skip to Main Content

Bieżące inwestycje i ważne zadania społeczne

O inwestycjach realizowanych, jak też tych planowanych, takich jak między innymi zapewnienie infrastruktury światłowodowej, zadania kanalizacyjne czy drogowe, dyskutowano podczas LIII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 31 maja br. Dużo uwagi poświęcono Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu, którego funkcjonowanie od października br. jest zagrożone. Ponadto wicestaroście poznańskiemu Tomaszowi Łubińskiemu pogratulowano przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” i przyjęto projekty uchwał.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”
dla Tomasza Lubińskiego

Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński przywitał wyjątkowego gościa, który został zaproszony na sesję. Wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, który otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” nie mógł być obecny podczas obchodów 3 Maja, kiedy wręczane były tytuły i dopiero teraz odebrał to wyjątkowe dla naszej gminy wyróżnienie przyznane na wniosek burmistrza na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Buk. Zostało odczytane uzasadnienie do uchwały, a wyróżniony otrzymał: medal okolicznościowy, herb, flagę i uchwałę Rady MiG Buk. Ponadto dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Skałecka, przedstawiciele MKS Patria i UKS Spartakus podziękowali wicestaroście za wspieranie sportu i kultury w gminie.

Wicestarosta dziękując za przyznany tytuł powiedział: – To dla mnie szczególne wyróżnienie, które odbieram wśród bliskich osób, w gronie znajomych. Nigdy nie pracowałem dla wyróżnień, ale nie ukrywam, że tytuł „Zasłużonego dla Miasta i Gminy Buk” sprawił mi szczególną radość. Tym bardziej, że w przeszłości takie wyróżnienie, choć wtedy nosiło nazwę „Dla Dobra Gminy Buk” otrzymał też mój ojciec. Jestem dumny, że doceniło mnie środowisko, z którego się wywodzę. Mam szczęście do ludzi, z którymi pracuję, i to już czterdzieści sześć lat. Wygrywa się zespołowo, a nie indywidualnie, czy to na boisku, czy w pracy menedżera.

– W imieniu całej społeczności gminnej dziękuję panu wicestaroście za wszystko co robi dla naszego samorządu i powiatu poznańskiego. Nadanie tytułu jest tylko aktem symbolicznym, a zasługi pana wicestarosty przez dziesięciolecia, których po dziś jesteśmy beneficjentami, służą mieszkańcom. Pan Tomasz Łubiński jest nie tylko aktywnym uczestnikiem życia społecznego, ale też jego organizatorem i menedżerem. Możemy się cieszyć, że osoba, która pochodzi z gminy Buk jest patronem, mentorem spraw naszego samorządu i mieszkańców w powiecie poznańskim – powiedział burmistrz MiG Buk Paweł Adam.

Realizowane inwestycje

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrz rozpoczął od omówienia realizowanych inwestycji takich jak:
– przebudowa ulicy Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej – w dn. 18.05.br. nastąpiło otwarcie ofert i najniższa oferta wynosi 5.898.772 zł; celem rozstrzygnięcia tego postępowanie należy wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039 i zabezpieczyć środki do kwoty 6 mln zł. Na to zadanie gmina pozyskała prawie 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład;
– budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 – Buk – Wygoda; celem przygotowania dokumentacji projektowej należy wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039 i zabezpieczyć środki w wysokości 155.000 zł; zadanie jest realizowana przez inwestora prywatnego, a po stronie gminy – jedynie przygotowanie dokumentacji projektowej;
– w dn. 11.05.br. miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na budowę Hali Sportowej z częścią socjalno-bytową i infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie;
– na ukończeniu jest zastawka i faszynowanie stawu w Dakowach Suchych;
– nastąpiła rozbudowa monitoringu wizyjnego: 6 kamer na bukowskim rynku, 1 kamera na skrzyżowaniu ulic Wielkowiejskiej i Bohaterów Bukowskich, koszt zadania: 30.282 zł; – Trwa rozbudowa monitoringu – Miasto i Gmina Buk
– dokonano zakupu sprzętu sportowego w wysokości 50.000 zł dla szkół i przedszkoli na terenie gminy z konkursu „Rosnąca Odporność”; – Sprzęt sportowy dla szkół z konkursu „Rosnąca Odporność” – Miasto i Gmina Buk
– w trakcie realizacji jest zakup sprzętu sportowego w wysokości 50.000 zł dla OSiR z konkursu „Rosnąca Odporność”;
– zrealizowano dostawę dwóch foteli masujących w wysokości 25.180 zł dla seniorów Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” oraz Klubu Seniora w Dobieżynie z konkursu „Rosnąca Odporność”; – Fotele masujące dla seniorów

Oświatowe dofinansowania

– OPS wdrożył program profilaktyczny EDULYKE dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którego założeniem jest zwiększenie świadomości na temat zachowań agresywnych i szkodliwych dla zdrowia, w formie kursów online na platformie edukacyjnej. Również został wdrożony program SENSOLYKE dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, którego celem jest neutralizowanie skutków przestymulowania wynikającego z dostępu do urządzeń elektronicznych i natłoku bodźców, a także rozładowania napięcia, stresu i frustracji dziecka. Na oba programy OPS wydatkował środki w wysokości 35.000 zł; – W odpowiedzi na problemy dzieci – Miasto i Gmina Buk
– gmina otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych z programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, z której skorzysta szkoła podstawowa w Niepruszewie, kwota dotacji – 9.600 zł, wkład własny – 2.400 zł;
– podpisanie porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 23.545 zł dla: szkoły podstawowej w Szewcach (dotacja – 3.545 zł, wkład własny – 886 zł), Branżowej Szkoły I stopnia w Buku (dotacja – 5.000 zł, wkład własny – 1.250 zł), szkoły podstawowej w Buku (dotacja – 15.000 zł, wkład własny – 3.750 zł);
– „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” – w ramach programu zostanie zakupiony sprzęt dla szkół podstawowych w Buku, Niepruszewie i Dobieżynie niezbędny do realizacji zajęć dla uczniów z Ukrainy. Każda szkoła otrzyma: laptop z oprogramowaniem, tablicę multimedialną, projektor multimedialny;
– zakończenie doposażenia szkół w ramach projektu „Matematyka i informatyka motorem do rozwoju oświaty w mieście i gminie Buka”, dzięki któremu placówki oświatowe otrzymały sprzęt elektroniczny i multimedialny wraz z pomocami dydaktycznymi. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO było realizowane od 2019 roku i łącznie wynosiło 661.309 zł; całkowita wartość projektu to 696.115 zł. W tym roku doposażenie kosztowało 71.850 zł.

Środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego
z pomocą

Burmistrz poinformował, że wraz z wiceburmistrz MiG Buk Agnieszką Słaby w dn. 25.05.br. w urzędzie Miasta i Gminy Stęszew wzięli udział w spotkaniu z burmistrzem gminy Stęszew Włodzimierzem Pinczakiem oraz wiceprezesem Fundacji Akme Grzegorzem Wojtanowskim, która realizuje Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Otuszu. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania placówki oraz jej dalszego finansowania. Realizowany w Otuszu projekt, dzięki zwiększeniu środków przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego będzie kontynuowany do końca września br., a nie jak zakładano pierwotnie – do końca czerwca br. – Co dalej z jego finansowaniem? Potrzeba kontynuowania tej działalności jest ogromna. Wraz z gminą Stęszew chcemy podjąć odpowiednie kroki w celu poszukiwania źródeł finansowania. NFZ na chwilę obecną nie jest zainteresowany, aby przedłużyć kontrakt, w tym celu zostanie wystosowane pismo do Ministerstwa Zdrowia i ministerstwa odpowiedzialnego za realizację funduszy unijnych.

Ankieta do wypełnienia
Gmina jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2024-2033. – Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, która została opublikowana na FB i stronie urzędu. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2033 roku, a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju MiG Buk na najbliższe lata. Korzystając z obecności na sesji sołtysów bardzo proszę o rozpropagowanie tej informacji.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033 – Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju (wanir.edu.pl)

Klaster Energii

W zmianie budżetu gminy burmistrz zaproponował zwiększenie środków w wysokości 20.000 zł na opracowanie strategii i wdrożenie Klastra Energii. W dn. 8.05.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami innych samorządów oraz firmy DOEKO Group, podczas którego poruszono kwestie związane z budowaniem społeczności energetycznych, możliwościami dotacyjnymi w ramach Klastrów Energii, a docelowo nawet produkcją energii elektrycznej. – Chcemy skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na odnawialne źródła energii, a później bilansować, szukać oszczędności i zmniejszać koszty zużycia energii elektrycznej – temu mają służyć Klastry Energii, dla których mają być dedykowane środki zewnętrzne. Klaster Energii planujemy tworzyć wspólnie z gminami: Dopiewo, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Komorniki i być może Kaźmierz.

Infrastruktura światłowodowa

Burmistrz poinformował, że w lutym br. wystosował pisma do Orange Polska oraz INEA w sprawie udzielenia informacji w zakresie planowanych przez te firmy zadań dotyczących infrastruktury światłowodowej w roku bieżącym oraz kolejnych latach. – Nie jest to zadanie własne gminy, a wiemy jakie w tym zakresie są potrzeby mieszkańców. Ta infrastruktura nie jest spójna i nie wszyscy mieszkańcy mogą z niej skorzystać.

W dn. 24.05.br. odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Orange na Wielkopolskę oraz wykonawcą inwestycji światłowodowych – firmą Fiber Expert celem doprecyzowania planowanych inwestycji przez spółkę Światłowód Inwestycje. – W okresie około półtora roku spółka Światłowód Inwestycje planuje podłączyć infrastrukturę światłowodową, wykorzystując infrastrukturę Orange (studzienki, kanały technologiczne) do około 630 punktów adresowych w mieście Buk.

Obwodnica Niepruszewo

W dn. 19.05.br. odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnień przebiegu planowanej budowy Obwodnicy Niepruszewa. Do WZDW zostali zaproszeni przedstawiciele urzędu celem konsultowania przebiegu obwodnicy. – Warianty zaproponowane przez WZDW i biuro projektowe SMP pokazują, że prace nad koncepcją obwodnicy są na zaawansowanym etapie oraz, że projektanci podchodzą do sprawy bardzo rzeczowo. Zostały zaproponowane cztery warianty. Jeżeli ten wariant przebiegu obwodnicy, który zamierzamy wybrać jako gmina zostanie wdrożony do realizacji przy pracach projektowych oraz docelowo zostanie wybudowany jako nowy przebieg obwodnicy, mieszkańcy zwłaszcza Niepruszewa, będą mogli wreszcie odetchnąć z ulgą.

Podziękowania i zaproszenia

Burmistrz podziękował mieszkańcom, radnym za udział w obchodach święta Konstytucji 3 Maja i wszystkim Zasłużonym dla Miasta i Gminy Buk. – Obchody święta Konstytucji 3 Maja – Miasto i Gmina Buk

Dziękował też organizatorom wydarzeń, które w ostatnim czasie odbyły się na terenie gminy:

  • 8. Europejskiej Nocy Muzeów
  • Sunrise Energy CUP
  • koncertu Muzyki Kameralnej w Sanktuarium
  • kolejnej edycji dogtrekkingu: w Kalwach i Cieślach
  • VIII Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę
  • pikniku nad stawem Smugi
  • „Spaceru z kulturą”.

Burmistrz zaprosił na zbliżające się w gminie wydarzenia: na Dni Gminy Buk, które odbędą się od 16 do 18 czerwca – trzy dni atrakcji dla mieszkańców, zarówno tych najmniejszych, jak też trochę starszych. Na IV Krajowe Dni Pola w Sielinku (3-5 czerwca), gdzie będzie też stoisko MiG Buk i zaprezentują się lokalni wytwórcy produktów rolno-spożywczych.

Pogratulował też bukowiankom, które zdobyły I miejsce w XXII Ogólnopolskim Konkursie Misyjnym „Mój Szkolny kolega z misji”– kategoria muzyczna.
Bukowianki zdobyły I miejsce – Miasto i Gmina Buk

Dyskusja nad sprawozdaniem
W dyskusji nad sprawozdaniem burmistrza radni dopytywali o szczegóły realizowanych zadań, między innymi o przebudowę ulicy Kwiatowej w Niepruszewie – kiedy można się spodziewać rozpoczęcia prac budowlanych, program profilaktyczny EDULYKE i program SENSOLYKE – kto prowadzi zajęcia. Najwięcej pytań dotyczyło infrastruktury światłowodowej – w jaki sposób mieszkańcy mogą się zapisywać, aby skorzystać z tej usługi; czy podłączenia obejmować będą tylko mieszkańców Buku, czy też sołectwa; czy została już przygotowana lista nieruchomości, które zostaną podłączone; kiedy ruszą prace. Burmistrz poinformował, że potrzeby mieszkańców będą zbiorczo przekazywane przedstawicielom firmy. – W najbliższym czasie odbędą się też spotkania z zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Na bieżąco będziemy informować o postępujących pracach.

W zakresie prac związanych z obwodnicą Niepruszewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa dopytywał o zaproponowane cztery warianty; czy te warianty pokrywają się z przebiegiem obwodnicy, który został uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; czy planowane są konsultacje z mieszkańcami, czy radni będą mogli brać udział w wyborze ostatecznego przebiegu obwodnicy Niepruszewo, czy zrobią to urzędnicy z udziałem WZDW?

Chwalono działania związane z budową hali sportowej w Dobieżynie, rozwojem gminnego monitoringu wizyjnego, postępującymi pracami związanymi z obwodnicą Niepruszewa.

Radni zdecydowanie stanęli na stanowisku, że należy podjąć niezwłoczne działania, aby Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego kontynuowało swoje działania w Otuszu. Przy okazji wicestarosta poznański Tomasz Łubiński poinformował, że Powiat Poznański czyni starania, aby Akme otrzymało dofinansowanie od jednej z firm. – Współpraca z Akme jest dla nas szczególnie cenna, bo jest to jedyna instytucja działająca na terenie powiatu, która w swoim zespole ma czterech psychiatrów dziecięcych. Musimy zdawać sobie sprawę, że czas oczekiwania na wizytę u tego specjalisty (w ramach NFZ) wynosi średnio pół roku, a koszt jednej wizyty prywatnie: 400 zł. Wiceburmistrz Agnieszka Słaby dodała, że w gminie prowadzone są też działania w ramach programu zdrowia psychicznego, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość skorzystać z porad psychologa. – Jednak Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzone w Otuszu ma dla gminy szczególne znaczenie. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z bogatej oferty specjalistów; w ciągu średnio dwóch tygodni osoba potrzebująca pomocy jest w stanie zapisać się do specjalisty.

Interpelacje i zapytania

Radni dopytywali burmistrza o szczegóły zadań realizowanych przez gminę – budowy drogi Otusz – Huby lub przez inne samorządy, takie jak na przykład budowa chodnika na ul. Stęszewskiej. Pytania dotyczyły między innymi kanalizacji sanitarnej, utrzymania dróg, oświetlenia, progów zwalniających, utrzymania czystości w gminie, doposażenia placów zabaw.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa poruszył temat sygnalizowany przez mieszkańców i dopytał, czy gmina dba o strategiczne zabytki, takie jak gorzelnia, młyn czy wieża ciśnień. – Gorzelnia nie jest obiektem gminnym, ale jest we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Stan tego miejsca jest fatalny – dach ulega dewastacji, a suche drzewa przy ulicy zagrażają bezpieczeństwu. Należy wystosować wezwanie do KOWR, aby zadbał o mienie publiczne, które znajduje się na terenie naszej gminy. Drugi obiekt – młyn jest własnością prywatną. I tu apel do właściciela, aby zadbał o mienie. Wieża wodociągowa to kolejny zabytek, tym razem już w zakresie kompetencji gminy, a jego renowacja wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Póki co, nie można podjąć żadnych działań, bo mieszkają tu lokatorzy, którym gmina musi zapewnić mieszkania komunalne. Mam nadzieję, że podjęta dziś uchwała o nabyciu budynku przy ul. Szarych Szeregów pozwoli rozwiązać ten problem. Burmistrz tłumaczył: – Gmina jest na etapie przygotowywania gminnego programu rewitalizacji, do którego wieża ciśnień wraz z terenem przyległym zostanie wpisana jako teren zdegradowany. W przyszłości ma to być ogólnodostępna przestrzeń zielona, która będzie służyć mieszkańcom w celach edukacyjnych, rekreacyjnych. Aby tak się stało należy podjąć działania, aby pozyskać dofinansowania ze środków unijnych, a wcześniej przygotować dokumentację projektową.

Radni chcieli też wiedzieć jak zakończyła się sprawa związana z dewastacją i kradzieżą w toalecie przy Sali Miejskiej. Burmistrz odpowiedział, że pomimo apelu opublikowanego na urzędowym FB osoba, która dopuściła się tego czynu, nie zgłosiła się do urzędu. – Ta sprawa została zgłoszona na policji i obecnie podejmowane są czynności wyjaśniające. Zamieszczenie tej informacji w mediach społecznościowych miało być ostrzeżeniem, że gminny monitoring działa i nie pozwolimy na to, żeby publiczny majątek był dewastowany.

Wystąpienia osób niebędących radnymi

Wróciła też ponownie sprawa sieci kanalizacyjnej na ulicy Św. Rocha w Wielkiej Wsi. Jeden z mieszkańców mówił o trudnych warunkach w jakich mieszka, a jego wystąpienie poparł sołtys Wielkiej Wsi Lech Kaźmierczak.

– Proces skanalizowania nieruchomości mieszkańców gminy wynosi jedynie 65 procent. Mam nadzieję, że Pana wystąpienie przekona radnych, aby w budżecie gminy zabezpieczyli środki na realizację tego zadania poprzez zaciągnięcie obligacji. Podłączenie ponad 100 metrowego odcinka do kanalizacji sanitarnej ma kosztować 280 tys. zł, a nie dysponujemy do tego zadania dofinansowaniem. Ten temat zostanie podjęty na najbliższym posiedzeniu komisji Rady MiG Buk – mówił burmistrz.

– Ta inwestycja od lat jest zapisana w wieloletnim planie rozwoju modernizacji kanalizacji sanitarnej, przed laty szacunkowa wycena opiewała na 50 tys. zł. Spółki obecnie nie stać na to, aby wydatkować środki, teraz już w wysokości 280 tys. zł, na wykonanie zadania jedynie dla dwóch gospodarstw domowych – dodał Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Stawicki.

Podczas LIII sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej;
– ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku „Bukowianka” w Buku;
– zmiany uchwały nr XLI/299/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk;
– wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Buku;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023rok;
– zmiany uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

Back To Top
Skip to content