skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2022 – konkurs ofert (sport)

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza ostatni w 2022 konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Buk w zakresie Priorytetu 5: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 , w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służ i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Termin składania ofert: do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 17:00

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUK z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Buk w 2022 r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:

Ogłoszenie zostało zamieszczone również w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html.

Back To Top
Skip to content