skip to Main Content

Prace Komisji RMiG Buk

Trudne decyzje odpowiedzialnie podejmowane

Prognozy i plany w zakresie rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Buk zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i inwestorów, sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 oraz zaopiniowanie bieżących projektów uchwał to tematy, którymi radni zajęli się podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 22 kwietnia br. w Sali Miejskiej.

Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Stawicki omówił sytuację i prognozy w zakresie rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Buk. Zanim przedstawił szczegółowe zadania w tym zakresie zwrócił uwagę, że w gminie Buk jedynie blisko 48 procent mieszkańców ma podłączenia do sieci kanalizacyjnej i w porównaniu z innymi gminami w powiecie poznańskim pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Na przykład w Dopiewie skanalizowanie jest na poziomie 82 procent, w Rokietnicy – 97 procent, w Tarnowie Podgórnym – 91,8 procent.

– Priorytetem jest konieczność realizacji inwestycji rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Niepruszewie, rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi, modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Dobieżyn, Szewce, Dakowy Suche oraz pilnej wymiany azbestowych sieci wodociągowych na terenie gminy. Te zadania wymagają wielomilionowych nakładów finansowych, powinny być realizowane równolegle i już dłużej nie można czekać z ich rozpoczęciem. Skutki tych opóźnień będą odczuwalne dla mieszkańców – gmina nie będzie w stanie zapewnić odbioru ścieków, mogą być problemy z dostępem do wody i jej jakością, szczególnie w okresie letnim – mówił Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Stawicki.

I kontynuował: – Negatywny stan infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej, potrzeby modernizacyjne, inwestycyjne oraz zmieniające się środowisko ekonomiczne (m.in. realizacja zabudowy wielorodzinnej oraz zainteresowanie inwestorów prywatnych rozwojem na terenie gminy) powodują, iż zakres koniecznych modernizacji i inwestycji umożliwiających sprostanie zwiększającemu się zapotrzebowaniu na wodę oraz odbiór ścieków wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. Jednocześnie ograniczenia związane z możliwościami wygospodarowania środków własnych w ramach działalności ZGK, w związku z zasadami ustalenia wysokości opłat za zbiorowe dostarczanie wody oraz odbiór ścieków (ustalona taryfa), a także zważywszy na charakter spółki komunalnej z ograniczonymi możliwościami zarobkowania na rynku lokalnym, koniecznym jest zaangażowanie finansowe MiG Buk w działania inwestycyjne ZGK. Bez znacznego wsparcia finansowego ze strony gminy prowadzenie niezbędnych inwestycji jest bardzo mocno ograniczona.

Najważniejszą inwestycją w zakresie gospodarki ściekowej w gminie jest zwiększenie przepustowości oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Niepruszewie. Koncepcja tego przedsięwzięcia obejmuje kompleksową rozbudowę oczyszczalni ścieków, w ramach której wykonana ma zostać budowa obiektów nowych oraz przebudowa już istniejących. Koszt inwestycji według aktualnie obowiązujących stawek ma wynieść około 23 mln zł. Niemożność jej zrealizowania w sposób zasadniczy odbije się na sytuacji finansowej gminy, gdyż inwestorzy nie mając możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej nie będą zainteresowani działaniami na terenie strefy przemysłowej w Niepruszewie.

Też oczyszczalnia ścieków w Wielkiej Wsi wymaga rozbudowy, szczególnie z racji błędów projektowych, skutkiem czego odczuwalne są znaczące problemy w zakresie działania urządzeń technologicznych oraz niewystarczającej przepustowości w funkcjonowaniu oczyszczalni. Przygotowywana jest koncepcja modernizacji oczyszczalni, a koszt inwestycji oszacowano na 10 mln zł.

Rekomendacja dla burmistrza

Prezes ZGK Tomasz Stawicki podziękował burmistrzowi za działania związane z wykupem lub zamianą działek sąsiadujących przy terenach oczyszczalni. Burmistrz podjął się negocjacji z właścicielami nieruchomości, co jest pierwszym, niezbędnym etapem prac w zakresie realizacji inwestycji. Przy omawianiu tematu wykupu lub zamiany działek burmistrz zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy ich zdaniem nadal ma podejmować tego typu działania. – Bez pozyskiwania działek nie ma co mówić o realizacji inwestycji, nie tylko w zakresie wodno-kanalizacyjnym. W tym temacie odbyłem już szereg spotkań, właśnie też po to, abyśmy teraz mogli o tym rozmawiać. Jako urząd jesteśmy gotowi dalej podejmować szereg inwestycji, jednak w związku z uwagami, które pojawiają się ze strony niektórych radnych na temat moich działań w tym zakresie, zastanawiam się, czy moje zaangażowanie jest zasadne. Czy znowu nie będzie tak jak w przypadku przejęcia działki w sąsiedztwie wieży wodociągowej, kiedy zostało mi zarzucone, że nie kieruję się biznesowym podejściem. Dlatego oczekuję jednoznacznej odpowiedzi ze strony radnych, czy mam kontynuować dalsze rozmowy z mieszkańcami, właścicielami działek dla celu jakim jest rozwój sieci wodno-ściekowej w gminie – mówił burmistrz Paweł Adam.

Prowadzący obrady – Tomasz Plewa – podjął temat rozstrzygnięcia przez radnych kierunku działań mających prowadzić do nabywania działek dla zabezpieczenia lokalizacji odwiertów wodociągowych i lokalizacji nowych urządzeń wodno-kanalizacyjnych. W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli rekomendację dla burmistrza w celu podejmowaniu przez niego rozmów dotyczących nabycia lub zamiany pięciu działek, które są niezbędne do podjęcia dalszych działań w zakresie wodno-ściekowym na terenie gminy. Rezultat tych ustaleń ma się pojawić się w najbliższej korekcie budżetu na 2022 rok. Burmistrz podziękował za zaufanie jakim go obdarzono i zadeklarował, że systematycznie będzie informował o wynikach negocjacji w poszczególnych sprawach. Ta rekomendacja pozwoli mu też podejmować decyzje w celu wydatkowania środków na przygotowania operatów szacunkowych, odpowiednich ekspertyz, na przykład dotyczących warunków hydrologicznych czy procedowania decyzji celu publicznego. Jest to mandat zaufania, który umożliwi burmistrzowi występowanie przed właścicielami działek z zapewnieniem, że działania urzędu wspierane są przez Radę MiG Buk.

Niezbędne inwestycje

Wracając do tematu polityki wodno-ściekowej w gminie niemniej pilna jest budowa nowych ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Buku, aby zapewnić nieprzerwane dostawy wody dla mieszkańców, szczególnie w okresie letnim. W SUW w Kalwach należy dokonać rekonstrukcji otworów zarośniętych pokładami żelaza i manganu oraz zapewnić budowę nowych ujęć wody. Stacje Uzdatniania Wody w Dobieżynie, Szewcach i Dakowach Suchych wymagają pilnej modernizacji stacji wraz z budową zbiornika retencyjnego, wymiany galerii filtrów, montażu zestawu hydroforowego oraz automatyki. Do tego niezbędne jest nabycie przyległych działek, co już wcześniej uzyskało poparcie radnych.

Prezes ZGK Tomasz Stawicki podkreślił, że spółka funkcjonuje w oparciu o bardzo stary i bardzo mocno wysłużony sprzęt oraz tabor. Z jednej strony generuje to bardzo wysokie koszty naprawy sprzętu, a z drugiej strony ogranicza możliwości działania ZGK i świadczonych usług. Niezbędne jest więc sukcesywne nabywanie nowego sprzętu i wymiana zużytych pojazdów na nowe.

W związku z zaprezentowanymi problemami oraz potrzebami inwestycyjnymi spółki Prezes ZGK Tomasz Stawicki zaprosił burmistrza oraz radnych do zwizytowania obiektów spółki, przede wszystkim stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, które w pierwszej kolejności wymagają nakładów finansowych.

Radni zgodnie przyznali, że sieć wodno-kanalizacyjna wymaga podjęcia niezwłocznych działań, jednak zastanawiano się, skąd wziąć pieniądze na tak wielomilionowe inwestycje, na ile jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych (na przykład z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, programu Polski Ład), którymi inwestycjami należy zająć się w pierwszej kolejności i czy przydomowe oczyszczalnie ścieków mogłyby być jakąś alternatywą.

– W porównaniu do innych gmin powiatu poznańskiego stan gospodarki wodno-ściekowej w gminie jest dramatyczny, co świadczy o wieloletnich zaniedbaniach w tym zakresie. Bez odpowiednich inwestycji nie ma co mówić o rozwoju gminy. Inwestorzy zanim podejmą działania biznesowe w gminie, dopytują o sieci kanalizacyjne, a ich oczekiwania w tym zakresie są jak najbardziej zasadne. Jako burmistrz muszę podejmować decyzje trudne, ale odpowiedzialne, a te są związane z odpowiednim wydatkowaniem pieniędzy z budżetu gminy. W żaden sposób nie możemy karać mieszkańców nie zapewniając im realizacji inwestycji niezbędnych do normalnego funkcjonowania i godnych warunków życia. Do tej pory udało się wiele zrobić, ale powinniśmy przyspieszyć te działania. Przez cały czas staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne pomimo tego, że tych możliwości obecnie nie jest dużo, ale mam nadzieję, że nasze potrzeby i oczekiwania doczekają się pozytywnych rozstrzygnięć decydentów –podsumował burmistrz.

Jak dodał Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Nie można już dłużej czekać, ale krok po kroku realizować inwestycje wodno-kanalizacyjne, które są strategiczne dla gminy. Potrzebne nakłady finansowe są ogromne, ale jesteśmy zobowiązani znaleźć na to fundusze. Zaciągnięcie obligacji jest bezpiecznym sposobem pozyskania pieniędzy; szczególnie, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a tym samym pomnażamy majątek gminy.

Na koniec tej części obrad, radni pozytywnie zaakceptowali projekt uchwały dotyczący uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2022-2026 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

W dalszej kolejności omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok, którego szczegółowe opracowania zostały przedstawione radnym w odpowiednim czasie przed posiedzeniem. Dostarczone materiały zawierały między innymi szczegółowe sprawozdania z wykonania: dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, planu przychodów i rozchodów budżetu, zadań majątkowych oraz budżetu jednostek organizacyjnych MiG Buk. Ze strony radnych padały pytania dotycząc doprecyzowania niektórych pozycji w sprawozdaniu, na przykład w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w tym możliwość nabycia działek z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa dopytywał, dlaczego wydatki w tym zakresie są tak skromne, a zaplanowane środki finansowe na ten cel były o wiele wyższe.

Burmistrz odpowiedział: – Podejmujemy wszystkie możliwe działania w zakresie pozyskiwania nowych lokali mieszkaniowych, ale możliwości w tym zakresie w gminie są bardzo ograniczone. Wynika to z tego, że nie ma ofert mieszkaniowych – na rynku pierwotnym nie ma ich w ogóle, co najwyżej na rynku wtórnym. Niedawno udało się zakupić dwa nowe mieszkania w Wielkiej Wsi, które już mają nowych lokatorów. Z sukcesem zakończyło się procedura uwolnienia pomieszczeń w MGOK. Korzystamy z każdej nadarzającej się okazji pozyskania lokali mieszkalnych, stąd propozycja zakupu budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej w Buku, która mam nadzieję spotka się z akceptacją ze strony radnych. Musimy też się zmierzyć z wyzwaniem jakim jest wyprowadzenie lokatorów z mieszkań przy wieży ciśnień i wyłączeniem tych obiektów z użytkowania. Takie lokale mogą być wykorzystane w celu mieszkaniowym jedynie na określony czas. Co do pozyskania lokali i gruntów z zasobu KOWR, obecnie te działania bardzo się skomplikowały. Pomimo wcześniejszych ustaleń i zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, KOWR zaostrzył warunki i nieodpłatne pozyskiwanie mienia skarbu państwa bardzo ograniczono. Ale i tak mogę zapewnić, że na niektóre lokale i grunty znajdujące się w użytkowaniu KOWR możemy nadal liczyć.

Kwestie budżetowe podsumował Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Wykonanie budżetu z dochodami na poziomie 93,5 procent planu jest wynikiem bardzo dobrym, szczególnie w sytuacji covidowej jakiej doświadczyliśmy w roku ubiegłym. Podobnie stopień ściągalności podatku od osób fizycznych, prawnych i rolnego – powyżej 90 procent należy ocenić pozytywnie, zaś wydatki na poziomie 89 procent, pomimo opóźnień w realizacji inwestycji, wzrostu cen materiałów usługowych czy usług, przesuwania terminów realizacji inwestycji, wyglądają całkiem dobrze. I dodał, że niestety, ale wykonanie budżetu tegorocznego może być o wiele trudniejsze, co wynika z galopującej inflacji oraz sytuacji związanej z wojną na Ukrainie.

Na koniec tej części obrad radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

Bieżące projekty uchwał

Kolejnym punktem komisji było omówienie bieżących projektów uchwał, które mają się znaleźć w porządku obrad kolejnej sesji Rady Miasta i Gminy Buk. Wszystkie projekty spotkały się z pozytywną opinią radnych, jedynie pojawiły się zapytania dotyczące doprecyzowania lub wyjaśnienia niektórych kwestii.

I tak pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w zakresie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na rozbudowę ulicy Otuskiej w Buku i Wielkiej Wsi. Podobnie pozytywne opinie otrzymały kolejne projekty uchwał dotyczące udzielenia dotacji celowej dla mieszkańców i firm na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk poprzez przyjęcie programu dla retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Przyjęto też do dalszego procedowania dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości mieszkaniowej położonej w Buku. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2022. Podobnie jak zaakceptowano wyrażenie woli kontynuacji członkostwa MiG Buk w stowarzyszeniu o nazwie Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku.

Zapytania radnych pojawiły się przy projekcie uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej przez MiG Buk na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dopytywano, w jakim zakresie ta pomoc jest udzielana przez gminę, a na ile można liczyć na wsparcie finansowe z budżetu państwa.

Następnie pozytywnie zaopiniowano dwa projekty uchwał w sprawach: konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II a Głównym Punktem Zasilania oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sąsiedztwie punktu przesiadkowego oraz dróg powiatowych nr 2458P i 2497P.

Kolejny pakiet projektów uchwał dotyczył nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” trzem uznanym mieszkańcom gminy: Ryszardowi Milerowi, Annie Wyszyńskiej-Klorek, Stefanowi Tonder. Z przychylnością spotkało się też nadanie imienia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” parkowi miejskiemu przy ulicy Dobieżyńskiej w Buku, podobnie jak zgłoszenie sołectwa Dobieżyn do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Do kolejnego projektu uchwały dotyczącego ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Miejskim Żłobku „Bukowianka” padły pytania dotyczące doprecyzowania kwestii nieodpłatnego pobytu dzieci w żłobku, co jak zostało wyjaśnione wynika ze współfinansowania placówki ze środków unijnych.

Na dłużej zatrzymano się nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk, którego ostateczna wersja po wielu miesiącach prac, uwzględniająca uwagi radnych i po pozytywnej akceptacji radcy prawnego, trafiła pod obrady komisji. Nowe uwagi radnych dotyczyły uwzględnienia takich kwestii jak: przebieg komisji stałych ma być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i dostępny na stronie internetowej gminy najpóźniej po 30 dniach od dnia odbycia posiedzenia, a ponadto ma być przechowywany przez okres 5 lat czy przywrócenie wcześniejszego zapisu w Statucie, że dokonując wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w pierwszej kolejności Rada MiG Buk jest zobowiązana zapewnić uczestnictwo w komisji przedstawicielom wszystkich klubów radnych.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w projekcie uchwały zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, które związane są z kontynuowaniem inwestycji już rozpoczętych lub zaplanowanych w tym roku, takie jak na przykład pierwszy etap budowy ulicy Józefa Grobelnego w Buku, przebudowa ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, remont Sali przedszkolnej w ZSP Niepruszewo, budowa placu zabaw na terenie Parku Sokoła czy Pumptracku w Niepruszewie, termomodernizacja Biblioteki Publicznej i Kina. Zmiany w budżecie na ten rok są też związane ze zwiększonymi dochodami gminy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu między innymi na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Dakowach Suchych czy darowiźnie z fundacji gminy holenderskiej z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Z akceptacją spotkał się też projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Na zakończenie prawie czterogodzinnego posiedzenia komisji omówiono sprawy bieżące, które zdominowały interwencje dotyczące przede wszystkim sytuacji na drogach gminnych.

Back To Top
Skip to content