skip to Main Content

Gmina na trudne czasy

Działania gminy w zakresie inwestycyjnym, w tym oddanie do użytku długo oczekiwanego ronda przy ulicy Grodziskiej; realizacja nowych zadań gminy, przyjęcie projektów uchwał były przedmiotem XLVII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 30 listopada br.

Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele szkół podstawowych w Szewcach i Niepruszewie. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie są zainteresowani tym, co dzieje się w gminie, szczególnie w zakresie działań oświatowych.

Inwestycje w gminie

Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił burmistrz MiG Buk Paweł Adam. Rozpoczął od omówienia działań gminy w zakresie inwestycyjnym:
– budowa drogi Szewce – Dobieżyn, II etap – prace na etapie zaawansowanym, do końca roku zadanie powinno zostać oddane do użytku;
– budowa ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych z płyt betonowych – prace na ukończeniu i w grudniu powinny zostać zakończone;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi, II etap: ul. Smugi, ul. Słoneczna, ul. Zakładowa – z wykonawcą została podpisana umowa, z powodu okresu zimowego prace rozpoczną się dopiero na początku 2023 roku;
– przebudowa i remont drogi gminnej Otusz – Huby; umowa z wykonawcą podpisana, w styczniu 2023 r. rozpoczną się prace;
– remont ul. Otuskiej w Wielkiej Wsi – inwestycja realizowana na etapie końcowym, w partnerstwie z powiatem poznańskim;
– przebudowa mostu we wsi Wiktorowo – zadanie realizuje powiat poznański, na początku grudnia ma zostać zakończone;
– adaptacja pomieszczeń budynku hali OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych w ramach dofinansowania z programu „Szatnia na medal” – zadanie na końcowym etapie realizacji.

Rondo przy ulicy Grodziskiej

Burmistrz podziękował radnym za przychylność i akceptację działań związanych z inwestycją, przede wszystkim w zakresie zabezpieczenia środków w budżecie gminy, która została zakończona, a której uroczyste otwarcie odbyło się 29 listopada br. Mowa tu o rondzie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 (obwodnicy) z ulicą Grodziską/drogą na Szewce. Jak mówił burmistrz, zadanie zostało zrealizowane dzięki owocnej współpracy trzech samorządów: powiatu poznańskiego, województwa wielkopolskiego oraz MiG Buk, które w równym stopniu partycypowały w kosztach jego realizacji. Więcej informacji.

– Już obserwujemy, i takie też mam informacje od mieszkańców, że wyraźnie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w tej części Buku. Ponadto udało się wygenerować znaczne oszczędności – gmina będzie mogła liczyć na zwrot kosztów w wysokości od 500.000 zł do 600.000 zł. Wiem, że wysokość środków przeznaczonych na budowę ronda, która początkowo miała wynosić prawie 9 mln zł, wywoływała sporo emocji. Jednak dzięki właściwemu nadzorowi i dopilnowaniu inwestycji, udało się wygospodarować oszczędności i co ważne, nie odbyło się to kosztem jakości realizowanego zadania. Jak już mówiłem podczas wczorajszego oficjalnego otwarcia ronda, jest to najważniejsza inwestycja tej kadencji. Ale to nie koniec ważnych zadań, realizowanych wspólnych z innymi samorządami. Mogę już zapowiedzieć, że zaplanowana została kolejna: budowa obwodnicy Niepruszewa i tym samym zostały wzięte pod uwagę istotne postulaty komunikacyjne mieszkańców, które zostały dostrzeżone przez Urząd Marszałkowski. W najbliższych tygodniach Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosi postępowanie przetargowe na koncepcję budowy obwodnicy Niepruszewo wraz z decyzją środowiskową.

W dyskusji po sprawozdaniu burmistrza radni nawiązując do wspomnianej inwestycji dopytywali o szczegóły prac, szczególnie na końcowym etapie. Jak stwierdził Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Mieszkańcy gminy doczekali się ronda, dzięki któremu jest bezpieczniej oraz wygodniej dla pieszych i rowerzystów, a do tego udało się pozyskać znaczne oszczędności dla gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Adamczak przypominał, że historia ronda jest znacznie dłuższa niż ostatnie lata i obejmuje poprzednią kadencję, kiedy to nie udało się zrealizować tej inwestycji.

Nowe zadania gminy

Nowym zadaniem gminy, którym już od kilku miesięcy zajmuje się OPS jest przyznanie i wypłata mieszkańcom dodatku węglowego. Z racji kolejnej nowelizacji ustawy w tym zakresie i możliwości korekty wniosków, gmina odnotowuje wzrost wniosków przyjmowanych przez OPS. – W sumie łącznie złożono 1536 wniosków, a zostało rozpatrzonych 1405 wniosków. Na dzień dzisiejszy wypłacono 2 mln 724 tys. zł, tj. 908 wniosków. W związku z tym jesteśmy zobowiązani, aby wprowadzić kolejną poprawkę do budżetu gminy na ten rok – po to, aby jak tylko wpłyną pieniądze z budżetu państwa, można było od razu je wypłacić mieszkańcom. Te działania są niezbędne, by nie czekać do kolejnej sesji Rady MiG Buk, która będzie za miesiąc i dopiero wtedy można by uwzględnić rządowe pieniądze w budżecie gminy. To samo dotyczy dofinansowania dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł energii: na pellet, drewno, gaz LPG, olej opałowy i inny rodzaj biomasy – i też w tym zakresie potrzebna jest zmiana w uchwale budżetowej. Przy okazji chciałbym podziękować kierownikowi OPS Agnieszce Słaby i pracownikom za zaangażowanie w realizację tego zadania – mówił burmistrz.

Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach jest następnym zadaniem realizowanym przez gminę. – Odpowiadając na liczne zapytania mieszkańców informuję, że na razie węgiel nie jest dostępny (sytuacja na dzień sesji – 30.11.br. – przyp. red.). Gmina nie ponosi winy za tą sytuację; to wojewoda wskazuje spółkom skarbu państwa, które dystrybuują węgiel, do jakich samorządów ma trafić w pierwszej kolejności. Jako gmina nie mamy na to żadnego wpływu, pomimo tego, że wielokrotnie w tej sprawie interweniowaliśmy u wojewody wielkopolskiego. Z moich informacji wynika, że węgiel powinien być dostępny w przyszłym tygodniu; wówczas trafi do dwóch składów odpowiedzialnych za jego dystrybucję na terenie naszej gminy. Węgiel będzie dostępny dla mieszkańców po możliwie najniższej cenie: 1.850 zł (brutto) za tonę, bo jako gmina nie chcemy na tym zarabiać ani złotówki. Przypomnę, że od 2 listopada mieszkańcy mogą składać wnioski o zakup węgla na preferencyjnych zasadach i do tej pory wpłynęło 246 wniosków. Z naszych analiz wynika, że zapotrzebowanie na węgiel, który złożyliśmy do wojewody wielkopolskiego jest na tyle optymalne, że zamówiony węgiel uda się odpowiednio rozdysponować. Więcej informacji.

Kolejny obszar działań burmistrza jest związany z obowiązkowym, w miesiącu grudniu br., zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej w placówkach sektora finansów publicznych o 10 procent, w porównaniu do lat 2018/2019. Jeśli ten obowiązek nie zostanie dopełniony, kierownicy jednostek samorządu terytorialnego muszą się liczyć z karami w wysokości do 20 tys. zł. Z inicjatywy burmistrza odbyły się spotkania z pracownikami urzędu, kierownikami jednostek pożytku publicznego, dyrektorami placówek oświatowych, aby dla każdego obiektu indywidualnie wypracować odpowiedni plan i system wdrożenia oszczędności. – Już na pewno Państwo się orientują – mając kontakt z rodzicami w szkołach, osobami korzystającymi z oferty MGOK, biblioteki, sal wiejskich, że wszystkich nas czekają oszczędności. Ograniczenia dotyczą funkcjonowanie w godzinach popołudniowych takich jednostek jak OSiR, MGOK, wiejskie domy kultury, szkoły podstawowe. Liczymy się z tym, że nasze działania mogą się spotkać z brakiem zrozumienia, że na przykład zawodnicy klubów sportowych, którzy trenują i są w rozgrywkach ligowych, będą mogli funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Zaś niesformalizowane grupy osób, które wynajmowały tą przestrzeń na swoje potrzeby, w grudniu nie będą miały takiej możliwości, za co już teraz przepraszam. Zdaję sobie sprawę, że w 2023 roku czekają nas kolejne redukcje zużycia prądu i wykazanie kolejnych 10% oszczędności w odniesieniu do roku 2022, które z samorządami nie są konsultowane i które uderzą w życie społeczne gminy. Ubolewam nad tym i nie zamierzam usprawiedliwiać decyzji ustawodawcy, bo sam jestem tymi działaniami bardzo zbulwersowany.

I kontynuował: – Nie planujemy ograniczenia oświetlenia ulicznego, bo chcemy zapewnić mieszkańcom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. W zaistniałej sytuacji modernizacja oświetlenia ulicznego okazała się jedną z najważniejszych inwestycji w gminie w ostatnim czasie. To zadanie do tej pory zostało przeprowadzone na mieniu gminnym, a teraz jest realizowana na mieniu spółki ENEA. W pierwszym kwartale nowego roku prace będą kontynuowane i w całej gminie doczekamy się nowoczesnego oświetlenia.

W temacie oszczędności energii elektrycznej w gminie radny Tomasz Plewa dopytywał burmistrza, czy dyrektorzy wszystkich jednostek do końca listopada br. złożyli stosowne oświadczenia, na podstawie których będą mieli zapewnioną w 2023 roku możliwość zastosowania ceny gwarantowanej energii. Burmistrz odpowiedział, że deklaracje zostały złożone i dyrektorzy dopełnili swoich obowiązków. – Jednak pod wielkim znakiem zapytania jest, co będzie dalej z Poznańską Grupą Zakupową Energii Elektrycznej, w której między innymi jest nasza gmina i co w swoich założeniach miało przynieść gwarancję niskiej ceny.

Burmistrz z ubolewaniem poinformował radnych, że w dn. 22.11.br. dyrektor Biblioteki Hubert Wejmann rozwiązał umowę z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego na dofinansowanie projektu „Budowa Biblioteki Publicznej w Buku”. – W związku z opóźnieniami powstałymi na skutek oprotestowania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, beneficjent, czyli biblioteka nie była w stanie wydatkować 30 procent pozyskanego dofinansowania do końca listopada br. W przypadku nierozwiązania umowy, brakującą kwotę musiałaby zostać pokryta z budżetu gminy, a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron otwiera przed biblioteką kolejną szansę – będziemy przygotowywać wniosek aplikacyjny o nowe dofinansowanie.

Realizacja zadań oświatowych

W materiałach dostarczonych na sesję radni otrzymali też „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Buk za rok szkolny 2021/2022”. Do tego opracowania w trakcie sesji nawiązał Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, który mówił, że w materiale zostały uwzględnione dane dotyczące między innymi uczniów, nauczycieli i ich wynagrodzeń, stanu szkół, proponowanych zawodów w Branżowej Szkole I stopnia, itp. – I bardzo ważna informacja w tym zestawieniu, którą powinna usłyszeć młodzież zebrana dzisiaj w sali sesyjnej, że budżet państwa akurat naszej gminie udziela subwencji rządowej na ten rok szkolny w granicach 14 mln zł, a wydatki gminy Buk na oświatę wynoszą 25 mln zł. W związku z tym, dalej jest to przepaść, która co roku się powtarza, że gmina finansuje prawie jeszcze raz tyle wydatków oświatowych jakie otrzymuje od rządu. To nie znaczy, że chcemy oszczędzać na oświacie, ale żałujemy, że nasze państwo finansuje szkołę jedynie w połowie, a drugą połowę gmina musi wypracować ze środków własnych.

Radny Tomasz Plewa odniósł się też do problemów uczniów z naszej gminy związanych z dojazdem pociągiem do szkół. – Kolejne zmiany w rozkładzie jazdy PKP powodują, że pociągi nie dość, że są zatłoczone, to jeszcze ograniczane są ich kursy. Mam tu na myśli pociąg o godz. 6.42 do Poznania, którym uczniowie na godz. 8 dojeżdżali do szkół, a który wypadł przy ostatnich zmianach rozkładu jazdy PKP. Do dyskusji włączył się też Wiceprzewodniczący Rady MiG Buk – Andrzej Jankowski, który potwierdzając, że w nowym rozkładzie trudno dostrzec taki pociąg. Czy pociąg ok. godz. 6.40 wróci przy kolejnych zmianach rozkładu PKP, które planowane są od 11 grudnia br. – nie wiadomo. Czy jako gmina mamy jakąś wiedzę na ten temat? Dopytywał radny Tomasz Plewa i zobowiązał burmistrza, aby w imieniu gminy interweniował w tej sprawie. – Skoro można było przewidzieć, że ze względu na budowę wiaduktu w Plewiskach w 2023 roku PKP planuje mniej połączeń, to chyba można było uwzględnić mniej uciążliwe zmiany w rozkładzie jazdy.

Przyjęcie projektów uchwał

W dalszej części sesji radni przyjęli projekty uchwał:
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ;
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie;
– zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
– nadania nazwy ulicy Za Lasem we Wysoczce;
– udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew;
– ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
– przyjęcie na 2023 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– zmiany Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;
– zmiany Uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Zapytania i komunikaty

W kolejnym punkcie obrad radni zgłaszali zapytania, które najczęściej dotyczyły oświetlenia, stanu dróg gminnych i komunikacji gminnej. Burmistrz przypomniał, że z takimi wnioskami nie trzeba czekać do posiedzenia komisji czy sesji, ale na bieżąco je zgłaszać do urzędu: telefonicznie lub mailowo – pracownicy urzędu przyjmują interwencje i podejmą stosowne działania.

Na zakończenie sesji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Słaby zaprosiła na wernisaż malarskich prac seniorów z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”, którzy odbędzie się 2 grudnia w Sali Miejskiej.

Ponadto burmistrz przypomniał, że radni na 5 grudnia otrzymali zaproszenie z biura Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” do Kórnika na spotkanie, podczas którego będą omawiane kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Back To Top
Skip to content