestycyjne służące rozwojowi Zachodniopoznańskiego Klastra Energii.
Porozumienie w sprawie Klastra Energii

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033 – najważniejszym dokumentem, który wytyczy kierunki rozwoju MiG Buk na najbliższe lata. Koncepcję przygotowują pracownicy Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, przy współpracy z zespołem roboczym oddelegowanym do prac z ramienia urzędu MiG Buk.

W jednym z pierwszych etapów pracy nad strategią, mieszkańcy gminy mieli okazję wypowiedzieć się na temat sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej MiG Buk – w tym celu wypełnili ankietę.

W dn. 21.09.br. w Sali Miejskiej w Buku odbyły się warsztaty dotyczące określenia misji, wizji, celów i kierunków działań strategicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędu i jednostek, Rady MiG Buk, sołectw, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, przedsiębiorców.

– W najbliższym czasie otrzymamy część strategiczną dokumentu i rozpoczniemy proces konsultacji społecznych. Następnie projekt tego dokumentu zostanie przedstawiony mieszkańcom do konsultacji, a zebrane uwagi po ich analizie będą uwzględnione w końcowym projekcie Strategii i przedstawione Radzie MiG Buk – poinformował burmistrz.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033: konsultujemy i ustalamy założenia oraz kierunki działań

Gminny Program Rewitalizacji

W dn. 03.10.br. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w zakresie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk. Uwagi są zbierane do dn. 07.11.br. w formie wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza. W dn. 26.10.br. o godz. 13 odbędzie się też spotkanie konsultacyjne on-line z interesariuszami rewitalizacji, podczas którego zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie MiG Buk.
Ogłoszenie Burmistrza MiG Buk o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie MiG Buk

Po uwzględnieniu uwag uzyskanych w trakcie konsultacji opracowany zostanie projekt uchwały Rady MiG Buk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie MiG Buk. Kolejne etapy działań to między innymi udział w sesji wykonawcy dokumentacji z przedstawieniem wyników analiz (określenie obszarów), spotkania robocze, przygotowanie katalogu projektów rewitalizacyjnych, warsztaty (wizje i cele), opracowanie projektu GPR – konsultacje społeczne i uzgodnienia z organami oraz instytucjami, opracowanie ostatecznej wersji GPR, przygotowanie projektu uchwały i przedstawienie Radzie MiG Buk.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny dotyczący Placu Przemysława w Buku

W dn. 15.09.br. burmistrz podpisał umowę na opracowanie dokumentacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego Placu Przemysława w Buku wraz z regulaminem oraz załącznikami merytorycznymi, a także organizacji procesu konkursowego wraz z jego realizacją, prowadzącą do rozstrzygnięcia konkursu. Koordynacja procedury konkursowej w formule flamandzkiej, dwuetapowej obejmuje między innymi wskazanie członków jury, pozyskanie referencji Stowarzyszenia Architektów Polskich w Poznaniu, wsparcie w promocję konkursu na arenie ogólnopolskiej, organizacją posiedzeń sądu konkursowego, przeprowadzenie spotkań oraz dyskusji i pokazów pokonkursowych dla architektów i mieszkańców.

Dokumentacja konkursowa zostanie przedłożona do 30 listopada br.; procedura konkursowa ma zostać zakończona do 31 marca 2024 r., co będzie stanowić podstawę do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy.

Burmistrz przypomniał, że w ramach Polskiego Ładu – ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych złożył wniosek o dofinansowanie na rewitalizację parku przy Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku wraz z rewitalizacją rynku – pl. Przemysława oraz z terenami przyległymi – wnioskowana kwota: 28.500.000 zł.

Podsumowanie projektu szkoleniowego EDU KOMPAS

W dn. 21.09.br. w Sali Miejskiej w Buku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt szkoleniowy kadry nauczycielskie EDU KOMPAS, realizowanego w roku szkolnym 2022/2023, we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Projekt służył podniesieniu kompetencji nauczycieli poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje, które zostały dostosowane do potrzeb nauczycieli placówek oświatowych w gminie Buk, czego rezultatem ma być rozwój uczniów i ich lepsze wyniki w nauce. Roczny proces szkoleniowy kadry nauczycielskiej przeprowadzony został przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, finansowany – z budżetu gminy.
W trosce o dobro ucznia

Więcej połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Porozumienie na dodatkowe połączenia w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w dn. 11.09.br. podpisały współfinansujące je samorządy. Od 1 stycznia 2024 roku przybędzie par pociągów kursujących w centralnej Wielkopolsce na krótkich dystansach. Najbardziej zadowoleni ze zmian będą mieszkańcy korzystający z linii Poznań – Opalenica – Nowy Tomyśl. Zamiast dotychczasowych 18 par połączeń między Poznaniem a Nowym Tomyślem będzie ich 25, a dwa kolejne składy przybędą na odcinku Poznań – Opalenica. Podpisane porozumienie oznacza też dodatkowe kursy PKM między Poznaniem a Grodziskiem Wielkopolskim, Kościanem, Pobiedziskami, Rogoźnem, Szamotułami, Środą Wielkopolską i Wrześnią.

Przy okazji burmistrz podziękował radnym, że na sesji w dn. 22.09.br. pozytywnie zaopiniowali projekt zwiększenia liczby połączeń kolejowych na trasie Poznań – Opalenica zaproponowanych przez PKM i przeznaczenie na ten cel, podobnie jak inne samorządy, dodatkowych środków z budżetu gminy.
5 lat Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i więcej połączeń

ZIT – unijne wsparcie na realizację kluczowych zadań dla gminy Buk

W dn. 12.09.br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej umożliwi realizację kluczowych zadań też dla gminy Buk. – Na liście zadań ZIT planowane są inwestycje, takie jak „Zagospodarowanie wód opadowych i terenów zielonych wraz z renowacją zbiorników wodnych na terenie miasta i gminy Buk”, „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz w partnerstwie z powiatem poznańskim „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu DP2496P, odcinek Buk – stacja kolejowa Otusz” – powiedział burmistrz.
Unijne wsparcie na realizację kluczowych zadań dla gminy Buk

Przygotowania do wyborów
Dowóz wyborców do lokali wyborczych w dniu głosowania jest nowym zadaniem związanym z organizacją wyborów realizowanym przez gminy w ramach zadań zleconych i wynika z tegorocznej nowelizacji kodeksu wyborczego. Na wykonanie tego zadania wojewoda udziela dotacji. Realizacja tego zadania odbywa się we współpracy ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny”. W oparciu o istniejące na terenie gminy linie komunikacyjne nr 781, 782 i 783 zapewnią dojazd wyborców do wszystkich lokali wyborczych. Zaplanowano po cztery kursy na każdej linii.

Wszystkie informacje dotyczące wyborów są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MiG Buk, w zakładce wybory – wybory do Sejmu i do Senatu RP w 2023 r.
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 2023 ROK
Burmistrz zaapelował do wszystkich mieszkańców uprawnionych do głosowania o wzięcie udziału w wyborach i spełnienie obywatelskiego obowiązku. – Dzień 15 października jest świętem demokracji. Wybierzmy Polskę taką jaką oczekuje każdy z nas. Zachęcam wszystkich do skorzystania z tego prawa i wywiązania się z obywatelskiego obowiązku.

Podziękowania i gratulacje

W okresie międzysesyjnym na terenie gminy odbyło się wiele spotkań [ wydarzeń, za których organizację burmistrz podziękował między innymi pracownikom urzędu MiG Buk i jednostkom organizacyjnym, sołectwom.

Zaliczyć do nich należy:
– zebrania we wszystkich sołectwach, które odbyły się od 18 do 29 września br., a dotyczyły głównie uchwalenia Funduszy Sołeckich na 2024 rok oraz spraw bieżących;
– odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku pamięci Eugeniusza Jakubowskiego,
Odsłonięto tablicę ku pamięci Eugeniusza Jakubowskiego
– Dożynki Gminne i Wielka Otuska,
Czas wielkiej radości i podziękowań za plony
XII Wielka Otuska: stukot końskich kopyt
– piknik rodzinny z okazji zakończenia rozbudowy DW 306,
Zakończenie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 306
– Narodowe Czytanie powieści „Nad Niemnem”,
– 70-lecie działalności PTTK.

Ponadto burmistrz pogratulował najlepszym uczniom, którzy zdobyli „Złote Pióra”.
Najlepsi uczniowie zdobyli „Złote Pióra”

Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój piłki ręcznej w naszej gminie, co zostało nagrodzone przez Polski Związek Piłki Ręcznej poprzez przyznanie gminie Buk na wniosek UKS Spartakus wyróżnienia – Medalu za zasługi dla piłki ręcznej. – 13 września przypadł mi zaszczyt przyjęcia w imieniu mieszkańców tego wyjątkowego wyróżnienia, co jest zasługą nas wszystkich. Tego typu wyróżnienie motywuje do jeszcze większej pracy na rzecz bukowskiego sportu w zakresie odpowiednio dostosowanej infrastruktury czy oferty nowych zajęć, na przykład zajęć lekkoatletycznych – mówił burmistrz.

Zaproszenia

Burmistrz zaprosił na Tydzień Seniora, w ramach którego seniorzy będą mieli możliwość wziąć udział w wycieczce, warsztatach, spotkaniach, wykładach, seansach filmowych i teatralnych. Ponadto zaprosił też na VI Festiwal Muzyki Kameralnej im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Buku.

Zapowiedział też inaugurację Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego zaplanowaną na 11 października br. o godz. 17 w Sali Miejskiej. Wykład inauguracyjny poprowadzi generał Gromosław Czempiński – funkcjonariusz służb specjalnych PRL i RP, dyplomata, w latach 1993-96 Szef Urzędu Ochrony Państwa.

Dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza

Radni wyrazili zadowolenie, że gmina pozyskuje dofinansowania, nie tylko na duże inwestycje, szczególnie drogowe czy wodno-kanalizacyjne, ale również te mniejsze, na przykład w zakresie polityki zdrowotnej i też mikro zadania. Chwalili, że ważne dla gminy dokumenty są prowadzone z udziałem społeczności lokalnej w konsultacjach, też poprzez spotkania warsztatowe, jak w przypadku Strategii Rozwoju MiG Buk, czy zaplanowanego spotkania konsultacyjnego on-line w zakresie Gminnego Programu Rewitalizacji. Dopytywali między innymi o opłatę planistyczną, szczegóły dotyczące dofinansowań, o które gmina się ubiega, na przykład w ramach programu Olimpia na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego w Szewcach czy na rewitalizację parku przy Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku wraz z rewitalizacją rynku – pl. Przemysława oraz z terenami przyległymi. Chcieli też wiedzieć na jakim etapie przygotowań jest analiza transportowa gminy i budżet obywatelski gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa – w dłuższej wypowiedzi – przyłączył się do gratulacji za nagrodę sportową, którą gmina otrzymała od Polskiego Związku Piłki Ręcznej, a którą jak mówił, burmistrz odebrał w imieniu całej społeczności lokalnej, kilku pokoleń, które przez lata pracowały na ten sukces piłki ręcznej. Tym bardziej, że gmina w dużym zakresie finansuje obiekty sportowe, prowadzi remonty pomieszczeń sportowych w Buku i Niepruszewie, stara się o pozyskanie dofinansowań w zakresie budowy boisk, aktualnie boiska w Szewcach. Nawiązał też do zebrania sołeckiego w Dobieżynie, gdzie społeczność wyraziła oczekiwanie, aby przy okazji przebudowy ulic dokonać wymiany wodociągowej sieci azbestowo-cementowej w ul. Wodnej i Topolowej, co wymagać będzie też wygospodarowania dodatkowych środków finansowych w budżecie gminy w wysokości około pół miliona złotych. – Cieszy to, że gmina idzie w kierunku uspołecznienia kosztów, tak jak w przypadku wspomnianej kanalizacji w Kalwach. I oby tak dalej – by inwestycje gminne były dalej realizowane przy udziale również inwestorów, którzy chcąc zarabiać pieniądze na sprzedaży domów powinni też współfinansować infrastrukturę gminną. Radny dopytywał też, czy inicjatywa Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego będzie alternatywą dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku i czy wykłady będą się odbywać tylko w Sali Miejskiej w Buku, czy też w sołectwach.

Przyjęto projekty uchwał

Następnie przyjęto projekty uchwał, które zostały omówione i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk w dn. 19.09.br. Na dłużej zatrzymano się przy projektach zmiany uchwały budżetowej i zmiany WPF, które omówiła Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek.

Wybory ławników

Zgodnie z porządkiem obrad zajęto się wyborem ławników z Miasta i Gminy Buk do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim na kadencję 2024-2027. Odczytano stanowisko Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na ławników, powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzania wyborów, przeprowadzono tajne głosowanie, odczytano protokół komisji skrutacyjnej o wynikach wyborów i podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027. Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim została wybrana Agnieszka Marianna Wieczorek.

Podczas LVI sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niepruszewo w Gminie Buk na lata 2021-2026;
– przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Otusz w Gminie Buk na lata 2021-2026;
– przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wysoczka – Żegowo – Wygoda w Gminie Buk na lata 2021-2026;
– uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób; Doznających Przemocy Domowej na terenie Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2027;
– regulaminu przeprowadzenia głosowania w celu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na kadencję 2024-2027;
– wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027;
– przejęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk;
– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039;
– wyboru ławników z Miasta i Gminy Buk do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim na kadencję 2024-2027.

Back To Top
Skip to content