skip to Main Content

Laptop dla ucznia

Uczniowi klasy IV objętego wsparciem programu „Laptop dla ucznia” przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń otrzymał już laptop w ramach wsparcia z innego programu finansowanego ze środków publicznych, rodzice lub opiekunowie prawni decydują, czy korzystają ze wsparcia w ramach programu „Laptop dla ucznia”, czy wsparcia z którego korzystali wcześniej np. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Buk Zarządzeniem Nr 169/ 2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadził plan naprawczy utrzymania efektów Projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”.

Obdarowany po wcześniejszym skontaktowaniu się z wyznaczonym pracownikiem urzędu przynosi do zwrotu kompletny sprzęt komputerowy darowany w ramach projektu „Granty PPGR”, tj. laptop, ładowarkę i myszkę wraz z opakowaniami i dokumentami załączonymi do sprzętu Urzędu Miasta i Gminy Buk, mieszczącego się na ul. Ratuszowej 1.

Zwracany sprzęt musi być sprawny, bez uszkodzeń, w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji, a dane znajdujące się na nim powinny być trwale usunięte.

Sprzęt zostanie poddany czynnościom kontrolnym jego stanu technicznego, przed zawarciem porozumienia rozwiązującego umowę darowizny, z której zostanie sporządzony protokół na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia.

Osoba wyznaczona do kontaktu
Sylwia Wzgarda Samodzielny Inspektor ds. Oświaty, tel. 618884436, e-mail:

Załączniki:

Plan Naprawczy – załącznik nr 1
Porozumienie- załącznik nr 2
Protokół – załącznik nr 3
Oświadczenie- załącznik nr 5
Zarządzenie nr 169

Back To Top
Skip to content