skip to Main Content

Ogłoszenie Burmistrza MiG Buk o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie MiG Buk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk

Burmistrz Miasta i Gminy Buk zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 3 października 2023 r. do 7 listopada 2023 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

 Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Miasta i Gminy Buk: www.buk.gmina.pl
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/a,16730,nazwa-dane-adresowe.html
 • w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk (pokój nr 20)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
 • bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Buku (pokój nr 20) w godzinach pracy Urzędu.
 1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/ya6nJMVDDz
 2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk. Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. o godz. 13:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 24 października 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/zpbfxceP5M. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 7 listopada 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/a,16730,nazwa-dane-adresowe.html i stronie www.buk.gmina.pl oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku:

 • Projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk,
 • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk,
 • formularz zgłaszania uwag.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk, nr tel. 61 8884410, e-mail:
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku pod adresem:

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie http://bip.buk.gmina.pl/m,1739,informacje-o-prywatnosci.html oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

Pliki do pobrania:

Back To Top
Skip to content