skip to Main Content

Kolejne inwestycje drogowe zakończone

Infrastruktura drogowa była jednym z dominujących tematów podczas zebrań wiejskich. Oczekiwania i potrzeby mieszkańców staramy się na bieżąco realizować. Ostatnio zakończone zostały inwestycje związane z przebudową nawierzchni ul. Sportowej w Buku, budową ul. Kwiatowej w Wielkiej Wsi oraz ul. Jaśminowej w Niepruszewie. Mimo to, lista wyczekiwanych inwestycji drogowych nadal jest bardzo długa.

W lipcu br. przebudowano nawierzchnię ul. Sportowej w Buku. Inwestycja rozpoczęła się w październiku ub. r., a jej zakres obejmował m.in. odtworzenie granic pasa drogowego, roboty ziemne, wykonanie elementów odwodnienia drogi, wymianę sieci oświetlenia drogowego, dostosowanie podłoża do posadowienia projektowanych konstrukcji, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podsypek, podbudów, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni ścieralnych, wykonanie regulacji zaworów, studni, studzienek itp., zapewniono też dodatkowe miejsca parkingowe. Zadanie współfinansowane zostało ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, skąd gmina otrzymała 917.188,24 zł, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.895.630,48 zł.

W Wielkiej Wsi zakończono budowę ulicy Kwiatowej. Od końca grudnia ub. r. przeprowadzono prace geodezyjne, wykonano: oznakowania pionowe i poziome, kanalizację deszczową wraz z infrastrukturą oraz elementy odwodnienia. Ponadto zabezpieczono istniejącą infrastrukturę techniczną, zajęto się przebudową istniejącej linii oświetleniowej, nawierzchni drogi, chodników, miejsc postojowych na nawierzchnie z kostki brukowej. Dzięki inwestycji udało się zagospodarować 48 miejsc postojowych. Już tradycyjnie wraz z przebudową ulic zajęto się też humusowaniem i obsianiem trawą powierzchni zielonych. Inwestycja zrealizowana została dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, który zapewnił dofinansowanie w wysokości 2.303.450,38 zł, zaś całkowity koszt zadania wyniósł 4.967.508,78 zł.

Kolejną ulicą, której budową zajęto się w ostatnim czasie jest ul. Jaśminowa w Niepruszewie. Prace trwały od czerwca do września br. i obejmowały budowę: jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, chodników wzdłuż projektowanych ulic, odwodnienia ulic. Udało się też zapewnić 42 miejsca postojowe oraz 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 716.493,04 zł, a całkowite jej dofinasowanie udało się uzyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Cieszą nas wszystkich zrealizowane inwestycje, ale już przygotowujemy kolejne. Został właśnie rozstrzygnięty przetarg na ul. Ogrodową w Dobieżynie i ul. Wiśniową w Niepruszewie, a przygotowane są kolejne: Otusz – Huby, ul. Górczaka w Buku. Jesteśmy też w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi – złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie. Rozpoczęliśmy również remont chodnika wraz z rozbudową po obu stronach drogi w Żegowie. Na wszystkie te zadania pozyskane zostały środki zewnętrzne, a na kolejne rozstrzygnięcia dofinansowania oczekujemy, bo tylko w ten sposób jest realna szansa, aby zrealizować długo oczekiwane inwestycje.

Back To Top
Skip to content