skip to Main Content

W trosce o dobro ucznia

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest procesem długofalowym – warto wytyczyć kilka obszarów, które umożliwią zaangażowanym, ambitnym nauczycielom rozwój. Działania te powinno być ukierunkowane na ucznia, w tym docieranie do jego talentów, uzdolnień, zainteresowań oraz służące budowaniu poczucia własnej wartości. Należy nagradzać nauczycieli za sukcesy uczniów, wpierać nauczycieli z pasją, umożliwić im korzystanie z różnych form dokształcania.

To jedne z wielu wniosków podsumowujących, które zostały zawarte w raporcie dotyczącym potrzeb rozwojowych bukowskiej oświaty oraz we wnioskach rekomendujących w jakim kierunku zmiany powinny być realizowane. Raport został przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie, na zlecenie organu prowadzącego oświatę w gminie – urzędu Miasta i Gminy Buk.

Podniesienie kompetencji nauczycieli

21 września br. w Sali Miejskiej w Buku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt szkoleniowy kadry nauczycielskie EDU KOMPAS, w roku szkolnym 2022/2023, we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Projekt służył podniesieniu kompetencji nauczycieli poprzez warsztaty, wykłady, konsultacje, które zostały dostosowane do potrzeb nauczycieli placówek oświatowych w gminie Buk, czego rezultatem ma być rozwój uczniów i ich lepsze wyniki w nauce. Roczny proces szkoleniowy kadry nauczycielskiej finansowany był z budżetu gminy. – Wszystkim nauczycielom chciałbym podziękować za wytężoną pracę i dokładanie wszelkich starań na rzecz uczniów w naszej gminie. Nasze wspólne działania mają im zapewnić odpowiednie warunki rozwoju i lepsze wyniki w nauce – mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.
Spotkanie, w którym wzięli udział nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele władz samorządowych, urzędu i jednostek gminnych poprzedził warsztat dla kadry zarządzającej – dyrektorek i wicedyrektorek szkół podstawowych. Warsztat dotyczył „Dialogu i konfliktu – jak konstruktywnie radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi w pracy dyrektora szkoły”.

Nowe zadania dla bukowskiej oświaty

Następnie prowadzący spotkanie Mateusz Marciniak, trener kadry nauczycielskiej, doświadczony dyrektor placówek oświatowych przedstawił prezentację dotyczącą potrzeb rozwojowych bukowskiej oświaty oraz omówił wnioski i rekomendacje wynikające z projektu EDU KOMPAS. Przypomniał, że prace rozpoczęły się od szczegółowej analizy wyników Egzaminu Ósmoklasisty z roku szkolonego 2021/2022 w szkołach podstawowych na terenie gminy. W dalszej kolejności w dn. 21.09.2022 r. odbyła się debata oświatowa, która była wstępną diagnozą funkcjonowania szkół i wskazaniem kierunków zmian.

Debata na temat bukowskiej oświaty

Jak wynika z raportu, kierunki zmian powinny się przejawiać w różnych formach działań, a nowe zadania i obowiązki spoczywają zarówno na kadrze zarządzającej szkołami, nauczycielach, jak organie nadzorującym oświatę w gminie, jak też na uczniach i rodzicach. I tak potrzebna jest zmiana podejścia do uczniów: większe wsłuchiwanie się w ich potrzeby czy stosowanie indywidualnego podejście. Ważne jest też wypracowanie i wdrażanie nowych, atrakcyjnych, aktywizujących metod pracy z uczniami, w oparciu o kształtowanie umiejętności praktycznych (życiowych) czy stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w nauczaniu. W większym zakresie należy zaaktywizować rodziców, którzy powinny współpracować ze szkołami, kontrolować systematyczną pracę dziecka i jego czas wolny, też dostępność do korzystania urządzeń cyfrowych. Na organie nadzorującym oświatę spoczywają między innymi takie zalecenia jak doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt do nauczania, zwiększenie finansowanie zadań dodatkowych dla uczniów – więcej wycieczek, wyrażanie zgody na mniej liczne klasy, podział na mniej liczne grupy.

Po opracowanie diagnozy sytuacji bukowskiej oświaty i jej potrzeby, rozpoczął się cykl szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów (takich jak „Wyrównaj wiedzę. Program wyrównywania deficytów wiedzy i umiejętności oraz poprawy wyników nauczania – uczenia się”), warsztatów (np. „Praca z błędem – jak najlepiej wykorzystać go w procesie uczenia”, „W co grają uczniowie – reakcja i skuteczna interwencja nauczyciela”), wykładów (np. „Budowanie autorytetu wśród dzieci i młodzieży”) – tematy dostosowane zostały do potrzeb rozwojowych placówek oraz kompetencji kluczowych.
We wnioskach podsumowujących, specjaliści ORKE zwrócili uwagę, że szczegółowo przeprowadzona diagnoza potrzeb szkoleniowych wśród dyrektorów i nauczycieli pozwoliła na dokładne dopasowanie doskonalenia do aktualnych potrzeb poszczególnych szkół. Jednak nie wszyscy nauczyciele chętnie angażują się w proces własnego rozwoju czy rozumieją potrzebę współpracy z Radą Pedagogiczną. Należy kontynuować doskonalenie nauczycieli, też w formach międzyszkolnych oraz poza uczestnictwem w kursach i szkoleniach.

Początek długiego procesu zmian

– Podsumowując zrealizowane działania na rzecz oświaty w gminie Buk, które tak naprawdę są dopiero początkiem długiego procesu zmian należy docenić inicjatywę lokalnego samorządu, który chce wsłuchać się w głos wszystkich – nie tylko dyrektorów, nauczycieli, ale też, uczniów i rodziców – mówiła Ewa Wysłuch-Kwaśny, kierownik projektów ORKE.
Burmistrz Paweł Adam przyznał, że samorząd wykazał się dużą dojrzałością chcąc poznać potrzeby wszystkich osób zaangażowanych w oświatę. – Realizujemy różne przedsięwzięcia, inicjatywy, inwestycje w zakresie oświaty; jednak musimy się liczyć z pewnymi ograniczeniami finansowymi. Ale jesteśmy tu po to, aby wspólnie zająć się rozwojem bukowskiej oświaty i przyszłością naszej młodzieży.

Back To Top
Skip to content