skip to Main Content

Relacja z XXXIV Sesji RMiG Buk

Mówiąc jednym głosem 

Stan realizacji zadań oświatowych gminy, przyjęcie bieżących projektów uchwał, podwyżki cen gazu to główne tematy, które zdominowały XXXIV sesję Rady Miasta i Gminy Buk. Posiedzenie odbyło się w 26 października br. i była to sesja, na której zabrakło wśród nas Elżbiety Batury, zasłużonej radnej Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych. 

Radna Elżbieta Batura z powodu ciężkiej choroby nie brała czynnego udziału w poprzednich komisjach i sesjach, ale pozostawała nadzieja, że wróci i tak jak dotychczas, będzie aktywnie działać. Niestety, stało się inaczej. W dniu 24 października br. Elżbieta Batura zmarła, pozostawiając po sobie żal i smutek nie tylko radnych, ale też kilku pokoleń wychowanków, mieszkańców, rodziny i przyjaciół. –  Długo by mówić o jej dokonaniach dla naszej gminy; jej profesjonalizmie, odpowiedzialności, pełnym zaangażowaniu, życzliwości. Każdy z nas tego doświadczył i za to jesteśmy jej wdzięczni – stwierdził Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński, na wniosek którego jej pamięć uczczono minutą ciszy.

Stan szkolnictwa w gminie

            Kolejnym punktem obrad było omówienie stanu realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Buk za rok szkolny 2020/2021, a obszerne opracowanie w tym zakresie przekazano radnym jeszcze przed sesją. Zostały w nim zawarte informacje dotyczące m.in. stanu organizacji i bazy lokalowej, stanu technicznego i funkcjonalności budynków oświatowych, kadry i systemu doskonalenia zawodowego, poziomu nauczania uczniów, sukcesów uczniów w rożnych dziedzinach życia szkolnego, form pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, różnym formom pomocy: materialnej (np. stypendia i zasiłki szkolne), transportu (dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół).

W tym opracowaniu zwrócono też uwagę, że na tle innych szkół podstawowych w powiecie poznańskim wyniki egzaminów ósmoklasistów w naszej gminie są niezadowalające i pozostawiają wiele do życzenia. Ci radni, którzy są jednocześnie nauczycielami i szkołę znają od podszewki, uczniów brali w obronę i mówili jak duże znaczenie dla zaistniałej sytuacji w szkolnictwie ma sytuacja pandemiczna. Nowe warunki nauki wymusiły, zarówno na uczniach jak i nauczycielach najpierw zorganizowanie nauczania zdalnego, a potem funkcjonowanie w zupełnie nowym sposobie komunikowania się. Ich zdaniem uczniowie są obecnie w bardzo trudnym położeniu, przeciążeni ogromem materiału do opanowania i nadmiernymi oczekiwaniami. Nie sprzyja temu system porównywania uczniów, bo i tak trudno im się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ale i tu padło zapytanie, jakie działania podjęła gmina, aby poprawić jakość nauczania. – Dyrektorzy szkół zostali zobligowani do podniesienia wyników egzaminów ósmoklasistów. W tym celu, z inicjatywy burmistrza zaplanowano więcej egzaminów próbnych dla ósmoklasistów, a siódmoklasiści też będą mieli okazję zmierzyć się z tą formą sprawdzania wiedzy. Uczniowie mogą też skorzystać z lekcji wspomagających w zależności od potrzeb, a także lekcji dodatkowych z matematyki i informatyki. Ponadto organizowane będą wyjazdy do Poznania na targi edukacyjne czy do szkół wyższych, aby uczniom pokazać, że edukację mogą kontynuować w dużym ośrodku akademickim – mówiła Sylwia Wzgarda, inspektor ds. oświaty w urzędzie MiG Buk.

 W swoim wystąpieniu dotyczącym sytuacji szkolnictwa w gminie przedstawicielka urzędu na dłużej zatrzymała się przy remontach i inwestycjach, które w ostatnich miesiącach przeprowadzono w szkołach na terenie gminy. Do nich zaliczyć można m.in. naprawę dachów,  remonty sal, toalet, wymianę lamp, zakup wyposażenia szatni, szafek odzieżowych, tablic interaktywnych. W roku szkolnym 2020/2021 wzrosła też liczba komputerów w szkołach do 448 na terenie naszej gminy.

Podobnie jak podczas ostatniej wspólnej komisji radni zwrócili uwagę, że wśród mieszkańców dominuje mylne przekonanie, że szkoły są utrzymywane z budżetu państwa, a w rzeczywistości pieniądze na ten cel w połowie pochodzą z budżetu gminy. Wydatki przeznaczane na oświatę gminną stanowią kwotę prawie 22 mln zł, podczas gdy subwencje oświatowe i dotacje przekazane z budżetu państwa tylko w części pokrywają wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, a dokładnie stanowią zaledwie 60%. Tym samym 10 mln zł musi wyasygnować gmina z własnych środków. W kwestii tak licznych niedopowiedzeń związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty, radni zaproponowali, aby artykuł na ten temat ukazał się w najbliższym wydaniu „Kosyniera Bukowskiego”.

 Emisja obligacji

Bardziej szczegółowo omówiono projekt uchwały dotyczący emisji obligacji. Chcąc zapewnić finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przyjęto uchwałę związaną z emisją obligacji. Konieczność podjęcia takich działań jest też konsekwencją zaciągniętych obligacji w poprzednich kadencjach Rady MiG Buk (w 2017 r. – 5.000.000,00 zł, 2018 r. – 7.300.000,00 zł), które wynoszą ponad 12 mln, a będą spłacane do 2025 roku.

Radni szczegółowo dopytywali Skarbnika MiG Buk Aleksandrę Szajek o powody podjęcia emisji obligacji. – Po stronie dochodów opóźniają się rozliczenia w urzędzie marszałkowskim ze środków unijnych na takie inwestycje jak zintegrowany węzeł przesiadkowy czy sieć kanalizacyjna w Wielkiej Wsi. Pieniądze na pewno wpłyną, ale w późniejszym terminie, i tymi środkami będziemy mogli dysponować dopiero w przyszłorocznym budżecie. A jeszcze w tegorocznym budżecie mamy zaplanowane nowe zadania i aby je sfinansować musimy posiadać gotówkę na zapłacenie faktur. Tym samym zaciągnięcie obligacji w wysokości 3.256.000 zł jest konieczne i uzasadnione – podsumowała gminna skarbniczka.

Zapytania radnych

            Pytania radnych dotyczyły spraw bieżących. Dopytywali m.in. o opłaty za wywóz odpadów komunalnych, czym od 01.01.2022 r. zajmuje się Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

Radni przypomnieli też, że nasza gmina starała się o dofinansowanie do inwestycji w ramach programu „Polski Ład” i pytali, czy są już znane wyniki. Sekretarz Aleksandra Wawrzyniak odpowiedziała, że wyniki wstępnie zostały już ogłoszone i jako gmina otrzymaliśmy fundusze na bieżące inwestycje: na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą otrzymamy ponad 8 mln zł, a na rozbudowę/przebudowę drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi powiat poznański dostanie prawie 4 mln zł.

 Apel w sprawie wzrostu cen gazu

            Wobec horrendalnych podwyżek cen gazu o 170%, które G.EN. GAZ ENERGIA wprowadził od 1 października br., radni mówią jednym głosem. Tak jak zapowiedzieli podczas wspólnego posiedzenia komisji, podjęli stosowną uchwałę wyrażającą stanowisko odnośnie wprowadzonych podwyżek cen gazu, które jest jednocześnie apelem Rady Miasta i Gminy Buk o obniżenie cen gazu na naszym terenie.

W apelu napisano: „Tak drastyczny wzrost ceny jak i forma podwyżki budzi w nas duże zdziwienie. Doskonale wiadomo, że wysoka cena gazu bardzo obciąża domowe budżety, wpływa także na pogorszenie kondycji finansowej lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Stanowi też znaczne obciążenie dla budżetu naszego samorządu, gdyż praktycznie wszystkie szkoły, instytucje i obiekty publiczne na terenie gminy są ogrzewane gazem. Dlatego trudna do zaakceptowania dla nas jest skala podwyżki. Duże zdziwienie budzi także fakt, że tak drastyczna podwyżka została zaakceptowana przez Urząd Regulacji Energetyki. Takie działanie jest jawną dywersją wszystkich dotychczasowych działań proekologicznych, które prowadził do tej pory nasz samorząd. Warto w tym momencie wspomnieć choćby o dofinansowaniu z budżetu gminy dla mieszkańców, którzy wymieniają nieefektywne (nieekologiczne) źródła ogrzewania (tzw. kopciuchy) na ekologiczne (w dużej części gazowe). Przy tak wysokich cenach gazu istnienie tego wsparcia praktycznie przestaje mieć sens. Dlatego reprezentując i wsłuchując się w głos mieszkańców naszej gminy zdecydowanie apelujemy o radykalną weryfikację nowych cen dostarczanego paliwa i ich obniżkę”. Niniejsze stanowisko Rady Miasta i Gminy Buk ma zostać przekazane do: Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Spółki G.EN. GAZ ENERGIA, biur poselskich z naszego powiatu.

            Radni zapytali też Sekretarz MiG Buk Aleksandrę Wawrzyniak o przebieg działań w tym zakresie przeprowadzonych w ostatnich dniach.  – W piątek 22.10.br. podpisy mieszkańców pod sprzeciwem wobec podwyżek cen gazu wraz z pismem przewodnim podpisanym przez burmistrza, radnych i sołtysów zostały dostarczone do siedziby G.EN. GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgórnym. Tego samego dnia, w imieniu włodarzy i samorządów działających w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego i sprzeciwiających się drastycznym podwyżkom cen gazu, nasz przedstawiciel Tomasz Szulc, Burmistrz Opalenicy udał się do Warszawy, aby złożyć pisma i wspólne wystąpienia do: Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Aktywów Państwowych. Wszystkie te apele, stanowiska i pisma zawierają stanowcze żądania obniżenia cen gazu dla mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, firm i instytucji gminnych.

Radnej Elżbiety Batury nie zapomnimy

Sesja zakończyła się, tak jak się rozpoczęła, wspomnieniem o radnej Elżbiety Batury. Przewodniczący Piotr Goroński poprosił wszystkich radnych o udział w uroczystości pogrzebowej, która odbędzie się 28 października br. o godz. 11 na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Buku. – Aby pożegnać się jako radni w komplecie z naszą Elżbietą.

Podczas XXXIV sesja Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022;
– określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;
– opłata targowa w roku 2022;
– wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku;
– obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok;
– przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk;
– przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo;
– przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy węźle autostradowym w Niepruszewie;
– zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku;
– emisja obligacji;
– zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;
zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031;
– przyjęcie apelu związanego ze wzrostem cen gazu ziemnego.

Back To Top
Skip to content