skip to Main Content

Opieka psychiczna, poprawa bezpieczeństwa i nowe inwestycje

O kontynuowaniu działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w nowej lokalizacji w Niepruszewie, poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i nowych inwestycjach związanych z arteriami komunikacyjnymi oraz pozyskanych dofinansowaniach – mówił burmistrz Paweł Adam w sprawozdaniu z okresu między sesyjnego podczas LVIII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 28 listopada br. Również o przygotowywaniu ważnych dokumentów, dzięki którym gmina będzie miała możliwość sięgać po kolejne dofinansowania. Radni podjęli kilka uchwał, a wśród dyskutowanych tematów były między innymi: komunikacja gminna i zakres usług ŚCZP.

Na wniosek burmistrza porządek obrad sesji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady MiG Buk Piotra Gorońskiego, został uzupełniony o projekt uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia MPZP terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie Autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały: „Potrzeba opracowania nowego planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru wynika z konieczności dostosowania zapisów do potrzeb inwestycyjnych. Też w celu zachowania konkurencyjności wskazanego obszaru na tle innych, podobnych realizowanych w gminach sąsiednich należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i na bieżąco dostosowywać ustalenia planów do potrzeb rynku nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje”.

ŚCZP działa dalej

Sprawozdanie z działalności między sesjami burmistrz rozpoczął od omówienia podjętych działań związanych ze współpracą z fundacją „Akme”. Od 4 grudnia br. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego rozpocznie działalność w nowej lokalizacji – pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie, które do tej pory były dzierżawione przez przychodnię „Vigilax”. Usługi będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, wszystkie numery kontaktowe pozostają aktualne. W ramach działalności będą kontynuowane porady w zakresie konsultacji psychologicznych i psychoterapii dla dzieci, konsultacji psychologicznych i psychoterapii dla dorosłych, konsultacji psychiatry dla osób dorosłych, grupowych zajęć arteterapeutycznych, wsparcia pracownika socjalnego.

Przypomniano, że na posiedzeniu wspólnych komisji: Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, które odbyło się 17 października br. szczegółowo została omówiona sytuacja Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, które dotychczas miało swoją siedzibę w Otuszu. W związku z zakończeniem finansowania projektu ze środków unijnych, fundacja musiała zmniejszyć zakres świadczonej pomocy. – Uzyskałem zapewnienie, że działalność w okresie przejściowym, czyli w grudniu br., zostanie finansowana z własnych środków „Akme”. Fundacja podejmuje działania w celu aplikowania o dofinansowania i granty, które umożliwią dalsze funkcjonowanie ŚCZP. Świadczone usługi w 2024 roku będą uzależnione między innymi od aktualnie negocjowanego projektu „Budzimy zgaszone umysły, serca, nadzieje” finansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski – okres realizacji do 31 grudnia 2026 roku. W tym celu gmina zamierza dodatkowo udostępnić fundacji pomieszczenia na piętrze w budynku przy ul. Przykop. „Akme” będzie się też ubiegać o dofinansowanie w konkursie NFZ na realizację świadczeń w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Działalność uzależniona jest też od pozyskania środków z regionalnego programu rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi, edycja na 2024 rok, którymi dysponuje urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego.

Burmistrz przypomniał, że na wspomnianej komisji z udziałem przedstawicieli Fundacji „Akme” zostały podjęte decyzje związane nie tylko z przekazaniem lokalu z zasobów gminnych, ale też z zapewnieniem pomocy finansowej. – W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie, podczas którego fundacja przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy działań zaplanowanych na 2024 rok, przy założeniu otrzymanych dotacji i grantów. Jeżeli fundacji nie uda się pozyskać środków zewnętrznych, to zostaną podjęte działania by przy udziale środków gminnych zapewnić dalsze funkcjonowanie ŚCZP. Chciałbym uspokoić mieszkańców, że nawet przy zmniejszonym zakresie usług, gmina będzie kontynuować działania w zakresie pomocy psychologicznej.

Programy wspierające mieszkańców

Gmina podjęła starania w celu pozyskania wsparcia na finansowanie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku złożył wniosek do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o pozyskanie środków w wysokości 356.388 zł. Dzięki tym działaniom 18 osób z niepełnosprawnościami z terenu naszej gminy ma szansę uzyskać wsparcie w czynnościach samoobsługowych oraz w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

OPS przyjmował też zgłoszenia od osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy w ramach programu ministerialnego „Opieka wytchnienia” – został złożony wniosek na kwotę 89.000 zł. Osiem osób uzyska wsparcie na pobyt całodobowy i pobyt dzienny w ośrodkach wsparcia.

W ramach programu „Ciepłe mieszkanie” do urzędu wpłynęły dwie ankiety od mieszkańców (wnioski o dofinansowanie na kwoty: 16.500 zł i 7.500 zł), na podstawie których gmina będzie aplikować o pozyskanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poprawa bezpieczeństwa w gminie

W ramach działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa, w połowie listopada br. został ogłoszony przetarg, na podstawie którego w gminie zostaną wprowadzone wyświetlacze prędkości. Oprócz tego zapewnione zostaną też inne udogodnienia poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zakupiono trzy mobilne miasteczka rowerowe dla szkół podstawowych: w Buku, Szewcach, Niepruszewie. Pierwsze lekcje dla uczniów z wykorzystaniem miasteczka rowerowego zostały już przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Szewcach.

Edukacja komunikacyjna inwestycją w bezpieczeństwo

Realizowane inwestycje

W trakcie realizacji są następujące zadania:
– budowa ul. Wodnej i Topolowej w Dobieżynie z płyt betonowych: wykonawca rozpoczął budowę. Następuje też wymiana sieci wodociągowej w tej lokalizacji;
– budowa instalacji fotowoltaicznych: dostawa wraz z montażem w Buku i Dobieżynie – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej zapewni oszczędności w zużyciu energii elektrycznej;
– budowa stacji uzdatniania wody w Dobieżynie: niebawem nastąpi podpisanie umowy, a pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w grudniu. Dzięki negocjacjom przeprowadzonym przez ZGK udało się pozyskać wykonawcę, którego oczekiwania finansowe nie przekroczyły środków zabezpieczonych w budżecie na realizację tego zadania;
– budowa kanalizacji w ul. Zakładowej – trwa procedura odbiorowa;
– budowa drogi gminnej Otusz – Huby – zamontowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome, a w tym będą też progi spowalniające;
– budowa ul. Jarzębinowej w Dobieżynie – z uwagi na zmianę lokalizacji przepompowni oraz zapewnienie dodatkowych przyłączy dla mieszkańców, wykonawca wystąpił o zmianę terminu zakończenia inwestycji;
– budowa ul. Słonecznej i kanalizacji sanitarnej – trwają prace wykończeniowe; ul. Słoneczna i fragment ul. Smugi zostały wyłożone pierwszą warstwą bitumiczną. Trudnością stanowią niekorzystne warunki pogodowe;
– budowa hali sportowej w Dobieżynie – inwestycja jest w trakcie realizacji: zostały dokonane wykopy pod ławy i stopy fundamentowe; teren uzbrojono, powstają pierwsze elementy ścian;
– remont szatni przy boisku Orlik w Niepruszewie w ramach programu „Szatnia na medal”: trwają prace wykończeniowe;
– remont klatki schodowej w hali sportowej w Buku: prace prowadzone są przez OSiR we własnym zakresie.

Ważne dokumenty dla gminy

Burmistrz mówił też o trwających konsultacjach społecznych projektu Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033. Zachęcał radnych i mieszkańców do zapoznania się z tym jednym z najważniejszych dokumentów, który wytyczy kierunki rozwoju gminy. Uwagi będzie można zgłaszać między innymi w trakcie spotkania, które odbędzie się 4 grudnia br. w Sali Miejskiej. Przyjęcie w/w dokumentu umożliwi gminie ubiegać się o środki zewnętrzne – jest to warunek konieczny w procedurach aplikacyjnych o dofinansowania.

Podobnie przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji pozwoli gminie ubiegać się o środki zewnętrzne między innymi na rewitalizację bukowskiego rynku. Pod koniec 2024 roku w ramach środków z urzędu marszałkowskiego, z programu Regionalne Fundusze dla Wielkopolski, gmina podejmie działania pozyskania dofinansowania na ten cel.

Rewitalizacja rynku

Trwają prace dotyczące ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego rewitalizacji rynku, który przygotowują specjaliści z „Centrum Otwartego” w Poznaniu. Opracowywana jest dokumentacja konkursowa i trwa koordynacja procedury konkursowej. Gmina będzie się też ubiegać o rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich, dzięki czemu do konkursu zostaną zaproszone biura architektoniczne z całego kraju. W ramach konkursu przeprowadzone będą warsztaty, pokazy i spotkania z mieszkańcami.

W związku z tym burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą, aby na najbliższym posiedzeniu wspólnych komisji dokonać wyboru przedstawiciela Rady MiG Buk, który będzie uczestniczyć w jury konkursu, w skład którego wejdą przede wszystkim specjaliści architekci. Jednym z członków jury będzie też przedstawiciel zamawiającego – urzędu MiG Buk; burmistrz zaproponował kandydaturę Macieja Lechniaka, kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu MiG Buk.

Pod koniec marca 2024 roku ma zostać wyłoniona najlepsza praca konkursowa dotycząca koncepcji rewitalizacji rynku. Następnie zostanie wybrane biuro projektowe, które przygotuje dokumentację techniczno-budowlaną. Na ten cel, w Wieloletniej Prognozie Finansowej MiG Buk na 2025 rok zostały zabezpieczone odpowiednie środki.

Oszczędności energii elektrycznej i geotermia

Burmistrz poinformował też, że gmina uzyskała koncesję i zatwierdzenie przez marszałka województwa wielkopolskiego projektu robót geologicznych dla wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych w Buku dla celów energetycznych. Dzięki temu gmina będzie mogła aplikować o środki w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; jednak aby podjąć te działania niezbędne są dokumenty, takie jak między innymi Strategia Rozwoju MiG Buk oraz zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Wniosek aplikacyjny zostanie przygotowany na pierwszy odwiert rozpoznawczy zlokalizowany za halą sportową w Buku, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla – aby móc obniżyć koszty utrzymania, które poniosą mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej. – W ramach tego wniosku aplikacyjnego gmina może uzyskać 100 procent dofinansowania na odwiert geotermalny. Te działania pozwolą też zacieśniać współpracę z innymi gminami w ramach już obowiązującego Klastra Energii i przystąpić do utworzenia Spółdzielni Energetycznej. W dalszej kolejności będzie możliwość pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy w zakresie Zielonego Ładu, niskoemisyjności i poszukiwań źródeł odnawialnych.

Inwestycje i działania komunikacyjne

W nawiązaniu do podpisanego w lutym br. listu intencyjnego dotyczącego rozbudowy i wydłużenia przejścia podziemnego na stacji kolejowej w Buku, w dniu 16.11.br. burmistrz podpisał z dyrektorem Zakładów Linii Kolejowych w Poznaniu Wojciechem Grześkowiakiem porozumienie dotyczące wsparcia finansowego ze strony PKP PLK w wysokości 3,4 mln zł (tj. 50% wartości zadania, a całość 6,8 mln zł). – Inwestycja ta dotyczy zaprojektowania i wybudowania wydłużenia czyli podziemnego tunelu na południową stronę pod torami. Tym samym mieszkańcy południowej części gminy będą mieli zapewniony dostęp do peronów kolejowych.

Od 1 grudnia br. nastąpi zmiana rozkładu komunikacji gminnej, który będzie dostosowany do zmiany rozkładu jazdy pociągów, a w związku z tym w Urzędzie MiG Buk, w ramach Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” odbyło się w tym temacie spotkanie. – Była też mowa o tym, aby uwrażliwić kierowców na potrzeby pasażerów, którzy wysiadając z pociągów często przyjeżdżających z opóźnieniem, nie mają możliwości skorzystania z komunikacji. Apelujemy do kierowców, żeby w miarę możliwości, poczekali na nadjeżdżający pociąg. Jednak trzeba też zdawać sobie sprawę, że każde opóźnienie busa spowoduje późniejsze dotarcie do miejsca docelowego. W przyszłości na punkcie przesiadkowym planujemy zainstalować wyświetlacze, które będą sygnalizować kierowcom i pasażerom za ile minut ma nadjechać pociąg oraz informować o rozkładzie jazdy komunikacji gminnej.

Burmistrz kontynuował: – W związku ze zmianą rozkładu jazdy pociągów i występującymi niedogodnościami dla pasażerów – mieszkańców naszej gminy, do urzędu marszałkowskiego wystosowałem pismo z konkretnymi propozycjami zmian uwzględniających występujące pewne luki w rozkładzie jazdy pociągów. Liczymy na to, że nasze uwagi zostaną uwzględnione wraz z nowym rozkładem jazdy pociągów. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem.

W dniu 28 listopada br., w Instytucie Skrzynki, odbyło się zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, podczas którego nastąpiło też uroczyste przekazanie czterech nowo zakupionych autobusów IVECO Crossway LE. W ramach zamówienia 23 niskoemisyjne i niskopodłogowe autobusy trafią do Wielkopolski do końca lutego 2024 r. – Wartość całej inwestycji wynosi 35 mln zł, pozyskane dofinansowanie z „Polskiego Ładu” to 29.721.474 zł; na wkład własny, w wysokości 5 mln zł. Składają się na to dopłaty wszystkich członków WTR, w tym też naszej gminy: 45.500 zł. Mam nadzieję, że już niedługo linie obsługiwane przez PKS na terenie naszej gminy będą wyposażone w takie właśnie nowoczesne autobusy.

Pierwsze autobusy hybrydowe dla Wielkopolskiego Transportu Regionalnego

W dniu 16.11.br. burmistrz wystosował do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a dodatkowo osobiście zabiega o podjęcie remontu nawierzchni bukowskiej obwodnicy. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, można się spodziewać, że wymiana nawierzchni może się rozpocząć z początkiem 2024 roku i będzie realizowana przez WZDW. Ponadto w siedzibie WZDW, w dn. 17.11.br., odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji projektowej związanej z budową obwodnicy Niepruszewa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, w którym wziął udział burmistrz wraz z kierownikami referatów bukowskiego magistratu. Z kolei w dniu 22 listopada, w Sali Miejskiej, odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z gminy i również z tymi podmiotami, którzy zamierzają zainwestować na terenie MiG Buk. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli biznesu. – Planowane już są kolejne spotkania i do udziału w nich zapraszam też Państwa Radnych. Jest to doskonała okazja, aby przedsiębiorcom pokazać jakie zadania na bieżąco realizowane są w gminie i jakie są planowane w zakresie geotermii, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy budowy nowych arterii komunikacyjnych.

Miasto i Gmina Buk przyjazne przedsiębiorcom

Podziękowania

Burmistrz podziękował delegacjom z pocztem sztandarowym i mieszkańcom, którzy wzięli udział w uroczystości z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości, która 11 listopada odbyła się w Buku. Ponadto wyraził wdzięczność młodzieży szkolnej, która przygotowała pamiątkowe biało-czerwone rozetki oraz tym, którzy przyczynili się do organizacji Święta Niepodległości.

Niepodległa od 105 lat

Podziękował też Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” i pracownikom Domu Dziennej Opieki Medycznej w Buku za zorganizowanie Białej Soboty w dn. 25.11.br. – Można było skorzystać z konsultacji specjalistów: geriatry, kardiologa, pielęgniarki, dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa klinicznego oraz wykonać badania specjalistyczne: poziom glukozy we krwi, EKG, pomiar ciśnienia. Zostało przyjętych około 60 pacjentów.

Biała Sobota w DDOM w Buku

Burmistrz zaprosił też na spotkanie i wydarzenia, które odbędą się najbliższym czasie. Dnia 29 listopada, w imieniu Sztabu WOŚP, na spotkanie z organizacjami, które zamierzają wziąć udział w przygotowaniach finału WOŚP; 13 grudnia o godz. 18 do Sali Miejskiej na trzeci wykład w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego; 10 grudnia o godz. 15.30 na uroczyste rozświetlenie choinki na bukowskim rynku, a później na paradę z Mikołajem w Parku Sokoła. – 22 grudnia o godz. 17:00 zapraszam też na spotkanie świąteczne podczas którego złożymy życzenia, podzielimy się opłatkiem i nastąpi przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. W ten sposób rozpoczniemy świętowanie i przygotowania do Bożego Narodzenia.

Dyskusja nad sprawozdaniem

Po przedstawieniu sprawozdaniu odbyła się dyskusja, w ramach której radni dopytywali między innymi o bieżące zadania realizowane przez gminę. Tematem dominującym była dalsza działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Radni chcieli wiedzieć między innymi w jakim zakresie, w związku z zakończeniem finansowania ze środków unijnych, zostaną ograniczone usługi tej placówki. Dopytywano też o wyświetlacze prędkości, ekspertyzę dotyczącą zasobów geotermalnych gminy, rozkłady jazdy komunikacji gminnej, budowę ul. Wodnej i Topolowej.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa – w dłuższej wypowiedzi stwierdził, że temat zdrowia psychicznego i problemy osób ich doświadczających spotkał się z dużym zrozumieniem burmistrza i radnych. Chciał wiedzieć, czy umowa dzierżawy nowego lokalu ŚCZP w Niepruszewie zostanie zawarta na rok czy na dłużej oraz czy czynsz będzie ustalony na zasadach rynkowych czy będzie obniżony, tak jak dla podmiotów leczniczych. – Cieszy to, że inwestycja dotycząca rozbudowy i wydłużenia przejścia podziemnego na stacji kolejowej w Buku nie zakończyła się na liście intencyjnym, ale zostało podpisane porozumienie z PKP i pozyskane finansowe wsparcie na to zadanie, a nadto czekamy na środki finansowe w ramach ZIT – mówił radny Tomasz Plewa. Przy okazji dopytywał: – Czy w projekcie tej inwestycji została uwzględniona winda dla osób niepełnosprawnych. Mówiąc o planowanym remoncie nawierzchni obwodnicy bukowskiej pytał, czy to zadanie będzie finansowane wyłącznie z budżetu województwa wyrażając nadzieję, że uda się to bez udziału gminy.

Interpelacje i zapytania

Radni skierowali do burmistrza zapytania dotyczące między innymi budowy ul. Kwiatowej, utwardzenia dróg oraz planowanej uroczystości związanej z nadaniem nazwy ronda im. ppłk. Kazimierza Zenktelera.

Podczas LVIII sesji Rady Miasta i Gminy Buk zostały przyjęte projekty uchwał:

– wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Buk;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie;
– zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Buk;
– zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
– przyjęcia na 2024 rok Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– nadania nazwy Rondo im. ppłk. Kazimierza Zenktelera w Buku;
– ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028;
– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
– określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039;
– przystąpienia do sporządzenia MPZP terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie Autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A.

Back To Top
Skip to content