skip to Main Content

W trosce o bukowską oświatę

Funkcjonowanie obiektów oświaty na terenie gminy, baza lokalowa, przeprowadzone remonty, adaptacje oraz inwestycje, stan przygotowań do roku szkolnego 2023/2024; analiza wyników nauczania za miniony rok. Tematy oświatowe zdominowały wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 19 września br. w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie.

Na wstępie – prowadzący obrady – Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa nawiązał do sytuacji polskiej oświaty. – Nauczyciele mają mieć w 2024 roku zagwarantowaną podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 12,3%, gminom zapewni się wyższe subwencje oświatowe o 18,6%, to ostatnie rządowe obietnice, które i tak nie są gwarancją lepszej jakości kształcenia. Jeśli nie będzie sprzyjających warunków zatrudniania dla nauczycieli specjalistów, to nie ma co marzyć o poprawie warunków nauczania naszych dzieci.

Radni przed posiedzeniem komisji otrzymali szczegółowe opracowanie dotyczące sytuacji placówek oświatowych w gminie, efektów nauczania oraz podejmowanych nowych przedsięwzięć i inwestycji w tym zakresie, których inicjatorem jest urząd Miasta i Gminy Buk. Na komisję zostały też zaproszone dyrektorki publicznych placówek oświatowych w gminie; dzięki temu radni od razu mogli dopytać o szczegóły dotyczące działalności placówek.

Przygotowania do roku szkolnego

W opracowaniu, w którym zostały omówione prace remontowane w poszczególnych jednostkach czytamy: „Przed rozpoczęciem roku szkolnego, w okresie wakacyjnym, w placówkach oświatowych zostały przeprowadzone remonty. Odświeżono i poprawiono ich funkcjonalność, by szkoły i przedszkola wyglądały lepiej, a przede wszystkim by były coraz bardziej przyjazne i bezpieczne. Przeprowadzona wizytacja przez burmistrza MiG Buk Pawła Adama wraz z pracownikami urzędu potwierdziła, że dyrekcje szkół przygotowały placówki do rozpoczęcia roku szkolnego”.
Remonty w szkołach i przedszkolu zakończone – Miasto i Gmina Buk

Przedstawiono analizę wyników egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2022/2023, wyniki egzaminu zawodowego w sesji letniej 2023 roku oraz działania w zakresie języka angielskiego – dodatkowymi lekcjami z języka angielskiego, w tym roku szkolnym, zostali objęci nie tylko ósmoklasiści, ale też siódmoklasiści.

Dwujęzyczność na kilku poziomach

Na dłużej zatrzymano się przy programie dwujęzyczności dzieci, do którego przystąpiono na początku września br. – korzystają z niego dzieci ze żłobka i z przedszkola oraz uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych.
Dwujęzyczność jako dobry start – Miasto i Gmina Buk

Kontynuując wątek dwujęzyczności, o który dopytywali radni podczas dyskusji, inspektor ds. oświaty w urzędzie Sylwia Wzgarda poinformowała, że gmina przymierza się do utworzenia oddziałów dwujęzycznych w SP w Buku oraz w SP w Niepruszewie. – Obecnie prowadzone są rozmowy z dyrektorkami w zakresie analizy potrzeb edukacyjnych środowiska lokalnego oraz kwalifikacji nauczycieli. Oddziały dwujęzyczne będą mogły być tworzone od klasy VII szkoły podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowani do nich uczniowie tych właśnie szkół, a w przypadku wolnych miejsc – uczniowie innych szkół – tłumaczył burmistrz.

Szanse na rozwój szkół

Uczniowie klas czwartych otrzymają laptopy zakupione ze środków publicznych, które mają być wykorzystywane między innymi do realizowania podstawy programowej i umożliwienia wszystkim uczniom nabywania kompetencji cyfrowych, bez względu na status materialny. W tym celu gmina otrzymała 148 laptopów, które zostały przekazane szkołom; następnie z rodzicami zawierane będą umowy na przekazanie sprzętu na własność, ewentualnie w użyczenie.
Laptopy dla czwartoklasistów – Miasto i Gmina Buk

W ramach pozyskanego dofinansowania z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymały: SP w Szewcach – dofinansowanie 35 tys. zł, SP w Buku – 14 tys. zł.
Gmina Buk otrzymała kolejne wsparcie z programu „Aktywna tablica” – Miasto i Gmina Buk

Gmina podejmuje też starania o utworzenie gabinetu stomatologicznego dla uczniów na terenie miasta. W tym celu pomoc ma świadczyć wyspecjalizowany podmiot, który ma wspierać organizację gabinetu stomatologicznego, wyposażenie w sprzęt i narzędzia, zatrudnianie wykwalifikowanego personelu w ramach NFZ. Zadaniem MiG Buk byłoby nieodpłatne użyczenie pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.

Z innych działań związanych z rozwojem oświaty w gminie należy też wspomnieć o rozbudowie Przedszkola „Złoty Kogucik” w Niepruszewie – o kolejne dwa oddziały. Rozbudowa przedszkola jest odpowiedzią na oczekiwania rodziców, a do placówki uczęszcza obecnie 175 dzieci.
Nowe oddziały w Przedszkolu „Złoty Kogucik” w Niepruszewie – Miasto i Gmina Buk

Potrzeby placówek oświatowych

Przygotowane opracowanie zawiera też szczegółowe informacje dotyczące stanu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024: wykaz stanowisk i etatów, baza lokalowa i organizacja, liczba uczniów, w przypadku przedszkola – rekrutacja i odpłatność. Do najczęstszych potrzeb, które były wymieniane w zestawieniu, jakie też pojawiły się podczas dyskusji jest konieczność podjęcia kolejnych remontów i modernizacji oraz trudności ze znalezieniem nauczycieli specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych czy logopedów. Problemy kadrowe, z którymi gmina boryka się od wielu lat wynikają z niskich wynagrodzeń jakie placówki oświatowe są w stanie zaoferować, na przykład kadrze psychologicznej. Niemałym wyzwaniem dla szkół (szczególnie SP w Buku) są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i orzeczeniami o kształceniu specjalnym, którym trzeba zapewnić odpowiednią opiekę – np. w SP w Buku w tej grupie jest 72 dzieci. W gminnych placówkach oświatowych przebywa też liczna grupa uczniów z Ukrainy; najwięcej w SP w Buku – 75, co jest związane z potrzebą podjęcia dodatkowych zajęć z języka polskiego i zatrudnienia asystenta kulturowego.

W Branżowej Szkole I stopnia w Buku w tym roku szkolnym, w związku z licznymi zgłoszeniami rekrutacyjnymi, pojawiła się konieczność utworzenia większej liczby klas pierwszych – trzech, do których uczęszcza 97 uczniów. Szkoła ciągle boryka się z brakiem własnej sali gimnastycznej – zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w Sali OSiR w Buku. Sali gimnastycznej nadal brakuje SP w Dobieżynie, choć budowa hali sportowej, która ma się rozpocząć w październiku, z pewnością rozwiąże ten problem. Pomieszczenia zastępcze, które obecnie spełniają jej rolę, w żadnym stopniu nie są przystosowane do prowadzenia zajęć sportowych. Inne problemy tej szkoły to między innymi niewielka powierzchnia biblioteki szkolnej.
O potrzebie kolejnych remontów placówek mówiły panie dyrektor ze wszystkich placówek oświatowych. Dla przykładu – Szkoła Podstawowa w Niepruszewie oczekuje na remont schodów i dachu (wejście od strony kościoła), wymianę instalacji kanalizacyjnej czy remont zaplecza sali gimnastycznej. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku, które zostało wybudowane na terenie bagienno-stawowym, jedenaście lat temu, mierzy się z zawilgoceniem ścian przyziemia, co wymusza podjęcie prac zabezpieczających i remontowych.

Podsumowując stan bukowskiej oświaty, burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam podziękował dyrekcji i nauczycielom za wkład pracy, dzięki któremu wyniki nauczania są lepsze w porównaniu do lat poprzednich. Przykładem tego są wyniki Egzaminu Ósmoklasisty – cieszy to, że podjęte przez gminę inicjatywy w trosce o bukowską oświatę dotyczące dokształcania kadry nauczycielskiej w ramach programu EDU KOMPAS, przynoszą rezultaty. Oprócz wspomnianych już nowych działań, takich jak między innymi dwujęzyczność dzieci, wspomnę jeszcze o dodatkowych staraniach jakie podejmujemy w zakresie pozyskiwania dofinansowań z różnych źródeł – między innymi na kompleksowy remont Przedszkola im. Krasnala Hałabały, budowę krytego boiska sportowego w SP w Szewcach czy edukację ekologiczno-przyrodniczą w szkołach, w ramach której zaplanowane są plenerowe zajęcia z sokolnikiem. Dysponujemy też dokumentacją projektową na rozbudowę SP w Niepruszewie.

Burmistrz mówił też, że potrzeby oświaty są ogromne i gmina w miarę możliwości stara się je realizować. – Jednak brakuje środków z budżetu gminy, przede wszystkim na remonty bieżące, też z powodu wzrostu cen materiałów budowlanych czy usług. Jeśli informacje dotyczące zwiększenia subwencji oświatowej zostaną nam dostarczone w zapowiadanym terminie, to odpowiednio wcześnie uda nam się zaprojektować przyszłoroczny budżet z uwzględnieniem potrzeb oświatowych.

W dyskusji radnych na temat spraw oświatowych dominowały pytania dotyczące remontów, które są potrzebne na przykład na skutek zalania podczas obfitych opadów – w SP w Szewcach czy są kontynuacją bieżących prac – dach SP w Dobieżynie. Radni chcieli też wiedzieć na jakich warunkach laptopy zostaną przekazane uczniom klas IV, jak przebiega integracja dzieci ukraińskich ze społecznościami szkolnymi, czy budowa hali sportowej w Dobieżynie na etapie realizacji nie utrudni codziennego funkcjonowania szkoły. Pojawiła się też propozycja, aby z powodu braków kadrowych specjalistów: psychologów, pedagogów specjalnych skorzystać ze specjalistycznej kadry Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu. Zwrócono też uwagę, że rodzice coraz częściej pomagają szkołom, wspierając doposażenie czy udzielając się przy remontach – na przykład działania Rady Rodziców w SP w Szewcach.

Na zakończenie tematyki oświatowej w gminie – Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zaprosił radnych na debatę oświatową, w dn. 20.09.br., podsumowującą projekt szkoleniowy kadry nauczycielskiej EDU KOMPAS, w roku szkolnym 2022/2023, we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy.

Omówienie projektów uchwał

Następnie omówione projekty uchwał w sprawie:
– przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Otusz w Gminie Buk na lata 2021-2026;
– przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Niepruszewo w Gminie Buk na lata 2021-2026;
– przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Wysoczka – Żegowo – Wygoda w Gminie Buk na lata 2021-2026;
– uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób; Doznających Przemocy Domowej na terenie Miasta i Gminy Buk na lata 2023 – 2027;
– regulaminu przeprowadzenia głosowania w celu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na kadencję 2024-2027;
– wyboru ławników sądowych na kadencję 2024-2027;
– przejęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk.

Wniosek Fundacji Akme

Radni zajęli się też pismem, które Fundacja Akme wystosowała do Rady Miasta i Gminy Buk. Zwróciła się z prośbą o wsparcie ich starań dotyczących zagwarantowania trwałości realizowanego przez Akme, od sierpnia 2021 roku, Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu. Zresztą na posiedzeniach komisji i sesji radni już wielokrotnie podejmowali temat trudności finansowych, z którymi boryka się ŚCZP. Jest to związane ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu, który do tej pory był finansowany ze środków unijnych.
Bieżące inwestycje i ważne zadania społeczne – Miasto i Gmina Buk
Kolejne dofinansowania zapewniają realizację inwestycji – Miasto i Gmina Buk

W celu pozyskania środków na kontynuowanie działalności, Fundacja prowadzi intensywne zabiegi i rozmowy z przedstawicielami Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, Oddziałem Wielkopolskim NFZ, a także Ministerstwem Zdrowia. Obecnie Akme złożyła ofertę na realizację świadczeń w ramach NFZ dotyczącą prowadzenia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Po uzyskaniu kontraktu jest duża szansa na kontynuowanie świadczeń w ramach NFZ w kolejnych latach. Ponadto Fundacja zdobyła środki na realizację programu „Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi”. Planowane jest też pozyskanie środków wsparcia na kontynuowanie programów w zakresie zdrowia psychicznego dla osób dorosłych.

W piśmie skierowanym do radnych Akme pisze: „Niestety, ale w obecnej sytuacji Fundacja nie jest w stanie sfinansować kosztów dotychczas wynajmowanego lokalu, w którym realizujemy bezpłatne usługi (średni koszt miesięczny wynajmu wraz z eksploatacją to około 13 tys. zł). W związku z tym zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy w zasobach lokalowych gminy istnieją lokale, w których Fundacja mogłaby kontynuować działalność związaną z pomocą psychologiczno-psychiatryczną dla mieszkańców gminy”.

Dyskutując nad wnioskiem Fundacji radni stwierdzili, że dalsze funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu jest jak najbardziej potrzebne i muszą zostać podjęte w tym celu wszelkie możliwe działania. Wprawdzie zasoby lokalowe gminy są bardzo ograniczone i niełatwo będzie znaleźć odpowiedni lokal, ale w trakcie dyskusji padło kilka propozycji nowej lokalizacji. Burmistrz wspomniał, że jedną z propozycji gminy jest lokal przy ul. Przykop, gdzie miałby powstać Dzienny Dom Pomocy Psychologicznej, w którym wsparcie znalazłyby osoby ze względu na kryzys psychiczny. Zadanie miałoby być realizowane partnersko z fundacją przy dofinansowaniu unijnym, na które został złożony wniosek aplikacyjny.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zaproponował, aby na październikowe wspólne posiedzenie komisji Rady MiG Buk zaprosić przedstawicieli Fundacji, by zapoznać się z oczekiwaniami Akme dotyczącymi lokalu i omówić zasady na jakich miałby zostać on udostępniony. Radni przychylili się do tej propozycji.

Back To Top
Skip to content