skip to Main Content

Ostatnia sesja w 2023 roku

Podczas LIX sesji Rady MiG Buk, która odbyła się 28 grudnia ub.r. między innymi uchwalono budżet na 2024 rok zdecydowaną większością głosów „za”, podniesiono wysokość ekwiwalentu dla druhów strażaków zgodnie z rekomendacją burmistrza; także zgodnie przyjęto kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tym razem w Kalwach.

Niezbędna pomoc druhów strażaków

W pierwszej części sesji, prowadzonej przez przewodniczącego Rady MiG Buk Piotra Gorońskiego, burmistrz MiG Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie z swojej działalności między sesjami. Rozpoczął od omówienia sytuacji związanych z podtopieniami posesji i dróg na terenie gminy, do których doszło w ostatnim czasie. W tym celu druhowie strażacy interweniowali około 30 razy. Burmistrz wyraził słowa wdzięczności i podziękowania dla druhów strażaków, którzy byli w gotowości i służyli pomocą, aby odprowadzać nadmiar wody z miejsc, gdzie zaistniała taka potrzeba. Te działania dotyczyły też Strefy AG w Niepruszewie, na terenach której interweniowały OSP Niepruszewo i OSP Buk. Burmistrz podziękował też pracownikom ZGK
w Buku, którzy korzystając z wozów asenizacyjnych udzielali pomocy – między innymi na ul. Wodnej w Dobieżynie. – W związku z zaistniałą sytuacją podjęto ustalenia ze Spółkami Wodnymi dotyczące udrożnienia i przebudowy rur drenażowych w najbliższym czasie. W tym celu może zaistnieć potrzeba, aby w 2024 roku zwiększyć środki finansowe z budżetu gminy dla Spółek Wodnych.

Prace nad niezbędnymi dla gminy dokumentami

Na mocy zarządzenia burmistrza został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe, w formie dotacji, na realizację działań prowadzonych przez kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu MiG Buk. W tym celu w budżecie gminy zostało zabezpieczonych 530 tys. zł. Wpłynęło siedem wniosków, które rozpatrzy i oceni komisja konkursowa, w pracach której uczestniczy też przedstawiciel Rady MiG Buk.
W dn. 19 grudnia ub.r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033. W toku konsultacji wpłynęło 25 formularzy z uwagami. Jak mówił burmistrz: – Zgłoszone uwagi dotyczyły w większości poprawienia warunków do gry w siatkówkę, w tym modernizacji boisk do siatkówki; wyjaśnień względem obwodnicy Niepruszewa. Te uwagi obecnie są analizowane, a kolejnym etapem jest przesłanie projektu Strategii do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs dotyczący rewitalizacji rynku

Trwają prace nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Buk. Przyjęcie tego dokumentu jest niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne, na przykład w ramach naboru samorządu województwa wielkopolskiego w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych. – Dziękuję Radnym za przyjęcie, na listopadowej sesji, uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie MiG Buk.
Przygotowywany jest też konkurs architektoniczno-urbanistyczny dotyczący rewitalizacji bukowskiego rynku, który ma być rozstrzygnięty do 31 marca 2024 roku. Gotowy jest projekt regulaminu, a po jego zaakceptowaniu zostanie ogłoszony konkurs. Na grudniowym wspólnym posiedzeniu komisji został wybrany przedstawiciel Rady MiG Buk, który weźmie udział w pracach komisji analizującej i oceniającej projekty. Swoje wytyczne w tym zakresie określił już Powiatowy Konserwator Zabytków, a do współpracy przy konkursie zostaną zaproszone biura architektoniczne i przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Przetargi i realizowane inwestycje

– remont ul. Strzeleckiej w Wielkiej Wsi i Buku – na etapie postępowania przetargowego. Wpłynęły 4 oferty wykonawców, które jednak przewyższają zabezpieczone środki w WPF w wysokości 3.900.000 zł; najniższa oferta wynosi 5.300.000 zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Smugi, Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – procedura odbiorowa. Przeprowadzone zostanie utwardzenie tłuczniem dwóch odnóg ul. Słonecznej, choć ten zakres działań nie był uwzględniony w projekcie – przewidziane było jedynie przeprowadzenie inwestycji dotyczącej kanalizacji sanitarnej. W styczniu wykonawca przystąpi do naprawy usterek m.in. krawężnika i chodnika, które pojawiły się na ul. Smugi;
– budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zakładowej – procedura odbiorowa, wykonawca wystosował pismo do burmistrza o waloryzację umownego wynagrodzenia;
– budowa hali sportowej w Dobieżynie – prace postępują: wylany został fundament, wznoszone są ściany,
– budowa ul. Wodnej i Topolowej w Dobieżynie – prace na etapie układania płyt betonowych, została wymieniona sieć wodociągowa, trwa przebudowa systemu drenażowego, wyjaśniane są przyczyny zalewania ul. Wodnej i posesji mieszkańców;
– zrealizowana modernizacja istniejących pomieszczeń zaplecza boiska sportowego w Niepruszewie. Inwestycja zrealizowana przy wykorzystaniu środków, pozyskanych z samorządowego programu „Szatnia na medal”; kolejny wniosek w tym programie zostanie złożony na modernizację pozostałych części zaplecza sanitarnego;
– montowanie wyświetlaczy prędkości na terenie gminy – pierwsze wyświetlacze zostały zamontowane przy ul. Starowiejskiej w Niepruszewie, które przed uruchomieniem oczekują na odbiór techniczny;
– budowa ul. Grobelnego w Buku – inwestycja na końcowym etapie realizacji,
– budowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie – początek prac budowlanych: połowa stycznia 2024 roku.
Ogłoszone zostaną postępowania przetargowe dotyczące:
– budowy ul. Ogrodowej w Wielkiej Wsi,
– budowy ul. Szkolnej w Niepruszewie,
– przebudowy i remontu dachu budynku urzędu MiG Buk,
– budowy drogi gminnej Otusz – Wygoda,
– budowy nowego placu zabawy przy ul. Folwarcznej w Wielkiej Wsi,
– doposażenia placów zabaw w Niepruszewie i Dobieżynie,
– budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji we wsi Szewce.

Zaplanowane inwestycje i zadania

W dn. 19 grudnia ub.r. burmistrz podpisał akt notarialny – umowa darowizny nieruchomości położonej w Kalwach. Jest to działka o powierzchni ponad 3000 m² o wartości 256.000 zł, którą w formie darowizny gmina otrzymała od inwestora planującego budowę osiedla domów jednorodzinnych. Przekazana działka jest z przeznaczeniem na boisko sportowe, o utworzenie którego od lat zabiega społeczność wsi Kalwy.
Burmistrz przypomniał, że oczekuje od radnych ustosunkowania się do propozycji mieszkańców przejęcia przez MiG Buk dziewięciu dróg wewnętrznych. Temat ten został zasygnalizowany na grudniowym posiedzeniu komisji, a będzie kontynuowany przez Radnych podczas styczniowego – wyjazdowego posiedzenia Komisji. Konieczność dokonania oględzin i wizji terenowej gruntowych dróg gminnych, których stan znacząco uległ pogorszeniu w wyniku kapryśnej pogody i dużych opadów deszczu w ostatnim czasie. Wówczas Radni ostatecznie przesądzą o zasadności przejmowania dróg wewnętrznych od prywatnych właścicieli.
W nawiązaniu do często podejmowanego na posiedzeniach komisji i sesji tematu remontu nawierzchni obwodnicy bukowskiej, burmistrz poinformował, że z otrzymanego od Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka pisma wynika, że to zadanie zostanie wykonane ze środków finansowych samorządu wielkopolskiego, a rozpoczęcie ma nastąpić w pierwszym kwartale 2024 roku.
Wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Burmistrz wymienił też inne planowane zadania, które będą realizowane, jeśli zostaną przyznane dofinansowania, o które gmina konsekwentnie zabiega składając wnioski aplikacyjne. Są to:
– cyfryzacja gminy w zakresie wzmocnienia cyberbezpieczeństwa (zakup sprzętu, szkolenia) w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego – wniosek o dofinansowanie w wysokości 849.594 zł, przy wkładzie własnym: 105.000 zł;
– opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt (w tym wsparcie działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt w Buku) ze środków samorządu województwa wielkopolskiego – wniosek o dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł, wartość zadania: 60.000 zł;
– budowa drogi Aleja Lipowa w Kalwach – z Programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, gmina ubiega się o dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł, wartość zadania: 500.000 zł;
– zakup sadzonek drzew miododajnych ze środków samorządu województwa wielkopolskiego – wniosek o dofinansowanie wysokości 18.400 zł, wartość zadania: 56.000 zł;
– zakup średniego wozu bojowego dla OSP Niepruszewo – w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, gmina zabiega o dofinansowanie w wysokości 930.333 zł, wartość zadania: 1.330.333 zł.

Wydarzenia gminne – podziękowania dla organizatorów

Burmistrz podziękował za organizację wydarzeń, które odbyły się na terenie gminy w okresie międzysesyjnym. Za organizację XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich podziękowania skierował do głównego organizatora – Prezesa Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusza Łysiaka; też do sołtysów i pań z kół gospodyń wiejskich.
podlinkować
KGW Kalwy – zwycięzcą w XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. – Miasto i Gmina Buk
Podziękował też organizatorom uroczystości 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Buku, również dyrektorowi kina i biblioteki Hubertowi Wejmannowi za przygotowanie, specjalnie na tę okazję, piosenki Powstańców Wielkopolskich z kompanii bukowskich. Przy tej okazji burmistrz zaprosił na uroczystość nadania nowo powstałemu rondu imienia ppłk. Kazimierza Zenktelera, która odbędzie się 16 lutego 2024 roku.

Obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

– W okresie przedświątecznym w gminie odbyły się też licznie organizowane spotkania opłatkowe, w których miałem przyjemność brać udział. Dziękuję za ich przygotowanie. Słowa podziękowania kieruję też do pracowników urzędu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za zorganizowanie wydarzeń – uroczyste zapalenie choinki na bukowskim rynku, parady ze świętym Mikołajem i zabawy w Parku Sokoła z udziałem postaci z bajek Disneya oraz najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Dziękuję mieszkańcom za udział w Spotkaniu Świątecznym, które tradycyjnie odbywa się na rynku, jednak tym razem pogoda nie sprzyjała i dzięki życzliwości prałata ks. Andrzeja Szczepaniaka, wydarzenie zostało przeniesione do Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej.

Kolęda, opłatek i Światło Pokoju

Zaproszenia

Burmistrz zaprosił na wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się w gminie: 14 stycznia – na Powiatowe Kolędowanie organizowane wspólnie ze starostą Janem Grabkowskim, 24 stycznia na wykład prof. Andrzeja Stelmacha „Systemy polityczne III RP” w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego, 27 stycznia – na Koncert Noworoczny, 28 stycznia – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przyjęcie budżetu gminy na 2024 rok i innych projektów uchwał

Tradycyjnie na grudniowym posiedzeniu, zarówno komisji, jak i sesji Rady MiG Buk było przyjęcie budżetu gminy przygotowanego przez burmistrza i jego współpracowników, czyli zakresu zadań i przedsięwzięć, którymi gmina będzie się zajmować w 2024 roku.

Proinwestycyjny budżet gminy na 2024 rok przyjęty

Po przyjęciu projektu budżetu przez radnych przystąpiono do procedowania pozostałych projektów uchwał, które zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 12.12.2023 r.
Ponadto przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał, że w związku z wyborami samorządowymi Rada MiG Buk w tym składzie będzie pracować tylko do końca marca 2024 roku, a w związku z tym należy ustalić plan pracy trzech wspólnych posiedzeń komisji. Dwa tematy już zostały zaproponowane: przejęcie własności dróg wewnętrznych na mienie gminne i budżet obywatelski. Należy też wrócić do tematu stanu technicznego placów zabaw w gminie.

Interpelacje i zapytania, komunikaty

Interpelacje i zapytania zgłoszone przez radnych dotyczyły między innymi stanu dróg gminnych oraz oświetlenia, szczególnie dotyczących przejść dla pieszych. Jak zapowiedział burmistrz w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, przy przejściach dla pieszych będą podejmowane działania związane przede wszystkim z zapewnieniem lepszego oświetlenia i instalowane będą wyświetlacze prędkości.
Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński zapowiedział terminy trzech ostatnich sesji tej kadencji. W imieniu wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego, który miał być obecny na sesji, ale niestety nie dotarł, złożył życzenia noworoczne.
– Szczęśliwego Nowego Roku, wszelkiej pomyślności, zdrowia, dobrobytu i realizacji wszystkich zamierzeń – życzył też burmistrz.

Podczas LIX sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:
– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2044;
– budżetu Miasta i Gminy Buk na 2024 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany Uchwały Nr XLVIII/426/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.
– miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rejon ul. Brzozowej – etap C;
– nadania nazwy ulicy Gospodarska w Niepruszewie;
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień;
– udzielenia pomocy finansowej w 2024 r. dla Gminy Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w Gminie Stęszew;
– ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Buk;
– uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Buk na lata 2024-2026;
– przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – dla parafii Buk;
– przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – dla parafii Niepruszewo.

Back To Top
Skip to content