skip to Main Content

Relacja z XLV sesji RMiG Buk

Cenna pomoc mieszkańcom w trudnych czasach

Dodatek węglowy, wzrost cen energii to jedne z tematów XLV sesji Rady MiG Buk, która odbyła się 27 września br. Burmistrz mówił między innymi o prowadzonej modernizacji oświetlenia ulicznego, propozycji sprawdzenia zasobu geotermalnego gminy działaniach, dzięki którym zaoszczędzić będzie mogła zarówno gmina jak i mieszkańcy.

 Na początku sesji burmistrz MiG Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami.

Dodatek węglowy

Burmistrz rozpoczął od realizacji zadnia zleconego gminie przez administrację rządową czyli przyznania i wypłaty dodatku węglowego. Temat ten wracał wielokrotnie podczas sesji, zarówno w wystąpieniu burmistrza, jak i zapytaniach radnych. Zostały omówione działania, które do tej pory były podjęte przez urząd. Od 18 września br. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski mieszkańców. Na dzień 26 września br. zostało złożonych 1242 wniosków o dodatek węglowy, który jest wypłacany jednorazowo i wynosi 3000 zł. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada br. Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy  głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia br. Ustawodawca nie zastosował w tym działaniu żadnego kryterium dochodowego.

W międzyczasie, 15 września br. została przyjęta nowelizacja ustawy.  Po zmianach, w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. –  Ta sytuacja rodzi wiele płaszczyzn konfliktowych wśród mieszkańców, a tego przejawem są wizyty czy telefony do urzędu.  Nie kryję swego zbulwersowania w tej sprawie, bo obywatele zostali wprowadzenie w błąd. Wybaczcie Państwo, że pozwalam sobie oceniać tą sytuację, ale ta ustawa została napisana na kolanie i jest bublem prawnym. Mieszkańców bardzo proszę o wyrozumiałość. Jeżeli któryś z wnioskodawców nie otrzyma dodatku, winę za to nie ponosi ani urząd, ani OPS. Jest to ewidentnie rezultat wprowadzenia w błąd i zmiany zasad przyznawania tego dodatku przez ustawodawcę już w czasie możliwości składania wniosków – mówił burmistrz.

Pracownicy OPS zostali do tego zadania odpowiednio przygotowani i podobnie jak w przypadku innych sytuacji nadzwyczajnych, którymi się zajmowali w ostatnim czasie, realizują je z ogromnym zaangażowaniem. Zaczęli świadczyć pracę nawet w nadgodzinach, aby jak najlepiej i najszybciej zrealizować to zadanie. – Jeszcze w tym tygodniu planujemy wypłacić 391 świadczeń na kwotę prawie 1.200.000 zł, jest to 42 procent ogólnego zapotrzebowania przy oszacowaniu kosztów realizacji tej ustawy w gminie. Bardzo proszę o zainteresowanie radnych, bo może dojść do sytuacji, że mieszkańcy będą do Państwa przychodzić z pytaniami czy z prośbą o interwencję.

W tym temacie radni dopytywali burmistrza między innymi o to jak weryfikowane są wnioski o dodatek węglowy, co jak się okazuje zobowiązuje urzędnika do zweryfikowania czy dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

Przy okazji mówiąc o zaangażowaniu pracowników OPS burmistrz pogratulował kierownik tej jednostki Agnieszce Słaby zespołu pracowników i zaapelował do radnych, aby w najbliższym czasie powrócić do kwestii nowej siedziby dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podwyżki cen energii elektrycznej

Kolejnym punktem sprawozdania burmistrza był drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej. – Jako gmina jesteśmy w Poznańskiej Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej. Na początku września nastąpiło otwarcie ofert na grupowy zakup energii elektrycznej i zostaliśmy poinformowani, że odpłatność za 1 kWh z dotychczasowej stawki 58 gr netto została podniesiona do 2,71 zł; co spowoduje zwiększenie cen za energię elektryczną o 450 procent. To stawia naszą gminę, tak jak i inne samorządy w sytuacji, że znacznie więcej trzeba będzie zapłacić za utrzymanie szkół, budynków użyteczności publicznej, itd.

I kontynuował: – Już wiadomo, że przetarg zostanie unieważniony z racji tego, że żaden samorząd nie jest przygotowany na tak drastyczny wzrost cen; planowane jest przeprowadzenie drugiego przetargu. Są też zapowiedzi rządowe, że będą podejmowane działania w celu udzielenia pomocy samorządom. Na posiedzeniach komisji Rady MiG Buk będą na bieżąco informować o ustaleniach w tym zakresie.

Modernizacja oświetlenia

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej czekają nasz samorząd znacznie wyższe wydatki w ramach bieżącego utrzymania obiektów takich jak szkoły czy wiejskie domy kultury. Dlatego w obliczu szalejącej drożyzny modernizacja oświetlenia ulicznego znacząco wpłynie na koszt zużycia energii umożliwiając wygospodarowanie niezbędnych w tak trudnym czasie oszczędności. – Trudno jeszcze mówić ile uda nam się zaoszczędzić, to będzie można powiedzieć dopiero po zużyciu energii elektrycznej w skali całego roku. Mamy już wyliczenia w ramach pierwszego etapu w zakresie oświetlenia ulicznego na mieniu gminnym, z których wynika, że oszczędności zużycia energii na oświetlenia wyniosą około47 procent. Jeżeli te zapowiedzi się sprawdzą, to podobne wyniki oszczędności prognozy powinno udać się uzyskać na oświetleniu na mieniu spółki ENEA – mówił burmistrz Paweł Adam podczas sesji Rady MiG Buk w dn. 27.09.br.

I kontynuował: – Widać, że odpowiednio wcześnie podjęte decyzje w tym zakresie były właściwe – te inwestycje przeprowadziliśmy, a oświetlenie jest teraz na wyższym poziomie i powinno dobrze służyć mieszkańcom. Planujemy też audyt oświetlenia we wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadzone zostały rozmowy z zarządcami i kierownikami poszczególnych obiektów celem optymalizowania kosztów bieżącej działalności użytkowania i korzystania z energii elektrycznej. Być może gmina zainwestuje w wymianę źródeł oświetlenia w tych placówkach, aby przeprowadzić stosowne oszczędności.

Obecnie trwają prace administracyjne związane z rozbudową istniejącego oświetlenia na terenie gminy. Procedowane są między innymi postępowania związane z lokalizacją celu publicznego oraz uzyskania zezwoleń na umieszczenie oświetlenia w pasach drogowych dróg publicznych na terenie gminy.

W ramach dyskusji na temat oszczędności w gminie jeden z radnych zaproponował, aby rozważyć możliwość wyłączenia oświetlenia ulicznego na dwie, trzy godziny w godzinach nocnych. Ustosunkowując się do tej propozycji burmistrz odpowiedział, że nie bierze pod uwagę takiej możliwości ze względu na to, że ucierpiałoby na tym bezpieczeństwo mieszkańców. –  Konsekwencją tego byłyby włamania i rozboje, a nie możemy do tego dopuścić. Za to rozważamy znaczne ograniczenia oświetlenia świątecznego, które jest potrzebne, ale na pewno nie jest konieczne w tak trudnej sytuacji w jakiej znajdują się obecnie mieszkańcy.

Analiza zasobów geotermalnych gminy

Na wniosek burmistrza gmina podejmie działania w zakresie przystąpienia do analizy zasobów geotermalnych gminy, z czym związane jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Burmistrz podziękował radnym za zaufanie jakim go obdarzyli i jednomyślnie przychylili się do jego propozycji w tym zakresie. – Będziemy mogli dowiedzieć się, czy gmina ma potencjał geotermalny i tym samym będzie można pozyskać znaczne oszczędności. Jeśli wynik tej analizy będzie pozytywny, to w ślad za tym będziemy się ubiegać o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako jednego ze źródeł finansowania odwiertu geotermalnego. Uważam, że gmina ma duże zasoby w tym względzie, ale dopiero szczegółowa ekspertyza potwierdzi to przypuszczenie. Jeśli wynik będzie pozytywny, to podejmiemy też działania w celu refundowania kosztów przygotowania tej dokumentacji.

Bieżące postępowania przetargowe

W dalszej części swojego sprawozdania burmistrz omówił postępowania przetargowe planowanych inwestycji. Zaznaczył, że gmina pomimo trudnej sytuacji na rynku wykonawczym podejmuje próby, aby kolejne postępowania przetargowe na te same zadania przyniosły stosowane efekty. Te działania wyzwalają stosowną konkurencję i niższe ceny ofert, co w wyniku niektórych postępowań przetargowych jest już widoczne, a powinno zaprocentować w przyszłym roku.

Bieżące postępowania przetargowe:

– przebudowa i remont drogi gminnej Otusz – Huby – weryfikowanie ofert w ramach drugiego postępowania przetargowego (pierwszy przetarg został unieważniony); na ten cel zostały zwiększone środki w budżecie gminy;

– budowa pumptracka w Niepruszewie – pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z racji zbyt dużych oczekiwań finansowych wykonawców; gmina jest na etapie weryfikowania tego zadania;

– budowa hali sportowej w Dobieżynie – z powodu zbyt dużych oczekiwań finansowych wykonawców należało unieważnić drugie postępowanie przetargowe, zostanie przeprowadzone kolejne;

– budowa sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Wsi w ul. Zakładowej, ul. Słonecznej, ul. Smugi –gmina dysponuje dofinansowaniem w wysokości 8.150.000 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, po przetargu wykonanie tego zadania będzie kosztować ok. 10 mln;

– budowa ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych; na tą inwestycję zostało zapewnione dofinansowanie w wysokości 193.000 zł w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jednak po przetargu okazało się, że ta inwestycja będzie więcej kosztować gminę i należy zwiększyć środki na jej realizację;

– budowa placu zabaw przy MGOK – weryfikowanie ofert w ramach postępowaniu przetargowego, jedna oferta jest poniżej zaplanowanej kwoty na to zadanie.

Bieżące sprawy gminy

Burmistrz mówił też o sprawnie funkcjonującej komunikacji gminnej, z której mieszkańcy chętnie korzystają. Przypomniał, że do końca miesiąca poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie urzędu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi co do przebiegu tras i rozkładów jazdy autobusów. Następnie uwagi zostaną zweryfikowane i wówczas rozpoczną się działania mające poprawić funkcjonowanie komunikacji.

W sprawozdaniu została też ujęta debata oświatowa w gminie, która odbyła się 21 września br. Wyrażone zostały słowa podziękowania dla wszystkich uczestników pierwszych tego typu konsultacji, w ramach których były prowadzone rozmowy na temat stanu bukowskiej oświaty celem wypracowania dobrych kierunków zmian. W ten sposób gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko środowiska oświatowego, ale też rodziców, uczniów, którzy po raz pierwszy mieli okazję wziąć udział w takiej debacie.

Burmistrz wspomniał też o dwóch ważnych wydarzeniach, które w ostatnim czasie zostały zorganizowane w gminie. Pierwsze z nich to 100-lecie MKS Patria i uroczysta gala, która odbyła się z tej okazji z udziałem zawodników, działaczy, gości,  mieszkańców. Uroczystość zostało przygotowane na wysokim poziomie, a w jego organizację zaangażowało się oprócz MKS Patria też wiele osób i placówek z gminy, również jednostki organizacyjne urzędu. Drugim wydarzeniem były gminne zawody sportowo-pożarnicze, dzięki którym strażacy systematycznie podnoszą swoją gotowość bojową. Nasi druhowie działają nie tylko dla zabezpieczenia przeciwpożarowego, ale też uczestniczą w licznych interwencjach nadzwyczajnych, takich jak ostatnio związanych z Jeziorem Niepruszewskim, za co należą się szczególne podziękowania.

Do podziękowań za organizację tych wydarzeń dołączyli też radni, którzy wyrazili słowa uznania dla ich organizatorów.

 Burmistrz wspomniał też o cyklu zebrań wiejskich, które odbywają się w sołectwach na terenie gminy. Ubolewał, że frekwencja mieszkańców jest niska, ale ma nadzieję, że cykl zebrań sprawozdawczych, które zaplanowano na wiosną przyszłego roku wzbudzi większe zainteresowanie mieszkańców.

Wspomniano też o organizowanym przez gminę Tygodniu Seniora w dniach od 3 do 7 października i bogatej ofercie wydarzeń z tym związanych, w ramach których każdy senior może znaleźć coś dla siebie.

Zdaniem radnych

W dyskusji po sprawozdaniu burmistrza głos zabrał między innymi Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, który przyłączył się do opinii, że debata oświatowa była gminie bardzo potrzebna. – Chciałbym podziękować inicjatorom tego spotkania. Mam nadzieję, że będą organizowane kolejne, niemniej ciekawe tego typu konsultacje. Nawiązując do tematu podwyżek cen energii elektrycznej zwracam uwagę na bardzo trudną sytuację przedsiębiorców w gminie, na przykład właścicieli piekarń, cukierni, itp., którzy już otrzymują umowy na nowy rok, a podwyżki cen energii wzrosły nawet o 500 procent. Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania w tym zakresie przez rządzących, to grozi nam upadek firm, wzrost poziomu bezrobocie, itp. Zaproponowana przez burmistrza inicjatywa dotyczące ustalenia zasobu wód geotermalnych jest jak najbardziej uzasadniona, przydatna i należy ją podjąć. Słowa uznania należą się też działaniom związanym z modernizacją oświetlenia, dzięki którym jest duża szansa na niemałe oszczędności. Podobnie jak burmistrz nie podpisałbym się pod apelem, aby ograniczać czas oświetlania ulic, bo bezpieczeństwo mieszkańców byłoby w znacznym stopniu zagrożone. Ponadto przypomniał radnym, że w związku z tym, że Minister

Finansów ogłosił maksymalny wskaźnik dla wyliczenia wzrostu podatków lokalnych w
wysokości 11,8 procenta, który jest równy poziomowi inflacji, to w październiku będzie nas czekała niełatwa debata i podjęcie trudnych decyzji dotyczących ustalenia wysokości podatków w naszej gminie na kolejny rok.

 Interpelacje i zapytania

W punkcie sesji „interpelacje i zapytania” głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady MiG Buk Andrzej Jankowski, który wrócił do wydarzenia z początku września br., kiedy to na ulicach gminy Buk odbyły się zawody triathlonu Enea Ironman Poznań. Radny mówił, że na czas przejazdu zawodników zostały zamknięte ulice Wielkiej Wsi: ul. Smugi, ul. Słonecznej, co znacznie utrudniło przemieszczanie się mieszkańców w godz. od 9 do 14, a wystarczyłoby zapewnić choć jedną otwartą śluzę komunikacyjną. Burmistrz odpowiedział, że ma świadomość jak duży był to problem dla mieszkańców, bo też z nim kontaktowali się w tej sprawie. Z propozycją, aby zapewnić śluzy na tym odcinku, urząd zwrócił się do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, na długo przed zaplanowanymi zawodami, ale otrzymał odpowiedź odmowną. – Mogę jedynie obiecać, że jeśli za rok pojawi się tego typu inicjatywa, która w tak znacznym stopniu może utrudnić przemieszczanie się mieszkańców, to trzeba będzie poważnie się zastanowić czy gmina wyrazi zgodę na jej realizację na naszym terenie – mówił burmistrz.

 

Podczas XLV sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– zmiany uchwały nr VII/49/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Buk;

– zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy ulicy Starowiejskiej;

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A;
nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Cieślach:

– uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025”;
– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami”;

– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie II etap – ul. Jarzębinowa”;

– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Budowa wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi – ul. Ks. Inf. T. Ratajczaka – etap II”;

– zmiany Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– zmiany Uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Back To Top
Skip to content