skip to Main Content

Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2022 r.

Informacje ogólne i zadania komisji konkursowych:

 1. W skład komisji konkursowych wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają następujące kryteria:
 • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursach zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy,
 • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursach w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
 • zostały wskazane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2022 r.”.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

Termin składania dokumentów do 28 grudnia  2021 r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Buk. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do urzędu.

 1. Kandydat deklaruję chęć udziału w komisjach konkursowych dotyczących konkursów z realizacji zadań publicznych na 2022 rok w zakresie:
 • kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 1. Dopuszcza się możliwość wskazania osób do udziału w pracach jednej bądź większej ilości komisji konkursowych.
 2. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny. Ponadto za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 3. Burmistrz powołuje komisje konkursowe najpóźniej w dniu 29 grudnia 2021 r.
 4. Zadaniem komisji konkursowych będzie ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonych konkursów oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia kandydata 2022

Back To Top
Skip to content