skip to Main Content

XXXII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 20 września 2021 r.
o godz.16 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5,
odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

/Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

 

P o r z ą d e k   s e s j i

I. Sprawy organizacyjne.

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 27 lipca 2021 r.
 3. Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

 1. Planowany rozwój układu komunikacyjnego na terenie gminy Buk – wystąpienia zaproszonych gości.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
 3. Informacja Burmistrza z realizacji obowiązku wynikającego z art.37 ust.8 ustawy z dnia
  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.).

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 1. Uchylenie uchwały nr XXX/272/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 22 czerwca
  2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
 2. Wyrażenie zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Buk przez inne niż Miasto i Gmina Buk osoby prawne i osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Przekazanie petycji według właściwości.
 4. Rozpatrzenie wniosku.
 5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk.
 6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej obwodnicy Buku.
 7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy Niepruszewa.
 8. Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 9. Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia
  2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
 10. Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Oświadczenia radnych.

VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII.  Zakończenie.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych 09-2021

Back To Top
Skip to content