skip to Main Content

Dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków

O G Ł O S Z E N I E

o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

niniejszym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na budowę przydomowych oczyszczani ścieków. Nabór wniosków rozpocznie się dnia 11 marca 2024 r. i potrwa do dnia 30 września 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy na realizację ww. zadania.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą nr XV/115/12 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Regulamin oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Buk.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami można składać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Buk.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk pod nr telefonu 61 888 44 90 lub kierując pytania na adres e-mail: .

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków
  2. Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  3. Formularz wniosku
  4. Informacja – Budowa nowej przydomowej oczyszczalni ścieków
  5. Informacja – Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków
Back To Top
Skip to content