skip to Main Content

Jednogłośnie absolutorium dla burmistrza

Na LIV sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 22 czerwca br., radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Pawłowi Adamowi za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok. Na 14 radnych obecnych na sesji (przy 1 nieobecnym) wszyscy byli „za”.

Programy i dofinansowania

Na początku burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W tym okresie wydał zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wybór realizatora programów polityki zdrowotnej MiG Buk: w 2023 r. „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas trzecich szkoły podstawowej w gminie Buk” i w latach 2023-2024 – „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w gminie Buk”.

Poinformował, że rozpoczyna się kolejny etap prac nad strategicznym dokumentem dla Metropolii Poznań – „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040”, w którym zawarte zostaną zadania w zakresie poprawy transportu na obszarze Metropolii Poznań – kierunki rozwoju transportu publicznego i prywatnego. W tym celu mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych.
Konsultacje społeczne “Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040” – Miasto i Gmina Buk

W dn. 14.06.br. została podpisana umowa na dostawę 23 autobusów hybrydowych dla samorządów, które są członkami Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, w tym również dla gminy Buk.
WTR z umową na pierwsze autobusy hybrydowe dla PKS Poznań – Miasto i Gmina Buk

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pozyskał dwa dofinansowania. Pierwsze w wysokości 75.000 zł z programu „Infrastruktura Domów Kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu. Drugie w wysokości 20.000 zł z programu „Wzmocnij swoje otoczenie” Fundacji PSE – na utworzenie strefy relaksu w Parku Sokoła.

W dn. 16.06.br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Regionalnego „Fundusze dla Wielkopolski” został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w zakresie działania „Ochrona przyrody i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury” na zadanie „Ecoadaptacja i ekoedukacja w mieście i gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej – nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną”. Całkowita wartość projektu 850.000 zł, kwota dofinansowania: 595.000 zł. W ramach tego projektu gmina planuje budowę nowej infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej (zakup ławek miejskich z donicą, nasadzeniami i tablicami edukacyjno-informacyjnymi), przeprowadzić cykl warsztatów i szkoleń, też zajęcia z sokolnikiem.

Realizowane inwestycje

Z początkiem czerwca br. można korzystać z placu zabaw, w kształcie statku, na plaży w Niepruszewie. Koszt inwestycji: 147.000 zł, zadanie sfinansowane z budżetu MiG Buk.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, że wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie nieruchomości przy ul. Folwarcznej w Wielkiej Wsi na rzecz gminy Buk, na której ma powstać m.in. plac zabaw.

Na posiedzeniu wspólnych Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 14.06.br. burmistrz mówił o przygotowywanej dokumentacji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Kalwach. W najbliższym czasie, wspólnie z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz deweloperem – Wielkopolskie Domy Inwestycyjne – zostanie zawarte porozumienie w zakresie budowy magistrali kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 – od ul. Wiśniowej w Niepruszewie do Kalw do wysokości ul. Podgórnej. – Poprzez ul. Podgórną inwestor planuje poprowadzić kanalizację do własnej inwestycji, dzięki temu od ul. Podgórnej będziemy mogli kontynuować budowę kanalizacji do centrum wsi – wyjaśniał burmistrz.

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców zostało wystosowane pismo do wicestarosty poznańskiego w sprawie budowy chodnika we wsi Dobra. W piśmie gmina deklaruje partycypację kosztów w wysokości 50 procent, zarówno w przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowy chodnika.

W dn. 19.06.br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zostało podpisana umowa na dofinansowanie budowy ul. Grobelnego w Buku, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na kwotę w wysokości 1.447.820 zł – jest to połowa wartości zadania. Zostało już ogłoszone postępowanie przetargowe, a otwarcie ofert przewidziano na 7 lipca br.

Gmina w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.799.540 zł na budowę drogi Wygoda – Otusz; całkowity koszt zadania 4.900.000 zł. – Cieszy uzyskana wysoka liczba punktów na liście rankingowej. Zadanie planujemy realizować jak najszybciej, dlatego w zmianie uchwały budżetowej proponuję zabezpieczenie środków w wysokości 50.000 zł na przygotowanie m.in.. dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego.

W zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 (od stacji Orlen do wsi Wygoda) w dn. 22.05.br. zostało podpisane porozumienie z inwestorem Panattoni Europe. W ramach ustaleń gmina przygotuje dokumentację projektową; inwestor po nabyciu nieruchomości i zrealizowaniu swojego przedsięwzięcia wybuduje ciąg pieszo-rowerowy, jak również zajmie się budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą gminną w miejscowości Wygoda oraz budową drogi dojazdowej do własnej inwestycji.

W lutym 2023 roku został podpisany list intencyjny dotyczący wspólnego przedsięwzięcia z PLK PKP w zakresie rozbudowy i wydłużenia przejścia podziemnego na stacji kolejowej w Buku. W związku z tym, w dn. 14.06.br. gmina otrzymała projekt porozumienia do weryfikacji i w najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie. Zanim do tego dojdzie niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie oraz WPF, aby móc przystąpić do zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w partnerstwie z PKP PLK.
Wydłużenie przejścia podziemnego na dworcu w Buku coraz bliżej! – Miasto i Gmina Buk

Burmistrz przypomniał, że na początku roku odbyło się spotkanie w zakresie prac przedprojektowych dotyczących studium wykonalności modernizacji linii kolejowej E20. – Chcieliśmy, aby projektanci z BBF i E-R-G przygotowali stosowne rozwiązania, bo do tej pory w dokumentacji przedprojektowej opracowywanej przez PKP, przejazd kolejowy na Dobieżyn miał być wyłączony dla ruchu kołowego, a tylko uwzględniał potrzeby pieszych. Po raz kolejny przedstawiliśmy nasz postulat, aby powstał tam jednak wiadukt kolejowy (w nazewnictwie kolejowym: tunel). Nasz postulat został wstępnie uwzględniony, czekamy na ostateczne decyzje z centrali PKP w Warszawie. Z kolei przejazd na Szewce docelowo będzie realizowany w postaci wiaduktu drogowego, a więc przejazdu nad torami.

Burmistrz przypomniał radnym o wniosku Kolei Wielkopolskich w zakresie rozwoju PKM; do 30 czerwca br. należy się do niego ustosunkować. – Moja odpowiedź zależy od Państwa decyzji, czy chcemy, aby w 2024 roku i w kolejnych latach uruchomić dodatkową parę połączeń kolejowych z Poznania Głównego do Opalenicy, co wiąże się z zabezpieczeniem odpowiednich środków w budżecie gminy.

Podziękowania

Burmistrz podziękował swoim współpracownikom z promocji i MGOK za zaangażowanie w przygotowanie stoiska na Krajowych Dniach Pola w Sielinku.
Miasto i Gmina Buk na Dniach Pola – Miasto i Gmina Buk

Mówił też o Dniach Gminy Buk, którym towarzyszyły Wojewódzkie Zawody Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych OSP. Podziękował mieszkańcom za tak liczny udział w tych wydarzeniach, młodym adeptom OSP za udział w zawodach, a wszystkim współpracownikom za zorganizowanie tak ważnego dla gminy wydarzenia. – Był to dla nas bardzo intensywny czas. Bardzo dziękuję za tak dobrą i zgraną organizację – z urzędu kierownikowi referatu spraw administracyjnych Joannie Napierale, a organizacji całego wydarzenia – pod kierunkiem dyrektor MGOK Agnieszce Skałeckiej i jej współpracownikom; też pracownikom jednostek urzędu na czele z dyrektorami: Biblioteki i Kina, OSiR, ZGK oraz pracownikom gospodarczym urzędu.
Dni Gminy Buk: dla takich chwil warto żyć – Miasto i Gmina Buk

Słowa uznania burmistrz skierował też do dyrektor Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie Joannie Christop za przygotowanie pięknego jubileuszu 20-lecia nadania szkole imienia dr Wandy Błeńskiej.
Choć tak daleka, to bliska nam bardzo – Miasto i Gmina Buk

Burmistrz zaapelował też do mieszkańców o racjonalne gospodarowanie wodą. – Zbyt duże zużycie wody, szczególnie w godzinach popołudniowych, przy występujących upałach, może spowodować ograniczenia w dostawie wody.

Dyskusja nad sprawozdaniem

W ramach dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza radni dopytywali między innymi o szczegóły planowanych inwestycji, takich jak na przykład wiadukt kolejowy w sąsiedztwie gorzelni. Chwalili programy zdrowotne dla dzieci, które mają być realizowane w gminie. Wnioskowali o chodnik ze Sznyfina do Daków Suchych.

Padły też słowa podziękowania pod adresem organizatorów Dni Gminy Buk, które zostało uznane za udane wydarzenie, podobnie jak Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP.

Raport o stanie Miasta i Gminy Buk za 2022 rok

Procedura udzielenia wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi rozpoczęła się od omówienia raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 2022 rok. Jak wyjaśnił przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Groński: – Raport wpłynął do Biura Rady w dn. 31 maja 2023 r. i na stronie internetowej została umieszczona informacja, że na sesji absolutoryjnej w dn. 22 czerwca 2023 r. odbędzie się debata nad raportem, w której oprócz radnych może wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców. Najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję można było wnioskować o udział w debacie; jednak nie wpłynęło ani jedno zgłoszenie od mieszkańców.

W Raporcie o Stanie MiG Buk za 2022 rok został opisany stan gminy, skupiając się na najważniejszych obszarach. Opracowanie obejmuje realizację polityki, strategii, programów i uchwał Rady Miasta i Gminy Buk. W raporcie zostały opisane działania w zakresie inwestycji, oświaty, polityki społecznej i kulturalnej, sportu i rekreacji. Przedstawiono wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości, realizację zadań społecznych i oświatowych, założenia polityki w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury komunalnej, ładu przestrzennego oraz współpracy z organizacjami lokalnymi. Jak czytamy w opracowaniu: „Rok 2022 był rokiem stopniowego wychodzenia z wszelkich ograniczeń jakie związane były z pandemią koronawirusa i jego konsekwencjami. Przed nami pojawiło się nowe wyzwanie jakie przyniosła wojna w Ukrainie. Zmobilizowało to pracowników jednostek organizacyjnych, a także członków organizacji pozarządowych, w szczególności harcerzy i druhów OSP do podejmowania działań na rzecz uchodźców wojennych. Był to czas zmagania się z wieloma problemami mającymi wpływ na możliwości działania samorządu, też dodatkowe zadania ustawowe, takie jak dodatek osłonowy, energetyczny czy sprzedaż węgla mieszkańcom na preferencyjnych zasadach”.
Raport o stanie gminy Buk | Biuletyn Informacji Publicznej – Miasto i Gmina Buk

Burmistrz o Raporcie

Burmistrz Paweł Adam omawiając raport mówił: – Pomimo wielu trudności i największego wyzwania jakim w ubiegłym roku było przyjęcie uchodźców z Ukrainy, udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, inicjatyw, inwestycji. Jednak nie tylko wojna przyczyniła się do tego, że 2022 rok nie był łatwy, też galopująca inflacja, wzrost cen usług i towarów, kryzys energetyczny. Po raz kolejny budżet gminy ukierunkowany był na pozyskanie środków zewnętrznych, bez których nie byłoby możliwe zrealizowanie tak wielu zadań. Umowy o dofinansowania, w ubiegłym roku, zostały podpisane na kwotę ponad 24 mln zł, w porównaniu do roku 2021 – o 11 mln zł więcej. Należy uwzględnić też wielomilionowe inwestycje, które były finansowane i realizowane przez Powiat Poznański czy Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, takie jak na przykład modernizacja drogi wojewódzkiej 306 (ul. Stęszewska i ul. Dobieżyńska) czy modernizacja ul. Otuskiej w Wielkiej Wsi.

I kontynuował: – Budżet gminy, który został zaplanowany pod koniec 2021 roku zakładał wysokość dochodów w kwocie 75.430.772 zł oraz wydatków w kwocie 81.481.558 zł. Jednak wskutek licznych zmian, które Państwo Radni dokonaliście na mój wniosek, wielkość budżetu uległa zmianie. Dochody wzrosły do kwoty 84.053.871 zł, wydatki – do kwoty 99.391.032 zł. Dochody zostały wykonane w 90 procentach (w kwocie 76.072.598 zł), wydatki – 91,7 procent (w kwocie 91.156.098 zł).

Trudno omówić wszystkie obszary działalności gminy, ale wymienię tylko niektóre. W ubiegłym roku dość intensywnie, na posiedzeniach komisji i sesji, dyskutowaliśmy na temat gospodarki wodno-ściekowej. W ubiegłym roku zdecydowanie zwiększyła się sieć kanalizacji sanitarnej, która przybyła nam dzięki działaniom inwestycyjnym. Dokonaliśmy między innymi budowy kanalizacji ul. Rolnej, Ogrodowej, Bocznej, Smugi – dzięki tej inwestycji zwiększona została długość sieci o ponad 2 kilometry. W 2022 roku zostały wybudowane ponad 2 kilometry sieci wodociągowej; jest to o ponad 1,5 km większy niż w roku poprzednim.

Nie udało się zrealizować niektórych inwestycji, takich jak założenie Klubu Seniora w Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie, co uniemożliwił przyjazd uchodźców z Ukrainy; budowę pumptracka – kwota zaproponowana przez wykonawcę po przetargu okazała się niemożliwa do zaakceptowania; rozbudowę i modernizację biblioteki – ze względu na krótki okres realizacji i toczące się postępowanie administracyjne musieliśmy się wycofać z tego projektu.

Omawiając raport, burmistrz Paweł Adam podziękował sekretarz MiG Buk Aleksandrze Wawrzyniak za koordynowanie przygotowania tak szczegółowego opracowania.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2022 roku:
– zakończenie budowy miejskiego żłobka „Bukowianka”;
Uroczyste otwarcie miejskiego żłobka „Bukowianka” – Miasto i Gmina Buk
– budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej (ul. Grodziskiej) w Buku;
Uroczyste otwarcie nowego ronda na ulicy Grodziskiej – Miasto i Gmina Buk
– remont odcinka ul. Otuskiej w Buku (od ul. Sportowej do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi);
– przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce – Dobieżyn, etap II;
Zakończono II etap przebudowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn – Miasto i Gmina Buk
– budowa ul. Grobelnego w Buku, etap I;
Ulica Grobelnego: ruszyło postępowanie przetargowe – Miasto i Gmina Buk
– budowa ul. Górczaka w Buku;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi w ulicach: Rolnej, Ogrodowej, Bocznej, Nowej, Smugi;
Odbiór ścieków i zaopatrzenie w wodę w gminie – Miasto i Gmina Buk
– zagospodarowanie terenu wokół Sali Wiejskiej w Dakowach Suchych wraz z odtworzeniem stawu;
– modernizacja placu zabaw i ogrodzenia na terenie szkoły podstawowej w Buku;
– montaż urządzeń do zabawy na placu zabaw w miejscowości Szewce;
– zakup i montaż lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Szewce;
– przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku OSiR w Buku;
– OSiR realizował inwestycje z programu „Szatnia na medal”: adaptacja pomieszczeń budynku hali sportowej OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych;
Kompleksowy remont hali sportowej OSiR – Miasto i Gmina Buk
– wykonanie instalacji gazowej w zasobie mieszkaniowym;
– budowa ul. Malinowej w Niepruszewie;
Nowa ulica w gminie: Malinowa w Niepruszewie – Miasto i Gmina Buk
– budowa ul. Nowej w Dobieżynie;
– wykonanie ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Niepruszewie;
– budowa ul. Wiśniowej w Niepruszewie;
– budowa ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych;
Nowa ulica z płyt betonowych w gminie: Rzemieślnicza w Dakowach Suchych – Miasto i Gmina Buk
– remont pomieszczeń biurowych LGD „Źródło” w urzędzie MiG Buk;
– remont pomieszczeń w urzędzie;
– Utwardzenie płyty bukowskiego rynku po pracach archeologicznych;
– remont pomieszczeń MGOK – sali prób oraz magazynu w ramach programu „Kulisy Kultury”;
– budowa wiaty biesiadnej w Dakowach Suchych
Wiata biesiadna w Dakowach Suchych – Miasto i Gmina Buk
– modernizacja oświetlenia drogowego na majątku spółki ENEA;
– zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Kalwy;
– zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby urzędu;
– modernizacja dwóch mostów na odcinku Buk – Wiktorowo (inwestycja powiatu poznańskiego);
Nowe mosty na drodze Buk – Wiktorowo – Miasto i Gmina Buk
– rozpoczęcie modernizacji ul. Stęszewskiej (inwestycja Województwa Wielkopolskiego).

Burmistrz kontynuował: – Jednym z największych zadań, które udało nam się wdrożyć była i jest bezpłatna komunikacja gminna, która rozpoczęła swoje funkcjonowaniem z dn. 01.09.2022 roku, początkowo na dwóch, obecnie na trzech liniach. Zaś jednym z ważniejszych przedsięwzięć, które będą realizowane w tym roku jest rozpoczęcie procedury projektowania przez WZDW obwodnicy Niepruszewo. Innym niemniej ważnym zadaniem jest koncepcja układu drogowego wokół linii kolejowej w Buku wraz z punktem przesiadkowym Dobieżyn Północ.

– Wiele inwestycji zostało zrealizowanych w 2022 roku, ale też rozpoczęliśmy nowe, które w tym roku są kontynuowane. Jeszcze w czerwcu będziemy zatwierdzać Strategię Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach której są zabezpieczone środki unijne na przedsięwzięcia kluczowe dla naszej gminy, takie jak renowacja zbiorników wodnych, budowa punktu przesiadkowego Dobieżyn Północ, jak również, w partnerstwie z Powiatem Poznańskim, budowa ścieżki rowerowej i przebudowa pasa drogowego drogi przez Otusz do Skrzynek.

Mówiąc o innych obszarach działalności gminy trzeba też wspomnieć o wydatkowanych środkach dla sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 390.000 zł, nastąpił wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 75.000 zł. Gmina dopłaca też do przedsięwzięć realizowanych w sołectwach, czy też utrzymania wiejskich domów kultury. Podobnie jak finansowo wspiera jednostki OSP: między innymi w zakupie sprzętu czy umundurowania. Niemniej ważnym obszarem działania, podjętym w roku ubiegłym, z dużym zaangażowaniem całej społeczności gminy była akcja ratowania ryb w Jeziorze Niepruszewskim. Też uchwalenie pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym terenów pod aktywizację gospodarczą. W porównaniu do lat poprzednich zwiększyła się ilość wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zakresie oświaty, jednym z ważniejszych zadań było przeprowadzenie remontów wszystkich placówek oświatowych w gminie na kwotę prawie pół miliona złotych, ważnej debaty na temat szkolnictwa, działań w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pozyskania dofinansowaniu w celu między innymi doposażenia szkół.

Duże znaczenie dla mieszkańców gminy miały też konsultacje społeczne i warsztaty na temat rewitalizacji rynku bukowskiego. Była możliwość wyrażenia potrzeb, oczekiwań, pomysłów na to jak rynek ma funkcjonować, wyglądać, jakie potrzeby ma spełniać każdego dnia. Nadal kontynuowane są te działania – gmina przygotowuje się do ogłoszenia konkursu na najlepszą koncepcję, na podstawie której będzie realizowana rewitalizacja rynku.

Podsumowując burmistrz stwierdził, że nie byłoby możliwe zrealizowanie tego wszystkiego, gdyby nie zgrany zespół współpracowników urzędu i jednostek. – Burmistrz bez zgranego, dobrze zorganizowanego zespołu nie dokonałby zbyt wiele. Takiego budżetu nie byłoby też bez wsparcia Państwa Radnych, którym dziękuję za tak dużą elastyczność w zmianach uchwały budżetowej, przychylność do tych przedsięwzięć i zrozumienie. Dziękuję też sołtysom i radom sołeckim, ich udział jest niemniej ważny.

Debata nad raportem

Zgodnie z procedurą, przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Buk za 2022 rok zakończyła dyskusja, w ramach której radni mieli okazję zadawać pytania i wyrażać swoje opinie. Rozpoczynając debatę Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, w uzupełnieniu do wystąpienia burmistrza mówił między innymi, że raport jest kompleksową informacją o tym co się wydarzyło w ubiegłym roku w gminie, z udziałem administracji samorządowej, łącznie z jednostkami budżetowymi, sołectwami, organizacjami pozarządowymi. – Wydatki na poziomie 100 mln zł to jest poważna pozycja budżetowa, też w porównaniu do innych gmin. Jest to duży sukces pod względem wydatkowanych środków czy możliwości inwestycyjnych. Wykonanie dochodów na poziomie 84 mln zł jest zadowalające; wspomagane obligacjami i pożyczkami, których poziom jest bezpieczny, poparty opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i nie ma najmniejszego zagrożenia dla budżetu gminy. Jeśli chcemy się rozwijać, to należy się wspierać finansowaniem zewnętrznym, pozyskiwać kapitał na kolejne inwestycje, bo tego oczekują mieszkańcy. Sukcesem jest pozyskanie dofinansowania zewnętrznego w wysokości 24,3 mln zł, co stanowi aż jedną czwartą całego wydatkowanego budżetu. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że takich form dofinansowania z jakich obecnie korzystamy, w przyszłości już nie będzie. Jeżeli teraz ich nie wykorzystamy, to później już nie będzie takich możliwości.

Radni przyznali, że ubiegły rok nie był łatwy ze względu przede wszystkim na wojnę w Ukrainie, galopującą inflację. Jako samorząd zdaliśmy egzamin pomagając uchodźcom. Zajęliśmy się też zadaniami, które nie leżą w kompetencjach gminy, takimi jak między innymi dystrybucja węgla mieszkańcom po preferencyjnych cenach, czy dodatek osłonowy. Niepokoją jednak dane demograficzne dotyczące gminy, z których wynika, że sukcesywnie rośnie liczba mieszkańców powyżej 65 roku życia, jednocześnie zauważalny jest spadek liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, w przedziale między 20 a 65 rokiem życia. Wyrażano też zaniepokojenie spadającymi dochodami bieżącymi gminy oraz zadłużeniem. Radni byli zgodni co do tego, że coraz więcej firm jest zainteresowanych inwestowaniem na naszych terenach, jednak nie dysponujemy gminnymi gruntami. Dostęp do kanalizacji ma jedynie 65 procent mieszkańców, czyli ciągle nie są to liczby zadowalające. Ale dominowały głosy, że wszystkim leży na sercu rozwój gminy i podejmując decyzję należy myśleć długofalowo.

Burmistrz Paweł Adam z wotum zaufania i absolutorium

Kolejnym punktem sesji, zgodnie z procedurą absolutoryjną, było rozpatrzenie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, które przedstawiła skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek. Następnie odczytana została pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady MiG Buk o wykonaniu budżetu z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. W dalszej kolejności przedstawiono pozytywne opinie, które wystawiły Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu oraz Komisje Rady MiG Buk: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. Na zakończenie tej części sesji zostało przedstawione sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Buk za 2022 rok, które referowała skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek. Następnie przeprowadzano głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza oraz nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

Radni rozpatrzyli projekt uchwały w zakresie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza – zgodnie z wolą ustawodawcy jest ścisły związek pomiędzy raportem o stanie gminy a podjęciem uchwały o wotum zaufania. Przepisy w tym zakresie wzajemnie się dopełniają i wynika z nich określona rola i udział różnych podmiotów, tj. rady gminy – organu stanowiącego, burmistrza – organu wykonawczego oraz mieszkańców gminy, w procesie rozpatrywania raportu o stanie gminy oraz stosowania instytucji wotum zaufania. W głosowaniu odnośnie wotum zaufania dla burmistrza Pawła Adama udział wzięło 14 obecnych radnych, z tego 11 było za udzieleniem wotum, 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu. Natomiast absolutorium burmistrzowi udzieliło jednogłośnie 14 obecnych na sesji radnych. Tym samym udzielono burmistrzowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński, w imieniu radnych, pogratulował burmistrzowi i wręczył bukiety kwiatów, które z kolei w dowód wdzięczności i podziękowania za tak intensywną pracę i duże zaangażowanie w 2022 roku, burmistrz przekazał skarbnikowi MiG Buk Aleksandrze Szajek, zastępcy skarbnika MiG Annie Lewińskiej oraz sekretarzowi MiG Aleksandrze Wawrzyniak. – Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium. Z tego miejsca dziękuję Państwu Radnym, wszystkim moim współpracownikom w urzędzie, jednostkom organizacyjnym gminy, sołtysom, organizacjom i wszystkim osobom zaangażowanym w to, aby budować lepszy samorząd – mówił burmistrz Paweł Adam.

Komunikaty

W nawiązaniu do informacji przekazanej już przez burmistrza, a dotyczącej wniosku KW w zakresie rozwoju PKM (uruchomienie dodatkowych par połączeń kolejowych z Poznania Głównego do Opalenicy i wydatkowaniem środków z budżetu gminy) Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zwrócił się do radnych, aby kontynuując dyskusję zapoczątkowaną na komisji, do dn. 26.06.br. drogą e-mailową przedstawili swoje stanowisko z krótkim uzasadnieniem, a burmistrz w oparciu o te opinie ustosunkuje się do propozycji PKM.

Podczas absolutoryjnej LIV sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk;
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
– udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi przy ul. Bohaterów Bukowskich i ul. Folwarcznej;
– ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. Św. Rocha i ul. Sportowej.

Back To Top
Skip to content