skip to Main Content

XXXVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 28 grudnia 2021 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku, przy ul. Mury 5, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
/Piotr Goroński

P o r z ą d e k  s e s j i:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 30 listopada 2021 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2022 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej.
4) Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2034.
5) Wyrażenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk.
6) Odczytanie opinii stałych Komisji Rady.
7) Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Buk do wniosków zawartych
w opiniach Komisji.
8) Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu.
9) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Buk do projektu Uchwały.
10) Dyskusja nad projektem budżetu.
11) Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
12) Głosowanie wniosków stałych Komisji Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w autopoprawce oraz złożonych pozostałych zgłoszonych wniosków.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2034.
2) Budżet Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
3) Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
4) Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.
5) Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska.
6) Zamiar likwidacji Przedszkola w Niepruszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie.
IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych 2021

Back To Top
Skip to content