skip to Main Content

Relacja z XLIV Sesji Rady MiG Buk

Koniec lata z ważnymi sprawami dla gminy
Groźna sytuacja ekologiczna w Jeziorze Niepruszewskim i konieczność podjęcia działań, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości; remont biblioteki, która już dłużej nie może czekać z rozpoczęciem inwestycji czy niezbędne zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk – ważne sprawy, którymi żyje społeczność gminna były przedmiotem obrad XLIV sesji Rady MiG Buk, która odbyła się 30 sierpnia br. Ponadto radni przyjęli bieżące projekty uchwał.

Ratujemy Jezioro Niepruszewskie
Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz MiG Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. Rozpoczął od sytuacji nadzwyczajnej jaką było zgłoszenie dotyczące śniętych ryb w Jeziorze Niepruszewskim. Omówił działania, które zostały podjęte przez urząd, strażaków, wędkarzy oraz liczne grona jednostek i osób, które nie szczędziły sił i zaangażowania, aby ratować ryby i jezioro.

https://buk.gmina.pl/8130-jezioro-niepruszewskie-wstepne-wyniki-badan-probek-wody/

https://buk.gmina.pl/8142-ratujemy-jezioro-niepruszewskie/

Za zaangażowanie i pomoc burmistrz podziękował OSP Niepruszewo, OSP Buk, OSP Dobieżyn, OSP Dakowy Suche, OSP Palędzie, OSP Lusowo, OSP KSRG Dopiewo, OSP Tarnowo Podgórne, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na czele z komendantem Jackiem Michalakiem, Młodzieżowej Szkółce Wędkarskiej w Buku, wędkarzom z Koło Baszta Buk, Państwowej Straży Rybackiej, sołtysom z Niepruszewa i Kalw oraz radnym, którzy byli obecni i pomagali podczas akcji; wypożyczalni skuterów wodnych: Krzysztofowi Grabowskiemu i Pawłowi Hoffmannowi za nieodpłatne udostępnienie sprzętu motorowodniakom; motorowodniakom z gminy Buk, Poznania i okolic; policji wodnej z Poznania; Andrzejowi Szymańskiemu za udostępnienie platformy, na której był zamontowany specjalistyczny sprzęt oraz użyczenie łodzi motorowodnej WOPR; Szymonowi Remusowi za udostępnienie motorówki oraz Feliksowi Straburzyńskiemu – Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej za zaangażowanie i wsparcie w koordynacji działań.
Burmistrz podkreślił, że jak najszybciej trzeba podjąć działania, aby w przyszłości zapobiegać tak groźnym sytuacjom ekologicznym. Przypomniał, że dzierżawcą i użytkownikiem Jeziora Niepruszewskiego jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu. – Nasza rola jako gminy jak dotychczas ogranicza się do organizowania i utrzymania kąpieliska. Ta sytuacja po raz kolejny utwierdza mnie w przekonaniu, że powinniśmy podjąć zdecydowane działania, aby być pełnoprawnym dzierżawcą jeziora; po to, aby móc inwestować choćby w stały system monitorowania i napowietrzania naszego lokalnego akwenu. Trzeba też wrócić do opracowania przygotowanego przed laty przez profesor Janinę Zbierską, a dotyczącego koncepcji ochrony i rekultywacji Jeziora Niepruszewskiego.
Mówił też o wynikach badań próbek wody przeprowadzonych w sąsiadujących z jeziorem działkach. Okazało się, że nie tylko przyducha mogła być przyczyną śnięcia ryb, ale mógł to być też efekt działalności rolniczej. – Trudno teraz jednoznacznie stwierdzić co spowodowało taką sytuację, ale bądźmy ostrożni w osądach. Jednak, jeśli te wyniki się potwierdzą i będą dowody, to trzeba będzie podjąć kroki, aby w przyszłości nie doszło do takich sytuacji.

Rozstrzygnięte przetargi,
kontynuowane inwestycje
W urzędzie kontynuowane lub podejmowane są również inne, też nowe działania na rzecz społeczności gminnej. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o dodatek węglowy – do dn. 30.08.br. przyjęto ich 840. Obecnie ustawodawca jest też na etapie przygotowania odpowiednich rozwiązań również dla innych źródeł ogrzewania i będzie to z korzyścią dla pozostałych mieszkańców. Burmistrz przypomniał, że aktualnie w gminie procedowany jest projekt uchwały udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania – przyjęcie tego projektu umożliwi mieszkańcom gminy pozyskanie dofinansowania na zakup i montaż systemu w tym zakresie. Ze względu na wzrost w kraju liczby zachorowań na COVID-19 ponownie został uruchomiony punkt szczepień mieszczący się w siedzibie Branżowej Szkoły I Stopnia; działa w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00. Zakończono przyjmowanie ofert w konkursie „Rehabilitacja dla mieszkańców gminy po przebyciu COVID-19”, na co z budżetu gminy zostało przeznaczonych 150.000 zł.
Rozstrzygnięto przetargi w zakresie:
– świadczenia usług przewozowych polegających na dowozach dzieci do szkół na terenie gminy Buk w roku szkolnym 2022/2023;
– uzyskania grantu w ramach „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zakupiono 175 laptopów, które zostały przekazane dzieciom rodziców pracujących w byłych państwowych gospodarstwach rolnych;
– wyłonienia wykonawcy II etapu budowy drogi Dobieżyn – Szewce; zadanie jest realizowane;
– zakupu wozu bojowego dla OSP Buk, do końca roku nastąpi dostarczenie sprzętu;
– wyłoniono wykonawcę „Adaptacji istniejących pomieszczeń budynku hali sportowej OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych” w ramach pozyskanego dofinansowania w wysokości 100.000 zł z samorządu wielkopolskiego – Program „Szatnia na medal”;
– programu „Cyfrowa gmina” na zakup komputerów przenośnych; następnie podpisanie umowy z wykonawcą tego zadania.
Ogłoszone zostały postępowania przetargowe na budowę:
– hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie;
– pumptracka w Niepruszewie;
– sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi, II etap, ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. Zakładowa.
Unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę i remont drogi Otusz – Huby. Z powodu znacznie wyższych oczekiwań finansowych zgłoszonych wykonawców, w porównaniu z zaplanowaną kwotę przeznaczoną na to zadanie z budżetu gminy, trzeba będzie ogłosić kolejne postępowanie przetargowe. Należy podkreślić, że to już kolejny przetarg, który został unieważniony z tego powodu, co znacznie opóźnia realizację inwestycji w zaplanowanym terminie.
W czasie wakacji udało się pozyskać dofinansowanie na budowę:
– ulicy Kwiatowej w Niepruszewie – z Rządowego Funduszu „Polski Ład” pozyskaliśmy prawie 5 mln zł, co stanowili 97,5 proc. kosztów inwestycji;
– ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych – ze środków samorządu województwa wielkopolskiego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 193.000 zł w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina złożyła wniosek na budowę ulicy J. Grobelnego w Buku – wartość inwestycji: ok. 3 mln zł; staramy się o dofinansowanie: 50 proc zadania.
Kontynuowane są długo oczekiwane gminne inwestycje kanalizacyjne w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji sieci wodociągowej. Realizowane jest zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Wsi, na którą gmina dysponuje dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski Ład” o łącznej kwocie 8.150.000 zł. Na kolejne zadania związane z kanalizacją sanitarną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie (ul. Jarzębinowa), Niepruszewie, (ul. Poznańska, Dębowa, Bukowa), Wielkiej Wsi (ks. Inf. T. Ratajczaka) zostały zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 30 proc. są umarzalne.

Długo oczekiwane inwestycje wodno-kanalizacyjne

Złożone też zostały kolejne wnioski o dofinansowanie w V edycji „Polskiego Ładu” dotyczące rozwoju stref przemysłowych na budowę sieci sanitarnej w Strefie Przemysłowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni w Niepruszewie; przewidywana wartość inwestycji: 58,5 mln zł, kwota wnioskowanych środków: 57 mln zł.
Obecnie modernizowane jest oświetlenia na mieniu ENEI, które zostało zrealizowane w 90 procentach. Prace uwzględniają również rozbudowę oświetlenia, która do końca roku ma być zakończona.
Wśród zadań zrealizowanych w ostatnim czasie trzeba wymienić:
– wymianę ogrodzenia przy komisariacie policji w Buku i przy WDK w Niepruszewie (też zainstalowany monitoring tego terenu);
– montaż progów zwalniających w miejscowościach: Wygoda, Kalwy, Buk; sukcesywna wymiana koszy na śmieci, ławek, itp.
Zadania zaplanowane:
– remont przy Hali sportowej OSiR – wymiana sieci hydrantowej;
– remont i przystosowanie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby sali prób w MGOK (w ramach dofinansowania „Kulisy kultury”);
– przygotowanie placu zabaw w Parku Sokoła – na etapie postępowania przetargowego,
– rekonstrukcja stawów: w Szewcach i Dakowach Suchych (też zapewnienie wiaty biesiadnej).
Mówiąc o Dakowach Suchych burmistrz pogratulował sołtysowi i Radzie Sołeckiej zaangażowania i inicjatywy, dzięki którym dużo się ostatnio dzieje w sołectwie – nie ma tygodnia, żeby nie odbywały się wydarzenia sportowe czy festyny. Zresztą nie tylko w tym sołectwie nastąpiło znaczne ożywienie w zakresie imprez integrujących tak potrzebnych szczególnie po okresie covidowym.
Ponadto burmistrz poinformował, że został przygotowany projekt decyzji odmownej dotyczącej wieży telefonii komórkowej w Dobieżynie; w tym temacie wpłynęła też petycja od mieszkańców, którzy zaprotestowali przeciwko tej lokalizacji. Na początku września odmowna decyzja w tym zakresie zostanie wydana.
Burmistrz wymienił też inne działania, które ostatnio były realizowane, szczególnie w zakresie oświaty. 25 lipca br. otwarto długo oczekiwany żłobek publiczny Bukowianka; obecnie prowadzone są rozmowy z urzędem marszałkowskim, aby uzyskać dofinansowanie do przyjęcia większej liczby dzieci – 32. Przeprowadzono również remonty placówek oświatowych na które z budżetu gminy przeznaczono prawie pół miliona złotych. Na szczególną uwagę zasługuje gruntowny remont sali chemicznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku.
https://buk.gmina.pl/8238-remonty-placowek-oswiatowych-zakonczone/

W dn. 28.08.br. w Sali Miejskiej odbyło się wręczenie „Złotych Piór” – nagród dla najzdolniejszej młodzieży w gminie. Mówiąc o nowych działaniach oświatowych w gminie związanych przede wszystkim z koniecznością polepszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, burmistrz wymienił wprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego dla ósmoklasisty oraz podjęcie działań w zakresie dokształcania zawodowego nauczycieli. Na drugą połowę września, w Sali Miejskiej w Buku, zaplanowano debatę oświatową, w której będą uczestniczyć dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
W swoim sprawozdaniu burmistrz wspomniał też o innych działaniach podejmowanych przez jednostki urzędu, takie jak na przykład „Przystanek Buk”, czyli dwa spacery po Buku, zorganizowane przez Bibliotekę i Kino – organizatorowi podziękował za inicjatywę, a mieszkańcom za zainteresowanie oraz wiele innych wydarzeń, które w czasie wakacji odbyły się w MGOK. Burmistrz wymienił też dożynki gminne, które zostały przygotowane dzięki dużemu zaangażowaniu sołtysów, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych, starostów dożynek i Prezesa Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusza Łysiaka.

Uruchomienie bezpłatnej komunikacji gminnej
Burmistrz poinformował, że od 1 września uruchomiona zostanie bezpłatna komunikacja gminna, której celem jest skomunikowanie sołectw, w tym między innymi z węzłem przesiadkowym, też zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dojazdu do pracy czy do lekarza, a uczniom – do szkół. Przypomniał, że prawie dwa lata temu drogą elektroniczną były prowadzone konsultacje społeczne w tym zakresie, w ramach których można było składać propozycje i uwagi.
Wprowadzenie dwóch nowych bezpłatnych linii autobusowych było możliwe dzięki zaangażowaniu w prace Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. – Gdybyśmy jako gmina mieli zostać właścicielem busów, zabiegać o pozyskiwanie licencji czy pozwoleń na przewóz autobusów, to należałoby podjąć wiele dodatkowych działań i przeznaczyć na ten cel odpowiednie fundusze. Stworzenie nowych linii autobusowych ułatwiło nam pozyskanie finansowania o łącznej kwocie ponad 145.000 zł z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, co stanowi około 40% całych kosztów – mówił burmistrz.
Gminna komunikacja autobusowa została uruchomiona na okres próbny. Pilotaż potrwa do końca roku, a jego celem jest zweryfikowanie poprawności przebiegu linii, lokalizacji przystanków oraz przyjętego rozkładu jazdy. To od mieszkańców zależy w jakim zakresie komunikacja gminna będzie usprawniana i rozwijana.

https://buk.gmina.pl/8280-komunikacja-gminna-ma-sluzyc-mieszkancom/

Pytania radnych, przyjęcie uchwał
Po przedstawieniu sprawozdaniu radni skierowali do burmistrza pytania, które dotyczyły między innymi sytuacji Jeziora Niepruszewskiego, szczegółowych wyników badań próbek wody i podejmowanych działań, czy już teraz podjąć rozmowy z Wodami Polskimi w celu ingerencji w napowietrzanie jeziora, aby sytuacja się nie powtórzyła. Dopytywali też między innymi o oświetlenie czy retencję stawów, wyrazili uznanie dla działań gminy w zakresie uruchomienia komunikacji gminnej, pozyskania laptopów dla uczniów czy kontynuowania inwestycji kanalizacyjnych w gminie, padła też propozycja nowej lokalizacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
Kolejnym punktem sesji było przyjęcie projektów uchwał, które w dn. 23.08.br. zostały pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.
Pierwszy projekt uchwały dotyczył uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk. Na wniosek jednego z radnych swoją opinię w tym zakresie wyraziła autorka uwagi do Studium – mieszkanka sołectwa Niepruszewa, której mąż jest właścicielem działki na tym terenie. Jej zdaniem należy zmienić przeznaczenie tej działki z rekreacyjnego na rolnicze – taki zapis obowiązywał bowiem do 10.06.2019 roku – wnioskuje o jego przywrócenie. Jednak mieszkańcy sołectwa Kalwy uważają, że tylko zmiana przeznaczenia działki umożliwi budowę boiska sportowego, a jest to inwestycja długo przez nich oczekiwaną. Do opinii mieszkanki ustosunkował się burmistrz, który przypomniał, że w procedowanym od 2016 roku Studium – w ostatnim momencie – został wpisany zapis o przeznaczeniu działki na cele rekreacyjno-turystyczne, w tym przypadku na budowę nowego boiska sportowego; tak zadecydowali mieszkańcy wsi Kalwy, też taki był postulat sołtysa i Rady Sołeckiej. – W takiej sytuacji należy brać pod uwagę potrzeby mieszkańców, którzy na terenie sołectwa Kalwy nie mają terenu rekreacyjnego. Ponadto nie można wydłużać procedury uchwalenia Studium i zaprzepaścić pracę urbanisty, projektantów, pracowników urzędu. Mieszkańcy mieli okazję wyrażać swoje opinie w ramach debaty publicznej, a wtedy takie uwagi i wnioski nie padły. Też prowadzone są rozmowy z dużymi przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani inwestycjami w gminie, co może się przyczynić do wzrostu dochodów gminnych, a bez aktualnego Studium nie można podjąć tego typu działań.
Podobnego zdania był Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, który podkreślił, że na tym etapie zaawansowania prac Studium nie można już dłużej opóźniać jego wprowadzenia. – Tym bardziej, że do ostatniego posiedzenia komisji, gdzie pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały nie było pytań, wszystko było oczywiste, a teraz pojawiają się nowe, dość zaskakujące propozycje. Nieuchwalenie teraz Studium po dwóch latach jego procedowania, w dość skomplikowanej procedurze zbierania opinii i uzgodnień byłoby dużym utrudnieniem. Gmina czeka na wpływy z podatków i pozyskanie kolejnych terenów przemysłowych, a tego typu opóźnienia działają na jej niekorzyść.
Projekt w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Buk, z głosowaniem nad każdą z zaproponowanych uwag, został przyjęty, podobnie jak kolejne projekty uchwał.
Po akceptacji projektu uchwały dotyczącej bezzasadności petycji zgłoszonej przez mieszkańców gminy w zakresie żądania zaniechania rozbudowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Buk, burmistrz podziękował radnym za rozsądek, a radnym z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rzeczową dyskusję. Wspomniał też o odwołaniu złożonym przez stowarzyszenie „My Wolna Gmina Buk” do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a dotyczącym zgody na rozbudowę biblioteki. – Projekt rozbudowy biblioteki został oceniony bardzo wysoko, dzięki czemu przyznano nam dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł, jednak w tej sytuacji ta inwestycja jest zagrożona. Ubolewam nad tym, że półtora roku temu Państwo Radni podjęli decyzję o rozbudowie biblioteki, a gmina skutecznie przygotowywała się do pozyskania dofinansowania, które otrzymaliśmy. Dziś decyzja o rozbudowie jest w postępowaniu administracyjnym i z pełną odpowiedzialnością za słowo mogę powiedzieć, że próbuje się blokować inwestycję. Czekając na decyzję SKO nie możemy podjąć działań związanych z przeniesieniem biblioteki, PTTK czy Muzeum Ziemi Bukowskiej na czas remontu do innej placówki. Może się też okazać, że nie dostaniemy przyznanego dofinansowania, bo jego 30 procent trzeba wydatkować jeszcze w tym roku – czasu pozostało niewiele i w rezultacie inwestycja może nie zostać zrealizowana.

Interpelacje i zapytania,
wystąpienia
Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły przede wszystkim stanu oraz utrzymania dróg gminnych i zieleni. Nawiązano też do pożaru jednego z marketów w Buku, do którego doszło w dn. 29.08.br., a konkretnie do szybkiego znalezienia hydrantów przez strażaków. Wnioskowano, aby przygotować i umieścić na stronie urzędu mapkę z lokalizacją hydrantów w gminie.
W części sesji dotyczącej wystąpienia osób niebędących radnymi głos zabrał między innymi przedstawiciel stowarzyszenia „My Wolna Gmina Buk”, który podziękował urzędowi i burmistrzowi za przekazanie materiałów reklamowych, dzięki którym można było zareklamować gminę w ramach finału Tour de Konstytucja. Też odczytał oświadczenie stowarzyszenia dotyczące planów rozbudowy biblioteki, w którym stwierdzono, że poprawa warunków funkcjonowania biblioteki publicznej jest jak najbardziej potrzebna, ale stowarzyszenie nie akceptuje rozbudowy w przedstawionej formie. Uważają, że powinien powstać nowy obiekt składający się między innymi z biblioteki, kina, Muzeum Ziemi Bukowskiej, ale nie w zaproponowanej kontrowersyjnej lokalizacji. W związku z tym stowarzyszenie złożyło odwołanie od decyzji burmistrza o warunkach zabudowy do SKO. Ponadto padło też szczegółowe zapytanie do burmistrza o planowane działania w zakresie wykorzystania geotermii do ogrzewania obiektów komunalnych, mieszkań w gminie. Odpowiadając na pytanie burmistrz poinformował, że jest na etapie prac i rozmów w tym zakresie, których rezultaty zostaną przedstawione na najbliższych posiedzeniach Komisji Rady MiG Buk. – Jeżeli działania gminy służące pozyskania dofinansowań do geotermii i tym samym odciążenia mieszkańców od wysokich kosztów utrzymania mieszkań miałyby się zakończyć sukcesem, to na pewno warto takie działania podjąć – dodał burmistrz.
W tej części sesji, w nawiązaniu do daty 4 czerwca 1989 roku i wyborów parlamentarnych, które odbyły się w tym dniu, wywiązała się dyskusja związana z oceną ważności tych wyborów: czy były to wybory w pełni wolne. Głos zabrał jeszcze jeden z mieszkańców Buku, też przedstawiciel stowarzyszenia „My Wolna Gmina Buk”, który specjalnie przybył na obrady sesji, czując się dotknięty wypowiedzią jednego z radnych – zinterpretował ją w takim ujęciu, że odbiera się ważność tym wyborom. Na tę wypowiedź odpowiedział radny, który stwierdził, w żaden sposób nie podważa znaczenia tych wyborów w historii Polski. Wybory 4 czerwca 1989 roku były bardzo ważne, ale tylko częściowo były to wybory wolne.
Na sesji wystąpiły też osoby zaangażowane w ratowanie Jeziora Niepruszewskiego. Przedstawiciel Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej podziękował burmistrzowi za działania podjęte tak szybko i skutecznie. Słowa podziękowania skierował też do pracowników urzędu, strażaków i do długiej listy osób, które zaangażowały się w działania. Zadeklarował chęć pomocy na dalszym etapie prac w tym zakresie. Mówił też o inicjatywie powołania stowarzyszenia „Przyjaciół Jeziora”, w ramach którego byłyby prowadzone działania sportowe, edukacyjne, rekreacyjne. Swoje wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że może niedługo spotkamy się na kolejnej imprezie gminnej, którą miałyby być Dni Jeziora Niepruszewskiego.
O działaniach w Jeziorze Niepruszewskim mówił też przedstawiciel środowiska motorowodniaków w Buku. Pospolite ruszenie wszystkich wokół ratowania jeziora pokazało jak bardzo zależy nam na jeziorze. Ponadto opowiedział o planach krzewienia sportów motorowodnych w gminie.
W części „komunikaty” Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał radnym, że 31.08.br. upływa termin składania uwag do projektu uchwały dotyczącego Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Buk, co ma umożliwić ostateczne przyjęcie tej nowej inicjatywy.

Podczas XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk;
– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Buku;
– udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej;
– rozpatrzenia petycji,
– zmiany uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady MiG Buk z dn. 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu gminy na 2022 rok;
– zmiany uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady MiG Buk z dn. 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Back To Top
Skip to content