skip to Main Content

Prace komisji i relacja z sesji RMiG Buk

Inwestycje nie mogą czekać!

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 24 marca br. oraz dzień później – XL nadzwyczajnej sesji Rady MiG Buk.

 Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza, który swoją prośbę motywował zbliżającym się końcem terminu składania wniosków o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie unijnym na zadania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Aby gmina mogła ubiegać się o środki zewnętrzne na „Kompleksową termomodernizację z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektu Biblioteki i Kina Miasta i Gminy Buk” burmistrz wnioskował także o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jako jednego z dokumentów wymaganych do w/w wniosku aplikacyjnego.

Nadzwyczajną sesję należało zwołać też dlatego, że planowane było posiedzenie Rady Powiatu Poznańskiego w zakresie zarządzania kryzysowego dotyczącego udzielania pomocy obywatelom Ukrainy i przekazania gminom środków w tym zakresie. W tym celu Rada miała upoważnić burmistrza jako reprezentanta gminy do realizacji tych zadań.

Infrastruktura sanitarna wsi, gminne drogi publiczne

Na posiedzeniu komisji burmistrz Paweł Adam wyszczególnił planowane zmiany w budżecie gminy na 2022 rok, które wynikają z bieżących potrzeb, oczekiwań mieszkańców, kontynuowania inwestycji; zarówno tych, które są już realizowane, jak i zaplanowanych w tegorocznym budżecie, które nie mogą czekać. Dzięki pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w ramach naborów i dofinansowań) większość inwestycji w wymiarze ogólnym będzie mogła być zrealizowana. – Działamy w stanie nadzwyczajnej konieczności związanej z przyjazdem do naszej gminy uchodźców z Ukrainy, co wiążę się z nowymi obowiązkami i zadaniami. Jednak w pierwszej kolejności liczą się dla nas potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy. Zdaję sobie sprawę, że zaproponowane zmiany budżetowe są znaczące, ale bez nich nie moglibyśmy mówić o rozwoju gminy. Jako gospodarz gminy biorę pełną za to odpowiedzialność i nie boję się słów krytyki. Nasze działania byłyby niegospodarne, gdybyśmy nie składali wniosków i nie podejmowali działań związanych z pozyskiwaniem dofinansowań z funduszy zewnętrznych. Z tego miejsca chciałbym też bardzo podziękować moim współpracownikom, którzy nie szczędzą trudu i wysiłku, aby te środki pozyskać.

Burmistrz po kolei wymieniał kolejne zadania, na które trzeba zwiększyć wydatki. Zaczął od konieczności przekazania dodatkowych funduszy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bocznej, Smugi i dwóch dróg wewnętrznych prostopadłych do ulicy Ogrodowej. W dziale „drogi publiczne gminne” zwiększenia wymagają wydatki bieżące na remonty doraźne dróg, co jest związane ze wzmożoną liczbą ubytków w drogach w związku ze skutkiem zimy oraz utrzymaniem dróg, które znacznie ucierpiały z powodu zwiększonej liczby opadów i wzmożonego ruchu pojazdów na drogach. Wzrostu środków finansowych wymagają też wydatki majątkowe na budowę ulicy Wiśniowej w Niepruszewie – z uwagi na konieczność wykonania prac w postaci dodatkowego pasa płyt drogowych w celu umożliwienia przejazdu dwóch samochodów. Potrzebne są też pieniądze na przebudowę ulicy Malinowej w Niepruszewie – jest to droga gruntowa, która z uwagi na zły stan techniczny wymaga przebudowy.

Kolejnym bardzo ważnym obszarem niezbędnych działań jest budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego i węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą. To przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy odrębne zadania (dokumentacje), aby zmaksymalizować szanse pozyskania środków zewnętrznych, co jest szczególnie ważne w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. Ważnym elementem całego zadania jest budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2458P (Buk – Dobieżyn) z drogą wojewódzką nr 306 (Buk – Stęszew), a także łącznik drogowy wzdłuż torów kolejowych między dwoma przejazdami kolejowymi. Zrealizowanie całego układu drogowego wraz z przedłużeniem przejścia podziemnego pod torami i umożliwienie mieszkańcom południowej części gminy dotarcie na perony bez wyczekiwania na przejazdach kolejowych będzie sporym ułatwieniem komunikacyjnym dla mieszkańców.

Następnym zadaniem już kontynuowanym jest przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce Dobieżyn; realizowany jest drugi etap. W związku z umieszczeniem zadania na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. oraz wytycznymi do programu, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie. Termin realizacji inwestycji zaplanowano na 2023 roku.

Należało też zabezpieczyć w budżecie środki finansowe na prace związane z konsultacjami społecznymi i przygotowaniem dokumentacji dotyczącej rewitalizacji bukowskiego rynku. Rozpoczynają się działania przygotowawcze i koncepcyjne oraz te bieżące tj. zasypanie wykopu po pracach archeologicznych. Stan prac na rynku bukowskim był przedmiotem zapytań ze strony radnych. Dopytywano dlaczego te prace trwają tak długo, na co odpowiedział Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa mówiąc, że prace archeologiczne były konieczne i musiały być wykonane dokładnie, tak aby nie doprowadzać do przerwania robót budowlanych, z chwilą rozpoczęcia prac dotyczących rewitalizacji rynku. Radni przypomnieli, że w poprzedniej kadencji były już przygotowane koncepcje bukowskiego rynku. Sugerowano, że może warto byłoby do nich wrócić i z nich skorzystać, jeszcze zanim zostaną podjęto kolejne tego typu działania. Burmistrz odpowiedział, że nie jest to możliwe, bo jak tłumaczył, wcześniejsze ustalenia dotyczące tego jak ma wyglądać rynek nie odnosiły się w żaden sposób do historycznego dziedzictwa miasta Buk. Wspomniano też, że zgodnie z wcześniejszą koncepcją rynek miał zostać zabetonowany, co spotkało się z ogromnym niezadowoleniem ze strony społeczności lokalnej. – Każdy mieszkaniec gminy powinien mieć teraz możliwość wypowiedzenia się na temat tego jakie są jego oczekiwania wobec tak ważnego miejsca w gminie jakim jest rynek – mówił burmistrz.

Gospodarka mieszkaniowa

W działce „gospodarka mieszkaniowa” na wydatki bieżące potrzebne są dodatkowe pieniądze na wzrost kosztów ogrzewania gazowego. Zwiększenie środków finansowych planowane jest też w związku z nabyciem działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym położnej w Buku. Cena nabycia nieruchomości została ustalona w drodze negocjacji na kwotę 848.500 zł. Nieruchomość ta ma być wykorzystana na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy, w tym utworzenia mieszkań komunalnych. Nabycie tej nieruchomości będzie też podstawą wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat o 50- procentowy zwrot poniesionego zakupu.

Temat przejęcia działki wzbudził szereg wątpliwości i zapytań ze strony radnych, którzy dopytywali między innymi o operat szacunkowy i cel przeznaczenia tej nieruchomości. Niezbędne dokumenty w tym zakresie zostały dostarczone na posiedzenie komisji i radni mieli okazję się z nimi zapoznać. Burmistrz tłumaczył, że zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta i Gminy Buk wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2024 (uchwała nr XXIII/193/2020 RMiG Buk z dnia 29 października 2020 r.) został zobowiązany do dokonywania zakupu lokali i nieruchomości zgodnie z przyjętym harmonogramem zwiększania mieszkaniowego zasobu gminy. Podkreślił, że gmina obecnie nie dysponuje ani jednym lokalem mieszkaniowym, co w sytuacji jakiejkolwiek tragedii życiowej lub sytuacji losowej zagrażającej zdrowiu lub życiu mieszkańców gminy, uniemożliwia niezwłoczne zapewnienie dachu nad głową poszkodowanym. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku konieczności znalezienia lokalu na punkt szczepień przeciwko COVID-19, którym po planowanej przeprowadzce miała być strażnica. Jednak z racji zmiany jego sposobu użytkowania na potrzeby zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy, gmina nie dysponuje już podobnym miejscem. Zakup nowej nieruchomości byłby też przydatny na rozładowanie ruchu w celu dojścia z ulicy Dworcowej do Szkoły Podstawowej, a w niej do poradni logopedycznej, która przyjmuje osoby z trzech gmin, o czym mówiono już znacznie wcześniej, bo podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty Rady MiG Buk, które odbyło się 18 września 2019 r. Ponadto już niedługo będziemy się borykać z kolejnym problemem związanym ze znalezieniem miejsca dla biblioteki na czas zaplanowanego remontu. To długa lista trudności lokalowych jednostek publicznych, które nie mają odpowiedniego miejsca na realizację swoich zadań. Tak jest też w przypadku Świetlicy Środowiskowej „Strefa Wyobraźni”, która zlokalizowana jest w piwnicy przedszkola, a jest to jednak mało przyjazne pod względem budowlano-architektonicznym miejsce dla dzieci i młodzieży. Też nowe inicjatywy i przedsięwzięcia, z którymi zgłaszają się do gminy różne podmioty, napotykają na problemy lokalowe. I tak na przykład Dzienny Dom Opieki Medycznej (z siedzibą przy ulicy Przykop 6 w Buku) zwrócił się z propozycją rozszerzenia swoich usług dla mieszkańców gminy w zakresie usług pocovidowych.

Przy tak licznych potrzebach zakupiona nieruchomość mogłaby być przeznaczona zarówno na cel mieszkaniowy lub oświatowy, ale o tym zdecydują radni. Najważniejsze, aby gmina miała możliwość realizacji i wywiązywania się z ważnych zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. Przy okazji burmistrz zaapelował też do radnych, aby zapoznali się ze stanem technicznym obiektów użyteczności publicznej, które wymagają pilnych remontów lub doposażenia. Przekazane w 2020 roku radnym zasiadającym w Społecznej Komisji Mieszkaniowej ekspertyzy techniczne i raporty z audytów energetycznych obrazują tylko namiastkę tego jak stan tych obiektów pozostawia wiele do życzenia.

Administracja publiczna

 W dziale „administracja publiczna” zaproponowano wydatki bieżące na prace związane z usunięciem awarii poprzez położenie papy termozgrzewalnej w miejscu przecieku dachu oraz szpachlowanie i malowanie ścian oraz roboty pokrewne w pomieszczeniu biurowym stowarzyszenia „Źródła”, które ma swoją siedzibę w budynku urzędu. Zaplanowano też zakup samochodu typu bus na potrzeby pracowników gospodarczych urzędu, którzy często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych mają problemy z transportem i przewiezieniem niezbędnych narzędzi wykonując zadania w miejscach oddalonych od urzędu lub w sołectwach. Dodatkowe fundusze są też potrzebne na przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz technicznych obiektów użyteczności publicznej w celu opracowania planu inwestycyjnego i możliwości wykorzystania istniejącego potencjału obiektów wynikających z dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informatycznej.

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej urzędu wymaga, aby dokonać zakupu agregatów prądotwórczych na potrzeby awaryjnego zasilania urzędu i innych obiektów gminnych, które posłużą w każdej sytuacji zarządzania kryzysowego.

Oświata, wychowanie, ochrona zdrowia

W zakresie „oświaty i wychowania” dodatkowe fundusze trzeba przeznaczyć na remont sali chemicznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Buku.

W dziale „ochrona zdrowia” w wydatkach bieżących dodatkowe środki powinny zostać zabezpieczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki pochodzą z opłat za alkohole z rozliczenia za 2021r.), a w „pomocy społecznej” – na realizację zadań bieżących wynikających z zakres administracji rządowej. Niezbędne są też wydatki związane z realizacją zadań bieżących związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Pomoc społeczna, rodzina

W wydatkach majątkowych zwiększenia funduszy wymaga też przebudowa i adaptacja pomieszczeń byłej Bukowianki w celu utworzenia Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Na potrzeby OPS i DDP dla seniorów kontynuowane są działania związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń hali Bukowianki. Żłobek mający swoją siedzibę w tej lokalizacji wymaga jeszcze dodatkowych środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wyposażeniem nowo powstałej placówki, w tym między innymi w meble biurowe i dziecięce, zabawki, piaskownice, tereny zielone, itp. Zapytania ze strony radnych dotyczyły dodatkowych środków, które mają być wydatkowane na potrzeby żłobka.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przeznaczenie dodatkowych środków jest niezbędne w ramach dotacji na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie gminy – na budowę systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstawania. Szykuje się bowiem dla mieszkańców zaproponowana przez burmistrza inicjatywa wprowadzenia w naszej gminie programu dotacyjnego dla gromadzenia wody opadowej. Zwiększenie cen w zakresie oczyszczania miasta w 2022 r. powoduje, że w tym celu należy wydatkować też więcej środków finansowych.

Kolejną ważną inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców jest Park Miejski w Buku, który ma być wizytówką gminy. Niezbędne jest zakończenie prac związanych z koncepcją projektu rewitalizacji parku, które nie zostały ukończone z uwagi na stan epidemiologiczny, co spowodowało dwukrotną zmianę terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Zwiększenie zakresu prac, wcześniej nieujętych, które pojawiły się po konsultacjach wymaga przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków. W dziale „utrzymanie zieleni” doszło kolejne zadanie – zakup traktora samojezdnego dla sołectwa Kalwy. Nowa taryfa opłat abonamentowych za hydranty uiszczana przez urząd powoduje, że i w tym zakresie trzeba przeznaczyć dodatkowe środki.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W nawiązaniu do już gotowego projektu koncepcji wielobranżowej modernizacji, przebudowy oraz rozbudowy biblioteki w Buku, a także trwającego przygotowania projektu, zasadne jest opracowanie wymaganej dokumentacji planowanej rozbudowy tej placówki.

Dodatkowe środki są potrzebne na naprawy na obiektach OSiR, też na zakup i montaż mebli w związku z zakończonym remontem holu hali sportowej oraz na adaptację istniejących pomieszczeń budynku hali sportowej OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych (wniosek o dofinansowanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Szatnia na Medal”). Ponadto w zakresie kultury fizycznej potrzebne są środki na dotacje dla stowarzyszeń pozarządowych.

Wzrost wydatków

Reasumując, wydatki budżetu na 2022 r. mają ulec zwiększeniu o kwotę 5.936.987 zł. Jednak zmiany w budżecie gminy na 2022 r. są związane nie tylko ze wzrostem wydatków, ale też ich równoczesnym zmniejszeniem (zarówno bieżących jak i majątkowych) – o 213.010 zł uległy zmniejszeniu wydatki na administrację publiczną, rodzinę oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Zwiększone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 496.643 zł z tytułu między innymi wpłynięcia części subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na Medal”, też z racji innych zadań. Zmniejszeniu uległy dochody budżetu gminy o kwotę 1.209.968 zł w działach: transport i łączność, administracja publiczna oraz inne rozliczenia finansowe (subwencja oświatowa).

– Chcąc realizować te inwestycje, które były już wprawdzie zapowiadane dużo wcześniej, ale są to jednak nowe pozycje w budżecie na 2022 rok – jak mówił Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa – trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, jak mogą być sfinansowane, z jakiego źródła i w jaki sposób. Trzeba mieć świadomość, że w większości programów unijnych i pomocowych jest tak, że musimy zagwarantować wkład własny w budżecie, ale po stronie wydatków musimy już zabezpieczyć całość kwoty. W tym celu planuje się zaciągnąć obligacje w wysokości 4.200.000 zł, które będą przeznaczone, o czym trzeba sobie jasno powiedzieć, na wydatki majątkowe, a nie na wydatki bieżące. Jednak nie ma co się łudzić, że uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, bo aktualnie jest zbyt wiele niesprzyjających ku temu czynników, zarówno w kraju jak i na świecie. Nieustanny wzrost cen materiałów budowlanych i usług, idące w górę ceny gazu i innych mediów, zamknięcie importu materiałów z Ukrainy, Białorusi i Rosji, co utrudnia realizację planów inwestycyjnych. Bez środków zewnętrznych nie mamy szans na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie.

– Pieniądze na inwestycję mają być realizowane z emisji obligacji, które są zaciągane w naszej gminie od 2016 roku. Na początku tego roku zadłużenie naszej gminy wynosiło 27.023.628 zł (obligacje i pożyczki), w tym czasie deklarowaliśmy, że zaciągamy zadłużenie w wysokości 8.100.000 zł, jeszcze w styczniu br. dodatkowo o kwotę w wysokości 1.400.000 zł, a zmiana marcowa wynosi: 4.200.000 zł, tak więc łącznie w tym roku planujemy zaciągnąć obligacje w wysokości 13.700.000 zł – mówiła Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek.

W trakcie komisji radni wyrażali niepokój związany ze wzrostem zadłużenia gminy. Dopytywali o poszczególne inwestycje, dzielili się swoimi wątpliwościami co do proponowanych działań. Jak tłumaczył burmistrz: – Przy analizie zadłużenia bezwzględnie należy brać pod uwagę źródło dochodów i zabezpieczenie realizowanych inwestycji. Nie sprzedajemy gruntów, ale pozyskujemy środki zewnętrzne. Odpowiedzialnie mogę mówić o rozwoju naszej gminy, nadrabianiu wieloletnich zaległości i kontynowaniu inwestycji wyczekiwanych przez mieszkańców.

Dostęp do informacji publicznej

 Jednym z tematów poruszanych podczas sesji była propozycja, aby posiedzenia komisji Rady MiG Buk były transmitowane on-line, co spotkało się z wyjaśnieniem, że posiedzenia komisji są jawne, obywają się w Sali Miejskiej i każdy mieszkaniec gminy może w nich uczestniczyć. Mówiąc o informacjach pojawiających się w przestrzeni publicznej, a dotyczących upowszechnienia materiałów, które na posiedzeniach komisji lub sesji jeszcze się nie pojawiły wyjaśniono, że te materiały wcześniej są dostępne za pośrednictwem urzędowego BIP i e-sesji. Wywiązała się dyskusja na temat przekazywania nieprecyzyjnych informacji w przestrzeni publicznej, co jest działaniem nieodpowiedzialnym, tym samym kwestionującym pracę urzędników, którzy przez cały czas działają w słusznym celu, z dużą inicjatywą i zaangażowaniem. – Bardzo Państwa proszę, aby nie deprecjonować pracy urzędników, bo ich motywacja do działania jest bezcenna. Bardzo proszę o działanie odpowiedzialne, dla dobra gminy – apelował burmistrz.

Radny Tomasz Giełda nawiązał jeszcze do odpowiedzi Wojewody Wielkopolskiego na skargę członków Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy” (skład klubu: Wojciech Dudkiewicz, Tomasz Giełda, Michał Korbas), w której zarzucono Przewodniczącemu Rady MiG Buk Piotrowi Gorońskiemu, że na sesji w dn. 28.12.2021 r. nie chciał dopuścić do porządku obrad projektu uchwały Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy” dotyczący statutu, w którym miał być zapis w sprawie nagrań Komisji Rady Miasta i Gminy Buk. Radny Tomasz Giełda powołując się na odpowiedź Wojewody Wielkopolskiego nie przedstawił wszystkich faktów. Mówił jedynie o odpowiedzi Wojewody Wojewoda – że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek klubu radnych, przewodniczący rady gminy jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej siedem dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Radny Tomasz Giełda nie wspomniał o wcześniejszych wydarzeniach związanych z tym wnioskiem, a warto je przypomnieć.

I tak chronologicznie. Przed sesją Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 28.12.2021 r. członkowie Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy” złożyli wniosek o zmianę Statutu Rady Miasta i Gminy Buk, który był związany z obowiązkowym nagrywaniem obrad komisji Rady MiG Buk i udostępnianiem ich na stronie internetowej gminy. Z racji tego, że w/w wniosku Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński nie uwzględnił w porządku obrad, należało przeprowadzić głosowanie. Wniosek ten nie uzyskał jednak wymaganej bezwzględnej większości głosów, ze względu na spóźnienie na sesję jednego z radnych klubu „Dla Dobra Gminy” – Tomasza Giełdy. W związku z tym wniosek ten nie znalazł się w porządku obrad.

Następnie radni spotkali się na wspólnym posiedzeniu komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 18.01.2022 r. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Rady Buk Piotr Goroński zadeklarował wprowadzenie do porządku obrad kolejnej sesji (zaplanowanej na 25.01.2022 r.) w/w wniosku Klubu Radnych. Rozpoczęto też dyskusję nad wstępnym projektem uchwały dotyczącym Statutu Miasta i Gminy Buk, w którym jednym z zagadnień było nagrywanie obrad komisji Rady MiG Buk i udostępnianie na stronie internetowej gminy. Radni zgodnie stwierdzili, że ostateczna wersja Statutu wymaga jeszcze doprecyzowania, a swoje uwagi do końca stycznia br. przekażą do biura rady; następnie ustosunkuje się do nich radca prawny i dopiero po poprawkach projekt trafi pod obrady sesji. Ponadto Przewodniczący Rady Piotr Goroński stwierdził, że skoro Rada MiG Buk jest na etapie przygotowywania Statutu, to trzeba poczekać na ostateczną wersji tak ważnego dokumentu dla gminy i dopiero wtedy przekazać ją do organu nadzorczego jakim jest Wojewoda Wielkopolski. W związku z tym, na tejże komisji członkowie Klubu Radnych (tj. autorzy skargi) postanowili wycofać swój projekt w zakresie zmiany części Statutu Miasta i Gminy Buk, i na drugi dzień do biura rady wpłynął taki wniosek.

 Pomimo tego, 06.02.2022 r. członkowie Klubu Radnych złożyli do Wojewody Wielkopolskiego skargę na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk. Do w/w skargi ustosunkował się też Przewodniczący Rady Piotr Goroński wysyłając do Wojewody Wielkopolskiego stanowisko, w którym zaznaczył, że w zaistniałej sytuacji jest zaskoczony wniesieniem skargi przez te same osoby, które wcześniej wycofały projekt uchwały.

 Na zakończenie obrad komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał radnym składającym wnioski dotyczące przeznaczenia 1 mln zł, który mieszkańcy gminy otrzymali w konkursie „Rosnąca Odporność”, aby doprecyzowali kwoty potrzebne na realizację tych inicjatyw. Burmistrz mówił, że w ostatnim czasie pojawiły się też nowe potrzeby i oczekiwania społeczne w tym zakresie. I tak stacja Pogotowia Ratunkowego w Buku wnioskuje o pomoc finansową przy remoncie łazienki w tej placówce. Komisariat Policji w Buku też zwrócił się o wsparcie bieżących potrzeb funkcjonariuszy. Temat celu przekazania uzyskanego miliona złotych miał być omówiony podczas marcowej komisji, ale sprawy budżetowe zdominowały posiedzenie i na najbliższym spotkaniu w kwietniu już niezwłocznie trzeba będzie do niego wrócić.

 Na zakończenie XL nadzwyczajnej sesji Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński zaprosił na 26 marca na godz. 17 na koncert „Amici Canti” do Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej oraz 10 kwietnia na godz. 17.30 na koncert „Dźwięki w sercu – słowo w drodze” do Sali Miejskiej w Buku. Zaś radny Wojciech Dudkiewicz poinformował o „Marszu solidarności z walczącą Ukrainą”, który zaplanowano na 27 marca o godz. 16 przy kinie Wielkopolanin.

Podczas XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– w sprawie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN);

– zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata
2022-2036.

Back To Top
Skip to content