skip to Main Content

Długo oczekiwane inwestycje wodno-kanalizacyjne

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców należą obecnie do jednych z priorytetowych zadań gminy.

– Wraz z planowanymi inwestycjami drogowymi w gminie niezbędna jest wymiana przestarzałych sieci wodociągowych, które mogą powodować dużą awaryjność oraz ograniczenie przepływu wody.  Działania, które podejmujemy możemy nazwać pracą u podstaw, bo stan techniczny infrastruktury wodno-kanalizacyjne w gminie jest bardzo zły, o czym wielokrotnie dyskutowaliśmy na posiedzeniach komisji i sesji Rady Miasta i Gminy Buk. To zadania czasochłonne i kosztowne, ale robimy krok do przodu w tym zakresie, który pomału przynoszą efekty – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

 

Wymiana sieci wodociągowej

W połowie sierpnia w Dakowach Suchych w ul. Rzemieślniczej Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace związane z wymianą sieci azbestowo-cementowej na rury PE o długości 599 mb. Koszt zadania wyniósł 348.090 zł. Prace były niezbędne w związku z budową ul. Rzemieślniczej, na którą gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 193.000 zł ze środków samorządu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zostało zabezpieczonych w budżecie 79.000 zł; inwestycja jest na etapie postępowania przetargowego.

Ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej azbestowo-cementowej o długości 270 mb na rury PE w ul. Szkolnej w Niepruszewie. Planowana kwota wykonania 257.389 zł. – Nastąpi wytyczenie sieci wodociągowej, łączenie nowych rur oraz będą wykonywane wykopy kontrole w celu sprawdzenia mediów, jakie znajdują się w ziemi – mówi Jakub Piętka, kierownik działu gospodarki wodno-ściekowej ZGK.

Na końcowym etapie są prace ZGK związane z budową sieci wodociągowej w Niepruszewie w ul. Pszenicznej o długości 750 mb z rury PE 110. Jest to budowa kompletnie nowej sieci wodociągowej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami włączeniowymi. Kwota wykonania zadania: 274.474 zł.

Kolejnym zadaniem jest budowa sieci wodociągowej z rur PE o długości 450 mb w ul. Mylnej w Szewcach. Realizacja zadania rozpocznie się w najbliższym tygodniu – planowana kwota wykonania: 288.009 zł.

W dalszej kolejności zaplanowano prace w ul. Jęczmiennej w Niepruszewie.

 

Kanalizacja w Wielkiej Wsi

Kontynuowana jest inwestycja związana z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Wsi.

W połowie sierpnia rozpoczęło się postępowanie przetargowe dotyczące II etapu: budowy kanalizacji grawitacyjnej z PVC wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi (ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. Św. Rocha) oraz budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi (ul. Zakładowa, ul. Lipowa, ul. Strumykowa).

Na to zadanie gmina dysponuje dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski Ład” (Program Inwestycji Strategicznych) o łącznej kwocie 8.150.000 zł, zaś przewidywana wartość inwestycji: 8.650.000 zł.

Pożyczki z WFOŚiGW

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina zaciągnęła pożyczki, z planowanym ich umorzeniem do wysokości 30%, lecz nie więcej niż 800.000 zł:

– na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa” – w wysokości 2.666.666 zł;

– na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami” – 700.000 zł;

– na „Budowę wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielka Wieś – ul. ks. Inf. T. Ratajczaka – etap II” – 400.000 zł.

Back To Top
Skip to content