skip to Main Content

Inwestycje drogowe w gminie

Obecnie na terenie gminy realizowane są inwestycje drogowe; zarówno te kontynuowane z roku ubiegłego, jak i zainicjowane w roku bieżącym. Jedną z nich jest II etap przebudowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.154.335 zł, a umowa z dotującym na realizację tego zadania została zawarta w dn. 16.05.br. 

– Budowa dróg gminnych jest zadaniem własnym gminy. Ilość wybudowanych dróg i zrealizowanych inwestycji zależy od skuteczności podejmowanych działań, w szczególności pozyskiwania środków zewnętrznych. Można wykonać jedną lub dwie drogi, albo tak jak u nas zmaksymalizować wysiłki w tym zakresie i skutecznie podejmować działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na te inwestycje. Wówczas można zrealizować o wiele więcej – mówi burmistrz Paweł Adam.

ZAKOŃCZONE I TRWAJĄCE

Zakończono przebudowę ulicy Wiśniowej w Niepruszewie polegającą na ułożeniu płyt PDTP. Wartość inwestycji: 445.073 zł, dofinansowanie ze środków Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w wysokości 170.000 zł.

Dobiegają końca prace związane z budową ulicy Górczaka w Buku, na którą pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości do 50 procent kosztów kwalifikowanych. Planowany całkowity koszt inwestycji: 2.808.745 zł. Prace obejmują budowę jezdni i chodników, budowę zjazdów oraz miejsc postojowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej, przestawienie słupów oświetlenia drogowego, przebudowę odcinków istniejącej sieci gazowej. Planowany termin zakończenia inwestycji: połowa czerwca br.

Budowa ulicy Józefa Grobelnego w Buku, etap I jest ściśle powiązana z trwającą budową ulicy Górczaka w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i włączenie jej do istniejącego systemu odprowadzania wód deszczowych. Inwestycja jest realizowana ze środków własnych gminy. Termin zakończenia zadania jest związany z oddaniem do użytku ulicy Górczaka, planowanym na połowę czerwca br.

Rozpoczęto budowę ulicy Nowej w Dobieżynie. Droga uzyska nawierzchnię z płyt betonowych. Wartość inwestycji wynosi około 250.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Przy okazji realizacji tej inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku została wymieniona sieć wodociągowa wraz z przyłączami.

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa ulicy Malinowej w Niepruszewie. Droga zostanie wykonana podobnie jak ulica Wiśniowa w Niepruszewie – z płyt betonowych. Budowa drogi jest finansowana ze środków własnych gminy, oszacowana wartość inwestycji: około 140.000 zł.

Rozpocznie się II etap przebudowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.154.335 zł. W dn. 16.05.br. została zawarta umowa z wojewodą wielkopolskim na realizację tego zadania. Inwestycja jest na etapie przygotowywania postępowania przetargowego, w ramach którego wyłoniony wykonawca będzie kontynuować prace związane z przebudową nawierzchni, odtworzeniem rowów.

Inwestycja związana z przebudową ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych realizowana będzie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego, z budżetu którego gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 114.375 zł w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na prośbę mieszkańców zakres inwestycji zostanie rozszerzony – płyty zostaną położone na całej długości ulicy. Szacowany koszt inwestycji: 1.000.000 zł. W chwili obecnej oczekujemy na rozpatrzenie wniosku o środki dodatkowe z samorządu województwa wielkopolskiego.

Budowa ulicy Kwiatowej w Niepruszewie realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację tego zadania został złożony wniosek w dn. 28.02.br. o dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Kwiatowej wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej. Droga zostanie wykonana z kostki betonowej. Szacowany koszt inwestycji: około 5 mln zł.

Skompletowana została dokumentacja projektowa do wszczęcia postępowania przetargowego na kolejną inwestycję: budowa drogi Otusz – Huby. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Na inwestycję pozyskano dofinasowanie w wysokości 600.000 zł z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie dla gmin popegeerowskich).

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna do budowy lub przebudowy:

– drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2458P (Buk – Dobieżyn) z drogą wojewódzką nr 306 (Buk – Stęszew) – opracowanie PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy);

– zintegrowanego układu komunikacyjnego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą – opracowanie PFU;

– zintegrowanego węzła przesiadkowego Dobieżyn Północ wraz z niezbędną infrastrukturą –opracowanie PFU;

–  drogi w miejscowości Dobieżyn/Michalin – od drogi powiatowej;

– ulicy Lubrańskiego w Wielkiej Wsi;

– ulic Nowej i Bocznej w Wielkiej Wsi;

– ulicy Ogrodowej w Wielkiej Wsi;

– ulic Cieślaka, Ratajczaka i Nizińskiego w Wielkiej Wsi;

– ulicy Szkolnej w Niepruszewie;

– ulicy Żytniej w Niepruszewie.

Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie dróg gminnych:

– budowa ulicy Szkolnej w Dobieżynie;

– budowa ulicy Podgórnej w Dobieżynie.

Ponadto w trakcie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jest sprawa dotycząca:

– przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych.

W zależności od rozstrzygniętych przetargów i ewentualnych oszczędności najpilniej należy przystąpić do remontu gminnych dróg: ulicy Strzeleckiej (wraz z chodnikiem), ulicy Słonecznej, ulicy Sokoła, a także ulicy Browarnej w Buku.

Niedługo rozpocznie się budowa długo oczekiwanego ronda na ulicy Grodziskiej w Buku, w ramach zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku”. Inwestycja jest finansowana w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat poznański oraz województwo wielkopolskie. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na kwotę 8.848.106 zł z wykonawcą zadania, który aktualnie uzgadnia tymczasową organizację ruchu z zarządcą drogi na czas prowadzonych robot drogowych. Po jej zatwierdzeniu, a więc jeszcze w pierwszej połowie czerwca należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym.

Budowa ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi w ramach zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ulicy Otuskiej w Buku na odcinku od ulicy Sportowej w Buku do ulicy Jana Pawła II w Wielkiej Wsi” rozpocznie się w połowie czerwca. Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Warto przypomnieć, że powiat poznański pozyskał środki na tą inwestycję w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych) w wysokości 3.990.000 zł. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z gminą Buk. Z uwagi na pozyskane środki finansowe przez powiat, nasz wkład finansowy zmniejszył się do kwoty 210.000 zł.

Samorząd województwa wielkopolskiego w chwili obecnej realizuje przebudowę ulicy Stęszewskiej DW306 w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buku do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk”. Zakres prac obejmuje m.in. wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów; przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę kanalizacji deszczowej, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu np. aktywnych znaków na wyspach, wykonanie oznakowania. Ścieżka rowerowa umożliwi połączenie, tym ciągiem komunikacyjnym, Buku ze Stęszewem. Koszt inwestycji: 14.767.101 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach WRPO 2014+ i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Back To Top
Skip to content