skip to Main Content

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033: konsultujemy i ustalamy założenia oraz kierunki działań

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033, do której przystąpiono w drugim kwartale tego roku. To najważniejszy dokument, który wytyczy kierunki rozwoju Miasta i Gminy Buk na najbliższe lata. 21 września br. w Sali Miejskiej w Buku odbyły się warsztaty w celu określenia misji, wizji, celów i kierunków działań strategicznych.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk jest dokumentem nadrzędnym nad innymi, które w urzędzie MiG Buk powstają w sferze gospodarczej, społecznej czy przestrzennej. Tę koncepcję przygotowują pracownicy Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, przy współpracy z zespołem roboczym oddelegowanym do prac z ramienia urzędu MiG Buk.

Udział mieszkańców: wypełnienie ankiety

W jednym z pierwszych etapów pracy nad strategią, mieszkańcy gminy mieli okazję wypowiedzieć się na temat sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej MiG Buk, wypełniając ankietę, która był dostępna na stronie internetowej i FB urzędu, też do pobrania w na FB innych jednostek użyteczności publicznej i szkół. Udział mieszkańców stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2033 roku, a wyniki są dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej.
Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że głównymi priorytetami rozwoju gminy powinny być: rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych, poprawa infrastruktury drogowej, większy dostępu do usług medycznych. Mieszkańcy najlepiej ocenili funkcjonowanie na terenie gminy takich obszarów jak transport zbiorowy, działalność kina i biblioteki, wsparcie dla osób starszych, jakość sieci gazowej, działalność klubów sportowych i estetyka gminy. Ich zdaniem najwięcej do zrobienia jest w zakresie poziomu konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorcami na rynku lokalnym, wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce, dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, bezpieczeństwa przy głównych drogach w związku z ruchem aut osobowych i ciężarowych. Na pytanie: „Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy” najczęściej odpowiadano: rynek – stworzenie miejsca dla mieszkańców; historia, dziedzictwo kulturowe, zabytki; drogi – dobry stan dróg oraz szybkie połączenie z Poznaniem, Jezioro Niepruszewskie.

Warsztaty strategiczne

Kolejnym etapem prac nad Strategią były przyjęcie na sesji Rady Miasta i Gminy Buk w dn. 29.08.br. uchwały dotyczącej określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji.
Zgodnie z harmonogramem prac kolejnym punktem były warsztaty strategiczne, które odbyły się 21.09.br. w Sali Miejskiej. – Zadaniem warsztatów ma być budowanie podstawowych założeń do Strategii, a efektem – ustalenie celów i kierunków działań, do których ten dokument ma dążyć – mówiła Sekretarz Miasta i Gminy Buk Aleksandra Wawrzyniak, witając uczestników warsztatów.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędu i jednostek, Rady Miasta i Gminy Buk, sołectw, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, przedsiębiorców. Burmistrz Miasta i Gmina Buk Paweł Adam podziękował uczestnikom warsztatów reprezentującym różne grupy społeczne i zawodowe, za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach. – Dzięki Państwa zaangażowaniu będzie można określić jakiego rozwoju gminy oczekują mieszkańcy. Jestem przekonany, że poza Statutem Miasta i Gminy Buk, to właśnie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk będzie najważniejszym dokumentem, który stanowić będzie kompas w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ustalaniu priorytetów inwestycyjnych, czyli w jakim kierunku gminna powinna się rozwijać.
– Buk to dobre miejsce do życia. Widzę, jak gmina się zmienia i rozwija. Buk cenię za położenie, bliskość dużego miasta, ciągły rozwój, dobrą infrastrukturę, przychylną atmosferę dla przedsiębiorców, dobrą infrastrukturę, dobre podejście do sportu. Cisza i spokój małego miasteczka, a duże miasto na wyciągnięcie ręki. Przyjaźni mieszkańcy i dostępny urząd. Gminę nie tyle lubię, co kocham. Jest tu wszystko, co jest potrzebne do życia. Może nie wszystko w gminie mi się podoba, ale to moje rodzinne miasto i nie zamierzam z niego wyjeżdżać. Wybieram Buk – to tylko niektóre opinie uczestników warsztatów.
Następnie przystąpiono do opracowywania wizji i misji MiG Buk oraz katalogu kierunków działań strategicznych w następujących obszarach: przestrzeń (gospodarka przestrzenna, infrastruktura, środowisko), gospodarka (rynek pracy, przedsiębiorczość, turystyka, promocja, dziedzictwo lokalne) i gospodarka (usługi społeczne, edukacja, kultura i sport. W wyniku pracy w zespołach, następnie w trakcie dyskusji i polemiki, udało się wstępnie sprecyzować, najpierw wizję i misję MiG Buk, a następnie kierunki działań, które najczęściej i tak są kontynuacja tego, czym gmina na bieżąco się zajmuje, takie jak na przykład rozbudowa i modernizacja infrastruktury gminnej, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacyjnej, monitoringu ulicznego, doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, utrzymanie połączeń komunikacji zbiorowej, regulacja polityki przestrzennej, podejmowanie działań w zakresie pozyskania dofinansowań z zewnątrz. Podobnie w obszarze „gospodarka” gmina realizuje działania, o których mówili uczestnicy warsztatów: inicjonowanie nowych stref aktywności gospodarczej, podejmowanie szerszych działań na rzecz wzrostu zainteresowania przez inwestorów, tworzenie dokumentów planistycznych umożliwiających lokowanie inwestycji na gminnych terenach inwestycyjnych. W grupie zadań, które wymagają działań znalazły się w pierwszej kolejności modernizacja i rozbudowa obiektów użyteczności publicznej, dzięki czemu zostanie zapewniona większa dostępność i bogatsza oferta usług dla mieszkańców.

Harmonogram działań

– Misja i wizja muszą być kompatybilne z kierunkami i celami strategicznymi Miasta i Gminy Buk. Propozycje, opinie, sugestie uczestników warsztatów zostaną wzięte pod uwagę w przygotowywanym przez nas projekcie Strategii Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033. Następnie projekt tego dokumentu zostanie przedstawiony mieszkańcom do konsultacji, a zebrane uwagi po ich analizie będą uwzględnione w końcowym projekcie Strategii. Dokument ten musi być spójny z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, któremu ostateczna wersja Strategii zostanie przedstawiona do zaopiniowania. Po uzyskaniu wszystkich opinii i wniosków zostanie przygotowana ostateczna wersja Strategii i przedstawiona Radzie Miasta i Gminy Buk. Harmonogram działania przewiduje, że w kwietniu 2023 roku powinniśmy zakończyć wszystkie prace – mówił prowadzący warsztaty Tomasz Michałowicz, ekspert ds. strategii i rozwoju lokalnego WANiR.

Zachęcamy do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033, które na bieżąco publikujemy na FB urzędu i stronie internetowej oraz w „Kosynierze Bukowskim”.

Back To Top
Skip to content