skip to Main Content

W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców

LVII sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która się odbyła 24 października br. zdominowały sprawy, którymi w ostatnim czasie żyją mieszkańcy. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w okolicach placówek oświatowych i na ulicach, podjęcie działań w celu kontynuowania działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, realizacja bieżących inwestycji i zadań, to tylko niektóre z nich. Ponadto przyjęto projekty uchwał, a radni przedstawili zapytania od mieszkańców.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam rozpoczął od podziękowań dla mieszkańców za tak liczne wzięcie udziału w święcie demokracji, czyli w wyborach parlamentarnych 15 października. – Cieszę się bardzo, że odnotowano tak wysoką, rekordową frekwencję, również na terenie naszej gminy – powyżej średniej krajowej. Bardzo dziękuję wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych za wytężoną pracę; przede wszystkim kierownikowi Feliksowi Straburzyńskiemu, który kierował procesem wyborczym na terenie gminy.

Burmistrz przypomniał, że tematem ostatniego posiedzenia wspólnych komisji Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk była działalność Fundacji Akme w zakresie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Podziękował radnym za tak życzliwe przyjęcie na komisji przedstawicieli Fundacji, którzy szczegółowo przedstawili zakres swoich działań i oczekiwań. W wyniku dyskusji ustalono, że gmina podejmie działania, aby ŚCZP mogło dalej funkcjonować na terenie gminy oraz świadczyć bezpłatne usługi na rzecz mieszkańców gminy.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

W związku z incydentami dotyczącymi zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, jak i zgłoszeniami rodziców w tej sprawie, burmistrz w trybie pilnym zwołał posiedzenie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, które odbyło się 19 października br. Wspomniane incydenty zbiegły się też z tragicznym wydarzeniem w Poznaniu – w wyniku ataku nożownika został zamordowany pięciolatek; tym samym poczucie zagrożenia ze strony rodziców i uczniów wzrosło. W spotkaniu zespołu kryzysowego wzięli udział dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy oraz przedstawiciele policji. Burmistrz wystosował też pismo do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komisariatu Policji w Buku o zwiększenie częstotliwości patroli w okolicach placówek oświatowych; jeżeli byłaby taka konieczność też udzielenie pomocy finansowej ze strony gminy na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem tych patroli. – Ponadto firmie ochroniarskiej zleciłem prowadzenie rutynowych patroli w rejonie placówek oświatowych. Niezwłocznie też przystępujemy do rozbudowy monitoringu wizyjnego w otoczeniu wszystkich placówek oświatowych; na co należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy w wysokości około 140 tys. zł. Mimo podjętych przez nas działań bardzo proszę rodziców o uświadomienie swoich dzieci w zakresie właściwego zachowania wobec napotkanych osób obcych.

Ponadto burmistrz w dn. 20.10.br. wystosował do radnych pismo, w którym poprosił o rozważenie propozycji w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Buku – uchwała w tej kwestii została podjęta już w 2011 roku. – Ostatnie wydarzenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa uzasadniają podjęcie działań w celu powołania gminnej służby, która skutecznie będzie reagować w tych obszarach i uzupełni działania organów policji. Dla przybliżenia problematyki związanej z funkcjonowaniem straży gminnych proponuję, jeszcze w tym roku, wyjazdowe posiedzenie komisji do dwóch gmin: Dopiewa i Tarnowa Podgórnego, gdzie od wielu lat funkcjonują jednostki straży gminnych. Proszę, aby ten temat jak najszybciej podjąć i poważnie potraktować, bo potrzeba powołania takich służb wynika też na przykład z sytuacji dewastacji mienia publicznego czy prywatnego – a to pokazuje, że jeszcze bardziej trzeba zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

Budowa ulicy Topolowej i Wodnej

W nawiązaniu do zaproponowanej zmiany porządku sesji i wprowadzenia projektu uchwały w sprawie emisji obligacji burmistrz wyjaśnił, że dodatkowe środki finansowe są potrzebne na budowę ulic Topolowej i Wodnej w Dobieżynie wraz z wymianą starej azbestowo-cementowej sieci wodociągowej. – Najtrudniejsza jest sytuacja na ulicy Wodnej – po każdych opadach notorycznie pojawia się problem zalewanych posesji i trudności z poruszaniem się po tej drodze.

Jak poinformował, w dn. 19.10.br. w ramach przetargu na to zadanie wpłynęło kilka ofert wykonawców, gdzie najniższa opiewa na kwotę 2.724.782 zł, a najwyższa – 4.540.765 zł. Pod uwagę brana jest oferta wykonawcy o najniższej zaproponowanej kwocie, jednak i tak wysokie koszty realizacji zadania powodują konieczność zwiększenia środków finansowych w budżecie – o 1.600.000 zł. – Jeżeli będzie Państwa zgoda na emisję obligacji, to będę miał podstawę, aby rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i wybrać najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji, jeżeli na tym etapie prac gmina wycofałaby się z realizacji tej inwestycji, to w najbliższym czasie nie pojawi się już szansa na wybudowanie tej drogi. Przy tym przepadnie pozyskane dofinansowanie; tym samym z racji niewykorzystania środków w roku bieżącym pozbawimy się możliwości złożenia wniosku i skutecznego pozyskania środków w ramach dofinansowań z puli Ochrony Gruntów Rolnych, którymi dysponuje samorząd województwa wielkopolskiego.

Przyznane dofinansowania

na ecoadaptację i ekoedukację w gminie (budowa infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej – nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną) – pozyskane dofinansowanie w wysokości 352.800 zł z samorządu województwa wielkopolskiego w ramach Programu Regionalnego Fundusze dla Wielkopolski 2021-2027, w zakresie działania „Ochrona przyrody i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury”;
Dofinansowanie na ecoadaptację i ekoedukację w gminie

na rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dojazdem do oczyszczalni ścieków, etap II – pozyskane dofinansowanie w wysokości 7.980.000 zł z ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”;
Kolejne miliony na inwestycje w gminie: dofinansowanie dla oczyszczalni ścieków w Wielkiej Wsi

na wsparcie działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Buku (m.in. na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych psów i kotów) – pozyskane dofinansowanie w wysokości 15.400 zł w ramach programu Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom z samorządu województwa wielkopolskiego;
Gmina Buk przyjazna zwierzętom

na gromadzenie i opracowanie zbiorów oraz przygotowanie koncepcji wystawy stałej Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej – pozyskane dofinansowanie w wysokości 41.000 zł z Narodowego Instytutu Muzeów w ramach programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych”;

budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Szewcach – pozyskane dofinansowanie w wysokości 1.620.402 zł z Programu Olimpia (program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich).

Nowa dyrektor Miejskiego Żłobka „Bukowianka”

Burmistrz poinformował, że po wielokrotnych próbach udało się zakończyć rekrutację na stanowisko dyrektora Miejskiego Żłobka „Bukowianka”. Z racji braku złożonych ofert, które by spełniały wymagane oczekiwania, nabór został przeprowadzony czterokrotnie. W wyniku postępowania rekrutacyjnego została wybrana pani Iwona Skibińska-Talukder, która obowiązki dyrektora przejmie od 1 listopada br. – W ten sposób uda się odciążyć panią Sławomirę Polcyn, która do tej pory pełniła obowiązki zarówno dyrektora Przedszkola im. Krasnala Hałabały jak i dyrektora Miejskiego Żłobka „Bukowianka”.

Program „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina zamierza przystąpić do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” i zapewnić mieszkańcom możliwość wymiany źródeł ogrzewania. Burmistrz poinformował, że zainteresowani mieszkańcy do 20.11.br. mogą składać wypełnione ankiety, które zweryfikują zapotrzebowanie. Następnie gmina może złożyć kompleksowy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Program „Ciepłe Mieszkanie” w Miasto i Gmina Buk

Podziękowania i gratulacje

Burmistrz poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się uroczystości i wydarzenia:

⮚ nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – w dn. 10.10.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami placówek oświatowych w gminie. Na wniosek burmistrza MiG Buk zostały przyznały nagrody dla wyróżniających się dyrektorek i nauczycielek oraz wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej i Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu; odbyło się też wręczenie aktów uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym;
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

⮚ przyznanie stypendiów „Bukowskie Sokoły” dla uzdolnionych uczniów; uroczystości odbyły się w szkołach podstawowych w dn. 13.10.br.
Najzdolniejsza młodzież nagrodzona

⮚ Tydzień Seniora (w dn. 2-6 października br.) – burmistrz złożył podziękowania seniorom za udział w wydarzeniu oraz organizatorom Tygodnia Seniora za duży nakład pracy, w szczególności pani kierownik Joannie Napierale, która kierowała działaniami;
Najbardziej optymistyczny tydzień w roku – Tydzień Seniora

⮚ Koncert Finałowy w ramach III Festiwalu Muzyki Kameralnej im. ks. dra Józefa Surzyńskiego (w dn. 22.10.2023 r. w Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej) – podziękowania dla pani dyrektor MGOK Agnieszki Skałeckiej za przygotowanie wydarzenia;

⮚ emisja filmu „Chłopi” z udziałem aktora Michała Grudzińskiego i Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” w dn. 23.10.br. w kinie Wielkopolanin – podziękowania dla przedstawicieli środowiska sołeckiego: sołtysów, Rad Sołeckich, organizacji działających na terenie sołectw oraz inicjatora tego wydarzenia: dyrektora Biblioteki i Kina Huberta Wejmanna.

Zaproszenia

Burmistrz zaprosił na:

⮚ spotkanie z Magdaleną Wolińską-Riedi, autorką książki „Mój Rzym” – w dn. 27.10.br. do Sali Miejskiej;
⮚ wykład Sławomira Pietrasa – „Maria Callas – primadonna stulecia” w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego – w dn. 15 listopada br. do Sali Miejskiej;
⮚ 11 listopada – Święto Niepodległości – uroczystości gminne.

Przyjęcie projektów uchwał

Następnie radni przystąpili do przyjęcia projektów uchwał, które szczegółowo zostały omówione na posiedzeniu wspólnych komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk w dn. 17.10. br.

Jedynie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały budżetowej został omówiony przez Skarbnika MiG Buk Panią Aleksandrę Szajek. W dyskusji nad projektem radni, w zakresie inwestycji – budowa ul. Topolowej i Wodnej, wyrazili zaniepokojenie wysokimi oczekiwaniami finansowymi wykonawców. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał, że na zebraniu wiejskim w Dobieżynie radni zostali poinformowani, że inwestycja ma kosztować 2 mln zł, a teraz okazuje się, że może to być zdecydowanie więcej, bo aż ponad 2,7 mln zł. – Gmina jednak nie powinna rezygnować z tego zadania skoro przetarg ma być rozstrzygnięty; należy pamiętać, że to zadanie ma być realizowane w systemie rocznym – terminy są napięte, a pozyskane dofinansowanie trzeba rozliczyć do końca 2023 roku. Zapisy w umowie o dofinansowaniu są na tyle rygorystyczne, że w przypadku odstąpienia od umowy, gmina nie będzie mogła w przyszłym roku ponownie składać wniosku na to zadanie, ale też w ogóle nie będzie mogła ubiegać się o jakiekolwiek inne dofinansowania, w ramach środków z puli Ochrony Gruntów Rolnych – mówił dalej radny. – Dlatego namawiam Państwa Radnych do wyrażenia zgody na realizację tej inwestycji. Tym bardziej, że społeczność Dobieżyna na wspomnianym już zebraniu wiejskim wypowiedziała się jednoznacznie, że już od dawna wyczekuje budowy tej drogi, często zalewanej po opadach deszczu. Apeluję jednocześnie do burmistrza, żeby zaplanowana kwota nie wzrosła z tytułu nieprzewidzianych dodatkowych prac, a być może w rozliczeniu kosztorysowym powinna się ona zmniejszyć.

W wyniku dyskusji radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej.

Interpelacje i zapytania

W tym punkcie sesji radni zgłaszali bieżące sprawy przekazane im przez mieszkańców. Dotyczyły one między innymi funkcjonowania komunikacji gminnej, potrzeb w zakresie kanalizacji czy oświetlenia ulicznego. Nawiązali też do poruszonego w sprawozdaniu burmistrza tematu bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych – dopytywano o zaplanowane działania.

Komunikaty

Przewodniczący rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński, w związku z gminnymi obchodami 11 listopada, zwrócił się do radnych z prośbą, aby z ich udziałem tradycyjnie utworzył się poczet sztandarowy. By osoby chętne zgłosiły się do udziału w poczcie sztandarowym. – Tym samym Rada MiG Buk wyrazi szacunek do tego święta.

Podczas LVII sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024;
– wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024 roku;
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
– obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2024 rok;
– udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;
– zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;
– nadania nazwy osiedlu Nad Strumykiem drodze wewnętrznej w Buku;
– rozpatrzenia petycji;
– zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039
– emisji obligacji.

Back To Top
Skip to content