skip to Main Content

Konkursy na pożytek publiczny i wolontariat w 2024 r.

Miasto i Gmina Buk ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w następujących priorytetach:

• Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego
• Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
• turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
• Ochrony i promocji zdrowia
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 31 stycznia 2024 do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Biurze Obsługi Klienta, ul. Ratuszowa 1, w Buku.
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy, a kończy nie później niż 31 grudnia 2024 roku.
Zapraszamy organizacje do składania ofert.
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.buk.gmina.pl/a,17635,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2024.html

Back To Top
Skip to content