skip to Main Content

Gminny Program Rewitalizacji: budowanie założeń

W ramach toczących się prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk do roku 2033, przy udziale burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama, w dn. 04.03.br. w Sali Miejskiej odbyły się warsztaty dotyczące budowania założeń do Programu.

Przedmiotem warsztatów było zidentyfikowanie problemów, jakie występują na obszarze rewitalizacji, rozpoznanie lokalnych potencjałów, a także opracowanie założeń do projektów rewitalizacyjnych.

Gminny Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków UE. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Burmistrz podczas warsztatów wspomniał, że najważniejszym zadaniem rewitalizacyjnym jest rewitalizacja bukowskiego rynku, a przygotowywany dokument ma być podstawą o ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia.

Back To Top
Skip to content