skip to Main Content

Nowi radni ukonstytuowali komisje i rozpoczęli prace

Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami, powołanie komisji i wybór przewodniczących, ustalenie wynagrodzenia burmistrza, interpelacje i zapytania, wystąpienia osób niebędących radnymi – zgodnie z porządkiem obrad, 16 maja, odbyła II sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Podpisane umowy, rozpatrzone konkursy

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie z działalności z okresu między sesjami: od 26.03.br. do 16.05.br.

Poinformował, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej MiG Buk na lata 2024-2025 „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk”, na który wpłynęła jedna oferta – zostanie poddana ocenie komisji konkursowej.

Zgodnie z uchwałą Rady MiG Buk poprzedniej kadencji w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu, burmistrz zawarł umowę z powiatem nowotomyskim, na mocy której MiG Buk przekazuje powiatowi kwotę w wysokości 60.000 zł (w formie dotacji) na modernizację Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu (prace związane z modernizacją bloku operacyjnego szpitala).

W wyniku rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 roku, burmistrz przyznał 29 nagród pieniężnych, w tym 19 indywidualnych i 10 zbiorowych na łączną kwotę 80.000 zł.

W wyniku ogłoszonych konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych wybrano: Marlenę Kwiecińską-Kańdułę na dyrektora Szkoły Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie, Sławomirę Polcyn na dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku. Ogłoszono też konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. dr. Lecha Siudy w Szewcach.

Dofinansowania dla oświaty

Szkoła Podstawowa w Dobieżynie otrzymała grant w wysokości 24.000 zł w ramach VI edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie” na zakup pomocy do pracowni techniczno-plastycznej.

Burmistrz poinformował, że gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Buk”. Wniosek został pozytywnie oceniony formalnie i merytorycznie przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS). Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania w wysokości 826.719 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.033.399 zł; wkład własny – 206.679 zł, z czego 28.929 zł wkład finansowy, a 177.750 zł wkład rzeczowy (udostępnienie sal). Gmina jest na etapie przygotowywania dokumentów w celu podpisania umowy.

Szkoła Podstawowa w Buku została zgłoszona do udziału w pilotażowej wersji programu „Edukacja z wojskiem”. To program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany we współdziałaniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Gmina mogła zgłosić tylko jeden oddział w jednej szkole.

Zostało przyznane też dofinansowanie w wysokości 20.000 zł na zadanie „Pływamy! Nieodpłatne lekcje pływania dla najmłodszych ze szkół podstawowych w gminie Buk”. Lekcje pływania będą przeznaczone dla dzieci, które od nowego roku szkolnego będą uczęszczać do klasy trzeciej. Wartość projektu: 69.150 zł.

Inwestycje i zadania

W gminie realizowane są inwestycje i zadania:
– „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w Szewcach” – w maju zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe;
– „Budowa hali sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie” – wykonano 90% konstrukcji obiektu. Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z produkcją i montażem dachu.
– „Przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej”– na etapie ustaleń w zakresie branży energetycznej, trwają prace ziemne na parkingu;
– „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie, II etap – ul. Jarzębinowa i ul. Powstańców Wielkopolskich” – aktualnie prace związane z budową przepompowni;
– „Budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi” – w wyniku postępowania przetargowego złożonych zostało 5 ofert; najniższa oferta spełnia wymagania formalne, ale została złożona na kwotę 3.651.981 zł, co przewyższa zaplanowane środki w budżecie o kwotę ok. 152.000 zł;
– „Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie” – w wyniku postępowania przetargowego złożona została jedna oferta, która przewyższa zaplanowane środki w budżecie o kwotę ok. 200.000 zł;
– „Budowa drogi gminnej nr 324103P – Wygoda – Otusz o nawierzchni bitumicznej” – przeprowadzono już dwa postępowania przetargowe, jednak ceny wszystkich ofert przekraczają zaplanowaną w budżecie kwotę na realizację zadania – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W maju zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe;
– „Budowa obwodnicy w m. Niepruszewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań-Buk” – jest to zadanie województwa wielkopolskiego – w dn. 09.05.br. wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która dotyczy budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 3,8 km;
– „Remont obwodnicy ul. Jana Pawła II w Buku” – zadanie o wartości 6.683.742 zł – te prace remontowe zostały zaplanowane na maj/czerwiec;
– zakup przystanków autobusowych – zamontowano 5 wiat przystankowych we wsi: Wielka Wieś, Dobra Sznyfin, Dobieżyn, Szewce;
– montaż urządzeń zabawowych – tyrolek podwójnych w Dobieżynie i Niepruszewie – zadanie dofinansowane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez LGD „Źródło”;
– oświetlenie przystanków autobusowych w Kalwach i Wygodzie – zamontowano 4 lampy solarne;
– oświetlenie uliczne na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Kosynierów Bukowskich – zamontowano 16 lamp;
– montaż dodatkowych opraw oświetleniowych we wsi Wygoda, Wysoczka, Cieśle;
– budowa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Sokoła, II etap – wykonawca rozpoczyna wkrótce prace; całkowity koszt inwestycji z budżetu gminy: 570.000 zł;
– rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie – trwa realizacja inwestycji;
– rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi – trwa realizacja inwestycji;
– wymiana sieci wodociągowej w ul. Strzeleckiej w Buku – trwa realizacja inwestycji;
– zakup dwóch wozów asenizacyjnych przez ZGK – na etapie postępowania przetargowego;
– zakup lokalu mieszkalnego w ramach projektu partnerskiego realizowanego z Fundacją Akme „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje” – na zakup lokalu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 400.000 zł, tj. 100 % wartości lokalu;
– „Ciepłe Mieszkanie” – gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 905.500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Beneficjentami będą właściciele lokali mieszkalnych, w budynkach od 3 do 7 lokali.

Inne zadania

Kolejnym zadaniem realizowanym przez gminę w dziedzinie planowania przestrzennego jest przygotowywanie Planu ogólnego gminy Buk – została podpisana umowa na jego wykonanie; w dn. 21.05.br. rozpocznie się proces zbierania wniosków do planu ogólnego miasta i gminy Buk.

Do nowej inicjatywy gminy – Bukowskiej Karty Mieszkańca, do tej pory dołączyło 26 firm prywatnych i 3 jednostki organizacyjne. 580 mieszkańców zarejestrowało się na stronie Bukowskiej Karty Mieszkańca. Burmistrz zachęcał radnych i mieszkańców do założenia Karty – tym bardziej, że wkrótce zamierza przedstawić propozycje rozwiązania pewnych problemów gminnych przy wykorzystaniu Bukowskiej Karty Mieszkańca.

Bukowska Karta Mieszkańca

Z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu gmina nieodpłatnie otrzymała samochód osobowy typu pick up do transportu łodzi i zadań operacyjnych; na potrzeby działań operacyjnych prowadzonych przez OSP Niepruszewo.

Podziękowania dla strażaków

W dn. 09.05.br. doszło do dużego pożaru kurnika w Dobieżynie. Burmistrz podziękował za zaangażowanie strażaków wielu jednostek PSP i OSP przy gaszeniu pożaru. – W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział 13 jednostek PSP i OSP z powiatów poznańskiego, grodziskiego i nowotomyskiego. Zresztą dziś również doszło do interwencji – zaczął się ponownie tlić ogień, który wymagał ugaszenia.

Gratulacje

Burmistrz pogratulował Zespołowi Kameralnemu „Amici Canti”, który w dn. 11.05.br. podczas I Warckiego Festiwalu Chóralnego im. Marcina Warteckiego został nagrodzony Złotym Dyplomem z najwyższą punktacją w kategorii zespołów wokalnych; dodatkowo Leszek Górka otrzymał nagrodę dla wyróżniającego się dyrygenta.

Burmistrz mówił też o awansie UKS Spartakus Buk do I Ligi.  – Ostatni mecz w sezonie, 20 kwietnia, był zwycięski. Jest to ogromna radość dla naszej społeczności i niesamowita promocja naszej gminy. Chciałbym też pogratulować dziewczętom i chłopcom, którzy znaleźli się w Kadrze Wielkopolski podczas XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce Ręcznej. Wielkopolska kadra została Mistrzem Polski – jest to historyczne, podwójne zwycięstwo. Złote medale zawisły na szyjach młodych bukowskich sportowców: Zosi Winiarskiej, Agaty Korytowskiej, Zuzy Szpurek, Marysi Ossowskiej i Uli Wielgosz z UKS Bukowia oraz Alana Dybizbańskiego i Wojtka Domagalskiego z UKS Spartakus Buk oraz trenera Pawła Wolnego.

Zaproszenia

Burmistrz zaprosił na cykl zebrań wiejskich, które rozpoczną się 23 maja br. we wsi Wiktorowo-Pawłówko; będą dotyczyć między innymi wyboru sołtysa i rad sołeckich.

Zebrania Wiejskie – wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Radni zostali też zaproszeni na coroczne obchody Dni Gminy Buk, które odbędą się od 7 do 9 czerwca, podczas których dla mieszkańców zaplanowano sporo atrakcji. – Przy okazji zaproszenia na Dni Gminy Buk już tradycyjnie życzę, aby dopisała pogoda.

Dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza

Po wysłuchaniu sprawozdania radni dopytywali burmistrza między innymi o stan inwestycji: kanalizacji, dróg gminnych, remontu obwodnicy, też o przystanki autobusowe, place zabaw, jak również o mieszkanie, które zostało zakupione na działania realizowane z Fundacją „Akme” czy Bukowską Kartę Mieszkańca. W wypowiedziach radnych często powracał temat tyrolek; chcieliby, aby były one w każdym sołectwie. Mówiono również o działaniach strażaków w trakcie pożaru w Dobieżynie, chwalono pozyskane dofinansowania na gminne inwestycje.

Powołanie komisji i wybór przewodniczących

Zgodnie z porządkiem obrad radni przystąpili do powołania komisji i wyboru przewodniczących.

Do udziału w pracach Komisji Budżetu i Oświaty zgłosili się radni: Mirosław Adamczak, Andrzej Jankowski, Piotr Krzeszkiewicz, Katarzyna Leśniczak, Paweł Łubiński, Elżbieta Wolna. Na przewodniczącego komisji została zaproponowana kandydatura Mirosława Adamczaka, która została zaakceptowana przez radnych.

W pracach Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych wezmą udział Mariola Kornosz, Anna Korzeniewska, Przemysław Lulkiewicz, Remigiusz Maciejewski, Maria Mądroszyk, Leszek Mensfeld, Robert Rutkowski, Łukasz Sierant, Paweł Szymankiewicz. Na przewodniczącego zaproponowano Leszka Mensfelda, co spotkało się z akceptacją radnych.

Do prac w Komisji Rewizyjnej zgłosili się Mariola Kornosz, Paweł Łubiński, Robert Rutkowski, Leszek Mansfeld, Łukasz Sierant. Na przewodniczącego został wybrany Paweł Łubiński.

Powołano też Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w której będą pracować Piotr Krzeszkiewicz, Elżbieta Leśniczak, Remigiusz Maciejewski, Maria Mądroszyk. Kandydatura Marii Mądroszyk na przewodniczącą została zaakceptowana przez radnych.

W pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej wezmą udział Mirosław Adamczak, Mariola Kornosz, Piotr Krzeszkiewicz, Maria Mądroszyk. Przewodniczącą została wybrana Mariola Kornosz.

Wynagrodzenie burmistrza

Kolejny rozpatrywany projekt uchwały dotyczył ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Szczegółowe zasady wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru reguluje rozporządzenie Rady Ministrów o pracownikach samorządowych. W poprzedniej kadencji radni ustalili wynagrodzenie burmistrza w dniu 04.12.2018 roku, następnie dokonano jego zminy – na sesji z dn. 30.10.2021 roku.

Zgodnie z przepisami na początku każdej nowej kadencji radni muszą określić poziom wynagrodzenia burmistrza w drodze uchwały. Na czas omawiania tego projektu uchwały burmistrz opuścił posiedzenie sesji. Przewodniczący Rady MiG Buk Andrzej Jankowski zaproponował nowe składniki wynagrodzenia, a radni po krótkiej dyskusji je przyjęli. I tak:   miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ustalono w wysokości 10.250 zł, dodatek funkcyjny – 3.150 zł, dodatek specjalny jako 30% od sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz odpowiedni dodatek stażowy według obowiązujących przepisów. Zdaniem Przewodniczącego Rady MiG Buk Andrzeja Jankowskiego: – Burmistrz przez większość mieszkańców został dobrze oceniony w wyborach i ponownie wybrany na to stanowisko, co najlepiej pokazuje jego skuteczność, którą należy docenić.

Interpelacje i zapytania

Radni przedstawili interpelacje i zapytania, które dotyczyły między innymi takich spraw zgłaszanych przez mieszkańców jak wyświetlacze prędkości, progi spowalniające, stan chodników, place zabaw, tyrolki, oświetlenie, tereny zielone, skwer i pomnik doktora Lecha Siudy, strefy parkowania, rozkład jazdy autobusów, kosze na śmieci.

Burmistrz skrzętnie notował liczne interpelacje i zapytania radnych. Podsumował: – To Rada Miasta i Gminy zabezpiecza środki w budżecie, dzięki którym mogą być rozwiązane zgłaszane przez Państwa sprawy.

Wystąpienia osób niebędących radnymi

Jednym z gości sesji był wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, który pogratulował nowo wybranym radnym zaangażowania w sprawy gminy. – Mam nadzieję, że nie będzie sporów między radnymi. Każdy reprezentuje swój okręg, ale tak naprawdę nie jest się radnym okręgu, ale Miasta i Gminy Buk – mówił wicestarosta Tomasz Łubiński. Wymienił też obszary działań gminy Buk, w które powiat poznański finansowo się angażuje. Są to między innymi organizacje pozarządowe, ochrona zabytków, zdrowie seniorów, dzieci i młodzieży, wymiana pieców (likwidacja kopciuchów), usuwanie azbestu, spółki wodne i drogi – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowana będzie budowa ścieżki pieszo-rowerowej ze wsi Otusz do dworca w Otuszu. – Tu się urodziłem, Buk leży w moim sercu i chcę, żeby się rozwijał – podsumował wicestarosta.

W tej części sesji wystąpił też burmistrz Paweł Adam, który pogratulował wicestaroście ponownego objęcia tego stanowiska – niezmiennie od lat w służbie mieszkańców powiatu poznańskiego. – Wicestarosta Tomasz Łubiński jest najlepszym rzecznikiem spraw mieszkańców naszej gminy na szczeblu powiatowym; bardzo dziękuję za to co już udało się zrobić – powiedział burmistrz.

Burmistrz poinformował zebranych, że w dn. 15.05.br. otrzymał korespondencję z Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie w dn. 28.03.br. złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie dotyczyło publikacji na FB „Bukowski Peryskop” w dn. 16 i 22 marca 2024 roku, które w swojej treści go pomawiają i poniżają w opinii publicznej, a także mogą go narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska. Jeden z zamieszczonych postów dodatkowo opatrzony był zdjęciem, które mogło sugerować uzyskiwanie przez burmistrza korzyści majątkowych w postaci łapówek. Zawiadomienie przez Prokuraturę Rejonową zostało podjęte, a w toku postępowania został przesłuchany świadek Wiktor A., który wskazał, że nie zakładał profilu „Bukowski Peryskop”, aczkolwiek ma do niego dostęp, co umożliwia mu pisanie i publikowanie tekstów publicznie na portalu. Świadek wskazał nadto na osobę, która przewidywalnie założyła ten profil (Wojciech D.) oraz osobę, która także ma do niego dostęp (Tomasz G.). Wiktor A. wskazał, że najprawdopodobniej jest autorem w/w postów z dn. 16 i 22 marca 2024 roku. Burmistrz Paweł Adam poinformował, że postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim dochodzenie zostało umorzone.

– W poprzedniej kadencji wielokrotnie padłem ofiarą hejtu i stanowczo mówię: stop hejterom – powiedział burmistrz. Ponadto burmistrz zapowiedział, że sprawa będzie miała dalszy bieg.

Komunikaty

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Mirosław Adamczak powiedział, że w pierwszej kolejności należy przystąpić do opracowywania planu pracy komisji. Poprosił, nie tylko członków Komisji Budżetu i Oświaty, ale wszystkich radnych o zgłaszanie tematów, którymi powinny się zająć komisje: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Podczas II sesji Rady Miasta i Gminy Buk zostały podjęte uchwały dotyczące:

– powołania stałych komisji rady, składów osobowych i przewodniczących komisji oraz przedmiotu działania każdej komisji;
– powołania Komisji Rewizyjnej;
– powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
– powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
– ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

Back To Top
Skip to content