skip to Main Content

Raport o stanie gminy – zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie

Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Przewodniczący Rady MiG Buk informuje, że podczas sesji absolutoryjnej Rady MiG Buk w dniu 22 czerwca 2023 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk za 2022 rok, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Miasta i Gminy Buk.

Po zakończeniu debaty Rada Miasta i Gminy Buk przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady MiG Buk pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia (w załączeniu wzór zgłoszenia).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 21 czerwca 2022 r. do godz.14.30. Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą w biurze podawczym w Urzędzie MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1.

Raport został opublikowany również w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/m,1753,raport-o-stanie-gminy-buk.html

Back To Top
Skip to content