skip to Main Content

Relacja z XXXII sesji RMiG Buk

Plany komunikacyjne gminy Buk nie mogą już dłużej czekać

Planowany rozwój układu komunikacyjnego na terenie gminy zdominował sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 20 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Paweł Adam omówił projekty uchwał dotyczące dwóch obwodnic, a także przedstawił koncepcję układu drogowego po południowej stronie torów wraz z przedłużeniem przejścia podziemnego, czyli budową tunelu. Lustrzanego odbicia otwartego punktu przesiadkowego doczekamy się od strony Szewc i Dobieżyna. To wizja rozwoju gminy i rozwiązanie najpilniejszych problemów komunikacyjnych.

Bukowski ład komunikacyjny

Tego samego dnia, o godz. 13 odbyło się uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego w Buku. Pomimo licznych słów uznania pod adresem tak ogromnej i jakże potrzebnej inwestycji można było też usłyszeć opinie, że swobodnych możliwości skorzystania z punktu przesiadkowego nadal nie mają mieszkańcy południowej części gminy. Podczas uroczystego przemówienia burmistrz Paweł Adam zadeklarował: Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, już wkrótce rozwiążemy bolączki i niedogodności związane z przejazdami kolejowymi. Tak, aby zapewnić spójną, funkcjonalną i wreszcie także zintegrowaną infrastrukturę komunikacyjną wokół linii kolejowej. Będą to rozwiązania usprawniające i ułatwiające dotarcie mieszkańców południowej części gminy do peronów PKP oraz zwiększające funkcjonalność punktu przesiadkowego zlokalizowanego po północnej stronie torów kolejowych.

Burmistrz przedstawił prezentację na temat planowanego rozwoju układu komunikacyjnego gminy Buk, podczas której uzasadniał konieczność podjęcia inicjatyw planistycznych dotyczących wyznaczenia przebiegu korytarzy dwóch obwodnic. O nowych obwodnicach mówi się już od kilkudziesięciu lat, ale dopiero teraz podejmowane są inicjatywy planistyczne, które stanowią realne i odpowiedzialne działanie, aby móc w ogóle mówić o ich budowie. Uzasadniając podjęcie tej inicjatywy planistycznej, burmistrz tłumaczył, że pilne i niezbędne działania gminy są odpowiedzią na dynamiczny wzrost natężenia ruchu, który każdego dnia paraliżuje komfort życia mieszkańców. Mając na uwadze zabezpieczenie interesów gminy, tak potrzebne ciągi komunikacyjne muszą być obwarowane odpowiednim planem zagospodarowania przestrzennego. Tak ważnych decyzji planistycznych nie można już dłużej odwlekać i czas przejść do działania. W tym zakresie musimy stworzyć bukowski ład komunikacyjny – stwierdził burmistrz Paweł Adam.

Proponowane projekty uchwał planistycznych dotyczyły przede wszystkim korytarzy komunikacyjnych, czyli planowanych obwodnic: północnej obwodnicy Buku oraz obwodnicy Niepruszewa. Nowe ciągi komunikacyjne mają za zadanie minimalizować natężenie ruchu, zarówno w centrum Buku, jak i w Niepruszewie. Ruch powinien być jak najbardziej oddalony od gęstej zabudowy mieszkaniowej, bo tranzyt i ruch samochodów ciężarowych sukcesywnie się nasila, co znacznie obniża bezpieczeństwo i komfort życia, a potęguje hałas. Należy wziąć pod uwagę też coraz większe zainteresowanie inwestorów nieruchomościami zlokalizowanymi w tych rejonach gminy, podobnie jak przybierającą na sile ofensywę farm fotowoltaicznych. Warto również wspomnieć, że powstająca w sąsiedztwie Kalw i Niepruszewa strefa logistyczna w Sierosławiu, w najbliższej przyszłości spowoduje gwałtowny wzrost natężenia ruchu, zwłaszcza w kierunku bukowskiego węzła autostradowego.

Po omówieniu przyszłego przebiegu dwóch obwodnic burmistrz przystąpił do przedstawienia rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie linii kolejowej i dworca PKP w Buku. Choć mieszkańcy mogą już korzystać z węzła przesiadkowego, to nie dla wszystkich zapewniona została wystarczająca dostępność. Nadal nie spełnia on wszystkich oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Mowa tu o problemach od lat generowanych przez przejazdy kolejowe na ul. Zakładowej (droga do Szewc) oraz ul. Dobieżyńskiej. Dlatego burmistrz wyszedł z inicjatywą, zabiegając u przedstawicieli PKP, aby stworzyć spójny układ komunikacyjny zrealizowany przez PKP w partnerstwie z gminą, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Stąd zaprezentowana koncepcja, która kompleksowo i całościowo obrazuje kształt pożądanego układu drogowego, ale także uwzględnia kluczowe elementy infrastruktury kolejowej, wraz z niezbędną rezerwą terenu pod planowaną rozbudowę układu torowego dla zwiększenia prędkości pociągów na przebiegu Poznań – Kunowice.

Planowany układ ma objąć sieć dróg gminnych wraz ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami. Kluczowym elementem koncepcji ma być parking w sąsiedztwie peronów po stronie Dobieżyna oraz miejsca postoju dla przyszłej komunikacji gminnej. Ponadto układ w zaproponowanej postaci będzie komunikował tereny od południowej strony torów kolejowych między dwoma wspomnianymi przejazdami kolejowymi. Jak argumentował burmistrz, zrealizowanie powyższych zamierzeń i stworzenie nowego układu drogowego od strony południowej, zanim PKP wybuduje bezkolizyjne przejazdy kolejowe tj. wiadukty, przyniesie spodziewany efekt i ma sens tylko wtedy, kiedy nastąpi przedłużenie w kierunku południowym istniejącego przejścia podziemnego (tunelu) prowadzącego do peronów oraz wybudowanie wind dla osób niepełnosprawnych. W tym zakresie zainicjowana współpraca i uzgodnienia z PKP, jeśli zakończą się pomyślnie, a wszystko na to wskazuje, mieszkańcy Dobieżyna, Szewc, Daków Suchych, Dobrej czy Sznyfinia dojeżdżający koleją do pracy czy szkoły, nareszcie doczekają się większej dostępności do peronów PKP, która choć odrobinę zminimalizuje niedogodności do czasu, kiedy powstaną wiadukty zamiast newralgicznych przejazdach kolejowych.

Propozycje burmistrza dotyczące ofensywny planistycznej poprzedziły kilkumiesięczne rozmowy i konsultacje ze specjalistami. Jedno z takich spotkań konsultacyjnych odbyło się 2 września br. w Sali Miejskiej w Buku. Burmistrz wraz z urzędnikami magistratu oraz przedstawicielami rady spotkał się ze specjalistami z branży PKP i omówił rozwiązania komunikacyjne w rejonie przejazdów kolejowych, tak aby były one jak najbardziej korzystne dla mieszkańców gminy.

Podczas sesji burmistrz Paweł Adam tłumaczył też, że wyznaczenie korytarzy pod budowę obwodnic w miejscowych planach musi poprzedzać przygotowanie dokumentacji technicznej, która jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne (zarówno ze środków unijnych, jak i programów rządowych) na ich zrealizowanie. Działania te z całą pewnością są bardzo pracochłonne dla urzędników magistratu, ale jak najbardziej potrzebne i dłużej już ich nie można odwlekać w czasie.

Wystąpienia zaproszonych gości

Po prezentacji burmistrza swoje opinie wyrazili zaproszeni goście.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak w swoim wystąpieniu przypomniał jak powstawały pierwsze koncepcje Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, a także obwodnicy Buku, która dziś przebiega przez miasto. Tylko odpowiednio wcześniej zabezpieczone planistyczne rozwiązania mogą warunkować dalszy harmonijny rozwój gminy. Wytyczenie tych przyszłościowych korytarzy przedstawionych przez burmistrza, a związanych z nowymi obwodnicami pozwoli w dalszej kolejności starać się o niezbędne dofinasowanie. Apeluję do zebranych o takie właśnie gospodarcze, a przy tym wizjonerskie podejście do tematu.

Reprezentujący PKP Polskie Linie Kolejowe, dyrektor Maciej Korzeniewski poparł przedstawione propozycje, bez których jak podkreślił, gminę Buk już niedługo może czekać paraliż komunikacyjny. Przytoczył dane, z których wynika, że przejazdy kolejowe, po planowanej rozbudowie torów (do czterech na odcinku Poznań Nowy Tomyśl) mogą sparaliżować komunikację w gminie łącznie nawet na 20 godzin na dobę. W tym kontekście mówił m.in. o likwidacji dotychczasowych przejazdów kolejowych i koniecznej budowie wiaduktów. Jako przykład podał wyłączenie na przejeździe kolejowym ruchu samochodowego na ul. Dobieżyńskiej. W jego miejsce powinien zostać wybudowany wiadukt nad linią kolejową, co z pewnością spotka się ze sporym niezadowoleniem pewnej grupy mieszkańców, bo właściciele niektórych terenów mogą ponieść pewne straty. Jednak w tym przypadku trzeba myśleć o korzyściach dla całej gminy, a nie brać pod uwagę jedynie potrzeby indywidualne użytkowników.

W gronie zaproszonych gości na sesję byli też dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Paweł Katarzyński oraz dyrektor Projektu Dróg Kolejowych PKP PLK, Krzysztof Wasiak.

Po zakończonej prezentacji i ważnych głosach w dyskusji zaproszonych gości, w części uchwałodawczej porządku obrad sesji, radni zaakceptowali niezbędne projekty uchwał bez uwag, a także przychylnie odnieśli się do przedstawionej przez burmistrza koncepcji układu komunikacyjnego w rejonie linii kolejowej w Buku. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk, Piotr Goroński w imieniu radnych, podziękował za tak cenne i rzeczowe informacje na temat planowanego rozwoju układu komunikacyjnego w gminie.

Radny Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty dodał, że przedstawione projekty dwóch korytarzy komunikacyjnych i przyjęcie tych propozycji przez radnych są ogromnym przełomem w rozwoju gminy. – Dzień 20 września 2021 roku, warto tą datę zapamiętać, bo podczas dzisiejszych obrad zapadły strategiczne decyzje dla naszej gminy.

Na zakończenie tej części obrad burmistrz Paweł Adam zadeklarował, że wobec tak ważnych inicjatyw i podjęcia pierwszych decyzji, wystosuje pisma do wszystkich parlamentarzystów, niezależnie od opcji politycznej. Tym samym poprosi o wsparcie zamierzeń i działań gminy w zakresie tak strategicznych inwestycji, które znacznie wykraczają poza możliwości budżetowe gminy.

Sprawozdanie burmistrza

W dalszej części posiedzenia burmistrz, już tradycyjnie, przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami. Czas wakacyjny okazał się dla niego i jego współpracowników bardzo pracowity, co widać po zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz inicjatywach komunikacyjnych, których realizacja przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Buk.

Burmistrz poinformował, że dokonano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego publikacji zmienionego Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z dniem 9 września 2021 r., i już bez żadnych przeszkód formalnych od 1 stycznia 2022 r. ZM SELEKT przejmie obowiązki naszej gminy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przystąpiliśmy też do Związku „Wielkopolski Transport Regionalny”, a burmistrz został też wybrany jednym z członków zarządu nowo utworzonej jednostki.

Omówione też zostały inwestycje w gminie, zarówno te już zakończone, jak kontynuowane i planowane. Burmistrz wspomniał tylko o niektórych z nich: oddanie do użytku Wiejskiego Domu Kultury w Dobieżynie (na ukończeniu był jeszcze montaż ścianek mobilnych) i przeniesienie do jego siedziby filii Biblioteki Publicznej w Dobieżynie, ulic: Sportowej w Buku czy Jaśminowej w Niepruszewie, remont WDK w Otuszu, budowa kanalizacji przy ul. Żytniej w Niepruszewie, liczne inwestycje przeprowadzone na terenach zarządzanych przez OSiR (np. zakup i instalacja kontenerów na boisku w Niepruszewie, utworzenie zestawu sprawnościowego Street Workout również na boisku), na terenie MGOK: wzmocnienie infrastruktury w Parku Sokoła (zakup i instalacja stojaków na rowery i punktów segregacji odpadów, w ramach programu „Wzmocnij swoje otoczenie”), zakup łodzi ratowniczej dla OSP Niepruszewo. Ponadto udzielone też zostało wsparcie OPS w przeprowadzeniu szczepień dla mieszkańców gminy. Otwarto też kolejną placówkę oświatową w gminie: przedszkole „Złoty Kogucik” w Niepruszewie.

Burmistrz wspomniał też o przeprowadzonych wizytacjach, przy udziale przedstawicieli Rady MiG Buk oraz pracowników urzędu, między innymi w szkołach na terenie gminy. Przy okazji przygotowań do pierwszego dzwonka, jak i doposażenia szkół w sprzęt komputerowy (w ramach projektu „Matematyka i informatyka motorem do rozwoju oświaty w mieście i gminie Buk”) i środki dezynfekujące, zostały podjęte rozmowy z dyrekcją, nauczycielami na temat słabych wyników (na tle powiatu poznańskiego) testów ósmoklasistów w naszej gminie. Burmistrz zaapelował do radnych i zapowiedział konieczność podjęcia wspólnych działań w celu zwiększenia jakości edukacji i kształcenia w gminnych placówkach oświatowych.

Rozmowy z sołtysami, przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich, przygotowania do tegorocznych dożynek, to tylko niektóre ze spotkań w gęsto zapisanym terminarzu burmistrza. Wspomniał między innymi o Dniach Gminy Buk, którym nie przeszkodziła nawet deszczowa pogoda, a atrakcyjny program artystyczny zapewnił Miejsko-Gminny Dom Kultury. Przy okazji zapowiedział też spotkania, które czekają go w najbliższych dniach. Są to zebrania wiejskie, dzięki którym jest możliwość poznania opinii mieszkańców, między innymi na temat bieżących spraw gminy.

Zapytania radnych

Wśród kilku zapytań skierowanych do burmistrza, jedno z nich dotyczyło petycji przekazanej podczas sesji. Mowa tu o rekomendacji mieszkańców na temat wydania decyzji odmownej inwestorowi (względnie umorzenia postępowania) dotyczącej działki przy ul. Basztowej w Buku. Projekt w tej sprawie został przyjęty, burmistrz zadeklarował, że działania prawne w tym zakresie zostaną podjęte, mimo to jeden z radnych wątpił w odpowiedzialne potraktowanie tematu. Burmistrz zapewniał, że interes mieszkańców jest dla niego najważniejszy i z całą pewnością zrobi wszystko, aby został on zabezpieczony. Ale odnosząc się do wątpliwości, burmistrz podkreślił, że postępowanie w tej sprawie prowadzone jest zgodnie z przepisami prawa i to właśnie one determinują warunki zabudowy jakie może otrzymać inwestor w kontekście planowanej zabudowy.

Inne zapytania ze strony radnych dotyczyły bieżących spraw: np. jakie będą kolejne działania ze strony urzędu związane z wejściem do ZM SELEKT. Jak odpowiedziała Aleksandra Warzywniak, Sekretarz MiG Buk: – W październiku pracownicy magistratu będą roznosić w terenie zawiadomienia z informacją dla mieszkańców, dotyczącą obowiązku wypełnienia nowej deklaracji śmieciowej SELEKT, którą następnie trzeba będzie złożyć w urzędzie.

Podczas sesji przyjęto projekty uchwał:

uchylenie uchwały nr XXX/272/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej;

wyrażenie zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Buk przez inne niż Miasto i Gmina Buk osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;

przekazanie petycji według właściwości;

rozpatrzenie wniosku;

przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk;

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej obwodnicy Buku;

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy Niepruszewa;

przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok;

zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

 

Back To Top
Skip to content