skip to Main Content

Program „Ciepłe Mieszkanie” w Miasto i Gmina Buk

W związku z ogłoszonym II naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, Miasto i Gmina Buk przygotowała ankiety celem zebrania informacji, które pozwolą na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia. Następnie przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie inwestycji, który Miasto i Gmina Buk złoży do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Ankiety można składać do 20 listopada 2023 r.

 • Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
 • Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  a) zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego (kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła powietrze/woda lub pompa ciepła powietrze/powietrze) albo,
  b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania programu.
  Dodatkowo mogą być wykonane:
  a) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła;
  b) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego;
  c) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
  d) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup:

 • Poziom 1 – podstawowy:
  Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).
  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Poziom 2 – podwyższony:
  Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
  – 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  – 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Poziom 3 – najwyższy:
  W przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
  – 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  – 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
  Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
 • Czwarta część programu:
  Adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to także różne opcje dotacji, każda wyniesie maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych:
  – do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła;
  – do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła);
  – do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

WAŻNE!
1. Deklarację mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym nieefektywnym (poniżej 5 klasy) źródłem ciepła na paliwo stałe służącym do ogrzewania mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Miasta i Gminy Buk.
2. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe („kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

! Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji. Natomiast pozwoli na określenie liczby osób zainteresowanych oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać ankiety informacyjne do 20 listopada 2023 roku w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1 lub wysłać pocztą na adres urzędu, a także złożyć drogą elektroniczną, e-mail: .
Informacje o programie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu lub https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie-2/.
Więcej informacji można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 18 lub pod numerem telefonu 61 888 44 42.

Ankieta dla mieszkańców ciepłe mieszkanie 2023

Back To Top
Skip to content