skip to Main Content

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2022/2023.

Adresy placówek:

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku 
ul. kpt. W. Wegnera 10
64-320 Buk
www.przedszkole-halabala.ple-mail: 
tel. 618 140 871
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepruszewie
ul. Starowiejska 26
64-320 Buk
www.zsp-niepruszewo.ple-mail:
tel. 618 140 030
Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku
pl. St. Reszki 26
64-320 Buk
www.przedszkolebuk.ple-mail: 
tel. 618 140 240
Przedszkole Publiczne prowadzone przez osobę prywatną w Niepruszewie
ul Żytnia , Niepruszewohttps://www.zloty-kogucik.pl/tel. 663-587-206
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach
ul. Bukowska 151
64-320 Buk
www.spszewce.edupage.orge-mail:
tel. 618 140 872
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
64-320 Buk
www.spdobiezyn.ple-mail:
tel. 618 140 941

 

1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  1. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
  2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 21 do 25 lutego 2022 r. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
  3. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Buk.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy  Buk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym.

Do pobrania: Uchwała kryteria rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk.
21 do 25 lutego 2022 r.Składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.
7 do 16 marca 2022 r.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
17 marca do 24 marca 2022 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
25 marca 2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
28 marca do 1 kwietnia 2022 r.

 

Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych.
8 kwietnia 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
11 do 15  kwietnia 2022 r.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
19 do dnia 21 kwietnia 2022 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
22 kwietnia 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
25 do dnia 28 kwietnia 2022 r.Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci niezakwalifikowanych
29 kwietnia 2022 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Załączniki:

Pozostałe załączniki oraz druki – do pobrania ze strony http://bip.buk.gmina.pl/m,1613,oswiata.html

Back To Top
Skip to content