skip to Main Content

Kolejne dofinansowania zapewniają realizację inwestycji

O sytuacji Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, którego dalsze funkcjonowanie jest zagrożone; realizacji bieżących inwestycji, pozyskanych dofinansowaniach na nowe zadania w gminie mówiono podczas LV sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 29 września. Ponadto przyjęto uchwały i w imieniu mieszkańców radni przedstawili interpelacje i zapytania.

Burmistrz sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami rozpoczął od informacji o ogłaszanych konkursach na wybór realizatora programów polityki zdrowotnej Miasta i Gminy Buk w 2023 roku. Mowa tu o Programie wczesnego wykrywania wad postaw u dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk oraz Programie profilaktyki wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w gminie Buk. Niestety, ale na oba konkursy nie wpłynęła ani jedna oferta i nabory będą powtarzane.

Co dalej ze ŚCZP w Otuszu?

Burmistrz na dłużej zatrzymał się przy temacie dalszego funkcjonowania prowadzonego przez Fundację AKME Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, który tej wiosny, po skończeniu unijnego projektu, miało przejść na finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak tak się nie stało. NFZ nie ogłosił otwartego naboru ofert na prowadzenie tego typu ośrodków, tylko samodzielnie wytypował jednostki służby zdrowia, które Centra będą prowadzić. Gdyby nie samorząd urzędu marszałkowskiego, który wydłużył ŚCZP w Otuszu umowę na finansowanie do końca września br., pacjenci zostaliby pozbawieni wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

Burmistrz omówił podjęte w tym zakresie działania, którymi na bieżąco zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku. Na 18 sierpnia br. było zaplanowane spotkanie w sprawie ratowania ŚCZP z udziałem wicemarszałka województwa wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka. – Niestety Grzegorz Wojtanowski, który koordynował i kierował Fundacją AKME – zmarł nagle i z oczywistych względów zmuszeni byliśmy spotkanie odwołać. Miałem ustalić z panem Grzegorzem szczegóły naszego wspólnego wystąpienia pisemnego do Ministra Zdrowia. Z uwagi na zaistniałe okoliczności samodzielnie wystąpiłem z pismem, które wystosowałem 17 sierpnia br., zwracając się do pani minister o wsparcie w kontynuowaniu działalności ŚCZP w Otuszu.

Łącznie z gminy Buk ŚCZP objęło pomocą 396 osób (241 osób dorosłych, 155 dzieci i młodzieży), także w formie jednorazowych wizyt domowych, których było 22. To są dane od początku projektu – październik 2021 roku do końca kwietnia 2023 roku. Dalsze działanie Centrum uzależnione jest od zdobycia źródeł finansowania – ewentualnych konkursów i projektów.

Burmistrz kontynuował: – Nikogo nie muszę przekonywać, że zdrowie psychiczne zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży jest niezwykle ważnym elementem ich ogólnego dobrostanu. Problemy takie jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania, samookaleczanie i myśli samobójcze są coraz bardziej powszechne wśród dzieci i młodzieży również w naszej gminie. Kontynuacja funkcjonowania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego jest niezbędna – odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu im wsparcia, opieki i odpowiedniej pomocy w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. I chcę Państwa radnych zachęcić, abyśmy podjęli stosowne działania. Już niezbędne nawet poczyniliśmy. W partnerstwie z Fundacją AKME oraz Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Wielkopolski 2021-2027 na zadanie „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje” na łączną kwotę 9.954.075 zł, z czego 1.188.259 zł bezpośrednio dotyczyłoby sfinansowania: zakupu mieszkania chronionego wspieranego na terenie gminy Buk (400 tys. zł) oraz funkcjonowanie i finansowanie Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w ramach klubu seniora w Buku, w latach 2023-2026, bez wkładu własnego gminy. Fundacja AKME zakłada utworzenie Domu Pomocy dla osób mających problem z utrzymaniem samodzielności z powodu stanu zdrowia, a także świadczenie opiekuńcze. Fundacja rozważa także zwrócenie się do naszej gminy, jaki i gminy Stęszew o wsparcie finansowe na zatrudnienie psychiatry.

Ponadto AKME złożyła oferty na realizację świadczeń w ramach NFZ (niestety, ale w ofercie nie ma możliwości realizacji konsultacji z psychiatrą) oraz urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego. Burmistrz zapowiedział, że niezależnie, czy ŚCZP zdobędzie kontrakt w ramach NFZ należy wspólnie zrobić wszystko, aby wsparcie specjalistów, szczególnie lekarza psychiatry było kontynuowane, jeśli nawet gmina miałaby finansować to zadanie z własnych środków.

Przetargi i przyznane dofinansowania

Burmistrz wymienił ogłoszone i rozstrzygnięte (lub w trakcie) przetargi:
– na świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2023/2024 w komunikacji zamkniętej;
– świadczenie usług przewozowych, polegających na dowozach dzieci do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2023/2024 w komunikacji zamkniętej;
– przebudowa ulicy Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej;
– budowa ulicy Józefa Grobelnego w Buku;
– modernizacja istniejących pomieszczeń zaplecza boisk sportowych w Niepruszewie (dofinansowanie w ramach programu „Szatnia na Medal” – 100 tys. zł);
– zakup energii elektrycznej na lata 2024-2025 w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Burmistrz wymienił liczne dofinansowania, które gmina pozyskała w ostatnich miesiącach:
– do remontu ulicy Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku – 1.695.549 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok, co stanowi 50% wartości szacowanych kosztów zadania, reszta środków finansowych musi zostać zabezpieczona w budżecie gminy;
– na budowę ulic Wodnej w Dobieżynie – 296.250 zł z samorządu województwa wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023; na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego;
– na przebudowę i remont dachu budynku Urzędu Miasta i Gminy Buk – 498.000 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
– na remont elewacji północnej oraz wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku – 500.000 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
– na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi – 13,1 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z planowanym umorzeniem pożyczki do wysokości 30%;
– na budowę instalacji fotowoltaicznych w Buku i Dobieżynie – 985.000 zł z pożyczki WFOŚiGW, z planowanym umorzeniem pożyczki do wysokości 30%, a do realizacji tej pomocy dojdzie w momencie wywiązania się z dodatkowych czynników, spełniających warunki i zasady podpisania umowy;
– remont pomieszczenia – sali muzycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku – 75.000 zł w ramach programu samorządowego programu „Kulisy kultury”; jednak w związku z prowadzonym remontem napotkano na wiele trudności, takich jak na przykład uszkodzona instalacja wodno-kanalizacyjna pod styropianem w pomieszczeniu piwnicznym, popękana podłoga – do tego bez izolacji, czy też brak izolacji wilgotnościowej i termicznej przyziemia oraz nieszczelność dachu.

Rozbudowa monitoringu i nowe oświetlenie

Dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, na terenie gminy systematycznie rozbudowywany jest monitoring wizyjny. Został zainstalowany kolejny punkt – cztery kamery zamontowano na ul. Sportowej przy stawie Baszta w Buku. Obecnie gmina dysponuje w sumie 91 kamerami, planowane są kolejne punkty, szczególnie w lokalizacjach związanych z ciągami komunikacyjnymi i skrzyżowaniami.
Ponadto dobiega końca modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie. – Najpierw była wymiana opraw oświetleniowych z nieekonomicznych sodowych i rtęciowych na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED na mieniu gminnym – ten etap został już zrealizowany; te działania zapewniają gminie znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Aktualnie modernizacja oświetlenia kontynuowana jest na majątku ENEA Oświetlenie, co widać choćby przy obwodnicy w postaci nowych lamp – mówił burmistrz.

Nowe oświetlenie

Budowa sieci światłowodowej i nowe lokale mieszkaniowe

Na terenie miasta Buk trwa inwestycja telekomunikacyjna polegająca na budowie sieci światłowodowej umożliwiającej mieszkańcom korzystanie z szybkiego internetu.

Budowa sieci światłowodowej – informacja dla mieszkańców

W związku z zakończeniem prac remontowych w budynku przy ul. Dworcowej 30 utworzone lokale zostały w części przekazane do użytku nowym lokatorom. Do trzypokojowego lokalu na parterze budynku przeniesiono siedmioosobową rodzinę, która wcześniej mieszkała w podnajmowanym lokalu przez gminę Buk od osoby prywatnej przy ul. Poznańskiej. Lokal na piętrze został zaproponowany rodzinie z obowiązkiem przyznania lokalu socjalnego. Rodzina ta obecnie zamieszkuje w budynku należącym do PKP, za który gmina Buk – ze względu na niezapewnienie lokalu socjalnego – płaci odszkodowanie.

Zalane budynki gminne

Pod koniec lipca w wyniku nawałnicy został zalany budynek WDK w Niepruszewie, gdzie mieszkają obywatele Ukrainy. Zalany został lokal w części mieszkalnej oraz kotłownia, które wymagały osuszenia i częściowego odmalowania. Aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji wykonano odwodnienie budynku.

Po ostatnich intensywnych ulewach uwidocznił się problem w obiektach remiz OSP w Buku i Dakowach Suchych. W przypadku bukowskiej remizy wymagane jest położenie papy na dwóch budynkach OSP Buk – garaże oraz naprawa poszycia dachowego na pozostałych budynkach. W OSP Dakowy Suche niezbędna jest naprawa dachu.

Place zabaw

Dobiega końca budowa placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi, całkowity koszt zadania – 139.998 zł. Plac zabaw w Szewcach zostanie doposażony w urządzenia: bocianie gniazdo, karuzela i równoważna ważka; koszt zadania: 23.217 zł.
Gmina złożyła też wnioski o dofinansowanie na doposażenie placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2014–2020: w Niepruszewie i Dobieżynie, (wnioskowana kwota dofinansowania: 81.593 zł), w Wielkiej Wsi (wnioskowana kwota dofinansowania: 123.951 zł).

Kolejne wnioski o dofinansowanie

Burmistrz mówił, że potrzeb w gminie jest bardzo dużo i niełatwo wybrać te najpilniejsze. Poinformował, że obecnie stara się o środki zewnętrzne na inwestycje:
– budowa ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, wnioskowana kwota dofinansowania: 1.805.502 zł;
– dostosowanie istniejącego obiektu – Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku do aktualnych wymagań (wnioskowana kwota: 234.000 zł) w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
– w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład – II edycja zostały złożone wnioski na remont klatki schodowej Szkoły Podstawowej w Buku wraz z remontem i adaptacją poddasza na cele dydaktyczno-warsztatowe (wnioskowana kwota dofinansowania: 1.950.000 zł); renowację zabytkowej kamienicy w Buku (dawny pałac Biskupów Poznańskich) (wnioskowana kwota: 2.214.153 zł); renowację zabytkowego budynku dawnego sądu powiatowego w Buku (wnioskowana kwota: 1.764.000 zł); wymianę drewnianej podłogi w zabytkowym Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie (wnioskowana kwota: 350.534 zł);
– w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich zostały złożone wnioski na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wnioskowana kwota: 4.995.000 zł) oraz budowę ul. Szkolnej w Niepruszewie (wnioskowana kwota: 2.000.000 zł);
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej na strefie AG w Niepruszewie wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą (wnioskowana kwota: 27.440.000 zł), w ramach siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych”;
– w ramach ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Rozwój stref przemysłowych” złożono wnioski na budowę pumptracka w Niepruszewie wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą (wnioskowana kwota: 1.975.000 zł), rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków – etap II (wnioskowana kwota: 7.980.000 zł); rewitalizację parku przy Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku wraz z rewitalizacją rynku – pl. Przemysława wraz z terenami przyległymi (wnioskowana kwota: 28.500.000 zł).

Realizacja zadań gminy

Od 1 sierpnia 2023 r. rozpoczęto kontrole sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na posesjach mieszkańców Miasta i Gminy Buk. Łącznie przesłano 291 wezwań dotyczącym kontroli posesji. Obecnie podpisano 71 protokołów z kontroli.
Trwają przygotowania do wyborów do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które odbędą się 24 września 2023 r. Obecnie członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej zostali przeszkoleni i trwa zbieranie podpisów pod listami kandydatów.
18 sierpnia br. powołano komisję szacującą szkody w uprawach rolniczych. Do 29 sierpnia br. wpłynęły dwa wnioski związane z tegoroczną suszą.

Oświata

Tegoroczne wyniki egzaminów ośmioklasistów w gminie są lepsze niż przed rokiem. Pokazują, że wkład pracy, zarówno uczniów jak i nauczycieli jest widoczny. Są też wynikiem prowadzonych przez cały rok szkolny dodatkowych zajęć obowiązkowych z przedmiotów egzaminacyjnych, dodatkowych lekcji z języka angielskiego i zajęć z programów, takich jak na przykład „Matematyka i Informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie Buk”, których realizacja jest możliwa dzięki pozyskanym przez Urząd dofinansowaniom. W ubiegłym roku szkolnym zainaugurowano kursy i warsztaty z podniesienia kompetencji nauczycieli w ramach programu „EDUKompas”, który został sfinansowany z budżetu gminy, a podsumowująca debata w tym zakresie odbędzie się 20 września br.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk lepsze niż w roku ubiegłym

W okresie wakacyjnym były prowadzone remonty w placówkach oświatowych na terenie gminy, na które z budżetu gminy przeznaczono około 450.000 zł. Remonty zostały przeprowadzone w: Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Buku, Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku, Szkole Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie, Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

Remonty w szkołach i przedszkolu zakończone

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 49.000 zł na doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, przy wkładzie własnym 12.250 zł. Do dofinansowania został zakwalifikowany wniosek Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha Siudy w Szewcach oraz Branżowej Szkole I Stopnia w Buku.

Dzieci klas czwartych szkół podstawowych, od września 2023 r. do maja 2024 r. będę jeździć na zajęcia nauki pływania na Pływalnie Miejską w Wolsztynie. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu.

W ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe dla każdej ósmej klasy z przygotowania do egzaminu z języka angielskiego. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w roku szkolnym 2023/2024 będą prowadzone nie tylko w klasach ósmych, ale też siódmych. Lekcje finansowane będą z budżetu gminy.

Burmistrz poinformował, że od września br. gmina przystępuje do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności, którym zostaną objęte dzieci ze żłobka, z przedszkola i uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. W sumie około 500 dzieci, program finansowany z budżetu gminy.

Podejmowane są działania mające na celu zapewnienie opieki stomatologicznej uczniom w szkołach. W tym celu pomoc świadczą wyspecjalizowane podmioty, które wspierają organizację gabinetu stomatologicznego w szkole, wyposażenie w sprzęt i narzędzia, zatrudnianie wykwalifikowanego personelu. Zadaniem MiG Buk byłoby nieodpłatne użyczenie pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny. W związku z tym gmina skierowała zapytanie do dyrekcji: SP w Buku oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Buku o wskazanie wolnej sali lub pomieszczenia w budynku szkoły, które można by przeznaczyć na gabinet stomatologiczny. Niestety, ale szkoły nie dysponują żadnym wolnym pomieszczeniem przystosowanym do tego celu. Gmina zaproponowała lokal w budynku przy ul. Dworcowej, gdzie kiedyś był gabinet stomatologiczny, jednak pomieszczenia należałoby wyremontować. Ponadto w trakcie rozmów z jednym z podmiotów okazało się, że gmina dysponuje za małą ilością dzieci, aby samodzielnie podpisać porozumienie. Z tego powodu obecnie prowadzone są rozmowy z gminą Stęszew, aby uczniów z tej gminy dowozić do Buku. Jeśli gmina Stęszew wyrazi chęć współpracy, to gabinet może zostać utworzony w Buku.

Uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymają laptopy zakupione ze środków publicznych i tym samym umożliwią wszystkim uczniom nabywanie kompetencji cyfrowych bez względu na status materialny. Zostanie przekazanych 148 sztuk laptopów za łączną wartość: 427.794 zł (wartość jednostkowa: 2.890 zł).

Nagrody sportowe, wizyta delegacji partnerskiej gminy

27 lipca br. w Sali Miejskiej odbyło się wręczenie nagród sportowych burmistrza MiG Buk dla zawodniczek i zawodników, trenerów reprezentujących kluby lub stowarzyszenia sportowe, drużyn sportowych oraz dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie Miasta i Gminy Buk, za rok 2022. 7 zawodniczkom i zawodnikom, 5 trenerom, 2 działaczom sportowym i 8 drużynom sportowym i szkolnym zostały przyznane nagrody, w wysokości w sumie 70 tys. zł.

Dziękujemy za sportowe emocje!

W dn. 13-16 lipca br. gościliśmy w naszej gminie burmistrza gminy Hambühren Carstena Kranza, Przewodniczącego Rady Gminy Thomasa Adasch i Marka Muchę z Komitetu Partnerstwa Gmin w Hambühren. Thomas Adasch przed 15 laty jako ówczesny burmistrz był już z wizytą w gminie. Ze zdumieniem i zainteresowaniem obserwował zmiany jakie zaszły u nas w tym czasie.

Mimo 525 km odległości łączy nas wiele podobieństw

Podziękowania

Podczas tegorocznych wakacji dzieci z gminy mogły korzystać z bogatej oferty przygotowanej przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy: MGOK, OSiR, Biblioteka i Kino. Burmistrz podziękował wszystkim dyrektorom za coroczne doskonalenie i wzbogacanie oferty wakacyjnej, która jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. – Obserwujemy, że nadal są jeszcze większe potrzeby w tym zakresie, dlatego oferta na ferie zimowe, jak i przyszłe wakacje również powinna zadowolić najmłodszych mieszkańców.

Słowa podziękowania skierował również do Biblioteki Publicznej, bukowskiego Oddziału PTTK oraz Parafii, za przeprowadzenie w sierpniu wydarzenia: „Zabytek otwarty” oraz „Przystanek Buk”. Liczny udział bukowian oraz gości spoza gminy potwierdził, że Buk na trwałe wpisał się w turystyczną mapę Wielkopolski. Pokazuje także konieczność stworzenia warunków do należytego przechowywania historycznych zbiorów. – Obecny stan Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej jest wysoce niezadowalający i grozi wręcz zniszczeniem części ekspozycji. Przypomnę, że w tej kadencji doszło do formalnego przejęcia zbiorów od PTTK przez Bibliotekę. Kolejnym krokiem powinno być stworzenie przestrzeni ekspozycyjnej w ramach bukowskiej starówki.

Pismo do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

W nawiązaniu do wcześniejszych rozmów z księdzem proboszczem Marcinem Kotasem z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, burmistrz w imieniu naszego samorządu zadeklarował chęć do trwałego oznakowania terenu zieleni przy ulicy Sportowej w Buku – jako byłego cmentarza ewangelickiego. W tym celu zaproponował trójstronne spotkanie: księdza proboszcza, przedstawiciela gminy oraz powiatowego konserwatora zabytków w Poznaniu w celu odbycia wizytacji lokalnej i ustalenia lokalizacji miejsca pamięci.

Zaproszenia

Burmistrz zaprosił na odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku pamięci Eugeniusza Jakubowskiego, które odbędzie się 22 września o godzinie 17 w Parku Sokoła – w piątą rocznicę nadania strzelnicy imienia tego znanego i ważnego dla naszej społeczności bukowianina.

10 września br. odbędą się ważne dla gminy wydarzenia: dożynki i XII Wielka Otuska. Występ zespołu folklorystycznego „Złote Kłosy”, parada zaprzęgów konnych, zawody w powożeniu, pokazy kulinarne z udziałem Pascala Brodnickiego, występy zespołów country i disco polo, to tylko niektóre atrakcje tego dnia.

21 sierpnia br. w urzędzie MiG Buk burmistrz wraz z prezesem Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeuszem Łysiakiem wręczyli oficjalne nominacje do pełnienia funkcji starostów dożynek: Paulinie Kornosz z sołectwa Dakowy Suche i Sławomirowi Gawronowi z Dobieżyna.

Gminne dożynki i XII Wielka Otuska: czas radości i podziękowań

Komunikaty

Ponadto burmistrz poinformował o utrudnieniach w ruchu, w dniu 3 września, w trakcie triathlonowych trasy zawodów Enea IRONMAN 70.3 Poznań, które częściowo przebiegać będą przez gminę Buk. Aby ułatwić przemieszczanie się mieszkańców, w szczególności tych mieszkających przy trasie wyścigu zostały utworzone śluzy: w Buku na ul. Smugi i na ul. Ogrodowej, w Niepruszewie na drodze 307 na skrzyżowaniach ulic: Akacjowa/Starowiejska oraz Leśna/Jodłowa. – Przepraszamy za planowane utrudnienia i liczymy na zrozumienie mieszkańców.

Zawody Enea IRONMAN 70.3 przez gminę Buk

Dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza

Po wysłuchaniu sprawozdania burmistrza radni dopytywali o podejmowane działania związane ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu. Wyrazili duże zaniepokojenie, że tak ważny punkt pomocy psychologicznej i psychiatrycznej mógłby przestać działać. Byli zgodni co do tego, że niezwłocznie należy kontynuować starania w tym zakresie, w tym celu też zabezpieczyć środki w budżecie.

Pogratulowano burmistrzowi działań dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych, podejmowanych na tak szeroką skalę. Podziękowano za uzyskane dofinansowania na remont ul. Strzeleckiej i budowę ul. Wodnej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły starania o dofinansowania w zakresie rewitalizacji bukowskiej przestrzeni publicznej – wniosek dotyczy rewitalizacji parku przy Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej w Buku oraz rewitalizacji rynku – pl. Przemysława wraz z terenami przyległymi (wnioskowana kwota: 28.500.000 zł). Zdaniem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty Tomasza Plewy bardzo dobrą informacją dla mieszkańców są właśnie te działania dotyczące pozyskania środków zewnętrznych na rewitalizację bukowskiego rynku. – Podczas konsultacji społecznych wielokrotnie byliśmy pytani o to, kiedy będzie odnowiony rynek? Moja odpowiedź była taka, że jak zdobędziemy minimum 20 milionów, a nawet jak się teraz okazuje prawie 30 milionów dofinansowania, to wtedy możemy w ogóle rozmawiać o przyszłości naszego rynku. Nie ma bowiem najmniejszych szans, aby z gminnego budżetu możliwe było finansowanie tak dużej inwestycji. Teraz się okazuje, że pojawiła się szansa i jeśli uda się zdobyć dofinansowanie, to prace będą mogły ruszyć.

Duże zainteresowanie wzbudziły też kwestie oświatowe i licznie podejmowane działania w tym zakresie, takie jak program dwujęzyczności, którym będą objęte dzieci od najmłodszych lat, czy możliwość skorzystania z gabinetu stomatologicznego, jeśli uda się sfinalizować zaplanowane działania.
Zaniepokojenie radnych wzbudziły podtopienia obiektów gminnych – jednostek OSP, ale też zły stan techniczny pomieszczeń MGOK w przyziemiu, a jak się okazało, napotkano na wiele problemów technicznych, które wymagają podjęcia niezwłocznych działań.

Interpelacje i zapytania

Radni w imieniu mieszkańców bardzo dopytywali między innymi o stan inwestycji – budowy kanalizacji przy ul. Słonecznej w Buku i przedłużających się niedogodności dla mieszkańców. Apelowali do burmistrza, aby zwołać radę budowy z udziałem inspektora nadzoru i pilnie zmotywować wykonawcę do podjęcia prac na tej ulicy w celu przywrócenia na niej przejezdności. Zresztą temat kanalizacji był szczególnym przedmiotem pytań ze strony radnych, na przykład o stan studzienek deszczowych.

Dopytywano też między innymi o planowane inwestycje w Dakowach Suchych, budowę chodnika w Dobrej, kolejne punkty oświetlenia ulicznego, staw w Szewcach, progi spowalniające, aplikację KiedyBus, dzięki której na bieżąco można sprawdzać rozkłady jazdy autobusów, też za ile minut przyjedzie autobus. Ponadto został przez radnych wywołany temat lokalizacji farm fotowoltaicznych, które powstając mogą blokować gminne inwestycje drogowe. Dlatego też zapowiedziano podjęcie pewnej inicjatywy planistycznej w odniesieniu do bukowskiego magistratu, aby takim sytuacjom zapobiegać.

Podczas LV sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P – etap A
– zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników;
– powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na ławników;
– zmiany uchwały nr XLI/299/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk;
– przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
– nadania nazwy ulicy Na Murawie w Buku;
– trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Buk;
– określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033, w tym trybu konsultacji;
– emisji obligacji;
– zmiana Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk za 2023 rok;
– zmiana uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

Ponadto została też przedstawiona Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk z realizacji obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Back To Top
Skip to content