skip to Main Content

Prace komisji RMiG Buk – 14 września

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich mieszkańców gminy

Wizytacja punktu przesiadkowego, wstępne decyzje planistyczne i omówienie wykonania budżetu MiG Buk za I półrocze 2021 r. – tematy te zdominowały wspólne posiedzenie komisji (Budżetu i Oświaty oraz Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych) Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 14 września br. Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam w swoich wystąpieniach, przy różnych okazjach, wielokrotnie nawiązywał do konieczności planowania strategicznego i podjętych działaniach w tym kierunku, bez których trudno mówić o rozwoju gminy.

 

Wizytacja punktu przesiadkowego

W pierwszej części posiedzenia radni wizytowali punkt przesiadkowy przy dworcu kolejowym w Buku. Przed spotkaniem otrzymali kompleksowe informacje dotyczące tej inwestycji: m.in. jej kosztów, źródeł dofinansowania, przebiegu prac. Podczas wizytacji była okazja, aby podzielić się uwagami jeszcze przed uroczystym otwarciem punktu przesiadkowego, które odbędzie się w poniedziałek (20 września br. o godz. 13. Jak stwierdził radny Tomasz Plewa, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty: – Buk doczekał się wreszcie swojego węzła przesiadkowego, dzięki czemu dołączyliśmy do licznego grona gmin, których mieszkańcy już korzystają z takich punktów. Nie można mieć najmniejszych wątpliwości co do zasadności strategicznej tej inwestycji. Pomimo tego, że można się doszukać pewnych jej mankamentów, to został zrobiony niemały krok w celu usprawnienia komunikacji publicznej.

Radni podzielili się swoimi opiniami też z przedstawicielami urzędu miasta i gminy: specjalistami, którzy na bieżąco zajmowali się pracami związanymi z tą inwestycją. W żaden sposób nie kwestionowano konieczności budowy węzła przesiadkowego i jego znaczenia dla społeczności lokalnej, ale wyrażając swoje uwagi radni zastanawiali się nad pewnymi kwestiami, które w najbliższym czasie należałoby zniwelować lub usprawnić. Zgodzono się co do tego, że z tej inwestycji nie w pełni mogą korzystać mieszkańcy przede wszystkim południowej części gminy, którzy doświadczają znaczących utrudnień komunikacyjnych związanych z dojazdem do punktu przesiadkowego, gdyż muszą pokonać przejazd kolejowy w ciągu ulicy Dobieżyńskiej lub w drodze z Szewc. Niemałe wątpliwości wśród zebranych wzbudziła też lokalizacja punktu przeładunkowego, który znajduje się w sąsiedztwie dworca i będzie zapewne powodem niemałych perturbacji w dostępie do dworca. Zwrócono też uwagę na brak właściwego dostępu do peronów dla osób niepełnosprawnych, czy pasażerów z wózkami dziecięcymi. Temat ten był wielokrotnie poruszany przez burmistrza w trakcie rozmów z PKP, bo właśnie ta instytucja jest odpowiedzialna za ich zapewnienie. Z inicjatywy naszego gospodarza, na początku września w Sali Miejskiej w Buku odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży kolejowej i dzięki planowanym wspólnym działaniom pojawiły się możliwości rozwiązania tych trudności. Winda, przedłużenie podziemnego tunelu pod peronami i przebiciem na stronę Dobieżyna oraz drogi serwisowe wzdłuż torów to propozycje, które w dużym zakresie powinny sprawić, że z punktu przesiadkowego będą mogli swobodnie korzystać mieszkańcy całej gminy.

Zwrócono też uwagę na kolejny obszar, za który odpowiedzialne są PKP, a mianowicie wygląd budynku starego dworca, który obecnie znacząco odbiega od tego jak estetycznie prezentuje się nowa część punktu przesiadkowego. Innym zmartwieniem, o którym wspomniano podczas posiedzenia komisji są nasadzenia drzew na terenie nowej inwestycji. Dostrzec tam można kilka suchych drzew, które nie przetrwały letnich upałów, ale według zapewnień wykonawcy obiektu zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami. Inne uwagi dotyczyły też poczekalni, która w dniu posiedzenia komisji nie była jeszcze otwarta czy też podświetlanej tablicy, która też jeszcze nie działała.

I jak podsumował tę część posiedzenia radny Tomasz Plewa: – Potrzeba dalszych prac związanych z węzłem przesiadkowym; najlepiej, aby powstała druga jego część po stronie południowej trasy kolejowej. Ale kto by to sfinansował, czy uda się pozyskać fundusze zewnętrzne, bez których nie ma co nawet co marzyć o takiej inwestycji, to wszystko jest przed nami.

 

Projekty uchwał pod obrady

Ciąg dalszy wspólnej komisji odbył się już w Sali Miejskiej, a przewodniczył jej Tomasz Plewa. Na początku przeanalizowano zaproponowane projekty uchwał.

Pierwszy z nich dotyczył zniesienia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznawanej do tej pory powiatowi poznańskiemu; został on omówiony przez Sekretarz MIG Buk Aleksandrę Wawrzyniak. Z racji tego, iż zadanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich zostało w czerwcu br. przejęte przez nowy związek powiatowo-gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”, dotychczasowe przekazywanie dotacji powiatowi poznańskiemu nie ma już racji bytu.

Udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie miasta i gminy Buk było kolejnym projektem przedstawionym przez Panią Sekretarz. W ślad za wcześniejszą uchwałą zapewniającą takie wyrównanie dla przedszkoli publicznych, również jednostki opiekuńcze niepubliczne znajdujące się na terenie naszej gminy zaproponowały, aby je objąć taką formą pomocy. Zwrócono uwagę, że podobnie jak przedszkola publiczne, też i te placówki doświadczyły niemałych strat w wyniku sytuacji epidemiologicznej. I ten projekt spotkał się z aprobatą radnych.

Strategia planowania przestrzennego

Strategie planistyczne, rozwojowe gminy i projekty uchwał z tym związane były kolejnym punktem obrad. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk dotyczyły przede wszystkim korytarzy komunikacyjnych północnej części naszej gminy, czyli mowa tu o planowanych obwodnicach: północnej obwodnicy Buku oraz obwodnicy Niepruszewa.

Uzasadniając przedstawione projekty uchwał, burmistrz Paweł Adam, wspomniał, że są to inwestycje już od dawna wyczekiwane przez mieszkańców i z pewnością podejmowane decyzje planistyczne w tym zakresie są konkretnymi działaniami, które mogą te plany urzeczywistnić, a bez nich trudno mówić o dalszym rozwoju gminy. Burmistrz przekonywał, że wyznaczenie planem miejscowym korytarzy pod budowę obwodnic musi poprzedzać przygotowanie dokumentacji technicznej, która jest niezbędna przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne na ich zrealizowanie. Te ważne ciągi komunikacyjne w północnej części gminy mają minimalizować natężenie ruchu, zarówno w centrum Buku, jak i Niepruszewa. Ruch powinien być jak najbardziej oddalony od gęstej zabudowy mieszkaniowej, bo jak widzimy, tranzyt i ruch samochodów ciężarowych sukcesywnie się nasila, co obniża bezpieczeństwo i potęguje hałas. Mając na uwadze zabezpieczenie interesów gminy i jej mieszkańców, tak ważne ciągi komunikacyjne muszą być obwarowane planem zagospodarowania przestrzennego. Kolejna kwestia, którą trzeba będzie się zająć dotyczy wykupu gruntów i odpowiedniego zagospodarowania terenów wokół tych nowych tras. Niezbędnym i pilnym działaniem na teraz jest jednak wytyczenie i zabezpieczenie pasa gruntów tak, aby nie powstawała tam inna zabudowa, która uniemożliwiłaby w przyszłości poprowadzenie arterii komunikacyjnych. Tak ważne i strategiczne rozwiązania trzeba bowiem planować z perspektywą na kilka dziesięcioleci i dla kilku pokoleń.

Co do tego, że obwodnica Buku być musi, to radni nie mieli najmniejszych wątpliwości, bo chodzi o udrożnienie transportu na odcinku od stacji Orlen w kierunku do Dusznik.  Jak mówił burmistrz, kolejnym etapem działań będą spotkania w sołectwach z mieszkańcami, aby przedstawić im propozycje w tym zakresie i poznać ich zdanie, które też muszą zostać uwzględnione.

Na dłużej zatrzymano się przy projekcie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy Niepruszewa, ale tam w zasadzie pas terenu już został określony w studium planistycznym gminy, a plan miejscowy dodatkowo ma to potwierdzić i zagwarantować. Chodzi o wyprowadzenie ruchu kołowego z łuku w Niepruszewie w kierunku Buku, aż do stacji paliw BP przy węźle autostradowym. Też i w tym zakresie radni byli zgodni, że plan zagospodarowania przestrzennego pod obwodnicę musi zostać sporządzony by umożliwić dalsze działania, a nade wszystko zabezpieczyć pas gruntu przed ewentualną niepożądaną zabudową.

Podczas omawiania planistycznych uchwał, burmistrz zapowiedział, że już wkrótce, bo na najbliższej sesji, przedstawi szczegóły planowanych rozwiązań komunikacyjnych wokół linii kolejowej przebiegającej przez miasto. Zapowiedział, że będą to rozwiązania usprawniające i ułatwiające dotarcie mieszkańców południowej części gminy do peronów PKP oraz zwiększające funkcjonalność punktu przesiadkowego zlokalizowanego po północnej stronie torów kolejowych.

Wykonanie budżetu MIG Buk za I półrocza 2021 r.

Dalszą część obrad zdominowały kwestie związane z wykonaniem budżetu za I półroczne 2021 roku. Już tradycyjnie przed posiedzeniem radni otrzymali szczegółowe zestawienia przygotowane pod kierunkiem Skarbnika MiG Buk Aleksandry Szajek, która omówiła niektóre punkty wykonanego budżetu, takie jak m.in. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku”, modernizacja oświetlenia drogowego i ulicznego stanowiącego majątek Enea Oświetlenia Sp. z o.o. na terenie gminy Buk, czy budowa ul. Jaśminowej w Niepruszewie. Sporym wyzwaniem dla budżetu okazuje się jednak wypracowanie dochodów ze sprzedaży mienia gminnego przy tak rozchwianym rynku nieruchomościowym, jaki obecnie się wytworzył.

Burmistrz Paweł Adam zwrócił uwagę, że wraz z przyznawanymi dotacjami na realizację różnego typu inwestycji pojawiają się też różnego typu trudności, z którymi gminni urzędnicy i on jako gospodarz muszą się mierzyć. Są one związane m.in. z tym, że przyznawane środki finansowe należy zrealizować w dość krótkim czasie, a nierzadko oczekiwania finansowe wykonawców startujących w przetargach są tak wygórowane, że nie są z nimi podejmowane nawet wstępne negocjacje. Kolejny obszar trudności związany z realizacją inwestycji dotyczy dużego w ostatnim czasie wzrostu cen, zarówno materiałów, jak i usług oraz kosztów wynagrodzeń pracowników firm budowlanych. Dlatego trzeba podejmować bardzo trudne decyzje związane z ograniczeniem zakresu pewnych inwestycji, niedokończeniem ich w zaplanowanym terminie lub jak np. w przypadku remontu ulic – zmiany technologii utwardzania, aby koszty jej realizacji były możliwie umniejszone. Jednak w sytuacji, kiedy gmina już otrzymała środki zewnętrzne, o które ubiegała się najczęściej w bardzo wymagających procedurach, to wtedy trzeba się wywiązać z ich realizacji.

             Podczas wspólnego posiedzenia komisji zajęto się też sprawami bieżącymi zgłaszanymi przez radnych, a na zakończenie posiedzenia wspólnych komisji burmistrz zaprosił radnych, sołtysów i wszystkich zgromadzonych na uroczyste otwarcie zintegrowanego punktu przesiadkowego. – Będzie to święto naszego lokalnego samorządu, a Państwa obecność będzie niezbędna i mile widziana, do czego bardzo zachęcam.

Back To Top
Skip to content