skip to Main Content

Miasto i Gmina Buk przyjazne przedsiębiorcom

W Sali Miejskiej, odbyło się w dniu 22 listopada br. inauguracyjne Spotkanie Bukowskiego Biznesu. Wzięło w nim udział około 80 przedsiębiorców, właścicieli firm, menedżerów, którzy działają na terenie gminy, ale też gmin ościennych. Celem spotkania było przedstawienie planów inwestycyjnych gminy, wymiana doświadczeń, zdefiniowanie relacji pomiędzy sektorem prywatnym a samorządem i wypracowanie formuły dalszych spotkań.

W swojej prezentacji dla przedsiębiorców burmistrz skupił się na planach inwestycyjnych gminy zapewniających jej dalszy rozwój oraz na szansach i możliwościach jakie samorząd stwarza biznesowi, a także ile samorząd zawdzięcza przedsiębiorcom. Wspomniał, że pierwsze spotkanie tego typu planowane było jeszcze przed pandemią – w marcu 2021 roku, jednak obostrzenia epidemiologiczne stanęły na przeszkodzie. – Bardzo się cieszę, że tak licznie przyjęliście Państwo moje zaproszenie. Dziękuję za przybycie, też w imieniu wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego, który nie mógł wziąć udział w spotkaniu, ale zadeklarował, że będzie uczestniczyć w kolejnych. Zdaję sobie sprawę, że tego typu spotkanie powinno zostać zorganizowane już wcześniej i mam nadzieję, że uda się nadrobić zaległości.

Inwestycje ważne dla biznesu

Burmistrz mówił o projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033, nad którym obecnie prowadzone są konsultacje społeczne. – Zachęcam do zapoznania się z projektem, który jest ważnym dokumentem dla gminy, na podstawie którego będą podejmowane inwestycje, a Państwa opinie jako ważnej grupy społecznej są dla nas szczególnie cenne.

Następnie burmistrz przedstawił najważniejsze z punktu widzenia biznesu inwestycje, przede wszystkim drogowe i dotyczące infrastruktury technicznej, zarówno te planowane na najbliższy czas, jak i długofalowe. Podkreślał, że mogą być one realizowane dzięki pozyskanym dofinansowaniom zewnętrznym, o które gmina konsekwentnie czyni starania. Wśród licznych zadań infrastruktury drogowej i komunikacyjnej zostały wymienione między innymi projektowana obwodnica Niepruszewa, północna obwodnica Buku, wydłużenie tunelu pod torami na dworcu kolejowym w Buku, inwestycyjne plany PKP, plan ronda i ścieżki rowerowej od stacji Orlen w kierunku Wygody i inne. Mówiąc o istotnej inwestycji zapoczątkowanej w ubiegłym roku – bezpłatnej komunikacji gminnej, zachęcił uczestników spotkania do wyrażania swoich uwag co do rozkładów jazdy busów.

Burmistrz omówił też skuteczną politykę przestrzenną gminy, która jest realizowana pomimo kolejnej reformy planowania przestrzennego – plany zagospodarowania przez cały czas dostosowywane są do przyszłych celów rozwojowych. Mowa tu o ważnych dla przedsiębiorców planach zagospodarowania przestrzennego, które zostały już uchwalone i obejmują tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – takie jak na przykład w Cieślach przy Parku Przemysłowym i A2, w Wielkiej Wsi przy Głównym Punkcie Zasilania, w Niepruszewie przy drodze powiatowej 2500P. W 2024 roku pod obrady Rady Miasta i Gminy Buk trafią plany: w Wielkiej Wsi – rejon ul. Folwarcznej oraz przy węźle autostradowym od strony Buku, a także przy ul. Zakładowej w Wielkiej Wsi.

W prezentacji nie mogło zabraknąć gospodarki wodno-ściekowej, w zakresie której jak mówił burmistrz jest jeszcze wiele do zrobienia. Znaczne braki muszą być nadrobione w najbliższej przyszłości. Jedną z ważnych inwestycji, zrealizowanych w 2021 roku, jest oddanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach. W najbliższych miesiącach rozpocznie się modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi. Natomiast jeszcze w grudniu rozpoczną się prace związane z modernizacją i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie.

Ważną informacją dla firm są działania w zakresie strategii Zielonego Ładu, takie jak poszukiwanie odnawialnych źródeł energii. Burmistrz poinformował, że w tym zakresie gmina koncentruje się bardzo mocno na geotermii – projekt robót geologicznych, też udział gminy w Klastrze Energii – a docelowo także na utworzenie spółdzielni energetycznej. Współpraca samorządu i przedsiębiorców, w tym zakresie, przyniesie obopólne korzyści, oszczędności i stabilność cen energii.

Kolejną ważną inwestycją w gminie jest rewitalizacja Parku Przemysława w Buku, a także jako uzupełnienie, modernizacja Parku miejskiego u zbiegu ulic Dworcowej i Przykop.

Swoje wystąpienie burmistrz zakończył dziękując swoim współpracownikom z urzędu i jednostkom za wytężona pracę i zaangażowanie. Zadeklarował, że gmina planuje utrzymać dotychczasowe tempo inwestycji, a on ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby podejmowane zadania były prowadzone w trosce o przedsiębiorców i z ich udziałem, by wiele kwestii wspólnie było wypracowywanych. Przy okazji burmistrz podziękował przedsiębiorcom, którzy sponsorują ważne wydarzenia kulturalne, sportowe w naszej gminie, co najlepiej pokazuje jak bardzo leży im na sercu wspólne dobro.

Co dalej?

Przedstawione informacje spotkały się z zainteresowaniem przedsiębiorców, nie tylko tych już prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, ale też planujących podjąć takie działania. Tym bardziej, że zadania zarówno te już realizowane, jak i planowane obejmują swoim zasięgiem wszystkie sołectwa w gminie, a ich zakres jest wszechstronny.

Uczestnicy spotkania podziękowali za zaproszenie, ale też zwrócili uwagę na trudności, na które napotykają podczas prowadzenia firm. W pierwszej kolejności wymienili trudności ze znalezieniem pracowników, szczególnie kadry wykwalifikowanej, ale też braku bazy hotelowej czy gastronomicznej. Postulowano też, aby w Buku powstała Izba Gospodarcza. Jednym z ważnych tematów przyszłej sformalizowanej inicjatywy byłoby kwestia szkolnictwa zawodowego, planowania przestrzennego, współpracy w strukturze Klastra Energii oraz Spółdzielni Energetycznej.

Kolejne spotkanie w styczniu 2024 roku

Spotkanie zainaugurowało cykl tego typu wydarzeń, które odbywać się będą cyklicznie (co najmniej raz na kwartał) i tym samym stopniowo zostanie wypracowywana stała formuła wymiany doświadczeń, kontaktów, pomysłów i inicjatyw. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane w styczniu 2024 roku i już teraz serdecznie na nie zapraszamy.

Back To Top
Skip to content