skip to Main Content

Bieżące utrzymanie dróg, dofinansowania i gospodarka wodno-ściekowa

Pozyskane dodatkowe fundusze, prowadzone postępowania przetargowe, bieżące utrzymanie dróg, a przede wszystkim stan gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie zdominowały LXI sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 27 lutego br.

Na wstępie sesji, prowadzonej przez Przewodniczącego Rady MiG Buk Piotra Gorońskiego, został złożony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Buk, instrumentem płatniczym. Przedstawiony wniosek spotkał się z akceptacją radnych i w wyniku głosowania został włączony do porządku obrad.

Bieżące utrzymanie dróg

Swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam rozpoczął od omówienia prowadzonych systematycznie działań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, które nie są łatwe w realizacji ze względu na zmienność pogody i nieustanne opady deszczu. – Dziękuję prezesowi ZGK i wszystkim pracownikom za podejmowane prace. Słowa podziękowania w szczególności kieruję do druhów strażaków za przeprowadzone interwencje, często wielogodzinne i pomoc mieszkańcom na zalanych posesjach, drogach oraz terenach firm w strefie AG w Niepruszewie. Wojewoda nałożył na gminy obowiązek nieustannego monitorowania zalanych gruntów, szczególnie rolnych – dziękuję sołtysom za współpracę w tym zakresie i stałe monitorowanie. Kiedy opady deszczu ustąpią i tereny się osuszą – we współpracy ze Związkiem Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu – zostaną podjęte działania w strefie AG, które mają polegać na odtworzeniu rowów, a ponadto drenów melioracyjnych przy ul. Smugi w Wielkiej Wsi i ul. Topolowej w Dobieżynie.

W ramach zarządzania kryzysowego, w strefie AG, udrożnione zostały już 32 przepusty pod zjazdami wzdłuż rowów melioracyjnych, które były mocno zanieczyszczone.

Dotacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

Ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w 2024 roku. Podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi odbędzie się w najbliższych dniach.
NGO – zestawienie udzielonych dotacji 2024

W dn. 08.02.br. w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Buku zostały podpisane umowy na udzielenie dotacji klubom sportowym na rekordową kwotę 522 tys. zł. – Coraz częściej młodzież zasila kluby sportowe i częściej chce uczęszczać na regularne treningi –mówił burmistrz.
Ponad półmilionowa dotacja dla klubów sportowych

Został też ogłoszony nabór wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 roku, termin składania wniosków: do 31.03.br.

Przetargi
Są prowadzone przetargi:
– dotyczący edukacji ekologicznej – nowa forma zajęć edukacyjnych prowadzona przez przyrodników dla szkół i przedszkoli dla Miasta i Gminy Buk – przetarg został unieważniony, ze względu na oczekiwania finansowe przekraczające kwotę na to przeznaczoną, przygotowane zostanie kolejne postępowanie przetargowe;
– na remont i przebudowę zabytkowego poddasza urzędu MiG Buk – ze względu na kwoty ofert przekraczające zaplanowane środki w budżecie przetarg unieważniony; zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe;
– utrzymanie drzewostanu na terenie MiG Buk na 2024 rok – złożono 7 ofert, a została wybrana najkorzystniejsza oferta na kwotę 207.800 zł;
– II etap budowy placu zabaw w Parku Sokoła – dla dzieci starszych, na etapie ogłoszenia postępowanie przetargowego;
– budowa ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, na tę inwestycję pozyskano dofinansowanie w wysokości 1.500.000 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, co stanowi 50 proc. całkowitych kosztów; nastąpiło otwarcie ofert, z tym że najtańsza z ofert wprawdzie nieznacznie, ale przewyższa zaplanowaną kwotę w budżecie;
– budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie – 100 proc. pozyskanych środków w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, na etapie przygotowania postępowania przetargowego;
– budowa ul. Promienistej – od Wygody do Otusza – na etapie przygotowania postępowania przetargowego;
– plac zabaw przy ul. Folwarcznej w Wielkiej Wsi – na etapie przygotowania postępowania przetargowego;
– place zabaw w Niepruszewie i Dobieżynie – na etapie przygotowania postępowania przetargowego;
– budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Szewcach – dofinansowanie w wysokości 1.600.000 zł z programu „Olimpia”, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na etapie przygotowywania postępowania przetargowego.

Inwestycje kanalizacyjne i drogowe, dofinansowania

W dn. 23.02.br. prezes ZGK Tomasz Stawicki z firmą WUPRINŻ podpisał umowę w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi – pierwszy etap; umowa na kwotę 13.393.332 zł. Na drugi etap gmina pozyskała środki w wysokości 8 mln zł z Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych. Łączna wartość zadania wynosi 21.393.332 zł.

Po wcześniejszej korespondencji z wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem potwierdza się, że niebawem zostanie przeprowadzony remont nawierzchni bukowskiej obwodnicy; zadanie realizowane będzie ze środków województwa wielkopolskiego. Ogłoszony został przetarg, nastąpiło otwarcie ofert, najniższa oferta w wysokości 6.873.000 nie przekracza kwoty zaplanowanej na realizację tego zadania, a tym samym wkrótce rozpocznie się oczekiwany remont tej drogi.

W dn. 23.02. br. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcyjne dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy północnej Buku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 i 307; realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Obecnie przygotowywane są projekty koncepcyjne też dla budowy obwodnicy Niepruszewa.
W dn. 26.02.br. sejmik województwa wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego dotyczącej dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2024 roku. Nasza gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 123.700 zł na budowę drogi z płyt betonowych – Alei Lipowej w Kalwach. Na to zadanie gmina będzie się jeszcze ubiegać o dodatkowe dofinansowania.

W ramach programu samorządu województwa wielkopolskiego „Kulisy kultury” Biblioteka Publiczna w Buku pozyskała dofinansowanie w wysokości 90 tys. zł na modernizację filii biblioteki w Niepruszewie, koszt całego zadania 127.864 zł.
90 tys. na modernizację filii bibliotecznej w Niepruszewie

W ramach czternastej edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został złożony wniosek na miejsca rekreacji i gier plenerowych oraz siłownię zewnętrzną we wsi Cieśle – wartość całego projektu 55.884 zł, kwota dofinansowania 35.619 zł tys. zł, z wykorzystaniem też środków z Funduszu Sołeckiego.

Zostały zamontowane kolejne radarowe wyświetlacze prędkości, w ilości 12 sztuk. Ich lokalizacja: w Otuszu – 2 sztuki, w Wysoczce – 2, przy ul. Grodziskiej w Buku – 2, w Sznyfiniu – 2, przy ul. Bukowskiej w Dobieżynie – 2, Dobra – 1, Kalwy – 1. Dotychczas zainstalowano 15 takich wyświetlaczy.

W celu wykonania opinii o warunkach gruntowo-wodnych Jeziora Niepruszewskiego przeprowadzane są badania północnych gruntów przylegających do akwenu – sklasyfikowanie gleb jako nasyconych wodą. Na sesji styczniowej Rady MiG Buk, w ramach zmiany uchwały budżetowej na te działania zostały przeznaczone środki w wysokości 25 tys. zł.

Komunikacja gminna

Jak poinformował burmistrz: – Stary, wysłużony gimbus służący do dowozów dzieci do szkół, z uwagi na duże koszty remontowe, został zastąpiony nowym autokarem użyczonym do końca roku szkolnego przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny. Jest to 1 z 23 autobusów – niskoemisyjnych, niskopodłogowych, które ostatnio zostały zakupione przez WTR do obsługi połączeń międzymiastowych. Bardzo dziękuję kierowcy obsługującemu dowozy szkolne, który w czasie ferii pojechał do Gdańska po nowy autokar. Mam nadzieję, że ten autobus będzie nam dobrze służył i w tym celu gminie uda się zaplanować stosowną kwotę na zakup takiego lub podobnego autobusu przy udziale środków zewnętrznych.

Burmistrz poinformował również o zmianie rozkładu komunikacji gminnej, która nastąpi na początku marca br. – Gmina Stęszew, poprzez WTR, zwróciła się do naszej gminy z wnioskiem o zmianę rozkładu jazdy i uwzględnienie w nim jednego z połączeń – by rozszerzyć linię nr 781 o trasę z Dobrej do Piekar. Na bieżąco staramy się usprawniać naszą komunikację gminną, która w ubiegłym roku przewiozła aż 61 tys. pasażerów. Staramy się, aby uwagi dotyczące jej funkcjonowania i pomysłów jej ulepszania znalazły odzwierciedlenie w rozkładzie jazdy.

Realizowane projekty społeczne

W dn. 12.02.br. w Sali Miejskiej w Buku wicemarszałek Wojciech Jankowiak z prezesem Fundacji AKME Pawłem Skalikiem podpisał umowę na przeprowadzenie projektu „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje” realizowanego w Poznaniu, ale również na terenie gminy Buk. Przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Buku trwają przygotowania w zakresie prowadzenia „Mieszkania Wspomaganego”; w tym celu ma nastąpić stosowna zmiana w budżecie gminy.
Dofinansowanie unijne dla ważnych zadań społeczno-zdrowotnych

Ponadto OPS wspiera Fundację w przygotowaniach rekrutacji do Dziennego Domu Pobytu dla osób niesamodzielnych, który zostanie zlokalizowany w budynku przy ul. Przykop. Od lipca br. będą organizowane sześciomiesięczne turnusy – pobyt dzienny w godz. 8-16 dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niesamodzielności, bez ograniczeń wiekowych. Uczestnicy turnusu będą mieli zapewnione dwa ciepłe posiłki dziennie, opiekę psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego; dwie opiekunki, cykliczne zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, fizjoterapię, pogadanki z psychiatrą.

W ciągu najbliższych dni we współpracy ze stowarzyszeniem „Hospicjum Domowe” będzie kontynuowana działalność w budynku przy ul. Przykop, gdzie wcześniej był realizowany projekt Dziennego Domu Opieki Medycznej. Dla mieszkańców w wieku 60+ będą prowadzone konsultacje medyczne, zajęcia z fizjoterapeutą i cykliczne spotkania z lekarzami specjalistami

Burmistrz poinformował, że w ramach współpracy z Fundacją AKME w zakresie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla naszych mieszkańców, do Pani Minister Zdrowia wystosował pismo dotyczące finansowania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. – Do tej pory nie została wprowadzona możliwość ich funkcjonowania ze środków unijnych, a zgoda Minister Zdrowia jest w tym zakresie niezbędna. Takie pismo zostało też wysłane do wiadomości Marszałka RP Szymona Hołowni.

Projekty edukacyjne

W dn. 26.02.br. zostały złożone wnioski do Ministra Sportu i Turystyki dotyczące grantów w ramach programu powszechnej nauki pływania – nasze zadanie „Pływamy” ma zapewnić uczniom klas II szkół podstawowych w gminie Buk bezpłatne lekcje, które będą się odbywać na basenie w Tarnowie Podgórnym. Koszt zadania: 68.000 zł, możliwość dofinansowania: 23.000 zł. Gmina stara się też o dofinansowanie w wysokości 2500 zł na zadanie „Zdrowo na sportowo” – nieodpłatne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Na etapie przygotowywania jest kolejny wniosek w ramach nowej perspektywy środków unijnych, w dyspozycji marszałka województwa wielkopolskiego, Fundusze dla Wielkopolski – w zakresie edukacji przedszkolnej, podstawowej i kształcenia zawodowego. Wnioskowana kwota dofinansowania: 1 mln zł, wkład własny – 10 proc.

W dn. 27.02.br. został złożony wniosek do Ministra Obrony Narodowej w celu utworzenia strzelnicy wirtualnej w Buku, której siedzibą ma być budynek Branżowej Szkoły I stopnia w Buku. Projekt o wartości 165.000 zł, przy dofinansowaniu 132.000 zł. Wirtualna strzelnica ma też powstać w hali sportowej w Szewcach.

Burmistrz zaprosił też na II Targi Edukacyjne, które odbędą się 29 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich.
W dn. 04.03.br. rozpocznie się rekrutacja do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych w Buku i Niepruszewie.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkołach Podstawowych w Buku oraz w Niepruszewie na rok szkolny 2024/2025

Warsztaty i wydarzenia

Burmistrz zaprosił na warsztaty rewitalizacyjne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033, które odbędą się w Sali Miejskiej w dn. 04.03.br. w godz. 11-15.

Podziękował też druhom strażakom za życzliwe przyjęcie delegacji strażaków z gminy partnerskiej Hambühren z Niemiec, którzy przebywali z wizytą na naszym terenie w dn. 24-24.02.br. Była okazja zaprezentować remizy strażackie w Buku i sołectwach.
Wizyta strażaków z Hambühren w gminie Buk

W dn. 16.02.br. w gminie odbyły się uroczystości upamiętniające 105. rocznicę zakończenia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i nadania bukowskiemu rondu nazwy – imieniem ppłk Kazimierza Zenktelera. Burmistrz podziękował mieszkańcom gminy za tak liczny udział w uroczystościach, a współpracownikom za przygotowanie ciekawego programu wydarzenia. – Planujemy co roku, w rocznicę zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, celebrować i świętować to ważne historyczne wydarzenie.
W hołdzie zwycięskim powstańcom wielkopolskim

Burmistrz zaprosił też na wydarzenie „Spacer po dawnym Buku”, który odbędzie się 29 lutego br. w Sali Miejskiej.

Wybory samorządowe

W dn. 07.04.br. odbędą się wybory samorządowe – w związku z tym burmistrz poinformował, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu są zamieszczane informacje dotyczące wyborów. Osobą udzielającą niezbędnych informacji w tym zakresie jest Feliks Straburzyński, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu MiG Buk.

Dyskusja nad sprawozdaniem burmistrza

W ramach dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza radni zadawali pytania, które dotyczyły między innymi bieżącego utrzymania dróg, komunikacji gminnej, obwodnicy Niepruszewa, oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi i Niepruszewie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa w dłuższej wypowiedzi dopytywał między innymi o szczegóły dysponowania autobusem na potrzeby dojazdów szkolnych – jaka będzie ostateczna forma jego udostępnienia, czy będzie to zakup, dzierżawa czy leasing, co na to powiatowy związek WTR i ile kosztuje nas aktualne użytkowanie tego pojazdu; dalej pytał o konsekwencje awarii w urzędzie – przyczyny zalania pomieszczeń, podjętych zadań naprawczych, co z odszkodowaniem i co uzgodniono z ubezpieczycielem. Wyraził też zadowolenie, że przygotowywana jest dokumentacja koncepcyjna dwóch dużych, długofalowych inwestycji drogowych: obwodnicy Północnej Buku i Niepruszewa, które znajdą swoje miejsce w budżecie województwa wielkopolskiego i dalej w WPF.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi

Radny Tomasz Plewa poprosił też o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących podpisanej niedawno umowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi, przede wszystkim odnośnie zakresu tej umowy.

Jak mówił burmistrz: – Oczyszczalnia ścieków w Wielkiej Wsi po ostatniej modernizacji, w połowie 2018 roku, w ogóle nie przystawała do lokalnych uwarunkowań i rozwoju naszej gminy oraz posiadała liczne błędy projektowo-technologiczne. Na kolejnej sesji przedstawię Państwu projekt uchwały dotyczący aglomeracji Buku, która jest niezbędna, aby określić jej granice i tym samym uwzględnić wszystkich odbiorców, co przed laty przy budowie oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi nie zostało przeprowadzone. Chcąc rozwijać naszą gminę trzeba budować sieć kanalizacji sanitarnej, ale by to zrobić, należy zadbać o serce tych działań – czyli oczyszczalnię ścieków.

Szczegółowe informacje dotyczące rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi przedstawił obecny na sali – Prezes ZKG Tomasz Stawicki: – Dlaczego oczyszczalnia ścieków, która została oddana do użytku w 2018 roku już wymaga rozbudowy? ZGK przeprowadziła niezbędne analizy dotyczące obecnej eksploatacji oczyszczalni i zidentyfikowano zagadnienia eksploatacyjne, z których wynikła potrzeba rozbudowy. Przede wszystkim nie została dokładnie obliczona liczba gospodarstw domowych, które będą odprowadzały ścieki, co spowodowało, że bilans został źle przygotowany. Do tego kanalizacja starego typu – ogólnospławna, która jest w aglomeracji Buku spowodowały, że oczyszczalnia została zaprojektowana zbyt mała. Ponadto długotrwałe opady powodują, że ścieki mieszają się z wodą, która jest odprowadzana z posesji, a to jest przyczyną nadmiernego dopływu ścieków. Poza tym brak urządzenia rezerwowego oraz wysoka awaryjność sita przed przepompownią ścieków ogólnych; też wydłużony czas odbioru ścieków dowożonych wynikający z pracy maceratora w stacji zlewczej. To wszystko powoduje, że oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji. Niezbędne jest wprowadzenie: energooszczędnego systemu sterowania napowietrzaniem, drugiego ciągu mechanicznego odwadniania osadów ściekowych, procesu stabilizacji osadów odwodnionych oraz zwiększenie wiaty magazynowej osadu.

Jak tłumaczył Prezes Tomasz Stawicki: – Rozbudowa została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap, których zakres pracy został ujęty w podpisanej umowie obejmuje budowę obiektów: między innymi pompowni ścieków nadmiarowych, piaskownika z komorą rozprężną, komory rozdziału i zbiornikiem tłuszczu, osadnika wtórnego, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych. W tym etapie zaplanowano też przebudowę: pompowni ścieków ogólnych, komory zasuw, reaktora biologicznego i budynku technicznego. W drugim etapie zostanie uwzględniona przebudowa: komory tlenowej stabilizacji osadu, zbiornika retencyjnego ścieków z komorą zasuw, wiaty technologicznej osadu, zbiornika osadów z oczyszczalni przydomowych. Obiekty istniejące zostaną włączone w projektowany ciąg technologiczny.

Rozpatrzenie projektów uchwał

W dalszej części sesji zostały przyjęte projekty uchwał, które zostały omówione podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 20.02.br. Projekty uchwał w zakresie zmiany budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044 przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Buk Aleksandra Szajek.

Interpelacje i zapytania, komunikaty

Radni w imieniu mieszkańców zgłaszali uwagi i zapytania dotyczące między innymi utrzymania dróg, kontroli spalania śmieci, oświetlenia przejść dla pieszych.

W punkcie „wystąpienia osób niebędących radnymi” głos zabrał burmistrz, który powiedział, że wpłynął do niego wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, przy którym załączona została tabela z wykazem podpisów do uzupełnienia przez jeden z komitetów wyborczych. – Bardzo proszę, aby w urzędzie nie prowadzić agitacji wyborczej – zaapelował burmistrz.

W związku z tym, że w marcu odbędzie się ostatnia sesja tej kadencji, Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński, zwrócił się do radnych z prośbą, aby tuż po ostatniej sesji zapozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Podczas LXI sesji Rady Miasta i Gminy Buk zostały podjęte uchwały dotyczące:
– przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk;
– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Niepruszewie;
– zaliczenia drogi – ul. Józefa Grobelnego do kategorii dróg gminnych;
– wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego w Buku;
– przyjęcia Programu „Bukowska Karta Mieszkańca”;
– przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na rok 2024;
– uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2024 rok;
– zmiany Uchwały Nr LIX/536/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok;
– zmiany Uchwały Nr LIX/535/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044;
– dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Buk instrumentem płatniczym.

Back To Top
Skip to content